Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang23/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   160

szq rhq sunhu myry BweL ] (392-14, Awsw, mò 5)

szq rcy kyvl nwm murwrI ]2] (914-3, rwmklI, mò 5)

szq rynu kra mjnu nwnk pwvY suK Anyk ]2]2]15] (1341-17, pRBwqI, mò 5)

szq rynu iniq mjnu krY ] (1300-13, kwnVw, mò 5)

szq vfweL hir jsu cInI ] (676-16, DnwsrI, mò 5)

szqu imlY ikCu sunIEy khIEy ] (870-2, goùf, Bgq kbIr jI)

szqszg ijh ird bisAo nwnk qy n BRmy ]1] (258-13, gaVI, mò 5)

szqszig Azqir pRBu fITw ] (293-15, gaVI suKmnI, mò 5)

szqszig ismrq rhhu ehY quhwrY kwj ] (257-2, gaVI, mò 5)

szqszig hamY duK nsw ]3] (1146-12, BYra, mò 5)

szqszig hir ismrxw mlu jnm jnm kI kwit ]1] (48-10, isrIrwgu, mò 5)

szqszig hir crn boihQ aDrqy lY mor ]1] (1121-4, kydwrw, mò 5)

szqszig hir min vsY Brmu mohu Ba swDIEy ]1] rhwa ] (211-9, gaVI, mò 5)

szqszig hir min vsY ] (211-13, gaVI, mò 5)

szqszig hoe Ek prIiq ]1] (1146-8, BYra, mò 5)

szqszig hoe inmLl bwxI ] (1146-10, BYra, mò 5)

szqszig krih jo bwdu ] (1145-9, BYra, mò 5)

szqszig jip kyvl nwa ]1] (199-4, gaVI, mò 5)

szqszig qh gosit hoe ] (199-1, gaVI, mò 5)

szqszig nwnk pRBu pweAw ]4]11]16] (805-16, iblwvlu, mò 5)

szqszig nwm rzig gun goivzd gwva ] (408-17, Awsw, mò 5)

szqszig pwvY jo nwnk iqsu bhuir n hoeL hY Pyrw ]2]3]4] (700-18, jYqsrI, mò 5)

szqszig pyiKAo mn mwEz ] (1139-4, BYra, mò 5)

szqszig mhw suKu pweAw dyiK drsnu ehu mnu BIjw hy ]17]1]3] (1074-16, mw}, mò 5)

szqszig imil swg{ qrIEy ] (1080-7, mw}, mò 5)

szqszig imil hir hir jipAw ibnsy Awls rogw jIa ]1] (108-10, mwJ, mò 5)

szqszig imil hir gux gwE ibnsI duqIAw Aws ]1] (1228-1, swrzg, mò 5)

szqszig imil kIrqnu gweAw inhcl visAw jweL ]9] (915-16, rwmklI, mò 5)

szqszig myrw hoe invwsu ] (987-8, mwlI gaVw, mò 5)

szqszig myry mn kI pRIiq ] (987-7, mwlI gaVw, mò 5)

szqszig rzg qum kIE Apnw Awpu ÜãstweAo ]1] (1217-7, swrzg, mò 5)

szqszig lig Ehu suKu pweAo hir gun sd hI gwvY ]3] (978-10, nt nwrwen, mò 5)

szqszig ly ciVAo iskwr ] (1136-14, BYra, mò 5)

szqszgiq isa mylu BeAw hir hir nwim smwE rwm ] (771-2, sUhI, mò 3)

szqszgiq mih hoe aDw{ ] (901-3, rwmklI, mò 5)

szqszgiq mih pweLEy Azqu n pwrwvwr ] (298-6, iQqI gaVI, mò 5)

szqszgiq imil hir gux gwE ] (362-10, Awsw, mò 3)

szqszgiq imil BeAw pRgws ] (1341-3, pRBwqI, mò 5)

szqszgiq mylwpu kir hir nwmu imlY piq swKu ] (997-15, mw}, mò 4)

szqszgiq rwmu irdY bsweL ]1] rhwa ] (691-16, DnwsrI, Bgq kbIr jI)

szqszgy Bju inszgy rza sdw AzqrjwmIAw ] (1278-7, mlwr, mò 5)

szqh szig hoq ikrpwlw ] (260-19, gaVI, mò 5)

szqh szig bYis gun gwe ] (194-7, gaVI, mò 5)

szqh szig imlY jip pUrn kwmw rwm ] (546-1, ibhwgVw, mò 5)

szqh szgu szq sMBwKnu hir kIrqin mnu jwgY ]2] (674-12, DnwsrI, mò 5)

szqh szgu dIAw ikrpwl ] (889-8, rwmklI, mò 5)

szqh kI myrY min Aws ] (889-7, rwmklI, mò 5)

szqh kY prswid nwmw hir Bytulw ]2]5] (486-4, Awsw, Bgq nwmdyv jI)

szqh crx hmwro mwQw nYn drsu qin DUir prhu ]1] rhwa ] (828-5, iblwvlu, mò 5)

szqh crx Doe Doe pIvw ] (889-6, rwmklI, mò 5)

szqh crn mwQw myro paq ] (889-5, rwmklI, mò 5)

szqh crn morlo mwQw ] (1206-15, swrzg, mò 5)

szqh drsu pyiK pyiK jIvw ] (889-6, rwmklI, mò 5)

szqh DUir ly muiK mlI ] (1121-16, kydwrw, mò 5)

szqhu EysI kQhu khwxI ] (883-3, rwmklI, mò 5)

szqhu ehw bqwvhu kwrI ] (616-16, soriT, mò 5)

szqhu swg{ pwir aqrIEy ] (747-16, sUhI, mò 5)

szqhu swcI srix suAwmI ] (627-6, soriT, mò 5)

szqhu swcy kI vifAweL ] (629-9, soriT, mò 5)

szqhu suKu hoAw sB QweL ] (628-1, soriT, mò 5)

szqhu sunhu sunhu jn BweL guir kwFI bwh kêkIjY ] (1326-14, kilAwn, mò 4)

szqhu hir hir hir AwrwDhu ] (627-16, soriT, mò 5)

szqhu hir hir nwmu iDAweL ] (620-13, soriT, mò 5)

szqhu gurmuiK dye vifAweL ]1] rhwa ] (909-8, rwmklI, mò 3)

szqhu gurmuiK nwim insqwrI ] (910-19, rwmklI, mò 3)

szqhu gurmuiK pUrw pweL ] (910-5, rwmklI, mò 3)

szqhu gurmuiK mukiq giq pweL ] (911-19, rwmklI, mò 3)

szqhu Git Git rihAw smwihAo ] (617-3, soriT, mò 5)

szqhu qhw inrzjn rwmu hY ] (974-7, rwmklI, Bgq byxI jI)

szqhu iqsu ibnu Av{ n koeL ] (626-11, soriT, mò 5)

szqhu idnu idnu cVY svweL ] rhwa ] (626-5, soriT, mò 5)

szqhu pRBu myrw sdw deAwlw ] (629-12, soriT, mò 5)

szqhu bnijAw nwmu goibd kw EysI Kyp hmwrI ]1] (1123-8, kydwrw, Bgq kbIr jI)

szqhu mn pvnY suKu binAw ] (656-9, soriT, Bgq kbIr jI)

szqhu mwKnu KweAw CwiC pIEy szsw{ ]18] (1365-9, slok, Bgq kbIr jI)

szqhu rwm nwim insqrIEy ] (621-19, soriT, mò 5)

szqhu rwm nwmu Dnu szchu lY Krcu cly piq pwvYgo ] (1311-4, kwnVw, mò 4)

szqhu rwmu jpq suKu pweAw ] (629-1, soriT, mò 5)

szqhu rwmdws srov{ nIkw ] (623-4, soriT, mò 5)

szqq hI sqszgiq szg surzg rqy jsu gwvq hY ] (1404-8, sveLE mhly caQy ky, mQurw)

szqn Avr n kwhU jwnI ] (711-12, tofI, mò 5)

szqn szig kbIrw ibgirAo ] (1158-14, BYra, Bgq kbIr jI)

szqn szig jwqw purKu ibDwqw Git Git ndir inhwilAw ] (1122-6, kydwrw, mò 5)

szqn szq swD imil rhIEy gux bolih prapkwry ] (983-16, nt, mò 4)

szqn isa hm lwhw KwitAw hir Bgiq Bry Bzfwrw ]2] (614-5, soriT, mò 5)

szqn isa boly apkwrI ] (870-3, goùf, Bgq kbIr jI)

szqn isa myrI lyvw dyvI szqn isa ibahwrw ] (614-4, soriT, mò 5)

szqn hiQ rwKI këzjI ]2] (893-19, rwmklI, mò 5)

szqn ka Andu sgl hI jweL ] (679-10, DnwsrI, mò 5)

szqn kw dwnw }Kw so sbL inDwn ] (811-16, iblwvlu, mò 5)

szqn kI Aot Awpy Awip ]1] rhwa ] (1001-4, mw}, mò 5)

szqn kI srxweL piVAw ] (1078-12, mw}, mò 5)

szqn kI suix swcI swKI ] (894-8, rwmklI, mò 5)

szqn kI thl szq kw kwmu ]4]15]26] (891-4, rwmklI, mò 5)

szqn kI mihmw kvn vKwna ] (181-11, gaVI guAwryrI, mò 5)

szqn kI mn tyk itkweL ] (255-1, gaVI, mò 5)

szqn kI moih bhuqu ipAws ] (987-8, mwlI gaVw, mò 5)

szqn kI ryxu nwnk dwnu pweAw ]4]26]96] (51-16, isrIrwgu, mò 5)

szqn ky hm alty syvk Bgqn qy frpwva ]2] (693-6, DnwsrI, Bgq nwmdyv jI)

szqn ky kwrj sgl svwry ] (631-7, soriT, mò 5)

szqn ky pRwx ADwr ] (895-1, rwmklI, mò 5)

szqn ky bzDn kwty hir rwe ] (182-7, gaVI guAwryrI, mò 5)

szqn kY Awnzdu Ehu inq hir gux gwE ]1] rhwa ] (813-10, iblwvlu, mò 5)

szqn kY szig rwm gun gwa ] (869-1, goùf, mò 5)

szqn kY sunIAq pRB kI bwq ] (820-17, iblwvlu, mò 5)

szqn kY crn lwgy kwm kâoD loB iqAwgy gur gopwl BE øpwl lbiD ApnI pweL ]1] (1230-1, swrzg, mò 5)

szqn kY dUKin spL join pwe ] (279-17, gaVI suKmnI, mò 5)

szqn kY dUKin kwg ija lvY ] (279-17, gaVI suKmnI, mò 5)

szqn kY dUKin qãsnw mih jlY ] (279-18, gaVI suKmnI, mò 5)

szqn kY prswid AgwiD kzTy lig soihAw jIa ] (81-5, isrIrwgu, mò 5)

szqn kY prswid hir hir pweAw rwm ] (543-6, ibhwgVw, mò 5)

szqn kY bilhwrY jwa ] (869-1, goùf, mò 5)

szqn kY min mhw Anzdu ] (869-12, goùf, mò 5)

szqn DUir sbL inDwn ] (182-13, gaVI guAwryrI, mò 5)

szqn pih Awip aDwrn AweAo ]1] rhwa ] (1299-10, kwnVw, mò 5)

szqn prsn bilhwrI drsn nwnk suiK suiK soenw ]3]4]144] (407-4, Awsw, mò 5)

szqn ibnu Av{ n dwqw bIAw ] (610-8, soriT, mò 5)

szqn mo ka hir mwrig pweAw ] (100-17, mwJ, mò 5)

szqn mo ka pUzjI sapI qa aqirAw mn kw DoKw ] (614-5, soriT, mò 5)

szqw Ekê iDAwvnw dUsr ko nwih ] (815-3, iblwvlu, mò 5)

szqw szig inDwnu Amãqu cwKIEy ] (91-7, isrIrwgu, mò 1)

szqw szgiq nrik n pweL ] (1020-8, mw}, mò 5)

szqw szgiq pweLEy ] (132-8, mwJ, mò 5)

szqw szgiq min vsY pRBu pRIqmu bKiszdu ] (49-1, isrIrwgu, mò 5)

szqw szgiq imil rhY jip rwm nwmu suKu pwe ]1] rhwa ] (31-10, isrIrwgu, mò 3)

szqw szgiq imil rhY qw sic lgY ipAw{ ] (756-2, sUhI, mò 3)

szqw syqI rzgu n lwE ] (105-9, mwJ, mò 5)

szqw ka miq koeL inzdhu szq rwmu hY Ekêo ] (793-11, sUhI lilq, Bgq kbIr jI)

szqw kI eh rIiq inrwlI ] (1085-3, mw}, mò 5)

szqw kI hoe dwsrI Ehu Acwrw isKu rI ] (400-8, Awsw, mò 5)

szqw kI pYj rKdw AweAw Awid ibrdu pRiqpwlw ]2] (611-14, soriT, mò 5)

szqw kI bynzqI suAwmI nwmu mhw rsu dIjY rwm ] (784-8, sUhI, mò 5)

szqw kI ryxu swD jn szgiq hir kIriq q{ qwrI ] (1332-10, pRBwqI, mò 1)

szqw ky kwrij Awip KloeAw hir kMmu krwvix AweAw rwm ] (783-16, sUhI, mò 5)

szqw tyk qumwrI suAwmI qUz szqn kw shweL ] (381-2, Awsw, mò 5)

szqw dwsI syvw crxI jIa ] (216-16, gaVI mwJ , mò 5)

szqw nwil vY{ kmwvdy dustw nwil mohu ipAw{ ] (649-1, soriT, mò 3)

szqw ibnu qY koe n CwifAw szq pry goibd kI pwKI ]1] (1227-17, swrzg, mò 5)

szqw mwna dUqw fwna eh kêtvwrI myrI ] (969-18, rwmklI, Bgq kbIr jI)

szqW szig aDw{ sglw duKu lQw ]14] (709-5, jYqsrI, mò 5)

szqW szgiq pweLEy jy myly mylxhw{ ] (56-17, isrIrwgu, mò 1)

szqW Brvwsw qyrw ] (629-17, soriT, mò 5)

szqW mDy goibzdu AwCY gokl mDy isAwm go ] (718-19, tofI, Bgq nwmdyv jI)

szqI jIqw jnmu Apw{ ] (889-15, rwmklI, mò 5)

szqI mzqu dIAo moih inrBa gur kw sbdu kmweAw ]3] (206-3, gaVI, mò 5)

szqY szqu imlY mnu ibgsY ija jl imil kml svwry ]6] (983-16, nt, mò 4)

szqoK srovir bsY AimA rsu rsn pRkwsY ] (1397-8, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

szqoKu AweAw min pUrw pwe ] (891-15, rwmklI, mò 5)

szqoKu Qwip riKAw ijin sUiq ] (3-13, jpu, mò 1)

szqoKu n Awvq khUz kwj ] (1192-16, bszqu, mò 5)

szqoKu ipqw kir gu{ purKu Ajnmw ] (172-19, gaVI mwJ, mò 4)

szqoKu BeAw szswry ] (629-11, soriT, mò 5)

sziDAw kwl krih siB vrqw ija sPrI dMPwn ] (1203-2, swrzg, mò 5)

sziDAw qrpxu krih gweõI ibnu bUJy duKu pweAw ]2] (603-13, soriT, mò 3)

sziDAw pRwq esnwnu krwhI ] (324-9, gaVI, kbIr jI)

sziDk qoih swD nhI khIAa srin pry qumrI pgrI ] (856-14, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

szinAwsI hoe kY qIriQ BRimAo asu mih kâoDu ibgwnw ]2] (1003-4, mw}, mò 5)

szinAwsI qpsIAh muKhu E pzifq imTy ] (1395-19, sveLE mhly qIjy ky, iBKw)

szinAwsI ibBUq lwe dyh svwrI ] (164-1, gaVI guAwryrI, mò 4)

szinAwsI mwqy AhMmyv ] (1193-18, bszqu, Bgq kbIr jI)

sNnéI dyiné ivKMm Qwe imTw mdu mwxI ] (315-4, gaVI, mò 5)

sMpa szcI BE ivkwr ] (222-6, gaVI guAwryrI, mò 1)

sMpq hrKu n Awpq dUKw rzgu TwkêrY lwigAo ]1] (215-1, gaVI mwlw , mò 5)

sMpq dol Jol szig JUlq mweAw mgn BRmq GuGnw ] (1387-16, svXy, mò 5)

sMpiq ibpiq ptl mweAw Dnu ] (486-19, Awsw, Bgq rivdws jI)

sMpiq rQ Dn rwj isa Aiq nyhu lgweAo ] (727-3, iqlzg, mò 9)

sMpY swiQ n cwlY hor ] (937-10, rwmklI dKxI, mò 1)

sMpY hyqu klqu Dnu qyrY ]1] rhwa ] (1158-1, BYra, Bgq kbIr jI)

sMpY ka eLs{ iDAweLEy ] (937-9, rwmklI dKxI, mò 1)

sMpY kwrix cwkr cor ] (937-10, rwmklI dKxI, mò 1)

sMpY dyiK n hrKIEy ibpiq dyiK n roe ] (337-13, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

sMpY purib ilKy kI pweLEy ] (937-10, rwmklI dKxI, mò 1)

sMbiq swhw iliKAw imil kir pwvhu qylu ] (12-14, gaVI dIpkI, mò 1)

sMbiq swhw iliKAw imil kir pwvhu qylu ] (157-12, gaVI pUrbI dIpkI, mò 1)

sMméilAw scu Qwnu mwnu mhqu scu pweAw bil rwm jIa ] (778-7, sUhI, mò 5)

sMmn ja es pRym kI dm i#Xhu hoqI swt ] (1363-18, caboly, mò 5)

sMmRQ purKu deAwl dya ipAwry Bgqw iqs kw qwxu ] (641-12, soriT, mò 5)

sMmwe pUrn purK krqy Awip Awpih jwxIEy ] (578-3, vfhzsu, mò 5)

sa Aolwméy idnY ky rwqI imliné shzs ] (790-17, sUhI, mò 1)

sa mxu hsqI iGa guVì KwvY pzij sY dwxw Kwe ] (1286-9, mlwr, mò 1)

sakin Gr kI kziq iqAwgI ] (394-7, Awsw, mò 5)

sadw ekqu hit pUrY guir pweLEy ]17] (146-8, mwJ, mò 2)

sadw krhu gu{ syvhu nIq ]3] (430-16, Awsw, mò 5)

sadw imilAw inhcl cIq ]2] (372-4, Awsw, mò 5)

sadw mUil n hoveL nw ko lE n dye ] (955-11, rwmklI, mò 2)

sady ka DwvY ibnu pUzjI ]3] (198-5, gaVI, mò 5)

sady vwhu vwhu acrih aTdy BI vwhu kryin ] (313-2, gaVI, mò 4)

sapy ijsu Bzfwr iPir puC n lIqIAnu ] (958-13, rwmklI, mò 5)

sis kIno sUr igrwsw ] (972-4, rwmklI, Bgq kbIr jI)

sis Gir sU{ dIpkê gYxwry ] (1041-17, mw}, mò 1)

sis Gir sU{ vsY imtY AziDAwrw ] (943-11, rwmklI, mò 1)

sis ibgws sMpt nhI Awvw ] (340-9, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

sis iriK inis sUr idin sYl q}A Pl Pêl dIAa ] (1399-8, sveLE mhly caQy ky, nÑX)

ssu ivrweix nwnk jIa ssurw vwdI jyTo pa pa lUhY ] (963-13, rwmklI, mò 5)

ssq vK{ qUz iGNnih nwhI pwpI bwDw rynweAw ]1] (402-12, Awsw, mò 5)

ssiq ibvsQw hir kI syvw mÆXzq pRB jwpx ] (682-14, DnwsrI, mò 5)

ssqã qIKix kwit fwirAo min n kIno rosu ] (1017-17, mw}, mò 5)

ssw siq siq siq so@ ] (250-16, gaVI, mò 5)

ssw srin pry Ab hwry ] (260-6, gaVI, mò 5)

ssw isAwnp Cwfu eAwnw ] (260-13, gaVI, mò 5)

ssw so sh syj svwrY ] (342-15, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

ssw so nIkw kir soDhu ] (342-12, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

ssIAr sUr n$Xõ mih Ekê ] (294-3, gaVI suKmnI, mò 5)

ssIAr kY Gir sU{ smwvY ] (840-14, iblwvlu, mò 1)

ssIA{ A{ sU{ nwmu alwsih sYl loA ijin aDirAw ] (1393-4, sveLE mhly qIjy ky, kÑX)

ssIA{ ggin joiq iqhu loeL ] (840-16, iblwvlu, mò 1)

ssurY pyeLEy kzq kI kzqu AgMmu AQwhu ] (1088-13, mw}, mò 1)

ssurY pyeLEy iqsu kzq kI vfw ijsu prvw{ ] (137-1, mwJ, mò 5)

ssurY pyeLEy ip{ vsY khu ikqu ibiD pweLEy ] (162-19, gaVI bYrwgix, mò 3)

ssurY pyeLEy BY vsI siqgu{ syiv inszg ] (642-12, soriT, mò 1)

ssuiV suhIAw ikv krI invxu n jwe QxI ] (1410-4, slok vwrW qy vDIk, mò 1)

ssU qy ipir kInI vwiK ] (370-12, Awsw, mò 5)

ssY szjmu geAo mUVy Ekê dwnu quDu kêQwe leAw ] (435-1, Awsw, mò 3)

ssY sBu jgu shij apweAw qIin Bvn ek joqI ] (930-3, rwmklI dKxI, mò 1)

ssY soe sãsit ijin swjI sBnw swihbu Ekê BeAw ] (432-9, Awsw, mò 1)

sh kI swr suhwgin jwnY ] (793-14, sUhI, Bgq rivdws jI)

sh kIAw glw dr kIAw bwqw qY qw khxu khweAw ]4]8] (878-18, rwmklI, mò 1)

sh dyKy ibnu pRIiq n @pjY AzDw ikAw krye ] (83-5, isrIrwgu, mò 3)

sih itkw idqosu jIvdY ]1] (966-18, rwmklI, blvzif qy sqw)

sih quTY na iniD pweLAw ]18] (473-3, Awsw, mò 1)

sih myly qw ndrI AweLAw ] (473-1, Awsw, mò 1)

shu hdUir dyKY qW Ba pvY bYrwgIAVy ] (1104-14, mw}, Bgq kbIr jI)

shu khY so kIjY qnu mno dIjY Eysw prmlu lweLEy ] (722-12, iqlzg, mò 1)

shu jwgY ha ins Bir sovw ]1] rhwa ] (356-19, Awsw, mò 1)

shu ndir kir dyKY so idnu lyKY kwmix na iniD pweL ] (722-14, iqlzg, mò 1)

shu nyVY Dn kMmlIE bwh{ ikAw FUFyih ] (722-7, iqlzg, mò 1)

shu myrw Ekê dUjw nhI koeL ] (357-6, Awsw, mò 1)

shu vy jIAw Apxw kIAw ] (467-16, Awsw, mò 1)

shzs nwmu lY lY kra slwmu ]3] (479-2, Awsw, Bgq kbIr jI)

shzsr dwn dy ezdàu roAweAw ] (953-18, rwmklI, mò 1)

shs ATwrh khin kqybw AsulU ekê Dwqu ] (5-3, jpu, mò 1)

shs srIr ichn Bg hUE qw min pCoqweAw ]1] (1344-1, pRBwqI dKxI, mò 1)

shs isAwxp apwv Qwky jh Bwvq qh jwhI ] (548-2, ibhwgVw, mò 5)

shs isAwxp kir rhy min korY rzgu n hoe ] (40-1, isrIrwgu, mò 4)

shs isAwxp nh imlY myrI ijzduVIE jn nwnk gurmuiK jwqw rwm ]4]6] (541-16, ibhwgVw, mò 4)

shs isAwxp pvY n qwa ] (151-6, gaVI guAwryrI, mò 1)

shs isAwxpw lK hoih q ek n clY nwil ] (1-6, jpu, mò 1)

shs isAwnp leAw n jweLEy ] (287-4, gaVI suKmnI, mò 5)

shs koit bhu khq purwn ] (1163-7, BYra, Bgq kbIr jI)

shs Kty lK ka aiT DwvY ] (278-19, gaVI suKmnI, mò 5)

shs Gtw mih Ekê Awkwsu ] (736-14, sUhI, mò 5)

shs qv nYn nn nYn hih qoih ka shs mUriq nnw Ek quohI ] (13-3, DnwsrI, mò 1)

shs qv nYn nn nYn hY qoih ka shs mUriq nnw Ek qohI ] (663-7, DnwsrI, mò 1)

shs nyõ nyõ hY pRB ka pRB Eko purKu inrwry ] (980-13, nt, mò 4)

shs nyõ mUriq hY shsw ekê dwqw sB hY mzgw ]4] (1082-10, mw}, mò 5)

shs pd ibml nn Ek pd gzD ibnu shs qv gzD ev clq mohI ]2] (13-4, DnwsrI, mò 1)

shs pd ibml nn Ek pd gzD ibnu shs qv gzD ev clq mohI ]2] (663-7, DnwsrI, mò 1)

shs PnI syK Azqu n jwnY ] (1083-5, mw}, mò 5)

shs PnI jipAo syKnwgY hir jpiqAw Azqu n pwvYgo ] (1309-12, kwnVw, mò 4)

shs Bwiq krih cqurweL ] (260-14, gaVI, mò 5)

shs mUriq Eko pRBu Twkê{ pRBu Eko gurmiq qwry ]3] (980-14, nt, mò 4)

shsbwhu mDu kIt mihKwsw ] (224-17, gaVI, mò 1)

shsw ehu szsw{ hY mir jMmY AweAw jweAw ] (138-18, mwJ, mò 2)

shsw qUtY inrmlu hovY jog jugiq ev pwE ]6] (908-18, rwmklI, mò 3)

shsw qoVy Brmu cukwE ] (993-5, mw}, mò 1)

shsw mUil n hoveL sB iczqw ivchu jwe ] (1281-15, mlwr, mò 3)

shsw mUil n hoveL hamY sbid jlwe ] (591-10, vfhzsu, mò 3)

shsw mUil n hoveL hwxq kdy n hoe ] (555-15, ibhwgVw, mò 3)

shsw mUil n cukeL ivic ivstw pcY pcwe ] (512-10, gUjrI kI vwr, mò 3)

shsw mUil n cukY ivkwrw ] (1062-6, mw}, mò 3)

shsw mUly nwih srpr qwrsI ]1] (729-14, sUhI, mò 1)

shsw rogu n CofeL duK hI mih duK pwih ] (645-7, soriT, mò 3)

shsY jIa mlIxu hY ikqu szjim Doqw jwE ] (919-11, rwmklI, mò 3)

shsY jIArw pir rihAo mw ka Av{ n Fzgu ] (1410-14, slok vwrW qy vDIk, mò 1)

shj Anzd hir swDU mwih ] (186-12, gaVI, mò 5)

shj Anzd gwvih gux goivzd pRB nwnk sbL smwihAw jIa ]4]36]43] (107-5)

shj Anzd idKwvY BwvY ] (885-5, rwmklI, mò 5)

shj Anzd bsY bYrwgI ]3] (389-15, Awsw, mò 5)

shj Anzdu hoAw vfBwgI min hir hir mITw lweAw ] (773-18, sUhI, mò 4)

shj Anzdu BeAw min morY gur AwgY Awpu vycweAw ]3] (172-10, gaVI pUrbI, mò 4)

shj And Anhd Duin bwxI bhuir n BE ibKwd ]1] (1224-6, swrzg, mò 5)

shj Avil DUiV mxI gwfI cwlqI ] (1196-5, bszqu, Bgq nwmdyv jI)

shj szqoK kw Awsxu jwxY ika Cydy bYrweLEy ] (940-6, rwmklI, mò 1)

shj smwiD apwiD rhq hoe bfy Bwig ilv lwgI ] (1106-18, mw}, Bgq rivdws jI)

shj smwiD apwiD rhq Pêin bfY Bwig ilv lwgI ] (658-16, soriT, Bgq rivdws jI)

shj smwiD Anzd sUK pUry guir dIn ] (807-19, iblwvlu, mò 5)

shj smwiD sdw ilv hir isa jIvW hir gun gweL ] (1232-12, swrzg, mò 1)

shj smwiD suBwE ] (1006-6, mw}, mò 5)

shj smwiD Duin gihr gMBIrw ] (891-1, rwmklI, mò 5)

shj smwiD lgI ilv Azqir so rsu soeL jwxY jIa ]1] (106-15, mwJ, mò 5)

shj smwno q BmL Bwj ]3]6] (1195-3, bszqu, Bgq kbIr jI)

shj srov{ imilAo purKu ByitAo AibnwsI ] (1397-12, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

shj isPiq Bgiq qqu igAwnw ] (237-13, gaVI, mò 5)

shj suzin ekê ibrvw apijAw DrqI jlh{ soiKAw ] (970-13, rwmklI, Bgq kbIr jI)

shj suhylw Plu mskInI ] (235-11, gaVI guAwryrI, mò 5)

shj suBwe hovY so hoe ] (282-6, gaVI suKmnI, mò 5)

shj suBwe BeAo bYrwgI ]1] rhwa ] (1164-14, BYra, Bgq nwmdyv jI)

shj suBwe BE ikrpwlw gux Avgx n bIcwirAw ] (782-15, sUhI, mò 5)

shj suBwe BE ikrpwlw iqsu jn kI kwtI Pws ] (496-14, gUjrI, mò 5)

shj suBwe imly gopwlw nwnk swic pqIny ]2]3]67] (626-6, soriT, mò 5)

shj suBwe myrw mnu mwinAw ]1] rhwa ] (327-11, gaVI, kbIr jI)

shj suBwE Awpn AwE ] (1307-7, kwnVw, mò 5)

shj sUK Aws invws ] (888-9, rwmklI, mò 5)

shj sUK Awnzd Gnyry hamY ibnTI gwTy ] (784-19, sUhI, mò 5)

shj sUK Awnzd nwm rs hir szqI mzglu gweAw ] (747-13, sUhI, mò 5)

shj sUK Awnzd inDwn ] (183-11, gaVI guAwryrI, mò 5)

shj sUK Awnzd rs pUrn siB kwm ]1] rhwa ] (819-4, iblwvlu, mò 5)

shj sUK so kInI Bugqw jo Twkêir msqik lyiKAw ]3] (208-5, gaVI, mò 5)

shj syqI Dn KrI suhylI qãsnw iqKw invwrI jIa ]2] (993-5, mw}, mò 1)

shj sYn A{ suKmn nwrI @D kml ibgseAw ]1] (612-12, soriT, mò 5)

shj kQw ky Amãq kêztw ] (186-16, gaVI, mò 5)

shj kQw pRB kI Aiq mITI kQI AkQ khwxI ] (781-14, sUhI, mò 5)

shj kQw pRB kI Aiq mITI ] (739-13, sUhI, mò 5)

shj kQw mih Awqmu risAw ] (237-2, gaVI, mò 5)

shj klwlin ja imil AweL ] (328-17, gaVI, Bgq kbIr jI)

shj kI AkQ kQw hY inrwrI ] (333-9, gaVI, Bgq kbIr jI)

shj kyl And Kyl rhy Pyr BE myl ] (214-3, gaVI, mò 5)

shj kY pwvVY pgu Dir lIjY ]1] rhwa ] (329-10, gaVI, Bgq kbIr jI)

shj guPw G{ jwxY swcw ] (939-16, rwmklI, mò 1)

shj guPw mih Awsxu bwiDAw ] (370-15, Awsw, mò 5)

shj guPw mih qwVI lweL Awsxu @c svwirAw jIa ]1] (97-10, mwJ, mò 5)

shj jgotw bzDn qy CUtw ] (879-17, rwmklI, mò 1)

shj qrovr PilAo igAwn Amãq Pl lwgy ] (1397-18, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

shj Duin apjY hir ilv lwe ]1] rhwa ] (231-19, gaVI, mò 3)

shj Duin gwvY mzgl mnUAw ] (373-5, Awsw, mò 5)

shj inrzqir rha smwE ]5] (904-6, rwmklI, mò 1)

shj ibnod coj Awnzqw ] (1157-3, BYra, mò 5)

shj Bwe szicAo ikrix Amãq kl bwxI ] (1392-3, sveLE mhly dUjy ky, kl)

shj Bwe scI ilv lwgI ] (1063-4, mw}, mò 3)

shj Bwe jwe qy nwnk pwrbRHÌ ilv jwgy ]2] (503-8, gUjrI, mò 1)

shj Bwe pweAw hir nwmu ]3] (1176-6, bszqu, mò 3)

shj Bwe imlIEy suKu hovY ] (944-1, rwmklI, mò 1)

shij Anzd krhu myry BweL ] (901-7, rwmklI, mò 5)

shij Anzid ikrpw Dwir ] (424-8, Awsw, mò 3)

shij Anzdu hovY idnu rwqI Azkê{ Blo hmwrw ] rhwa ] (717-13, tofI, mò 5)

shij szqoiK sdw qãpqwsy Andu Ksm kY BwxY jIa ]3] (106-18, mwJ, mò 5)

shij szqoiK sIgwrIAw imTw bolxI ] (17-19, isrIrwgu, mò 1)

shij shij gux rmY kbI{ ]3]26] (328-15, gaVI, Bgq kbIr jI)

shij shij gun rvY kbIrw ]4]3]12] (478-17, Awsw, Bgq kbIr jI)

shij scu ip{ rwivAw hir nwmw ar Dwir ] (785-9, sUhI, mò 3)

shij sbid suKu @pjY ibnu Bwgw Dnu nwih ] (1010-7, mw}, mò 1)

shij smweAo gurih bqweAo rzig rzgI myry qn kI colI ] (822-4, iblwvlu, mò 5)

shij smweAo dyv ] (209-7, gaVI, mò 5)

shij smwnw BIqry CoifAw nh jwe ]1] rhwa ] (808-16, iblwvlu, mò 5)

shij smwvY qw hir min BwvY sdw AqIqu bYrwgI ] (690-9, DnwsrI, mò 4)

shij swlwhI sdw sdw shij smwiD lgwe ] (68-8, isrIrwgu, mò 3)

shij sIgwr kwmix kir AwvY ] (750-14, sUhI, mò 1)

shij suiK soeLEy hW ] (410-13, AwswvrI, mò 5)

shij suKI vr kwmix ipAwrI ijsu gur bcnI mnu mwinAw ] (1254-11, mlwr, mò 1)

shij suBwe apwiD rhq hoe gIq goivzdih gweLEy ] (249-12, gaVI, mò 5)

shij suBwe Apxw ip{ jwixAw ]2] (357-7, Awsw, mò 1)

shij suBwe nwnk imly joqI joiq smwn ]2]2]66] (817-14, iblwvlu, mò 5)

shij suBwe nwnk gun gwa ]6] (289-2, gaVI suKmnI, mò 5)

shij suBwe bolY hir bwxI ] (191-14, gaVI, mò 5)

shij suBwe imly swbwis ]2] (154-9, gaVI, mò 1)

shij suBwe myrw shu imlY drsin }ip Apw{ ]2] (157-5, gaVI bYrwgix, mò 1)

shij iblovhu jYsy qqu n jweL ]1] rhwa ] (478-7, Awsw, Bgq kbIr jI)

shij bYrwgu shjy hI hsnw ] (236-18, gaVI, mò 5)

shij BvY pRBu sBnI QweL ] (160-12, gaVI guAwryrI, mò 3)

shij mra jIvq hI jIva ] (1189-11, bszqu, mò 1)

shij imlwE hir min BwE pzc imly suKu pweAw ] (764-6, sUhI, mò 1)

shij imilAo pwrbRHÌu inszgu ]4] (236-19, gaVI, mò 5)

shij imilAw qb hI suKu pweAw qãsnw sbid buJweL ]9] (1274-14, mlwr, mò 1)

shij imlY imilAw prvwxu ] (686-4, DnwsrI, mò 1)

shij rqw bUJY piq hoe ] (944-8, rwmklI, mò 1)

shij rvY v{ kwmix ipr kI gurmuiK rzig svwry ]2] (1198-3, swrzg, mò 1)

shij vxspiq Pêlu Plu Bv{ vsY BY Kzif ] (1089-4, mw}, mò 3)

shij ivhwJI shij lY jwnI ] (372-4, Awsw, mò 5)

shju Anzdu sdw gurmqI hir hir min iDAweAw ] (163-14, gaVI bYrwgix, mò 3)

shju Anzdu riKAo gãh BIqir aiT aAwhU ka dairAo ]2] (1000-4, mw}, mò 5)

shju BeAw pRBu pweAw jm kw Ba lQw ]20] (1101-13, mw}, mò 5)

shju BeAw BRmu iKn mih nwTw imil joqI joiq smweL ]1] rhwa dUjw ]1]122] (205-6, gaVI pUrbI, mò 5)

shjy Amãqu pIAo nwmu ] (237-2, gaVI, mò 5)

shjy Aidstu pCwxIEy inrBa joiq inrzkw{ ] (68-17, isrIrwgu, mò 3)

shjy Anhq sbdu vjweAw ] (237-3, gaVI, mò 5)

shjy Andu hoAw mnu mwinAw nwnk bRHÌ bIcwro ] (772-14, sUhI, mò 3)

shjy AwE hukim isDwE nwnk sdw rjwE ] (938-11, rwmklI, mò 1)

shjy Awsxu AsiQ{ BweAw ] (237-3, gaVI, mò 5)

shjy Awvw shjy jwvw shjy mnu KylweAw Qw ] (1002-8, mw}, mò 5)

shjy AwvY shjy jwe ] (152-17, gaVI, mò 1)

shjy shij smwvY soe ]2] (161-11, gaVI guAwryrI, mò 3)

shjy shij iKlwedw nhI krdw Awlk ] (1101-18, mw}, mò 5)
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương