Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang15/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   160

Awpy sBnw mziJ Awpy bwhrw ] (966-11, rwmklI, mò 5)

Awpy smJY Awpy sUJY ] (933-6, rwmklI dKxI, mò 1)

Awpy srix pvwedw myry goivzdw hir Bgq jnw rwKu lwjY jIa ] (174-19, gaVI mwJ, mò 4)

Awpy sbL rihAw BrpUir ] (876-13, rwmklI, mò 1)

Awpy sãsit apwedw ipAwrw kir sUrju czdu cwnwxu ] (606-5, soriT, mò 4)

Awpy sãsit apweLAnu Awip kry bIcw{ ] (1248-16, swrzg, mò 3)

Awpy sãsit apweLAnu Awpy Pêin goeL ] (787-19, sUhI, mò 2)

Awpy sãsit sB swjIAnu Awip miq dInI ] (949-16, rwmklI, mò 3)

Awpy sãsit sB swjIAnu Awpy ndir krye ] (994-4, mw}, mò 3)

Awpy sãsit sB swjIAnu Awpy vrqIjY ] (1089-1, mw}, mò 3)

Awpy sãsit swjIAnu Awip gupqu rKysw ] (955-2, rwmklI, mò 2)

Awpy sãsit hukim sB swjI ] (1059-13, mw}, mò 3)

Awpy swsqu Awpy bydu ] (1150-13, BYra, mò 5)

Awpy swh vfy pRB suAwmI hm vxjwry hih qw cy ] (169-15, gaVI pUrbI, mò 4)

Awpy swhu Awpy vxjwrw Awpy hI hir hwtu ] (517-11, gUjrI kI vwr, mò 3)

Awpy swhu Awpy vxjwrw Awpy vxju krweAw ] (605-16, soriT, mò 4)

Awpy swhu Awpy vxjwrw swcy Eho Bwedw ]12] (1036-4, mw}, mò 1)

Awpy swhu Awpy vxjwrw ] (1040-8, mw}, mò 1)

Awpy swihbu Awip vjIr ] (159-16, gaVI guAwryrI, mò 3)

Awpy swihbu Awpy hY rwKw Awpy rihAw smwE ] (554-12, ibhwgVw, mò 3)

Awpy swg{ Awpy boihQw Awpy hI Kyvwtu ] (517-11, gUjrI kI vwr, mò 3)

Awpy swg{ boihQw Awpy pw{ Apw{ ] (54-17, isrIrwgu, mò 1)

Awpy swg{ boihQw ipAwrw gu{ Kyvtu Awip clwhu ] (604-16, soriT, mò 4)

Awpy swcw Eko soeL ] (1050-4, mw}, mò 3)

Awpy swcw lE imlwe ]2] (1335-3, pRBwqI, mò 3)

Awpy swcy gux prgwsz ] (1021-11, mw}, mò 1)

Awpy swjy Av{ n koeL ] (1060-17, mw}, mò 3)

Awpy swjy Awpy rzgy Awpy ndir krye ] (722-5, iqlzg, mò 1)

Awpy swjy sB kwrY lwE so scu rihAw smweL ] (1260-15, mlwr, mò 3)

Awpy swjy sãsit apwE isir isir DzDY lweL ]4] (912-2, rwmklI, mò 3)

Awpy swjy sãsit apwE ] (1053-12, mw}, mò 3)

Awpy swjy krqw soe ] (666-6, DnwsrI, mò 3)

Awpy swjy kry Awip jweL iB rKY Awip ] (475-7, Awsw, mò 2)

Awpy swvl suzdrw ipAwrw Awpy vzsu vjwhw ] (606-16, soriT, mò 4)

Awpy isz|I nwdu hY ipAwrw Duin Awip vjwE AwpY ] (605-12, soriT, mò 4)

Awpy isD swiDkê vIcwrI ] (1022-2, mw}, mò 1)

Awpy isir isir DzDY lweAw ] (841-7, iblwvlu, mò 3)

Awpy isir isir DzDY lwE ] (1020-12, mw}, mò 1)

Awpy isir isir DzDY lwE ] (1061-12, mw}, mò 3)

Awpy isrjy dy vifAweL ] (1046-14, mw}, mò 3)

Awpy isv szkr mhysw Awpy gurmuiK AkQ khwxI ] (553-9, ibhwgVw, mrdwnw)

Awpy isv skqI szjogI ] (1150-15, BYra, mò 5)

Awpy isv vrqweLAnu Azqir Awpy sIqlu Tw{ gVw ]13] (1082-1, mw}, mò 5)

Awpy suKu duKu dyvY krqw Awpy bKs krIjY ]8] (551-16, ibhwgVw, mò 3)

Awpy suGVì s}pu isAwxw ] (1021-1, mw}, mò 1)

Awpy suix sB vyKdw ipAwrw muiK boly Awip muhwhu ] (604-13, soriT, mò 4)

Awpy suiqAw dye jgweL ]2] (160-12, gaVI guAwryrI, mò 3)

Awpy suir nr gx gzDrbw Awpy Kt drsn kI bwxI ] (553-9, ibhwgVw, mrdwnw)

Awpy surgu mCu peAwlw ] (1021-15, mw}, mò 1)

Awpy surqw Awpy krqw khu nwnk bIcwro ] (940-9, rwmklI, mò 1)

Awpy surqw Awpy jwnu ] (795-15, iblwvlu, mò 1)

Awpy surqw scu vIcwris Awpy bUJY pdu inrbwxI ]5] (1345-16, pRBwqI, mò 1)

Awpy sUKmu BwlIEy Awpy pwsw{ ] (556-17, ibhwgVw, mò 3)

Awpy sUqu Awpy bhu mxIAw kir skqI jgqu proe ] (604-19, soriT, mò 4)

Awpy sU{ ikrix ibsQw{ ] (387-17, Awsw, mò 5)

Awpy sUrw Am{ clweAw ] (1082-1, mw}, mò 5)

Awpy syv krwedw ipAwrw Awip idvwvY mwxu ] (606-10, soriT, mò 4)

Awpy syv bxweLAnu gurmuiK Awpy Amãqu pIAw ] (551-8, ibhwgVw, mò 4)

Awpy syvw lweAnu Awpy bKs krye ] (653-18, soriT, mò 3)

Awpy syvw lwedw ipAwrw Awpy Bgiq amwhw ] (606-13, soriT, mò 4)

Awpy soBw sd hI pwE ] (798-5, iblwvlu, mò 3)

Awpy hsY Awip hI icqvY Awpy czdu sU{ prgwsw ] (1403-16, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

Awpy hir AprMp{ krqw hir Awpy boil bulwe ] (368-16, Awsw, mò 4)

Awpy hir ek rzgu hY Awpy bhu rzgI ] (726-13, iqlzg, mò 4)

Awpy hir jgjIvnu dwqw Awpy bKis imlwE ] (64-18, isrIrwgu, mò 3)

Awpy hI apdysdw gurmuiK pqIAweLAnu ] (956-17, rwmklI, mò 1)

Awpy hI Awip Awip vrqY Awpy nwim Aoumwhw rwm ]1] (699-9, jYqsrI, mò 4)

Awpy hI Awip inrmlw ipAwrw Awpy inmLl soe ] (605-4, soriT, mò 4)

Awpy hI Awip min visAw mweAw mohu cukwe ] (36-16, isrIrwgu, mò 3)

Awpy hI Awip moihAohu jsu nwnk Awip suixAoih ]1] (81-4, isrIrwgu, mò 5)

Awpy hI Awip vrqdw ipAwrw BY Agin n skY jlweAw ] (606-2, soriT, mò 4)

Awpy hI scu kry pswrw ] (1073-18, mw}, mò 5)

Awpy hI sBu Awip hY ipAwrw Awpy Qwip aQwpY ] (605-8, soriT, mò 4)

Awpy hI sBu Awip hY ipAwrw Awpy vyprvwhu ]2] (604-14, soriT, mò 4)

Awpy hI sUqDw{ hY ipAwrw sUqu iKzcy Fih FyrI hoe ]1] (605-1, soriT, mò 4)

Awpy hI krxw kIAo kl Awpy hI qY DwrIEy ] (474-1, Awsw, mò 1)

Awpy hI gux vrqdw ipAwrw Awpy hI prvwxu ] (606-8, soriT, mò 4)

Awpy hI ciV lzGdw ipAwrw kir coj vyKY pwiqswhu ] (604-17, soriT, mò 4)

Awpy hI pRBu dyih miq hir nwmu iDAweLEy ] (163-1, gaVI bYrwgix, mò 3)

Awpy hI pRBu rwKqw Bgqn kI Awin ] (817-13, iblwvlu, mò 5)

Awpy hI bih pUjy krqw Awip prpzcu krIjY ] (551-15, ibhwgVw, mò 3)

Awpy hI blu Awip hY ipAwrw blu BNnY mUrK mugDwhw ]3] (606-18, soriT, mò 4)

Awpy hI Ba pwedw ipAwrw bzin bkrI sIhu hFweAw ]2] (605-19, soriT, mò 4)

Awpy hI rwjnu Awpy hI rweAw kh kh Twkê{ kh kh cyrw ]1] (827-17, iblwvlu, mò 5)

Awpy hI vf prvw{ Awip ekwqIAw ] (965-18, rwmklI, mò 5)

Awpy hIrw inrmlw Awpy rzgu mjIT ] (54-15, isrIrwgu, mò 1)

Awpy hIrw rqnu Amolo ] (1052-9, mw}, mò 3)

Awpy hIrw rqnu Awpy ijs no dye buJwe ] (920-11, rwmklI, mò 3)

Awpy hukim vrqdw ipAwrw Awpy hI Pêrmwxu ]2] (606-9, soriT, mò 4)

Awpy hukim vrqdw ipAwrw jlu mwtI bziD rKweAw ] (605-19, soriT, mò 4)

Awpy hukmu kry sBu vyKY ] (1047-10, mw}, mò 3)

Awpy hukmu clwedw jgu DzDY lweAw ] (789-11, sUhI, mò 1)

Awpy hoeAo ekê Awpy bhu BiqAw ] (966-10, rwmklI, mò 5)

Awpy hovih gupqu Awpy prgtIEy ] (966-11, rwmklI, mò 5)

Awpy hovY colVw Awpy syj Bqw{ ]1] (23-11, isrIrwgu, mò 1)

Awpy kzfw Awip qrwjI pRiB Awpy qoil qolweAw ] (605-15, soriT, mò 4)

Awpy kzfw qolu qrwjI Awpy qolxhwrw ] (731-3, sUhI, mò 1)

Awpy kis ksvtI lwE Awpy kImiq pweAw ]12] (1040-9, mw}, mò 1)

Awpy kpt Kulwvxhwrw ] (1056-16, mw}, mò 3)

Awpy kir kir vyKdw Awpy sBu scw ] (1094-3, mw}, mò 3)

Awpy kir kir vyKY qwxu ] (795-15, iblwvlu, mò 1)

Awpy kir pwsw{ Awpy rzg ritAw ] (957-6, rwmklI, mò 5)

Awpy kir vyKY isir isir lyKY Awpy suriq buJweL ] (688-9, DnwsrI, mò 1)

Awpy kir vyKY mwrig lwE BweL iqsu ibnu Av{ n koeL ] (601-8, soriT, mò 3)

Awpy kir vyKY vifAweL ] (1036-13, mw}, mò 1)

Awpy krih krwvih su hoegw ] (1048-15, mw}, mò 3)

Awpy krxI krxhw{ ] (1190-12, bszqu, mò 1)

Awpy krxI kwr Awip Awpy kry rjwe ] (1087-16, mw}, mò 3)

Awpy krqw Agm AQwhw ] (1261-18, mlwr, mò 3)

Awpy krqw Av{ n koe ]2] (376-18, Awsw, mò 5)

Awpy krqw Awip krwE sbL inrzqir soeL ]1] rhwa ] (748-15, sUhI, mò 5)

Awpy krqw Awpy dya ]1] (343-5, gaVI iQqzïI, Bgq kbIr jI)

Awpy krqw Awpy dya ]8] (930-18, rwmklI dKxI, mò 1)

Awpy krqw Awpy Bugqw Awpy dye idvwE ] (554-11, ibhwgVw, mò 3)

Awpy krqw Awpy Bugqw dydw irjkê sbweL ]2] (912-1, rwmklI, mò 3)

Awpy krqw Awpy Bugqw ] (1035-5, mw}, mò 1)

Awpy krqw Awpy Bugqw ] (1047-18, mw}, mò 3)

Awpy krqw Awpy Bugqw ] (125-15, mwJ, mò 3)

Awpy krqw scw soeL ] (1069-2, mw}, mò 3)

Awpy krqw siB rs Bog ] (1174-2, bszqu, mò 3)

Awpy krqw sBu ijsu krxw ] (1052-7, mw}, mò 3)

Awpy krqw sBnw kw soeL ] (1063-6, mw}, mò 3)

Awpy krqw sãsit isrij ijin goeL ] (232-6, gaVI, mò 3)

Awpy krqw hY AibnwsI ] (1026-9, mw}, mò 1)

Awpy krqw kir kir vyKY swcw vyprvwhw hy ]1] (1032-9, mw}, mò 1)

Awpy krqw kir kir vyKY ija BwvY iqa lweL hy ]13] (1046-16, mw}, mò 3)

Awpy krqw kir kir vyKY dydw sws igrwhw hy ]4] (1055-14, mw}, mò 3)

Awpy krqw kir kir vyKY ] (1047-3, mw}, mò 3)

Awpy krqw kry su hoe ]2] (413-8, Awsw, mò 1)

Awpy krqw kry su hoeL ] (1085-1, mw}, mò 5)

Awpy krqw kry su hoeL ]4] (414-10, Awsw, mò 1)

Awpy krqw kry su hovY ]3] (411-14, Awsw, mò 1)

Awpy krqw kry krwE Awpy mwrig pwE ] (1132-19, BYra, mò 3)

Awpy krqw kry krwE ] (1053-6, mw}, mò 3)

Awpy krqw kry krwE ] (1172-7, bszqu, mò 3)

Awpy krqw kry krwE ] (125-14, mwJ, mò 3)

Awpy krqw krY su hoeL ] (841-2, iblwvlu, mò 3)

Awpy krqw kwrxu krwE ] (123-15, mwJ, mò 3)

Awpy krqw ijs no dyvY iqsu vsY min AweL ] (1333-4, pRBwqI, mò 3)

Awpy krqw juig juig soe ] (664-13, DnwsrI, mò 3)

Awpy krqw dy vifAweL ] (130-9, mwJ, mò 4)

Awpy krqw dyvY soe ] (1129-9, BYra, mò 3)

Awpy krqw purKu ibDwqw ] (1025-12, mw}, mò 1)

Awpy krqY kwr krweL ] (1049-3, mw}, mò 3)

Awpy krqY Bgiq krweL ] (831-15, iblwvlu, mò 1)

Awpy krn krwvn jogu ] (275-7, gaVI suKmnI, mò 5)

Awpy kry Awpy bKiszdu ] (352-3, Awsw, mò 1)

Awpy kry hir Awip krwE ] (842-14, iblwvlu, mò 3)

Awpy kry krwE Awpy Awpy dy vifAweL hy ]2] (1021-12, mw}, mò 1)

Awpy kry krwE Awpy eknw suiqAw dye jgwe ] (69-10, isrIrwgu, mò 3)

Awpy kry krwE Awpy hukmy rihAw smweL hy ]1] (1043-18, mw}, mò 3)

Awpy kry krwE Awpy ho{ krxw ikCU n jweL hy ]10] (1047-14, mw}, mò 3)

Awpy kry krwE Awpy ] (1059-10, mw}, mò 3)

Awpy kry krwE Awpy ] (125-17, mwJ, mò 3)

Awpy kry krwE krqw Av{ n dUjw quJY sry ]9] (552-6, ibhwgVw, mò 3)

Awpy kry krwE krqw Awpy Brim Bulwedw ]13] (1061-11, mw}, mò 3)

Awpy kry krwE krqw Awpy mzin vswedw ]5] (1059-19, mw}, mò 3)

Awpy kry krwE krqw iks no AwiK suxweLEy ] (418-5, Awsw, mò 1)

Awpy kry krwE krqw gurmiq Awip imlwvixAw ]3] (123-4, mwJ, mò 3)

Awpy kry krwE krqw ija BwvY iqvY clwedw ]12] (1061-9, mw}, mò 3)

Awpy kry krwE krqw ijin Eh rcnw rcIEy ] (1344-8, pRBwqI dKxI, mò 1)

Awpy kry krwE krqw ] (1063-15, mw}, mò 3)

Awpy kry krwE Qwpy ] (131-14, mwJ, mò 5)

Awpy kry krwE pRBu Awpy Awpy ndir krye ] (1259-15, mlwr, mò 3)

Awpy kry inAwa jo iqsu BweAw ]6] (422-5, Awsw, mò 1)

Awpy krY kQY suxY soe ] (930-19, rwmklI dKxI, mò 1)

Awpy krY krwvY soe ]4] (1344-17, pRBwqI, mò 1)

Awpy kvlw kzqu Awip ] (1190-10, bszqu, mò 1)

Awpy kwst Awip hir ipAwrw ivic kwst Agin rKweAw ] (606-1, soriT, mò 4)

Awpy kwjI Awpy mulw ] (1022-3, mw}, mò 1)

Awpy kwr krwesI Av{ n krxw jwe ]3] (32-17, isrIrwgu, mò 3)

Awpy kwrxu krqw kry sãsit dyKY Awip apwe ] (37-9, isrIrwgu, mò 3)

Awpy kwrxu kIAw AprMpir sBu qyro kIAw kmwedw ]10] (1038-3, mw}, mò 1)

Awpy kwrxu ijin kIAw kir ikrpw pgu Dwir ] (937-16, rwmklI dKxI, mò 1)

Awpy iks hI kis bKsy Awpy dy lY BweL hy ]8] (1021-1, mw}, mò 1)

Awpy iks hI bKis lE Awpy kwr kmwe ] (1087-17, mw}, mò 3)

Awpy øpw kry suKdwqw Awpy myil imlweAw ]14] (1068-19, mw}, mò 3)

Awpy øpw kry suKdwqw gur kY sbdy sohw hy ]9] (1057-2, mw}, mò 3)

Awpy øpw kry nwmu dyvY nwnk nwim smweL hy ]8] (1069-14, mw}, mò 4)

Awpy kIqo Kylu qmwsw ] (1033-12, mw} dKxI, mò 1)

Awpy kIqo rcnu Awpy hI riqAw ] (966-10, rwmklI, mò 5)

Awpy kIqonu gur vIcw{ ]8] (842-19, iblwvlu, mò 3)

Awpy kImiq pwedw ipAwrw Awpy kry su hoe ] (605-5, soriT, mò 4)

Awpy kImiq pwedw ipAwrw Awpy qulu prvwxu ] (606-12, soriT, mò 4)

Awpy kêdriq swij kY Awpy kry bIcw{ ] (143-13, mwJ, mò 1)

Awpy kêdriq swjIAnu kir mhl srweL ] (947-11, rwmklI, mò 3)

Awpy kêdriq kir kir dyKY suNnhu suNnu apwedw ]1] (1037-11, mw}, mò 1)

Awpy kêdriq kry swij ] (1170-6, bszqu, mò 1)

Awpy kêdriq kry vIcwrw ] (1073-18, mw}, mò 5)

Awpy Ksim invwijAw ] (72-15, isrIrwgu, mò 1)

Awpy KwxI Awpy bwxI Awpy Kzf vrBzf kry ] (552-3, ibhwgVw, mò 3)

Awpy Kyl kry sB krqw Eysw bUJY koeL ]3] (1330-1, pRBwqI, mò 1)

Awpy Kyl kry siB krqw Awpy dye buJweL hy ]5] (1044-4, mw}, mò 3)

Awpy Kyl kry siB krqw suix swcw mzin vswedw ]1] (1066-2, mw}, mò 3)

Awpy Kyl krY siB krqw Eysw bUJY koeL ]3] (993-15, mw}, mò 3)

Awpy Kyl iKlwvY idnu rwqI Awpy suix suix BIjw hy ]3] (1073-18, mw}, mò 5)

Awpy Kyl Kylwedw ipAwrw Awpy kry su hoe ]2] (605-3, soriT, mò 4)

Awpy Kylu rcweAonu sBu jgqu sbweAw ] (1237-18, swrzg, mò 1)

Awpy g@ Awpy rKvwlw ] (1021-4, mw}, mò 1)

Awpy g@ crwvY bwnw ] (1083-4, mw}, mò 5)

Awpy gihr gMBI{ hY ipAwrw iqsu jyvfu Av{ n koe ] (605-6, soriT, mò 4)

Awpy gwvY Awip suxwvY esu mn AzDy ka mwrig pwE ]2] (506-6, gUjrI, mò 3)

Awpy igAwin iDAwin gu{ sUrw ] (1020-14, mw}, mò 1)

Awpy gux Awpy kQY Awpy suix vIcw{ ] (54-13, isrIrwgu, mò 1)

Awpy gux Awpy guxkwrI ] (285-7, gaVI suKmnI, mò 5)

Awpy gux gwvwedw ipAwrw Awpy sbid smwhw ] (606-14, soriT, mò 4)

Awpy guxdwqw Avgux kwty ihrdY nwmu vswE ] (246-10, gaVI, mò 3)

Awpy guxdwqw sbid imlwE sbdY kw rsu qwhw hy ]12] (1057-6, mw}, mò 3)

Awpy guxdwqw gux gwvY Awpy AwiK suxwvixAw ]5] (125-17, mwJ, mò 3)

Awpy guxdwqw bIcwrI ] (1045-18, mw}, mò 3)

Awpy gupqu Awpy hY prgtu Apxw Awpu pswrxw ]4] (1077-2, mw}, mò 5)

Awpy gupqu Awpy pwsw{ ] (889-3, rwmklI, mò 5)

Awpy gupqu prgtu hY Awpy gur sbdI Awpu vzöwvixAw ]1] (124-6, mwJ, mò 3)

Awpy gupqu vrqdw Awpy hI jwhir ] (555-17, ibhwgVw, mò 3)

Awpy gupqu vrqY sB Azqir gur kY sbid pCwqw hy ]1] (1052-8, mw}, mò 3)

Awpy gu{ cylw hY Awpy Awpy hir pRBu coj ivfwnI ] (669-17, DnwsrI, mò 4)

Awpy gu{ cylw hY Awpy Awpy guxI inDwnw ] (797-12, iblwvlu, mò 3)

Awpy gu{ cylw hY Awpy Awpy dsy Gwtu ] (517-12, gUjrI kI vwr, mò 3)

Awpy gu{ dwqw krim ibDwqw ] (126-17, mwJ, mò 3)

Awpy gurmuiK Awpy dyvY Awpy Amãqu pIAweAw ]4] (930-9, rwmklI dKxI, mò 1)

Awpy gurmuiK Awpy dyvY Awpy kir kir vyKY ] (1235-1, swrzg, mò 3)

Awpy gurmuiK Awpy dyvY ] (1044-7, mw}, mò 3)

Awpy gurmuiK kir bIcw{ ]4] (1190-12, bszqu, mò 1)

Awpy gurmuiK dy vifAweL nwnk nwim smwE ]4]9]19] (1133-1, BYra, mò 3)

Awpy gurmuiK dye buJweL ] (1049-3, mw}, mò 3)

Awpy gurmuiK nwmu vswE ] (424-4, Awsw, mò 3)

Awpy gopI Awpy kwnw ] (1083-4, mw}, mò 5)

Awpy gopI kwnu hY ipAwrw bin Awpy g@ crwhw ] (606-16, soriT, mò 4)

Awpy Git Git jwxY Bydu ] (1150-13, BYra, mò 5)

Awpy Git Git rihAo ibAwip ] (1236-13, swrzg, mò 5)

Awpy Git Git rihAw ibAwip ] (890-16, rwmklI, mò 5)

Awpy cqu{ s}pu hY Awpy jwxu sujwxu ]42] (936-2, rwmklI dKxI, mò 1)

Awpy cwtswl Awip hY pwDw Awpy cwtVy pVx ka Awxy ] (552-18, ibhwgVw, mò 3)

Awpy coj kry rzg mhlI hor mweAw moh pswrw hy ]4] (1026-18, mw}, mò 1)

Awpy iCzJ pvwe mlwKwVw ricAw ] (1280-3, mlwr, mò 2)

Awpy jzq apwe Awip pRiqpwilAonu ] (653-14, soriT, mò 2)

Awpy jzq apweAnu Awpy AwDw{ ] (556-17, ibhwgVw, mò 3)

Awpy jzqI jzqu hY ipAwrw jn nwnk vjih vjweAw ]4]4] (606-4, soriT, mò 4)

Awpy jgjIvnu suKdwqw Awpy bKis imlwE ] (32-7, isrIrwgu, mò 3)

Awpy jgqu apwe kY kêdriq kry vIcwr ] (1280-19, mlwr, mò 3)

Awpy jgqu apwe kY gux Aagx kry bIcw{ ] (1284-3, mlwr, mò 3)

Awpy jgqu apweAonu kir pUrw Qwtu ] (517-10, gUjrI kI vwr, mò 3)

Awpy jgqu apwedw myry goivdw hir Awip KylY bhu rzgI jIa ] (174-12, gaVI mwJ, mò 4)

Awpy jgqu apwedw myry goivdw hir dwnu dyvY sB mzgI jIa ] (174-13, gaVI mwJ, mò 4)

Awpy jl Qil sBqu hY ipAwrw pRBu Awpy kry su hoe ] (605-2, soriT, mò 4)

Awpy jil Qil vrqdw myry goivdw riv rihAw nhI dUrI jIa ] (174-15, gaVI mwJ, mò 4)

Awpy jlu AprMp{ krqw Awpy myil imlwvY ] (1191-19, bszqu ihzfol, mò 4)

Awpy jlu Awp hI qrzgw ]2] (803-12, iblwvlu, mò 5)

Awpy jlu Awpy Qlu QMménu Awpy kIAw Git Git bwsw ] (1403-16, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

Awpy jlu Awpy dy iCzgw Awpy culI BrwvY ] (551-1, ibhwgVw, mò 3)

Awpy jlu Qlu swg{ srv{ ] (1020-17, mw}, mò 1)

Awpy jwöI Awpy mwöI Awip suAwmI Awip dyvw ] (452-15, Awsw, mò 5)

Awpy jwxih dUir Awpy hI jwhrw ] (966-11, rwmklI, mò 5)

Awpy jwxY AzqrjwmI ] (1026-19, mw}, mò 1)

Awpy jwxY Awip pCwxY sBu iqs kw coju sbweAw ]11] (1040-7, mw}, mò 1)

Awpy jwxY Awpy dye ] (5-14, jpu, mò 1)

Awpy jwxY Eko soe ]2] (797-6, iblwvlu, mò 3)

Awpy jwxY sbL vIcwr ] (150-15, mwJ, mò 1)

Awpy jwxY kry Awip Awpy AwxY rwis ] (1093-9, mw}, mò 2)

Awpy jwxY kry Awip ijin vwVI hY lweL ]1] (725-1, iqlzg, mò 1)

Awpy jwnY ApnI imiq giq ] (284-19, gaVI suKmnI, mò 5)

Awpy jwnY Apny jI kI ] (294-16, gaVI suKmnI, mò 5)

Awpy jwnY swD bfweL ] (271-13, gaVI suKmnI, mò 5)

Awpy jwl mxkVw Awpy Azdir lwlu ]2] (23-12, isrIrwgu, mò 1)

Awpy jwlu vqwedw ipAwrw sBu jgu mCulI hir AwpY ] (605-11, soriT, mò 4)

Awpy ijsu rKY hW ] (410-16, AwswvrI, mò 5)

Awpy ijnw buJwE gurmuiK iqn Azdrhu dUjw Brmu geAw ]13] (553-18, ibhwgVw, mò 3)

Awpy jogI Awpy BogI Awpy szinAwsI iPrY ibbwxI ] (553-10, ibhwgVw, mrdwnw)

Awpy jogI Awpy BogI ] (1021-4, mw}, mò 1)

Awpy jogI jugiq jugwhw ] (699-8, jYqsrI, mò 4)

Awpy jogI purKu hY ipAwrw Awpy hI qpu qwpY ] (605-12, soriT, mò 4)

Awpy joiq s}pI bwlw ] (1021-15, mw}, mò 1)

Awpy joiV ivCoiVEy Awpy kêdriq dye idKwe ] (1281-10, mlwr, mò 3)

Awpy joiV ivCoVy Awpy vyKu qyrI vifAweL ]2] (360-15, Awsw, mò 1)

Awpy joiV ivCoVy Awpy ] (1045-3, mw}, mò 3)

Awpy joiV ivCoVy soeL ] (414-9, Awsw, mò 1)

Awpy joiV ivCoVy krqw Awpy mwir jIvwedw ]15] (1034-7, mw} dKxI, mò 1)

Awpy Twkê{ Awpy syvkê Awip bnwvY BwqI ] (668-6, DnwsrI, mò 4)

Awpy Twkê{ Awpy syvkê sBu Awpy Awip goivzdy ] (800-16, iblwvlu, mò 4)

Awpy Twkê{ syvkê Awpy Awpy hI pwp Kzfnu ] (552-11, ibhwgVw, mò 3)

Awpy qzqu pmL qzqu sBu Awpy Awpy Twkê{ dwsu BeAw ] (553-16, ibhwgVw, mò 3)

Awpy qKiq bhY scu inAweL sB cUkI këk pukwirAw jIa ]3] (97-13, mwJ, mò 5)

Awpy qKqu rcweAonu Awkws pqwlw ] (785-12, sUhI, mò 3)

Awpy qwxu dIbwxu hY ipAwrw Awpy kwrY lweAw ] (606-3, soriT, mò 4)

Awpy qwVI lwedw ipAwrw Awpy guxI inDwnu ]3] (606-11, soriT, mò 4)

Awpy qwVI lweLAnu sB mih prvysw ] (955-1, rwmklI, mò 2)

Awpy qãpqw Awpy mukqw ] (1035-6, mw}, mò 1)

Awpy qIrQu qulhVw ipAwrw Awip qrY pRBu AwpY ] (605-10, soriT, mò 4)

Awpy qoly qoil qolwE gur sbdI myil qolweAw ]9] (1067-13, mw}, mò 3)

Awpy qoly pUrw hoe ] (797-5, iblwvlu, mò 3)

Awpy QMmY scw soeL ]1] (744-18, sUhI, mò 5)

Awpy Qwip aQwip sbid invwijAw ]5] (753-1, sUhI, mò 1)

Awpy Qwip aQwip invwjI ] (1059-13, mw}, mò 3)

Awpy Qwip aQwpy Awpy ] (1034-7, mw} dKxI, mò 1)

Awpy Qwip aQwpy Awpy ] (1045-3, mw}, mò 3)

Awpy Qwip aQwpy Awpy ] (125-18, mwJ, mò 3)

Awpy Qwip aQwpy swjy ] (1084-14, mw}, mò 5)

Awpy Qwip aQwpy vyKY gurmuiK Awip buJwedw ]14] (1061-12, mw}, mò 3)

Awpy Qwip aQwpY Awpy Eqy vys krwvY ] (1238-4, swrzg, mò 1)

Awpy Qwpy Qwip aQwpy ] (129-18, mwJ, mò 4)

Awpy Qwpy Qwip aQwpy ] (367-10, Awsw, mò 4)

Awpy deAw krhu pRB dwqy nwnk Azik smwvY ]4]1] (1114-10, quKwrI, mò 4)

Awpy deAw kry suKdwqw gux mih guxI smweAw ]5] (1067-7, mw}, mò 3)

Awpy deAw kry suKdwqw jpIEy swirzgpwxI ]3] (1259-3, mlwr, mò 3)

Awpy deAw kry pRBu dwqw siqgu{ purKu imlwE ] (773-11, sUhI, mò 4)

Awpy ds AT vrn apweAnu Awip bRHÌu Awip rwju leAw ] (553-16, ibhwgVw, mò 3)

Awpy dwiq krI guir dwqY pweAw AlK AByvw ]2] (1125-12, BYra, mò 1)

Awpy dwiq kry dwqw{ ] (1129-5, BYra, mò 3)

Awpy dwiq kry dwqw{ ] (160-9, gaVI guAwryrI, mò 3)

Awpy dwqw Awip pRiqpwil ] (200-18, gaVI, mò 5)

Awpy dwqw suKY dw Awpy dye sjwe ] (1091-18, mw}, mò 3)

Awpy dwqw krmu hY swcw swcw sbdu suxwE ]3] (753-13, sUhI, mò 3)

Awpy dwnu kry iksu AwKIEy Awpy dye buJweL ] (425-18, Awsw, mò 3)

Awpy dwnw Awpy bInw Awpy syv krwE ] (246-9, gaVI, mò 3)

Awpy dwnw Awpy bInw pUrY Bwig smwE ]58] (944-12, rwmklI, mò 1)

Awpy dwnw Awpy bInw ] (1020-13, mw}, mò 1)

Awpy dwnw scu prwKY ] (1032-13, mw}, mò 1)

Awpy dwnW bIinAw Awpy prDwnW ] (556-6, ibhwgVw, mò 3)

Awpy idnsu Awpy hI rYxI ] (1020-18, mw}, mò 1)

Awpy dIp loA dIpwhw ] (699-10, jYqsrI, mò 4)

Awpy duK suK Boig BogwvY gurmuiK so Anrwgw ]2] (598-13, soriT, mò 1)

Awpy duKu suKu pwE Azqir Awpy Brim BulweL ]11] (912-6, rwmklI, mò 3)

Awpy durmiq mnih krye ] (349-15, Awsw, mò 1)

Awpy dy vifAweLAw Awpy hI kmL krwedw ] (472-5, Awsw, mò 1)

Awpy dy vifAweLAw khu nwnk scw soe ]2] (1090-6, mw}, mò 3)

Awpy dy vifAweLAw dy qoit n hoeL ]3] (420-8, Awsw, mò 1)

Awpy dye su pweLEy guir bUJ buJweL ]3] (425-5, Awsw, mò 3)

Awpy dye q pweLEy ho{ krxw ikCU n jwe ] (33-4, isrIrwgu, mò 3)

Awpy dye n pCoqwvY ] (112-16, mwJ, mò 3)

Awpy dye n pCoqwvY ] (128-6, mwJ, mò 3)

Awpy dye ipAw{ mzin vsweLEy ] (147-17, mwJ, mò 1)

Awpy dye ipAwro shij vwpwro gurmuiK jnmu svwry ] (584-14, vfhzsu, mò 3)

Awpy dyih buJweL Avr n BweL gurmuiK hir rsu cwiKAw ] (571-19, vfhzsu, mò 3)

Awpy dyiK idKwvY Awpy ] (1034-7, mw} dKxI, mò 1)

Awpy dyKY Awpy bUJY Awpy hY vxjwrw ]3] (731-3, sUhI, mò 1)

Awpy dyvY shij suBwe ] (361-11, Awsw, mò 3)

Awpy dyvY shij suBwe ]26] (933-6, rwmklI dKxI, mò 1)

Awpy dyvY sid bulwE ] (127-6, mwJ, mò 3)

Awpy dyvY sbid bulwE ] (117-18, mwJ, mò 3)

Awpy dyvY isrjnhw{ ]3] (1335-4, pRBwqI, mò 3)

Awpy dyvY iFl n pweL ]2] (363-4, Awsw, mò 3)

Awpy dyvY dyvxhw{ ] (841-11, iblwvlu, mò 3)

Awpy dyvY dyvxhwrw ] (1058-10, mw}, mò 3)

Awpy dyvY dyvxhwrw ] (1066-16, mw}, mò 3)

Awpy dYq lwe idqy szq jnw ka Awpy rwKw soeL ] (1133-10, BYra, mò 3)

Awpy DnKu Awpy srbwxw ] (1021-1, mw}, mò 1)

Awpy Dir dyKih kcI pkI swrI ] (113-10, mwJ, mò 3)

Awpy DrqI Awip jlu ipAwrw Awpy kry krweAw ] (605-18, soriT, mò 4)

Awpy DrqI Awpy hY rwhkê Awip jMmwe pIswvY ] (550-19, ibhwgVw, mò 3)

Awpy DrqI swjIAnu Awpy Awkwsu ] (302-13, gaVI, mò 4)

Awpy DrqI swjIAnu ipAwrY ipCY tzkê cVweAw ]1] (605-16, soriT, mò 4)

Awpy DrqI Dalu Akwsz ] (1021-11, mw}, mò 1)

Awpy ndir kry so pwE Awpy myil imlweL hy ]2] (1043-19, mw}, mò 3)

Awpy ndir kry jw soe ] (878-9, rwmklI, mò 1)

Awpy ndir kry Bwa lwE gur sbdI bIcwir ] (65-5, isrIrwgu, mò 3)

Awpy ndir kry min visAw myrY pRiB ea PêrmweL hy ]12] (1046-15, mw}, mò 3)

Awpy ndrI qoly qolo ] (1052-9, mw}, mò 3)

Awpy n{ Awpy Pêin nwrI Awpy swir Awp hI pwsw ] (1403-17, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

Awpy nwa jpwedw ipAwrw Awpy hI jpu jwpY ] (605-14, soriT, mò 4)

Awpy inAwa kry sBu swcw swcy swic imlwedw ]1] (1059-14, mw}, mò 3)

Awpy inrBa qwVI lwhw ] (699-9, jYqsrI, mò 4)

Awpy inrmlu Ekê qUz hor bzDI DzDY pwe ] (54-19, isrIrwgu, mò 1)

Awpy inrmlu pUj krwE gur sbdI Qwe pweL ]9] (910-10, rwmklI, mò 3)

Awpy inrmlu imhrvwnu mDusUdnu ijs dw hukmu n myitAw jweL hy ]14] (1047-18, mw}, mò 3)

Awpy nyVY Awpy dUir ] (1173-18, bszqu, mò 3)

Awpy nyVY Awpy dUir ] (876-13, rwmklI, mò 1)

Awpy nyVY Awpy dUir ]2] (362-3, Awsw, mò 3)

Awpy nyVY dUir Awpy hI Awpy mziJ imAwnuo ] (25-10, isrIrwgu, mò 1)

Awpy nyVY nwhI dUry ] (1025-14, mw}, mò 1)

Awpy paxu pwxI bYszq{ Awpy myil imlweL hy ]3] (1020-14, mw}, mò 1)

Awpy ptI klm Awip apir lyKu iB qUz ] (1291-14, mlwr, mò 1)

Awpy ptI klm Awip Awip ilKxhwrw hoAw ] (968-14, rwmklI, blvzif qy sqw)

Awpy piq rwKI syvk kI Awip kIAo bzDwn ] (1216-16, swrzg, mò 5)

Awpy pqxu pwqxI ipAwrw Awpy pwir lzGwhu ]3] (604-16, soriT, mò 4)

Awpy prKy Awip clwE ] (797-5, iblwvlu, mò 3)

Awpy prKy prKxhwrw ] (1040-8, mw}, mò 1)

Awpy prKy prKxhwrY bhuir sUlwkê n hoeL ] (1153-10, BYra, mò 1)
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương