Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang26/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   160

scI bwxI hir gux gwvY ] (1342-8, pRBwqI ibBws, mò 1)

scI bwxI hir pweLEy hir isa rhY smwe ]1] rhwa ] (36-12, isrIrwgu, mò 3)

scI bwxI kmL kry Anidnu nwmu iDAwe ] (593-8, vfhzsu, mò 3)

scI bwxI gurmuiK AwKY hamY ivchu jwE ] (753-12, sUhI, mò 3)

scI bwxI jug cwry jwpY ] (158-10, gaVI guAwryrI, mò 3)

scI bwxI pwE Bwig koe ]1] (361-7, Awsw, mò 3)

scI bYsk iqnéw szig ijn szig jpIEy nwa ] (520-14, gUjrI, mò 5)

scI Bgiq scw hir mzd{ pRgtI swcI soe ]1] rhwa ] (1346-4, pRBwqI ibBws, mò 3)

scI Bgiq siqgur qy hovY scI ihrdY bwxI ] (602-7, soriT, mò 3)

scI Bgiq krih idnu rwqI sic rhy ilv lwe ] (1258-2, mlwr, mò 3)

scI Bgiq krih idnu rwqI gurmuiK AwiK vKwxI ] (768-11, sUhI, mò 3)

scI Bgiq gur sbd ipAwir ] (158-19, gaVI guAwryrI, mò 3)

scI Bgiq ivchu Awpu Koe ] (159-3, gaVI guAwryrI, mò 3)

scI BgqI Awpy lwE ] (1053-10, mw}, mò 3)

scI BgqI sic rqy dir scY sicAwr ] (66-11, isrIrwgu, mò 3)

scI BgqI mnu lwlu QIAw rqw shij suBwe ] (36-13, isrIrwgu, mò 3)

scI rhq scw suKu pwE ]7] (1343-5, pRBwqI, mò 1)

scI rwsI scu Dnu aqm pdvI pWih ] (1419-14, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

scI vifAweL gur qy pweL scu svwrxhwrw ] (569-3, vfhzsu, mò 3)

scI vifAweL gur qy pweL scY nwe ipAwry ] (754-1, sUhI, mò 3)

scI vifAweL gur qy pweL qU min Aziq sKweL ] (688-12, DnwsrI, mò 1)

scy apjY sic smwvY mir jnmY dUjw hoeL ] (769-15, sUhI, mò 3)

scy Azqu n jwxY koeL ] (107-10, mwJ, mò 5)

scy szdw sdVw suxIEy gur vIcwir ] (1015-2, mw} kwPI, mò 1)

scy scw nyhu scY lweAw ] (422-5, Awsw, mò 1)

scy scw bYhxw ndrI ndir ipAwir ]6] (1015-2, mw} kwPI, mò 1)

scy scI dwiq dyih deAwlu hY ] (422-6, Awsw, mò 1)

scy sbid rqy bYrwgI Awvxu jwxu rhweL hy ]11] (1044-11, mw}, mò 3)

scy swihb qyrY min Bwvw ] (1054-7, mw}, mò 3)

scy isa icqu lwe bhuiV n AweLEy ]2] (419-17, Awsw, mò 1)

scy syqI riqAw sco plY pwe ] (56-19, isrIrwgu, mò 1)

scy syqI riqAw sco plY pwe ]7] (61-7, isrIrwgu, mò 1)

scy syqI riqAw jnmu n dUjI vwr jIa ]1] (751-3, sUhI, mò 1)

scy syqI riqAw drgh bYsxu jwe ] (52-7, isrIrwgu, mò 5)

scy syqI riqAw imilAw inQwvy Qwa ]1] rhwa ] (218-15, gaVI mwJ, mò 5)

scy syqI ril imly scy gux prgwis ] (20-9, isrIrwgu, mò 1)

scy syiv sdw suKu pwein na iniD nwmu mzin vswvixAw ]5] (115-17, mwJ, mò 3)

scy syvih sic smwvih scy ky gux gwvixAw ]1] rhwa ] (116-17, mwJ, mò 3)

scy syvih sbid ipAwrw ] (1068-13, mw}, mò 3)

scy syivEy scu vifAweL gur ikrpw qy scu pwvixAw ]2] (115-13, mwJ, mò 3)

scy hI pqIAwe sic smweAw ]2] (1279-13, mlwr, mò 1)

scy hI pqIAwe sic ivgisAw ] (146-18, mwJ, mò 2)

scy kw vwpwrI hovY sco sadw pwedw ]8] (1036-19, mw}, mò 1)

scy kI sB scI krxI hamY iqKw invwrI hy ]5] (1050-11, mw}, mò 3)

scy kI isrkwr jugu jugu jwxIEy ] (142-15, mwJ, mò 1)

scy kI ilv abrY bKsy bKsxhw{ jIa ]5] (751-10, sUhI, mò 1)

scy crx sryvIAih BweL BRmu Ba hovY nwsu ] (639-18, soriT, mò 5)

scy Twkêr swco BwvY ] (109-18, mwJ, mò 1)

scy quDu AwKih lK kroiV ] (463-8, Awsw, mò 1)

scy qyry krxy sbL bIcwr ] (463-6, Awsw, mò 1)

scy qyry Kzf scy bRhmzf ] (463-6, Awsw, mò 1)

scy qyry loA scy Awkwr ] (463-6, Awsw, mò 1)

scy dw scw FoAw ] (628-6, soriT, mò 5)

scy dIn deAwl myry swihbw scy mnu pqIAwvixAw ]1] (109-8, mwJ, mò 1)

scy dY dir jwe scu cvWeLEy ] (145-8, mwJ, mò 1)

scy bwJhu ko Av{ n dUAw ] (113-9, mwJ, mò 3)

scy Bgq sohih drvwry sco scu vKwxy rwm ] (769-16, sUhI, mò 3)

scy mwih smwvsI ijs no ndir krye ]2] (1089-13, mw}, mò 3)

scy myry swihbw scI qyrI vifAweL ] (442-1, Awsw, mò 3)

scy myry swihbw scy scu nweAw ]2] (301-10, gaVI, mò 4)

scy mYlu n lgeL mlu lwgY dUjY Bwe ] (87-8, isrIrwgu, mò 3)

scy rqy sy inrmly sdw scI soe ] (426-19, Awsw, mò 3)

scy lwgY so mnu inrmlu gurmqI sic smwvixAw ]7] (120-18, mwJ, mò 3)

scY @pir Avr n dIsY swcy kImiq pweL hy ]8] (1023-1, mw}, mò 1)

scY Azdir mhil sic bulweLEy ] (145-9, mwJ, mò 1)

scY Azdir mhil sbid svwirAw ] (1280-13, mlwr, mò 3)

scY Awsix sic rhY scY pRym ipAwr ]4] (56-18, isrIrwgu, mò 1)

scY Awip KuAweAohu mUVy ehu isir qyrY lyKu peAw ]10] (435-7, Awsw, mò 3)

scY Awpxw Kylu rcweAw Awvw gaxu pwswrw ] (754-17, sUhI, mò 3)

scY sic smweAw imil rhY n ivCuiV jwe ]2] (32-15, isrIrwgu, mò 3)

scY scw qKqu rcweAw ] (1050-5, mw}, mò 3)

scY sbid Awip imlwE sqszgiq scu gux gwvixAw ]5] (120-4, mwJ, mò 3)

scY sbid sic smwe ]1] (560-8, vfhzsu, mò 3)

scY sbid sic smwE ]4] (424-5, Awsw, mò 3)

scY sbid scu kmwvY ] (1342-8, pRBwqI ibBws, mò 1)

scY sbid scw swlwhI scY myil imlwvixAw ]1] (119-17, mwJ, mò 3)

scY sbid scI piq hoeL ] (1046-10, mw}, mò 3)

scY sbid siqgu{ syvY ] (1044-7, mw}, mò 3)

scY sbid sdw suKu pweAw hamY geL BrwqI ] (583-5, vfhzsu, mò 3)

scY sbid sdw gux gwE ] (1055-17, mw}, mò 3)

scY sbid sdw gux gwvih sbid rqy vIcwrI hy ]3] (1050-8, mw}, mò 3)

scY sbid sdw miq @qm Azqir kmlu pRgwsI hy ]3] (1048-6, mw}, mò 3)

scY sbid sdw mnu rwqw BRmu geAw srIrhu dUir ] (34-17, isrIrwgu, mò 3)

scY sbid slwih suKIE sc vwilAw ] (149-7, mwJ, mò 1)

scY sbid swlwhxw suKy suiK invwsu ] (86-2, isrIrwgu, mò 3)

scY sbid hrKu sdw dir scY sicAw{ ] (586-10, vfhzsu, mò 3)

scY sbid ijnéw Ek ilv lwgI ] (1246-7, swrzg, mò 4)

scY sbid qwVI icqu lwE ] (1044-17, mw}, mò 3)

scY sbid nIswix Twk n pweLEy ] (147-1, mwJ, mò 2)

scY sbid piq @pjY scy scw nwa ] (69-14, isrIrwgu, mò 3)

scY sbid mhwbl sUrw ] (1060-4, mw}, mò 3)

scY sbid mnu mwirAw Aihinis nwim ipAwir ] (1284-5, mlwr, mò 3)

scY sbid mnu moihAw pRiB Awpy lE imlwe ] (35-16, isrIrwgu, mò 3)

scY sbid imil rhI mueLE ip{ rwvy Bwe ipAwry ] (567-16, vfhzsu, mò 3)

scY sbid rqy bYrwgI hoir Brim Buly gwvwrI jIa ]8] (1016-16, mw}, mò 3)

scY sbid vIcwry rzig rwqI nwry imil siqgur pRIqmu pweAw ] (584-10, vfhzsu, mò 3)

scY sbdy sic suhwvY ] (1050-14, mw}, mò 3)

scY sbdy scu suBwKI ] (1058-15, mw}, mò 3)

scY siB qwix scY siB joir ] (463-8, Awsw, mò 1)

scY srmY bwhry AgY lhih n dwid ] (1245-4, swrzg, mò 1)

scY swihb mwirAw kaxu iqs no rKY ] (315-8, gaVI, mò 5)

scY suixAw kNnu dy DIrk dyvY shij suBwe ] (1281-6, mlwr, mò 3)

scY koit igrWe inj Gir visAw ] (146-18, mwJ, mò 2)

scY jgqu fhkweAw khxw kCU n jwe ] (492-6, gUjrI, mò 3)

scY qKiq sc mhlI bYTy inrBa qwVI lweL ]8] (907-11, rwmklI dKxI, mò 1)

scY qKiq invwsu scu qpwvsu kirAo ] (1386-12, svXy, mò 5)

scY qKiq invwsu hor Awvx jwixAw ]1] (1279-8, mlwr, mò 1)

scY qKiq bulwvY soe ] (355-12, Awsw, mò 1)

scY qKiq bYTw inAwa kir sqszgiq myil imlweL ] (1087-12, mw}, mò 4)

scY qKqu rcweAw bYsx ka jWeL ] (947-10, rwmklI, mò 3)

scY Qwin scu swlwhxw siqgur bilhwrY jwa ]6] (565-5, vfhzsu, mò 3)

scY Qwin vsY inrzkwrw ] (1040-2, mw}, mò 1)

scY dY dIbwix këiV n jweLEy ] (146-19, mwJ, mò 2)

scY nwe duKu kb hI nwhI ] (122-7, mwJ, mò 3)

scY nwim sdw mnu scw scu syvy duKu gvwvixAw ]7] (116-13, mwJ, mò 3)

scY nwim sdw ilv lwE ] (1059-4, mw}, mò 3)

scY nwim smwE hir gux gwE imil pRIqm suKu pwE ] (585-1, vfhzsu, mò 3)

scY nwim rhY ilv lwe ]4] (1342-7, pRBwqI ibBws, mò 1)

scY puriK AliK isrij inhwilAw ] (149-6, mwJ, mò 1)

scY Bwe ipAwrI kziq svwrI hir hir isa nyhu rcweAw ] (567-17, vfhzsu, mò 3)

scY mhil sic nwim smwhu ]1] (161-3, gaVI guAwryrI, mò 3)

scY mhil invwsu inrzqir Awvx jwxu cukweAw ]7] (1040-3, mw}, mò 1)

scY mwrig clidAw asqiq kry jhwnu ] (136-1, mwJ, mò 5)

scY lwE sic lgy sdw scu smwlyin ] (951-6, rwmklI, mò 3)

scY lwE sy jn lwgy ] (1050-8, mw}, mò 3)

sco scu kmwvih sd hI scY myil imlwedw ]6] (1063-4, mw}, mò 3)

sco scu kmwvxw vifAweL vfy pwis ] (86-1, isrIrwgu, mò 3)

sco scu kmwvY sd hI scI Bgiq ÜãVwedw ]4] (1058-17, mw}, mò 3)

sco scu rvih idnu rwqI ehu mnu sic rzgwvixAw ]3] (128-6, mwJ, mò 3)

sco scu vKwxIEy sco buiD ibbyk ] (52-8, isrIrwgu, mò 5)

sco scu vKwxY koe ] (952-4, rwmklI, mò 1)

sco scu vrqY sBnI QweL scy sic smwvixAw ]3] (112-13, mwJ, mò 3)

sco scu vyKY sB QweL scu suix mzin vswedw ]7] (1065-8, mw}, mò 3)

sco scw AwKIEy scy scw Qwnu ] (55-12, isrIrwgu, mò 1)

sco scw scu scu inhwrIEy ] (518-1, gUjrI, mò 5)

sco scw scu swlwhI ] (1050-9, mw}, mò 3)

sco scw vyiK swlwhI gur sbdI scu pwvixAw ]4] (120-3, mwJ, mò 3)

sco syvih scu iDAwvih sic rqy vIcwrI hy ]10] (1050-17, mw}, mò 3)

sco dh idis psirAw gur kY shij suBwE ] (850-12, iblwvlu, mò 3)

sco iDAwvih jw quDu Bwvih gurmuiK ijnw buJwvhy ] (922-15, rwmklI, mò 3)

sju kweAw ptu hFwE ] (989-13, mw}, mò 1)

sjx scu priK muiK Alwvxu QoQrw ] (1100-7, mw}, mò 5)

sjx syeL nwil mY clidAw nwil clziné ] (729-2, sUhI, mò 1)

sjx imly sjxw scY sbid suBwe ] (587-6, vfhzsu, mò 3)

sjx imly sjxw ijn sqgur nwil ipAw{ ] (587-11, vfhzsu, mò 3)

sjx imly n ivCuVih ij Anidnu imly rhzin ] (756-17, sUhI, mò 3)

sjx muKu AnUpu ATy phr inhwlsw ] (1100-6, mw}, mò 5)

sjx myry rzguly jwe suqy jIrwix ] (23-7, isrIrwgu, mò 1)

sjxu scw pwiqswhu isir swhW dY swhu ] (1426-7, slok vwrW qy vDIk, mò 5)

sjxu scw pwiqswhu ijsu imil kIcY Bogu ]3] (1094-17, mw}, mò 5)

sjxu siqgu{ purKu hY duKu kFY hamY mwir ]1] rhwa ] (41-11, isrIrwgu, mò 4)

sjxu hir pRBu pweAw Gir soihlw gweAw ] (163-15, gaVI bYrwgix, mò 3)

sjxu qUhY sYxu qU mY quJ apir bhu mwxIAw ] (761-8, sUhI kwPI, mò 5)

sjxu myrw Ekê qUz krqw purKu sujwxu ] (759-7, sUhI, mò 4)

sjxu mYfw cweLAw hB khI dw imqu ] (1096-13, mw}, mò 5)

sjxu mYfw rzgulw rzgu lwE mnu lye ] (644-11, soriT, mò 3)

sjnu suirdw suhylw shjy so khIEy bfBwgI ]1] rhwa ] (1217-9, swrzg, mò 5)

sT kTo{ kêlhInu ibAwpq moh kIcu ] (458-1, Awsw, mò 5)

sxu kIswrw iciQAw kxu leAw qnu JwiV ] (142-18, mwJ, mò 1)

sq szqoK kw Drhu iDAwn ] (344-7, gaVI iQqzïI, Bgq kbIr jI)

sq szqoiK sbid Aiq sIqlu shj Bwe ilv lweAw ]3] (1038-16, mw}, mò 1)

sq szqoiK rhhu jn BweL ] (1030-11, mw}, mò 1)

sq szqoKI siqgu{ pUrw ] (1023-15, mw}, mò 1)

sq hqz pmL bwdz Avrq EQh suD ACrxh ] (1359-16, shsøqI, mò 5)

sq kw sbdu kbIrw khY ] (343-1, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

sq kY KitEy duKu nhI pweAw ] (372-5, Awsw, mò 5)

sq capdy mhly caQy ky ] (96-12, mwJ, mò 4)

sq purK kI qpw inzdw krY szswrY kI asqqI ivic hovY Equ doKY qpw diX mwirAw ] (315-17, gaVI, mò 4)

siq siq siq siq siq gurdyv ] (1166-14, BYra, Bgq nwmdyv jI)

siq siq siq nwnik kihAw ApnY ihrdY dyKu smwly ]4]3]42] (381-8, Awsw, mò 5)

siq siq siq pRBu suAwmI ] (279-9, gaVI suKmnI, mò 5)

siq siq siq pRBu soeL ] (104-8, mwJ, mò 5)

siq siq siq pRBu jwqw ] (1072-9, mw}, mò 5)

siq siq siqguir nwmu idVweAw ris gwE gux prmwnzdw ]1] rhwa ] (367-3, Awsw, mò 4)

siq siq sdw siq ] (1201-16, swrzg, mò 4)

siq siq hir siq siq sqy siq BxIEy ] (1386-9, svXy, mò 5)

siq siq hir siq suAwmI siq swDszgyhu ] (1226-8, swrzg, mò 5)

siq siq rwmu ] (1202-6, swrzg, mò 4)

siq siq vrqY gihr gMBIrw ] (1023-14, mw}, mò 1)

siq s}pu irdY ijin mwinAw ] (285-9, gaVI suKmnI, mò 5)

siq swcu sRI invwsu Awid purKu sdw quhI vwihgu} vwihgu} vwihgu} vwih jIa ]1]6] (1402-14, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

siq swcu sRI invwsu Awid purKu sdw quhI vwihgu} vwihgu} vwihgu} vwih jIa ]2]7] (1402-18, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

siq swcu sRI invwsu Awid purKu sdw quhI vwihgu} vwihgu} vwihgu} vwih jIa ]3]8] (1403-2, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

siq suhwxu sdw min cwa ] (4-16, jpu, mò 1)

siq sUra sIil blvzqu sq Bwe szgiq sGn g}A miq inrvYir lIxw ] (1393-16, sveLE mhly qIjy ky, kÑX)

siq hoqw Asiq kir mwinAw jo ibnsq so inhclu jwnQ ] (1001-11, mw}, mò 5)

siq hovnu min lgY n rwqI ]2] (185-12, gaVI guAwryrI, mò 5)

siq kha suin mn myry srin prhu hir rwe ] (260-12, gaVI, mò 5)

siq krxI inmLl inrmlI ] (284-16, gaVI suKmnI, mò 5)

siq krmu jw kI rcnw siq ] (284-16, gaVI suKmnI, mò 5)

siq kry ijin gu} pCwqw so kwhy ka frdw jIa ]3] (101-14, mwJ, mò 5)

siq qy jn jw kY irdY pRvys ] (284-18, gaVI suKmnI, mò 5)

siq qy jn ijn prqIiq apjI nwnk nh Brmyhu ]2]91]114] (1226-9, swrzg, mò 5)

siq nwmu qyrw prw pUrblw ] (1083-11, mw}, mò 5)

siq nwmu pRB kw suKdweL ] (284-17, gaVI suKmnI, mò 5)

siq inriq bUJY jy koe ] (284-18, gaVI suKmnI, mò 5)

siq prmys{ siq swD jn inhclu hir kw nwa ] (1221-3, swrzg, mò 5)

siq purK Akwl mUriq irdY Dwrhu iDAwnu ] (1121-8, kydwrw, mò 5)

siq purK sB mwih smwxI ] (284-15, gaVI suKmnI, mò 5)

siq purK qy iBNn n ko@ ] (250-16, gaVI, mò 5)

siq purK pUrn ibbyk ] (287-8, gaVI suKmnI, mò 5)

siq purKu siq AsQwnu ] (1236-12, swrzg, mò 5)

siq purKu siqgu{ prmys{ ijsu Bytq pwir prwexw ]5] (1078-4, mw}, mò 5)

siq purKu jw ko hY nwa ] (863-1, goùf, mò 5)

siq purKu ijin jwinAw siqgu{ iqs kw nwa ] (286-12, gaVI suKmnI, mò 5)

siq bcn swDU apdys ] (284-18, gaVI suKmnI, mò 5)

siq bcn swDU siB khq ] (294-7, gaVI suKmnI, mò 5)

siq bcn swDU khih inq jpih gupwl ] (807-17, iblwvlu, mò 5)

siq bcn nwnkê khY prgt sB mwih ] (815-5, iblwvlu, mò 5)

siq bcn vrqih hir duAwry ] (869-17, goùf, mò 5)

siq mwih ly siq smweAw ]1] (890-12, rwmklI, mò 5)

siq rwmu JUTw sBu DzDw ]6]16] (326-17, gaVI, kbIr jI)

siq }pu siq nwmu squ szqoKu DirAo air ] (1408-13, sveLE mhly pzjvyù ky, mQurw)

squ szqoKu eh szjmI mnu inrmlu sbdu suxwE ]6] (427-16, Awsw, mò 3)

squ szqoKu szjmu hY nwil ] (939-9, rwmklI, mò 1)

squ szqoKu sdw scu plY scu bolY ipr BwE ] (764-3, sUhI, mò 1)

squ szqoKu sBu scu hY gurmuiK pivqw ] (512-2, gUjrI kI vwr, mò 3)

squ szqoKu smwcry ABrw s{ BirAw ] (1398-9, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

squ szqoKu hovY Ardwis ] (878-13, rwmklI, mò 1)

squ szqoKu kir Bwa kêVmu kêVmweL AweAw bil rwm jIa ] (773-5, sUhI, mò 4)

squ szqoKu kir Bwa qosw hir nwmu sye ] (422-4, Awsw, mò 1)

squ szqoKu igAwn ] (893-17, rwmklI, mò 5)

squ szqoKu igAwnu iDAwnu ipAwry ijs no ndir kry ] (641-10, soriT, mò 5)

squ szqoKu deAw kmwvY Eh krxI swr ] (51-10, isrIrwgu, mò 5)

squ szqoKu deAw Drmu scu eh ApunY gãh BIqir vwry ]1] (379-3, Awsw, mò 5)

squ szqoKu deAw Drmu sIgw{ bnwva ] (812-5, iblwvlu, mò 5)

squ szqoKu deAw Drmu suic szqn qy ehu mzqu leL ] (822-9, iblwvlu, mò 5)

squ szqoKu dIAw guir pUrY nwmu Amãqu pI pwnW hy ]7] (1075-8, mw}, mò 5)

squ szqoKu Drmu Awin rwKy hir ngrI hir gun gwvYgo ]3] (1310-19, kwnVw, mò 4)

squ szqoKu ngr mih kwrI ] (1037-9, mw}, mò 1)

squ szqoKu pqu kir JolI jogI Amãq nwmu Bugiq pweL ] (908-13, rwmklI, mò 3)

squ szqoKu lY lrny lwgw qory due drvwjw ] (1161-19, BYra, mò 5)

squ szqoKu vjih due qwl ] (350-11, Awsw, mò 1)

squ szqoKu vjih vwjy Anhdw Juxkwry ] (778-9, sUhI, mò 5)

squ sIgw{ Ba Azjnu pweAw ] (737-11, sUhI, mò 5)

squ bziD kêpIn Birpuir lIxw ijhvw rzig rsIxw ]3] (907-8, rwmklI dKxI, mò 1)

squ BweL kir Ehu ivsyKu ]1] (151-14, gaVI, mò 1)

sqszig jwgy nwim lwgy Ek isa ilv lwgIAw ] (1312-3, kwnVw, mò 5)

sqszig pweLEy hir iDAweLEy bhuiV dUKu n lwgE ] (1312-6, kwnVw, mò 5)

sqszgiq @qm siqgur kyrI gun gwvY hir pRB ky ] (731-9, sUhI, mò 4)

sqszgiq shj swir jwgIly gur bIcwir inMmrI BUq sdIv pmL ipAwir ] (1391-8, sveLE mhly dUjy ky, kl shwr)

sqszgiq sqgu{ pweLEy Aihinis sbid slwih ]1] rhwa ] (22-5, isrIrwgu, mò 1)

sqszgiq siqgur syvdy hir myly gu{ mylwe ] (1424-7, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

sqszgiq siqgur ctswl hY ijqu hir gux isKw ] (1316-7, kwnVw, mò 4)

sqszgiq siqgur DNnu Dnuo DNn DNn Dno ijqu imil hir bulg bulogIAw ] (1313-4, kwnVw, mò 4)

sqszgiq sweL hir qyrI ijqu hir kIriq hir sunxy ] (1135-13, BYra, mò 4)

sqszgiq swD deAw kir mylhu srxwgiq swDU pzöu ] (1179-15, bszqu ihzfol, mò 4)

sqszgiq swD DUir muiK prI ] (1134-7, BYra, mò 4)

sqszgiq swD pweL vfBwgI szig swDU pwir peAw ]1] (1264-14, mlwr, mò 4)

sqszgiq swD pweL vfBwgI mnu clqO BeAo A}Vw ] (698-2, jYqsrI, mò 4)

sqszgiq swDU lig hir nwim smweLEy ] (643-6, soriT, mò 3)

sqszgiq isa bwdu rcwE ] (88-16, isrIrwgu, mò 3)

sqszgiq isa imldo rhY scy Dry ipAw{ ] (1087-7, mw}, mò 3)

sqszgiq isa mylwpu hoe ilv ktorI Amãq BrI pI pI ktih ibkwr ]3] (553-8, ibhwgVw, mrdwnw)

sqszgiq hir myil pRB hm pwpI szig qrwh ] (1314-17, kwnVw, mò 4)

sqszgiq hir myil pRB hir nwmu vsY min Awe ] (1417-16, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

sqszgiq kI DUir prI aif nyõI sB durmiq mYlu gvweL ]1] rhwa ] (1263-7, mlwr, mò 4)

sqszgiq kI ryxu muiK lwgI kIE sgl qIQL mjnITw ] (1212-16, swrzg, mò 5)

sqszgiq kYsI jwxIEy ] (72-1, isrIrwgu, mò 1)

sqszgiq gur kI hir ipAwrI ijn hir hir nwmu mITw min BweAw ] (494-3, gUjrI, mò 4)

sqszgiq gur kI hir ipAwrI imil szgiq hir rsu Buzöu ]1] rhwa ] (1179-14, bszqu ihzfol, mò 4)

sqszgiq FoeL nw lhin ivic szgiq guir vIcwry ] (307-14, gaVI, mò 4)

sqszgiq nwmu inDwnu hY ijQhu hir pweAw ] (1244-19, swrzg, mò 1)

sqszgiq pRIiq swD Aiq gUVI ija rzgu mjIT bhu lwgw ] (985-11, mwlI gaVw, mò 4)

sqszgiq bih hir gux gweAw ] (115-19, mwJ, mò 3)

sqszgiq mih hir asqiq hY szig swDU imly ipAwirAw ] (311-15, gaVI, mò 4)

sqszgiq mih hir hir visAw imil szgiq hir gun jwn ] (1335-10, pRBwqI ibBws, mò 4)

sqszgiq mih iqn hI vwsw ijn ka Duir iliK pweL hy ]15] (1044-16, mw}, mò 3)

sqszgiq mih nwmu hir apjY jw siqgu{ imlY suBwE ] (67-19, isrIrwgu, mò 3)

sqszgiq mih nwmu inrmolkê vfY Bwig pweAw jweL ]7] (909-11, rwmklI, mò 3)

sqszgiq mih ibswsu hoe hir jIvq mrq szgwrI ]3] (401-16, Awsw, mò 5)

sqszgiq min BweL hir rsn rsweL ivic szgiq hir rsu hoe jIa ] (446-14, Awsw, mò 4)

sqszgiq min BweL hir rsn rsweL ivic szgiq hir rsu hoe jIa ]3] (446-17, Awsw, mò 4)

sqszgiq imil sB soJI pwE ] (364-5, Awsw, mò 3)

sqszgiq imil hir swdu AweAw gurmuiK bRHÌu pCwqw ]1] rhwa ] (984-10, mwlI gaVw, mò 4)

sqszgiq imil hir rsu pweL ]3] (732-16, sUhI, mò 4)

sqszgiq imil iDAwe qU hir hir bhuiV n Awvx jwxu ] rhwa ] (606-7, soriT, mò 4)

sqszgiq imil ibbyk buiD hoeL ] (481-4, Awsw, Bgq kbIr jI)

sqszgiq imil miq buiD pweL ha CUty mmqw jwl ] (1335-17, pRBwqI, mò 4)

sqszgiq imil rhIEy mwDa jYsy mDup mKIrw ]2] (486-16, Awsw, Bgq rivdws jI)

sqszgiq imil rwm rsu pweAw hir rwmY nwim smwqy ]1] rhwa ] (169-5, gaVI pUrbI, mò 4)

sqszgiq imlu Bju rwm ] (1297-3, kwnVw, mò 4)

sqszgiq imlIEy hir swDU imil szgiq hir gux gwe ] (368-13, Awsw, mò 4)

sqszgiq imlY q idVqw AwvY hir rwm nwim insqwry ]3] (981-16, nt, mò 4)

sqszgiq imlY vfBwig qw hir rsu AwvE jIa ] (690-8, DnwsrI, mò 4)

sqszgiq imlY vfBwig qw hir rsu AwvE jIa ]3] (690-10, DnwsrI, mò 4)

sqszgiq mylwe pRB hir ihrdY hir gux swir ]1] rhwa ] (233-12, gaVI bYrwgix, mò 3)

sqszgiq mylwpu ijQY hir gux sdw vKwxIEy ] (1280-6, mlwr, mò 2)

sqszgiq lig hir iDAweLEy hir hir clY qyrY nwil ]3] (234-19, gaVI, mò 4)

sqszgqI szig hir Dnu KtIEy hor QY horqu apwe hir Dnu ikqY n pweL ] (734-2, sUhI, mò 4)

sqszgqI sdw imil rhy scy ky gux swir ] (35-13, isrIrwgu, mò 3)

sqszgqI bih Bwa kir sdw hir ky gux gwe ] (849-15, iblwvlu, mò 3)

sqhu Kyqu jmweAo sqhu Cwvwxu ] (968-4, rwmklI, blvzif qy sqw)

sqgur srix pry iqn pweAw myry Twkêr lwj rKweLEy ] (881-17, rwmklI, mò 4)

sqgur syvw qy insqwrw gurmuiK qrY szswrw ] (559-16, vfhzsu, mò 3)

sqgur kw Bwxw mzin leL ivchu Awpu gvwe ] (34-14, isrIrwgu, mò 3)

sqgur kI syvw Aiq suKwlI jo eCy so Plu pwE ] (31-5, isrIrwgu, mò 3)

sqgur kI syvw gwKVI is{ dIjY Awpu gvwe ] (27-8, isrIrwgu, mò 3)

sqgur kY apdyisEy ibnsy sbL jzjwl ] (48-3, isrIrwgu, mò 5)

sqgur kY prswid shj syqI rzgu mwxe ] (1397-6, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

sqgur jyvfu Av{ n koeL imil sqgur purK iDAweLEy ]2] (881-16, rwmklI, mò 4)

sqgur qy jo muh Pyrih mQy iqn kwly ] (30-3, isrIrwgu, mò 3)

sqgur deAw krhu hir mylhu myry pRIqm pRwx hir rweAw ] (882-1, rwmklI, mò 4)

sqgur prswid pmL pdu pwXw Bgiq Bwe Bzfwr Bry ] (1397-3, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

sqgur miq gUVé ibml sqszgiq Awqmu rzig clUlu BXw ] (1396-18, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

sqguir dXwil hir nwmu ÜãVéwXw iqsu pRswid vis pzc kry ] (1397-1, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

sqguir imilEy altI BeL khxw ikCU n jwe ]3] (558-13, vfhzsu, mò 3)

sqguir imilEy sic imly sic nwim smweAw ]3] (559-5, vfhzsu, mò 3)

sqguir imilEy sd BY rcY Awip vsY min Awe ]1] (33-1, isrIrwgu, mò 3)

sqguir imilEy qãkêtI CUtY caQY pid mukiq duAw{ ]2] (33-11, isrIrwgu, mò 3)

sqguir imilEy Dnu pweAw hir nwmw irdY smwil ]3] (32-1, isrIrwgu, mò 3)

sqguir myil imlweAw nwnk so pRBu nwil ]4]17] (20-17, isrIrwgu, mò 1)

sqguir mo ka hir dIAw buJwe ]1] rhwa ] (559-8, vfhzsu, mò 3)

sqgu{ scu pRBu inrmlw sbid imlwvw hoe ]1] rhwa ] (27-3, isrIrwgu, mò 3)

sqgu{ syiv sdw suKu pweAw joqI joiq imlweL ]2] (31-5, isrIrwgu, mò 3)

sqgu{ syiv suKu pweAw ivchu geAw gumwnu ] (32-12, isrIrwgu, mò 3)

sqgu{ syiv Krcu hir bwDhu mq jwxhu Awju ik kwléI ]2] (667-17, DnwsrI, mò 4)

sqgu{ syiv gux inDwnu pweAw iqs dI kIm n pweL ] (32-9, isrIrwgu, mò 3)

sqgu{ syiv mnu inrmlw hamY qij ivkwr ] (34-9, sRIrwgu, mò 3)

sqgu{ syiv mohu prjlY Gr hI mwih adwsw ]1] rhwa ] (29-12, isrIrwgu, mò 3)

sqgu{ syvih qw abrih scu rKih ar Dwir ] (34-8, sRIrwgu, mò 3)

sqgu{ syvin Awpxw ha iqn kY lwga pwe ] (35-2, isrIrwgu, mò 3)

sqgu{ syvy Awpxw ha sd kêrbwxY qwsu ] (21-3, isrIrwgu, mò 1)

sqgu{ deAw kry suKdwqw hm lwvY Awpn pwlI ]1] (667-15, DnwsrI, mò 4)

sqgu{ dwqw jIA kw sd jIvY dyvxhwrw ] (593-10, vfhzsu, mò 3)

sqgu{ dwqw vfw vf purKu hY ijqu imilEy hir ar Dwry ] (882-8, rwmklI, mò 4)

sqgu{ inrzjnu soe ] (895-5, rwmklI, mò 5)

sqgu{ purKu n mzinAo sbid n lgo ipAw{ ] (34-11, isrIrwgu, mò 3)

sqgu{ BytY nwim aDw{ ]4] (880-7, rwmklI, mò 3)

sqgu{ imlY AzDyrw jwe ] (876-13, rwmklI, mò 1)

sqgu{ imlY q AwKI sUJY ] (935-8, rwmklI dKxI, mò 1)

sqgu} ikAw iPtikAw mzig Qky szswir ] (34-4, isrIrwgu, mò 3)

sqjuig scu khY sBu koeL ] (880-1, rwmklI, mò 3)

sqjuig squ szqoKu srIrw ] (1023-13, mw}, mò 1)

sqjuig squ qyqw jgI duAwpir pUjwcwr ] (346-11, gaVI bYrwgix, Bgq rivdws jI)

sqjuig sBu szqoK srIrw pg cwry Drmu iDAwnu jIa ] (445-8, Awsw, mò 4)

sqjuig sBu szqoK srIrw pg cwry Drmu iDAwnu jIa ]1] (445-11, Awsw, mò 4)

sqjuig swcu khY sBu koeL ] (1023-16, mw}, mò 1)

sqjuig qY mwixAo CilAo bil bwvn BweAo ] (1390-7, sveLE mhly pihly ky, kl)

sqjuig Drmu pYr hY cwir ] (880-2, rwmklI, mò 3)

sqjuig rQu szqoK kw Drmu AgY rQvwhu ] (470-2, Awsw, mò 1)

sqjugu õyqw duAwp{ BxIEy kiljugu @qmo jugw mwih ] (406-7, Awsw, mò 5)

sqir sYe slwr hY jw ky ] (1161-4, BYra, mò 5)

sqir kw miqhIxu AsIhW kw ivahw{ n pwvY ] (138-3, mwJ, mò 1)

sqir kwbw Gt hI BIqir jy kir jwnY koeL ]2] (480-6, Awsw, Bgq kbIr jI)

sqir doe Bry Amãq sir ibKu ka mwir kFwva ]1] (693-4, DnwsrI, Bgq nwmdyv jI)

sqrzj bwjI pkY nwhI kcI AwvY swrI ]3] (359-17, Awsw, mò 1)

sõu dhn hir nwm khn Avr kCu n apwa ] (502-16, gUjrI, mò 5)

sqvY szij kIAw Gr vwsu ] (137-18, mwJ, mò 1)

siqgur AgY Ardwis kir swjnu dye imlwe ] (55-13, isrIrwgu, mò 1)

siqgur AgY Fih pa sBu ikCu jwxY jwxu ] (646-14, soriT, mò 3)

siqgur Apny ka bil jweL ijin pYj rKI swrY szswir ]1] rhwa ] (821-7, iblwvlu, mò 5)

siqgur Apuny sunI Ardwis ] (1152-13, BYra, mò 5)

siqgur Apuny ka kêrbwnI ] (187-10, gaVI, mò 5)

siqgur Apuny ka bilhwrY ] (186-5, gaVI, mò 5)
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương