Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang150/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   146   147   148   149   150   151   152   153   ...   160

imiQAw crn pr ibkwr ka Dwvih ] (269-1, gaVI suKmnI, mò 5)

imiQAw jnmu swkq szswrw ] (354-2, Awsw, mò 1)

imiQAw ijhbw Avryù kwm ] (1163-12, BYra, Bgq nwmdyv jI)

imiQAw qn nhI prapkwrw ] (269-2, gaVI suKmnI, mò 5)

imiQAw qnu swco kir mwinAo eh ibiD Awpu bzDwvY ] (1231-17, swrzg, mò 9)

imiQAw qnu Dnu kêtMbu sbweAw ] (268-15, gaVI suKmnI, mò 5)

imiQAw dUjw Bwa DVy bih pwvY ] (366-9, Awsw, mò 4)

imiQAw DRoh moh AiBmwnu ] (268-17, gaVI suKmnI, mò 5)

imiQAw nwhI rsnw prs ] (274-3, gaVI suKmnI, mò 5)

imiQAw nyõ pyKq pr qãA }pwd ] (269-1, gaVI suKmnI, mò 5)

imiQAw bwsu lyq ibkwrw ] (269-2, gaVI suKmnI, mò 5)

imiQAw Brim Brim bhu BRimAw lubDo puõ klõ moh pRIiq ] (1295-17, kwnVw, mò 4)

imiQAw Brmu A{ supn mnorQ siq pdwrQu jwinAw ] (485-5, Awsw, Bgq nwmdyv jI)

imiQAw mn pr loB luBwvih ] (269-2, gaVI suKmnI, mò 5)

imiQAw moh bzDih inq pwrc ]1] (743-17, sUhI, mò 5)

imiQAw moih mgnu QI rihAw JUT szig lptwnw ] (777-8, sUhI, mò 5)

imiQAw mohu szsw{ JUTw ivxsxw ]2] (399-5, Awsw, mò 5)

imiQAw rzg szig mweAw pyiK hsqw ] (268-17, gaVI suKmnI, mò 5)

imiQAw rsnw inq aiT BwKY ] (1151-11, BYra, mò 5)

imiQAw rsnw Bojn An swd ] (269-1, gaVI suKmnI, mò 5)

imiQAw rQ hsqI As bsõw ] (268-17, gaVI suKmnI, mò 5)

imiQAw rwj jobn A{ amry mIr mlk A{ Kwn ] (1215-16, swrzg, mò 5)

imiQAw rwj jobn Dn mwl ] (268-16, gaVI suKmnI, mò 5)

imiQAw loBu n aqrY sUlu ]3] (899-12, rwmklI, mò 5)

imiQAw loBu nwhI Gir vwsw lib pwip pCuqwedw ]15] (1037-8, mw}, mò 1)

imiQAw vsqu siq kir mwnI ] (1004-17, mw}, mò 5)

imrgu mrY sih Apunw kInw ] (225-18, gaVI, mò 1)

imrq mohz Alp buÆXz rcziq binqw ibnod swhz ] (1354-17, shsøqI, mò 5)

imrq lok peAwl smIpq AsiQr Qwnu ijsu hY ABgw ]12] (1083-1, mw}, mò 5)

imrqu hsY isr @pry psUAw nhI bUJY ] (809-12, iblwvlu, mò 5)

imrqu dUK sUK iliK pwE ] (1086-13, mw}, mò 5)

imrqu n AwvI iciq iqsu Aihinis BogY Bogu ] (71-2, isrIrwgu, mò 5)

imrqu nrkê AsQwn ibKVy ibKu n pohY qwih ]4] (1017-12, mw}, mò 5)

imrqu mzjwr pswir muKu inrKq Buzcq Bugiq BUK BuKnw ] (1387-17, svXy, mò 5)

imrqk ka jIvwlnhwr ] (283-10, gaVI suKmnI, mò 5)

imrqk ka pweAo qin swsw ibCurq Awin imlweAw ] (614-14, soriT, mò 5)

imrqk khIAih nwnkw ijh pRIiq nhI Bgvzq ]1] (253-8, gaVI, mò 5)

imrqk dyh swDszg ibhUnw ] (190-16, gaVI, mò 5)

imrqk ipzif pd md nw Aihinis Ekê AigAwn su nwgw ] (93-2, sRIrwgu, byxI jIa)

imrqk Pws glY isir pYry ]3] (806-4, iblwvlu, mò 5)

imrqk BE dsY bzd CUty imõ BweL sB Cory ] (480-15, Awsw, Bgq kbIr jI)

imil AwE ngr mhw jnw gur siqgur Aot ghI ] (1117-2, quKwrI, mò 4)

imil AwE ngr mhw jnw gur siqgur Aot ghI ]6]4]10] (1117-6, quKwrI, mò 4)

imil ekõ hoE shij FoE min pRIiq apjI mwöIAw ] (846-2, iblwvlu, mò 5)

imil Ekõ vsih idnu rwqI pãa dy Dnih idlwsw hy ]2] (1072-14, mw}, mò 5)

imil szig sohy dyiK mohy purib iliKAw pweAw ] (1278-13, mlwr, mò 5)

imil szgiq srDw @pjY gur sbdI hir rsu cwKu ] (997-8, mw}, mò 4)

imil szgiq swDU abry gur kw sbdu kmwe ]6] (65-17, isrIrwgu, mò 3)

imil szgiq swDU mIq ] (669-7, DnwsrI, mò 4)

imil szgiq hir rzgu pweAw jn nwnk min qin rz|u ]4]3] (732-5, sUhI, mò 4)

imil szgiq qij AiBmwn khu nwnk pwE hY pmL inDwn ]2]1]34] (535-8, dyvgzDwrI mò 5)

imil szgiq Duir kmL iliKAo ]1] (241-9, gaVI, mò 5)

imil szgiq min nwmu vsweL ] (95-19, mwJ, mò 4)

imil szgqI gun gwvno ]1] (801-3, iblwvlu, mò 4)

imil szjoig hukim qUz AweAw ]1] rhwa ] (188-10, gaVI, mò 5)

imil szq AwE pRB iDAwE bxy Acrj jwöIAW ] (846-2, iblwvlu, mò 5)

imil szq sBw mnu mWjIEy BweL hir kY nwim invwsu ] (639-18, soriT, mò 5)

imil szq gwvih Ksm Bwvih hir pRym rs rzig iBNnIAw ] (545-4, ibhwgVw, mò 5)

imil szq jnw hir pweAw nwnk sqszgw ]3] (449-5, Awsw, mò 4)

imil szq jnw rzgu mwixh rlIAw jIa ] (173-7, gaVI mwJ, mò 4)

imil szq nwnk jwigAw ]2]5]27] (1272-13, mlwr, mò 5)

imil szqszgiq AwrwiDAw hir Git Gty fITw rwm rwjy ] (453-18, Awsw, mò 5)

imil shIAw mzglu gwvhI gIq goivzd Alwe ] (136-6, mwJ, mò 5)

imil sKIAw puCih khu kzq nIswxI ] (459-12, Awsw, mò 5)

imil sqszig bolI hir bwxI ] (95-8, mwJ, mò 4)

imil sqszgiq szig gurwhw ] (699-14, jYqsrI, mò 4)

imil sqszgiq hir gux gwE jgu Bajlu duq{ qrIEy jIa ]1] (95-1, mwJ, mò 4)

imil sqszgiq hir nwmu iDAweLEy ] (96-4, mwJ, mò 4)

imil sqszgiq hir pweLEy gurmuiK hir ilv lwe ] (22-13, isrIrwgu, mò 1)

imil sqszgiq kIjY hir gosit swDU isa gosit hir pRym rswexu rwm nwmu rswexu hir rwm nwm rwm rmhu ry ]1] (1118-12, kydwrw, mò 4)

imil sqszgiq Koju dsweL ivic szgiq hir pRBu vsY jIa ]2] (94-12, mwJ, mò 4)

imil sqszgiq nwmu slwhhu Awqm rwmu sKweL hy ]7] (1026-1, mw}, mò 1)

imil sqszgiq pmL pdu pweAw Awqm rwmu rihAw BrpUir ]1] rhwa ] (1198-8, swrzg, mò 4)

imil sqszgiq pmL pdu pweAw kiF mwKn ky gtkwry ]2] (982-18, nt, mò 4)

imil sqszgiq pmL pdu pweAw mY ihrf plws szig hir buhIAw ]1] (834-1, iblwvlu, mò 4)

imil sqszgiq lDw hir sjxu ha siqgur ivthu GumweLAw jIa ]1] (96-6, mwJ, mò 4)

imil siqgur siB kwj svwr ] (867-5, goùf, mò 5)

imil siqgur sBu duKu geAw hir suKu visAw min Awe ] (46-1, isrIrwgu, mò 5)

imil siqgur jI mzglu gweAw rwm ] (576-10, vfhzsu, mò 4)

imil siqgur Dnu pUrw pweAw ]1] (375-13, Awsw, mò 5)

imil siqgur insqwrw ]2] (1004-1, mw}, mò 5)

imil siqgur inrmlu hoeAw ibKu hamY geAw iblwe ] (1415-7, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

imil swD bcn goibzd iDAwE mhw inmLl rIiq ]1] rhwa ] (502-2, gUjrI, mò 5)

imil swDszig hir iDAweAw ] (627-2, soriT, mò 5)

imil swDszig jsu gwih ] (838-16, iblwvlu, mò 5)

imil swDszgiq hovq prgws ]1] (677-3, DnwsrI, mò 5)

imil swDszgiq krih rlIAw iPir n pCoqwvE ] (1113-12, quKwrI, mò 1)

imil swDszgiq kY swQy ] (621-15, soriT, mò 5)

imil swDszgiq pRBU ismry nwiTAw duK kwl ]1] (1322-19, kilAwn, mò 5)

imil swDszgy nwm rzgy min loVIdw pweAw ] (459-2, Awsw, mò 5)

imil swDszgy Bjy sRIDr kir Azgu pRB jI qwirAw ] (705-15, jYqsrI, mò 5)

imil swDU szig aDw{ hoe PwtY jm kwg{ ] (1318-9, kwnVw, mò 4)

imil swDU szig aDw{ hoe muK @jl drbwir ]3] (218-12, gaVI mwJ, mò 5)

imil swDU szig hoe aDwr ]2] (804-13, iblwvlu, mò 5)

imil swDU srix ghu pUrn rwm rqnu hIAry szig rwKu ]1] rhwa ] (204-9, gaVI, mò 5)

imil swDU suKu @pjY lQI sB CweL ] (1193-8, bszqu, mò 5)

imil swDU hir jsu gwvY nwnk Bvjlu pwir prweL ]2]8]17] (499-13, gUjrI, mò 5)

imil swDU hir nwmu iDAweL ]1] rhwa ] (193-13, gaVI, mò 5)

imil swDU hir nwmu iDAweLEy ]1] (804-12, iblwvlu, mò 5)

imil swDU hir nwmu acrIEy ]1] rhwa ] (741-10, sUhI, mò 5)

imil swDU dInw qw nwmu lInw jnm mrx duK nwTy ] (784-19, sUhI, mò 5)

imil swDU durmiq KoE ] (624-3, soriT, mò 5)

imil swDU inq Bjh nwrwex ] (1312-5, kwnVw, mò 5)

imil swDU muKu @jlw pUrib iliKAw pwe ] (46-2, isrIrwgu, mò 5)

imil hir jsu gweLEy hW ] (410-7, AwswvrI, mò 5)

imil ihzdU sB nwmy pih jwih ]25] (1166-10, BYra, Bgq nwmdyv jI)

imil kêsl syqI Gir AwE ] (627-15, soriT, mò 5)

imil kY krh khwxIAw sMmRQ kzq kIAwh ] (17-17, isrIrwgu, mò 1)

imil gwvh gux Agm Apwry ] (104-15, mwJ, mò 5)

imil gwvih szq jnw pRB kw jYkwro rwm ] (545-4, ibhwgVw, mò 5)

imil gur szgiq pwva pw{ ]3] (353-11, Awsw, mò 1)

imil gopwl goibzd n kbhU JUrIEy ] (708-19, jYqsrI, mò 5)

imil jlu jlih Ktwnw rwm ] (578-2, vfhzsu, mò 5)

imil joiq joqI Aoiq poqI hir nwmu siB rs Bogo ] (846-3, iblwvlu, mò 5)

imil nwnk Azgd Amr gur gu{ rwmdwsu hir pih gXa ] (1409-14, sveLE mhly pzjvyù ky, hirbzs)

imil nwrI sqszig mzglu gwvIAw ] (964-7, rwmklI, mò 5)

imil pzchu nhI shsw cukweAw ] (621-7, soriT, mò 5)

imil pRIqm Apxy sdw rzgu mwxy scY sbid suBwiKAw ] (440-2, Awsw, mò 3)

imil pRIqm scy gux gwvih hir dir soBw pwvixAw ]3] (113-6, mwJ, mò 3)

imil pRIqm sdw suKu pwE ]1] (798-3, iblwvlu, mò 3)

imil pRIqm sdw suKu pwvY ]2] (363-10, Awsw, mò 3)

imil pRIqm sbid suKu pwE ] (1044-5, mw}, mò 3)

imil pRIqm swcy gux gwvw ] (158-8, gaVI guAwryrI, mò 3)

imil pRIqm swcy gux gwvw ] (665-7, DnwsrI, mò 3)

imil pRIqm suKu pweAw sgl guxw gil hw{ ] (937-13, rwmklI dKxI, mò 1)

imil pRIqm suKu pweAw scY sbid vIcwir ] (549-5, ibhwgVw, mò 3)

imil pRIqm suKu pweAw soBwvzqI nwir ]15] (755-16, sUhI, mò 3)

imil pRIqm suKu pwE sic smwE scu vrqY sB QweL ] (770-8, sUhI, mò 3)

imil pRIqm ija hoq Anzdw iqa hir rzig mnu rzgInw jIa ]3] (100-16, mwJ, mò 5)

imil pRIqm iqnI iDAweAw scY pRyim ipAw{ ] (587-12, vfhzsu, mò 3)

imil pRIqm duKu kitAw sbid imlwvw hoe ] (37-7, isrIrwgu, mò 3)

imil pRym rhxw hir nwmu ghxw pãA bcn mITy Bwxy ] (544-14, ibhwgVw, mò 5)

imil pwxI ija hry bUt ] (1181-13, bszqu, mò 5)

imil pwQr kI krhI syv ]3] (324-15, gaVI, kbIr jI)

imil pwrs kzcnu hoeAw ] (657-12, soriT, Bgq nwmdyv jI)

imil bRHÌ joqI Aoiq poqI adkê adik smweAw ] (545-11, ibhwgVw, mò 5)

imil BjIEy swDszig myry mIq ]1] rhwa ] (296-16, iQqI gaVI, mò 5)

imil mweAw suriq gvweL ]1] (989-11, mw}, mò 1)

imil mwq ipqw ipzfu kmweAw ] (989-10, mw}, mò 1)

imil imil Kwvih szq sgl ka dIjeL ] (1363-13, Pênhy, mò 5)

imil rhIEy pRB swD jnw imil hir kIrqnu sunIEy rwm ] (926-2, rwmklI, mò 5)

imil rwjn rwm inbyrw ]1] (621-7, soriT, mò 5)

imil vr nwrI mzglu gweAw Twkêr kw jYkw{ ] (499-5, gUjrI, mò 5)

imil v{ nwrI mzglu gweAw ] (242-16, gaVI pUrbI, mò 1)

imlu sKI shylVIho hm ip{ rwvyhw ] (242-13, gaVI pUrbI, mò 1)

imlu sKI shylI hir gun bny ] (1170-1, bszqu, mò 1)

imlu sbid suBwE Awpu gvwE rzg isa rlIAw mwxy ] (772-9, sUhI, mò 3)

imlu swjn ha quJu kêrbwno ]1] rhwa ] (737-17, sUhI, mò 5)

imlu swDszgiq Bju kyvl nwm ]1] (12-7, Awsw, mò 5)

imlu swDszgiq Bju kyvl nwm ]1] (378-2, Awsw, mò 5)

imlu swDszgy nwm rzgy qhw pUrn Awso ] (545-2, ibhwgVw, mò 5)

imlu swDszgy Bju inszgy kêl smUhw qwrIEy ] (461-8, Awsw, mò 5)

imlu jgdIs imln kI brIAw ] (176-12, gaVI guAwryrI, mò 5)

imlu nwnk Awpu gvweL ]4]1]51] (621-11, soriT, mò 5)

imlu nwnk hir AzqrjwmI ]4]82]151] (196-9, gaVI, mò 5)

imlu nwnk hir Bgvwn ]2]1]7] (1337-11, pRBwqI ibBws, mò 4)

imlu nwnk dyv jgq gur kyrY ]2]1]34] (1304-18, kwnVw, mò 5)

imlu pUrib iliKAVy Duir krmw ]3] (173-4, gaVI mwJ, mò 4)

imlu imlu sKI hir kQw suneLAw ] (836-14, iblwvlu, mò 4)

imlu imlu sKI gux khu myry pRB ky ly siqgur kI miq DIr ]3] (862-1, goùf, mò 4)

imlu myry goibzd Apnw nwmu dyhu ] (240-3, gaVI, mò 5)

imlu myry pRIqm ipAwirAw ] rhwa ] (1122-5, kydwrw, mò 5)

imlu myry pRIqmw jIa quDu ibnu KrI inmwxI ] (244-18, gaVI, mò 3)

imlu myry ipAwry pRwn ADwry gux swDszig imil gwvE ] (80-11, isrIrwgu, mò 5)

imlu myry bITulw lY bwhVI vlwe ] (92-8, isrIrwgu, qãlocn)

imlu myry rmeLAw mY lyih Cfwe ]1] rhwa ] (92-8, isrIrwgu, qãlocn)

imlu rwm ipAwry qum ibnu DIrju ko n krY ]1] rhwa ] (408-2, Awsw, mò 5)

imla szqn kY szig moih aDwir lyhu ] (457-16, Awsw, mò 5)

imla gupwl nIswnu bjweL ]3] (1164-4, BYra, Bgq nwmdyv jI)

imla prIqm suAwmI Apuny sgly dUK hra ry ] (383-14, Awsw, mò 5)

imlagI deAwl pzc sbd vjweL ]3] (1128-15, BYra, mò 3)

imlhu ipAwry jIAw ] (207-8, gaVI, mò 5)

imlq szig siB BRm imty giq BeL hmwrI ]1] (810-13, iblwvlu, mò 5)

imlq szig pwipst qn hoE durgwid ]2] (810-5, iblwvlu, mò 5)

imlq szig BeAo mnu inrmlu guir pUrY lY iKn mih qwry ]1] rhwa ] (379-4, Awsw, mò 5)

imlq sWiq apjY durqu dUrzqir nwsY ] (1397-8, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

imlq ipAwro pRwn nwQu kvn Bgiq qy ] (1293-16, mlwr, Bgq rivdws jI)

imlq imlq imlq imil rihAw nwnk khxu n jwE ]4]6] (884-11, rwmklI, mò 5)

imlidAw iFl n hoveL jy nIAiq rwis kry ]1] (594-7, vfhzsu, mò 1)

imln ka kra apwv ikCu hmwrw nh clY rwm ] (542-19, ibhwgVw, mò 5)

imlby kI mihmw brin n swka nwnk prY prIlw ]2]4]13] (498-18, gUjrI, mò 5)

imilAo sudwmw BwvnI Dwir sBu ikCu AwgY dwldu Bzij smweAw ]4] (1191-14, bszqu ihzfol, mò 4)

imilAo jgjIvn dwqw ]4]4] (655-7, soriT, Bgq kbIr jI)

imilAo iqsu sbL inDwnw pRiB øpwil ijsu dIvnw ]7] (1019-5, mw}, mò 5)

imilAo mnoh{ sbL suKYnw iqAwig n kqhU jwE ] (533-15, dyvgzDwrI mò 5)

imilAw hoe n ivCuVY ijsu Azqir joiq Apwr ] (56-18, isrIrwgu, mò 1)

imilAw hoe n vICuVY gur kY hyiq ipAwir ]14] (755-15, sUhI, mò 3)

imilAw hoe n vICuVY jy imilAw hoeL ] (729-11, sUhI, mò 1)

imilAw kdy n ivCuVY jo myilAw krqwir ] (49-4, isrIrwgu, mò 5)

imilAw kdy n vICuVY joqI joiq imlwvY ] (1247-18, swrzg, mò 3)

imilAw kw ikAw mylIEy sbid imly pqIAwe ] (60-14, isrIrwgu, mò 1)

imilAw q lwlu gupwlu Twkê{ sKI mzglu gweAw ] (247-17, gaVI, mò 5)

imilAw lwhw BE Anzd ] (372-5, Awsw, mò 5)

imilEy imilAw nw imlY imlY imilAw jy hoe ] (791-16, sUhI, mò 2)

imlI inmwny mwnu ]2] (895-6, rwmklI, mò 5)

imlIAw Awe szjoig jW iqsu BwvIAw ]15] (964-10, rwmklI, mò 5)

imlIEy pRB gur imil mzq ]1] (894-17, rwmklI, mò 5)

imly szq ipAwry deAw Dwry kQih AkQ bIcwro ] (845-18, iblwvlu, mò 5)

imly suAwmI eC puNnI min jipAw inmLl mzq jIa ] (929-10, rwmklI, mò 5)

imly suAwmI pRIqm Apuny Gr mzdr suKdweL ] (618-10, soriT, mò 5)

imly nrwex Awpxy mwnorQo pUrw rwm rwjy ] (454-9, Awsw, mò 5)

imly pRqiK gusweLAw DNnw vfBwgw ]4]2] (488-1, Awsw, mò 5)

imly pRym iprI ]3]3]143] (407-2, Awsw, mò 5)

imlY Aszqu msit kir rhIEy ]1] (870-2, goùf, Bgq kbIr jI)

imlY suAwmI ApunY rzig ]2] (391-10, Awsw, mò 5)

imlY sUKu nwmu hir soBw iczqw lwih hmwrI ]1] rhwa ] (713-16, tofI, mò 5)

imlY gur swcy ijin rcu rwcy ikrqu vIcwir pqIxw ]4] (907-8, rwmklI dKxI, mò 1)

imlY dwnu szq ryn jyh lig Bajlu qrnw ] (1386-19, svXy, mò 5)

imlY pRBU qw sB suK pwvY ]3] (373-17, Awsw, mò 5)

imlY ipAwry sB duK iqAwgY ] (164-17, gaVI guAwryrI, mò 4)

imlYgw pRIqmu qb kragI sIgwro ]2] (359-4, Awsw, mò 1)

mIhu peAw prmysir pweAw ] (105-17, mwJ, mò 5)

mIcu hutY jm qy CutY hir kIqLn prvys ] (297-10, iQqI gaVI, mò 5)

mITw boly Amãq bwxI Anidnu hir gux gwa ] (853-5, iblwvlu, mò 3)

mITI AwigAw ipr kI lwgI ] (394-7, Awsw, mò 5)

mITI kir kir ibiKAw Kwe ]2] (178-14, gaVI guAwryrI, mò 5)

mITI iprih khwnI ] (830-8, iblwvlu, mò 5)

mITy hir gux gwa ijzdU qUz mITy hir gux gwa ] (218-14, gaVI mwJ, mò 5)

mITy ka kaVw khY kVíE ka mITw ] (229-7, gaVI, mò 1)

mIq sKw suq bziDpo siB iqs dy jixAw ] (319-17, gaVI, mò 5)

mIq sKy kyqy jg mwhI ] (1028-9, mw}, mò 1)

mIq swjn sKw bzDpu AzqrjwmI jwnu ]1] rhwa ] (1017-9, mw}, mò 5)

mIq swjn sbL gux nwek sdw slwmiq dyvw ] (680-16, DnwsrI, mò 5)

mIq swjn suq bzDpw ko@ hoq n swQ ] (431-7, AwswvrI, mò 5)

mIq swjn Brvwsw qyrw ] (1349-5, pRBwqI, mò 5)

mIq swjn mwlu jobnu suq hir nwnk bwpu myrI mweL szqhu ]8]2]7] (916-12, rwmklI, mò 5)

mIq swjn myry BE suhyly pRBu pUrw gu} imlweAw ]3] (1267-2, mlwr, mò 5)

mIq hmwry sdw AibnwsI ] (1141-10, BYra, mò 5)

mIq hmwry swjnw rwKy goivzd ] (818-19, iblwvlu, mò 5)

mIq hIq Dnu nh pwrxw ] (1137-5, BYra, mò 5)

mIq ky krqb kêsl smwnw ]1] (187-17, gaVI, mò 5)

mIqu sKw shwe szgI @c Agm Apw{ ] (405-15, Awsw, mò 5)

mIqu swjnu sKw pRBu Ek ] (197-9, gaVI, mò 5)

mIqu swjnu sKw bzDpu hir Ekê nwnk kIa ]2]5]28] (1007-6, mw}, mò 5)

mIqu swjnu suq bzDp BweL ] (742-5, sUhI, mò 5)

mIqu hmwrw AzqrjwmI ] (187-19, gaVI, mò 5)

mIqu hmwrw soeL suAwmI ] (1071-19, mw}, mò 5)

mIqu hmwrw vyprvwhw ] (187-18, gaVI, mò 5)

mIqu krY soeL hm mwnw ] (187-17, gaVI, mò 5)

mIqu jobnu mwlu srbsu pRBu Ekê kir mn mwhI ] (461-15, Awsw, mò 5)

mIqw Eysy hir jIa pwE ] (533-14, dyvgzDwrI mò 5)

mIn kI cpl isa jugiq mnu rwKIEy afY nh hzsu nh kzDu CIjY ]1] (991-17, mw}, mò 1)

mIn kI cpl isa jugiq mnu rwKIEy afY nh hzsu nh kzDu CIjY ]2] (991-19, mw}, mò 1)

mIn kI cpl isa jugiq mnu rwKIEy afY nh hzsu nh kzDu CIjY ]3]9] (992-2, mw}, mò 1)

mIn invws apjY jl hI qy suK duK purib kmweL ] (1273-9, mlwr, mò 1)

mInu pkir PWikAo A{ kwitAo rWiD kIAo bhu bwnI ] (658-5, soriT, Bgq rivdws jI)

mInu ibCohw nw shY jl ibnu mir pwhI ] (1122-9, kydwrw, mò 5)

mInw jlhIn mInw jlhIn hy Aohu ibCurq mn qn KIn hy kq jIvnu pãA ibnu hoq ] (462-3, Awsw, mò 5)

mIny pRIiq BeL jil nwe ] (164-10, gaVI guAwryrI, mò 4)

mIr mlk amry PwnweAw Ek mukwm Kudwe drw ]8] (1084-4, mw}, mò 5)

mIrW dwnW idl soc ] (724-15, iqlzg, mò 5)

muzfIAw Anidnu Dwpy jwih ]2] (871-11, goùf, Bgq kbIr jI)

muzfIAw muzfIAw hUE Ek ] (871-12, goùf, Bgq kbIr jI)

muzFhu BulI nwnkw iPir iPir jnim mueLAwsu ] (89-3, isrIrwgu, mò 5)

muzFhu Buly muzF qy ikQY pwein hQu ] (315-2, gaVI, mò 5)

muzFY dI Ksliq n geLAw AzDy ivCuiV cotw KwE ] (549-19, ibhwgVw, mò 3)

muzdàw qy Gt BIqir muzdàw kWeAw kIjY iKzQwqw ] (155-16, gaVI cyqI, mò 1)

muzdàw pwe iPrY szswir ] (952-2, rwmklI, mò 1)

muzdàw Ptk bnweL kwin ] (903-14, rwmklI, mò 1)

muzdàw moin deAw kir JolI põ kw krhu bIcw{ ry ] (970-14, rwmklI, Bgq kbIr jI)

muzdw szqoKu srmu pqu JolI iDAwn kI krih ibBUiq ] (6-16, jpu, mò 1)

muzdwvxI mhlw 5 ] (1429-11)

muzD eAwxI duMmxI sUhY vyis luoBwe ] (786-7, sUhI, mò 3)

muzD eAwxI pyeLAVY ika kir hir drsnu ipKY ] (78-8, isrIrwgu, mò 4)

muzD eAwxI pyeLAVY gurmuiK hir drsnu idKY ]1] (78-10, isrIrwgu, mò 4)

muzD eAwxI BolI inguxIAw jIa ip{ Agm Apwrw ] (245-12, gaVI, mò 3)

muzD eAwxI mnmuKI iPir Awvx jwxw Az|u ] (732-2, sUhI, mò 4)

muzD shij slonVIE ek pRym ibnzqI rwm ] (436-3, Awsw, mò 1)

muzD suhwvI sohxI ijsu Gir shij Bqw{ ] (787-5, sUhI, mò 3)

muzD jobin bwlVIE myrw ip{ rlIAwlw rwm ] (435-19, Awsw, mò 1)

muzD nvylVIAw goeil AweL rwm ] (843-6, iblwvlu dKxI, mò 1)

muzD inmwnVIAw jIa ibnu DnI ipAwry ] (242-10, gaVI pUrbI, mò 1)

muzD nYx BrydI gux swrydI ika pRB imlw ipAwry ] (1111-17, quKwrI, mò 1)

muzD rYix duhylVIAw jIa nId n AwvY ] (242-7, gaVI pUrbI, mò 1)

muzDy sUhw prhrhu lwlu krhu sIgw{ ] (787-4, sUhI, mò 3)

muzDy këiV muTI këiVAwir ] (38-1, isrIrwgu, mò 3)

muzDy gux dwsI suKu hoe ] (56-14, isrIrwgu, mò 1)

muzDy guxhIxI suKu kyih ] (56-2, isrIrwgu, mò 1)

muzDy qU clu gur kY Bwe ] (38-10, isrIrwgu, mò 3)

muzDy ipr ibnu ikAw sIgw{ ] (18-19, isrIrwgu, mhl 1)

muAw hovY iqsu inhclu rhxw ]1] (374-9, Awsw, mò 5)

muAw kbI{ rmq sRI rwmY ]5]15] (326-12, gaVI, kbIr jI)

muAw jIvzdw pyKu jIvzdy mir jwin ] (1102-11, mw}, mò 5)

muAw ipAw{ pRIiq mueL muAw vY{ vwdI ] (1287-4, mlwr, mò 1)

mueAw an qy ko vrsWny ]1] (199-7, gaVI, mò 5)

mueAw gzFu nykI squ hoe ] (143-12, mwJ, mò 1)

mueAw ijqu Gir jweLEy iqqu jIvidAw m{ mwir ] (21-2, isrIrwgu, mò 1)

mueAw jIvidAw giq hovY jW isir pweLEy pwxI ] (150-4, mwJ, mò 1)

mueL prIiq ipAw{ geAw muAw vY{ ivroDu ] (19-11, isrIrwgu, mò 1)

mueL myrI mweL ha Krw suKwlw ] (476-8, Awsw, Bgq kbIr jI)

muis muis mnUAw shij smwnw ]4]4] (1158-11, BYra, Bgq kbIr jI)

muis muis rovY kbIr kI mweL ] (524-14, gUjrI, Bgq kbIr jI)

musnhwr pzc btvwry ] (182-11, gaVI guAwryrI, mò 5)

muslmwxu soeL mlu KovY ] (662-15, DnwsrI, mò 1)

muslmwxu khwvxu musklu jw hoe qw muslmwxu khwvY ] (141-10, mwJ, mò 1)

muslmwxu mom idil hovY ] (1084-9, mw}, mò 5)

muslmwn kw Ekê Kudwe ] (1160-5, BYra, Bgq kbIr jI)

muslmwnu kry vifAweL ] (951-19, rwmklI, mò 1)

muslmwnw isPiq srIAiq piV piV krih bIcw{ ] (465-17, Awsw, mò 1)

muslmwnIAw pVih kqybw kst mih krih Kudwe vy lwlo ] (722-19, iqlzg, mò 1)

muh kwly këiVAwrIAw këiVAwr këVo hoe jwvY ]6] (302-17, gaVI, mò 4)

muh kwly iqn inzdkw nrky Goir pvzin ]6] (755-7, sUhI, mò 3)

muh kwly iqné loBIAW jwsin jnmu gvwe ] (1417-15, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

muh kwly iqnw inzdkw iqqu scY drbwir ] (649-2, soriT, mò 3)

muih clY su AgY mwrIEy ]12] (469-19, Awsw, mò 1)

muih ifTY jn kY jIvIEy ] (132-12, mwJ, mò 5)

muih ifTY iqn kY jIvIEy hir Amãqu cKy ] (318-12, gaVI, mò 5)

muih PyirEy muhu jUTw hoe ]1] (1240-6, swrzg, mò 1)

muih mzgW soeL dyvdw hir ipqw suKdwek ] (1101-19, mw}, mò 5)

muhu mwsY kw jIB mwsY kI mwsY Azdir swsu ] (1289-13, mlwr, mò 1)

muhqu n csw ivlMmu BrIEy pweLEy ] (147-17, mwJ, mò 1)

muhbiq ijsu Kudwe dI rqw rzig clUil ] (966-8, rwmklI, mò 5)

muhbqy min qin bsY scu swh bzdI moc ]1] rhwa ] (724-15, iqlzg, mò 5)

muhliq kir dInI kmL kmwxy jYsw ilKqu Duir pweAw ] (77-8, isrIrwgu, mò 5)

muhliq puNnVIAw ikqu këiV loBweAw ] (459-18, Awsw, mò 5)

muhliq puNnI clxw qUz sMmlu Gr bw{ ]1] (50-11, isrIrwgu, mò 5)

muhliq punI pweL BrI jwnIAVw Giq clweAw ] (578-19, vfhzsu, mò 1)

muhy muih cotw Kwhu ivxu gur koe n CutsI ] (1288-18, mlwr, mò 1)

muhO ik bolxu bolIEy ijqu suix Dry ipAw{ ] (2-4, jpu, mò 1)

mukzd mnohr lKmI nwrwex ] (1082-12, mw}, mò 5)

mukzd mukzd hmwry pRwnz ] (875-7, goùf, Bgq rivdws jI)

mukzd mukzd jphu szswr ] (875-5, goùf, Bgq rivdws jI)

mukq bzD siB quJ qy hoE Eysw AwiK vKwxy ] (796-17, iblwvlu, mò 3)

mukq BE pRB }p n ryKz ]1] (223-16, gaVI, mò 1)

mukq lwl Aink Bog ibnu nwm nwnk hwq ] (1306-12, kwnVw, mò 5)

mukiq Anzq pukwrix jweL ]1] (328-1, gaVI, Bgq kbIr jI)

mukiq kdy n hoveL nhu pweiné moK duAw{ ] (1277-3, mlwr, mò 3)

mukiq krY aqrY bhu Bw{ ] (971-9, rwmklI, Bgq kbIr jI)

mukiq kI brIAw khw CpwnI ]4] (874-16, goùf, Bgq nwmdyv jI)

mukiq jugiq Aink sUK hir Bgiq lvY n lwvno ] (1323-6, kilAwn, mò 5)

mukiq jugiq Ehw inDwn ] (987-9, mwlI gaVw, mò 5)

mukiq jugiq Bugiq pUrn prmwnzd pmL inDwn ] (1307-18, kwnVw, mò 5)

mukiq jugiq rvwl swDU nwnk hir iniD lhI ]2]17]26] (501-6, gUjrI, mò 5)

mukiq dwqw siqgu{ jug mwih ]1] (231-18, gaVI, mò 3)

mukiq duAwrw soeL pwE ij ivchu Awpu gvwe ]3] (1276-5, mlwr, mò 3)

mukiq duAwrw moklw shjy Awva jwa ]1] (509-18, gUjrI kI vwr, mò 3)

mukiq duAwrw moklw shjy Awva jwa ]59] (1367-12, slok, Bgq kbIr jI)

mukiq nhI ibidAw ibigAwin ] (903-14, rwmklI, mò 1)

mukiq pzQu jwinAo qY nwhin Dn jorn ka DweAw ] (631-18, soriT, mò 9)

mukiq pdwrQu sbid slwhI ] (1024-3, mw}, mò 1)

mukiq pdwrQu swDU szgiq Amãqu hir kw nwa ]1] rhwa ] (1220-18, swrzg, mò 5)

mukiq pdwrQu hir rs cwKy ] (685-14, DnwsrI, mò 1)

mukiq pdwrQu iqn ka pwE ] (664-9, DnwsrI, mò 3)

mukiq pdwrQu nwmu iDAweLEy ]1] rhwa ] (201-3, gaVI, mò 5)

mukiq pdwrQu pweLEy Avgx mytxhw{ ]1] (59-7, isrIrwgu, mò 1)

mukiq pdwrQu pweLEy Twk n AvGt Gwt ]231] (1377-1, slok, Bgq kbIr jI)

mukiq pdwrQu Bgiq hir pweAw ]2] (154-14, gaVI, mò 1)

mukiq pRwn jip hir ikrqwriQ ]3] (904-14, rwmklI, mò 1)

mukiq pweLEy swDszgiq ibnis jwe AzDw{ ]3] (675-18, DnwsrI, mò 5)

mukiq bpuVI BI igAwnI iqAwgy ] (1078-7, mw}, mò 5)

mukiq bYkêzT swD kI szgiq jn pweAo hir kw Dwm ]1] (682-10, DnwsrI, mò 5)

mukiq BeAo cahUz jug jwinAo jsu kIriq mwQY Cõu DirAo ]1] (1105-8, mw}, Bgq nwmdyv jI)

mukiq BeAw ijsu irdY vsyrw ] (101-10, mwJ, mò 5)

mukiq BeAw piq isa Gir jwe ]23] (932-17, rwmklI dKxI, mò 1)

mukiq BeL bzDn guir Koléy sbid suriq piq pweL ] (1255-16, mlwr, mò 1)

mukiq BE swDszgiq kir iqn ky Avgn siB prhirAw ] (1235-11, swrzg, mò 5)

mukiq BE guir drsu idKweAw juig juig Bgiq suBwvI ]2] (1255-13, mlwr, mò 1)

mukiq Bugiq jugiq scu pweLEy sbL suKw kw dwqw ] (611-8, soriT, mò 5)

mukiq Bugiq jugiq hir nwa ] (200-3, gaVI, mò 5)

mukiq Bugiq jugiq qyrI syvw ijsu qUz Awip krweih ] (749-8, sUhI, mò 5)

mukiq Bugiq jugiq vis jw kY ] (1150-17, BYra, mò 5)
1   ...   146   147   148   149   150   151   152   153   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương