Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang133/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   129   130   131   132   133   134   135   136   ...   160

pYsIly ggn mJwrz ] (972-2, rwmklI, Bgq kbIr jI)

pYj rwKhu hir jnh kyrI hir dyhu nwmu inrzjno ] (923-6, rwmklI, bwbw suzdr)

pYfy ibnu bwt GnyrI ] (1194-5, bszqu, Bgq kbIr jI)

pYDw KwDw bwid hY jW min dUjw Bwa ] (1411-7, slok vwrW qy vDIk, mò 1)

pYnéxu Kwxw cIiq n pweL ] (1331-10, pRBwqI, mò 1)

pYnxu isPiq snwe hY sdw sdw Aohu @jlw mYlw kdy n hoe ] (1092-9, mw}, mò 3)

pYnxu gux czigAweLAw BweL AwpxI piq ky swd Awpy Kwe ] (1419-7, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

pYnxw rKu piq prmysur iPir nwgy nhI QIvnw ]3] (1019-3, mw}, mò 5)

pYr hlwein Pyriné isr ] (465-7, Awsw, mò 1)

pYr Dovw pKw Pyrdw iqsu iniv iniv lgw pwe jIa ]10] (73-19, isrIrwgu, mò 5)

pYrw bwJhu clxw ivxu hQw krxw ] (139-2, mwJ, mò 2)

pYrI clY hQI krxw idqw pYnY Kwe ] (138-10, mwJ, mò 1)

pYrI QkW isir julW jy mUz iprI imlziné ]119] (1384-8, slok, syK PrId jI)

pYrI pY pY bhuqu mnweL dIn deAwl gopwlw jIa ]3] (99-2, mwJ, mò 5)

pYrI pY pY bhuqu mnwE ] (1241-1, swrzg, mò 1)

pYrI mwrig gur cldw pKw PyrI hQw ] (1101-10, mw}, mò 5)

pYrI vwjw sdw inhwl ] (350-11, Awsw, mò 1)

poih n skY jmkwlu scw rKvwilAw ] (1284-10, mlwr, mò 5)

pohq nwhI pzc btvwry ]5] (760-5, sUhI, mò 5)

poiK quKw{ n ivAwpeL kziT imilAw hir nwhu ] (135-14, mwJ, mò 5)

poiK quKw{ pVY vxu qãxu rsu soKY ] (1109-8, quKwrI, mò 1)

poKu suohzdw sbL suK ijsu bKsy vyprvwhu ]11] (135-18, mwJ, mò 5)

poKir poKir FUFqy Blo n kihhY koe ]50] (1367-3, slok, Bgq kbIr jI)

poK{ nI{ ivrolIEy mwKnu nhI rIsY ]7] (229-8, gaVI, mò 1)

pot fwir gu{ pUrw imilAw qa nwnk inrBE ]4]1]159] (214-17, gaVI mwlw , mò 5)

poqY ijn kY puNnu hY iqn sqszgiq mylwe ]1] (30-14, isrIrwgu, mò 3)

poQI gIq kivq ikCu kdy n krin DirAw ] (70-13, isrIrwgu, mò 5)

poQI pzifq gIq kivq kvqy BI jwsI ] (1100-16, mw}, mò 5)

poQI pzifq byd Kojzqw jIa ] (216-18, gaVI mwJ , mò 5)

poQI pzifq rhy purwx ] (903-4, rwmklI, mò 1)

poQI prmysr kw Qwnu ] (1226-3, swrzg, mò 5)

poQI purwx kmweLEy ] (25-18, isrIrwgu, mò 1)

özöw öwxhu ÜãVì shI ibnis jwq Eh hyq ] (255-11, gaVI, mò 5)

özöw inkit ju Gt rihAo dUir khw qij jwe ] (341-2, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

özöY ndir kry jw dyKw dUjw koeL nwhI ] (433-4, Awsw, mò 1)

öqn krhu qum Aink ibiD rhnu n pwvhu mIq ] (255-9, gaVI, mò 5)

öw kY hwiQ smrQ qy kwrn krnY jog ] (255-13, gaVI, mò 5)

öwxhu eAw ibiD shI icq JUTa mweAw rzgu ] (255-12, gaVI, mò 5)

öwxq soeL szqu sue BRm qy kIicq iBNn ] (255-12, gaVI, mò 5)

iöAwno bolY Awpy bUJY ] (933-6, rwmklI dKxI, mò 1)

öo pyKa so ibnsqa kw isa krIEy szgu ] (255-11, gaVI, mò 5)

Paj sqwxI hwT pzcw joVIEy ] (522-6, gUjrI, mò 5)

Psil AhwVI Ekê nwmu swvxI scu nwa ] (1286-7, mlwr, mò 1)

Pk{ kry ho{ jwiq gvwE ] (1245-18, swrzg, mò 1)

PkV jwqI PkVì nwa ] (83-13, isrIrwgu, mò 1)

PPw iPrq iPrq qU AweAw ] (258-6, gaVI, mò 5)

PPw ibnu Pëlh Plu hoeL ] (341-18, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

PPY PwhI sBu jgu Pwsw jm kY szgil bziD leAw ] (433-18, Awsw, mò 1)

Prhy muhkm gur igAwnu bIcwir ]2] (430-15, Awsw, mò 5)

PrIdw amr suhwvVI szig suvNnVI dyh ] (1382-6, slok, syK PrId jI)

PrIdw amr suhwvVI szig suvNnVI dyh ] (966-3, rwmklI, mò 5)

PrIdw AKI dyiK pqIxIAW suix suix rIxy kNn ] (1378-9, slok, syK PrId jI)

PrIdw Aml ij kIqy dunI ivic drgh AwE kzim ]100] (1383-8, slok, syK PrId jI)

PrIdw ehu qnu Bakxw inq inq duKIEy kaxu ] (1382-10, slok, syK PrId jI)

PrIdw eknw Awtw Aglw eknw nwhI loxu ] (1380-3, slok, syK PrId jI)

PrIdw et isrwxy Bue svxu kIVw liVAo mwis ] (1381-9, slok, syK PrId jI)

PrIdw enI inkI jzGIEy Ql fUzgr BivAoimé ] (1378-18, slok, syK PrId jI)

PrIdw E ivsu gzdlw DrIAW Kzfu ilvwiV ] (1379-15, slok, syK PrId jI)

PrIdw Eho pCoqwa viq kêAwrI n QIEy ]63] (1381-6, slok, syK PrId jI)

PrIdw skr Kzfu invwq guVì mwiKAou mWJw duDu ] (1379-6, slok, syK PrId jI)

PrIdw s{ BirAw BI clsI Qky kvl ekl ]66] (1381-8, slok, syK PrId jI)

PrIdw swihb dI kir cwkrI idl dI lwih BrWid ] (1381-2, slok, syK PrId jI)

PrIdw is{ pilAw dwVI plI muCW BI plIAW ] (1380-16, slok, syK PrId jI)

PrIdw soeL srv{ FUiF lhu ijQhu lBI vQu ] (1380-14, slok, syK PrId jI)

PrIdw ha bilhwrI iqné pzKIAw jzgil ijNnéw vwsu ] (1383-8, slok, syK PrId jI)

PrIdw ha loVI shu Awpxw qU loVih AzigAwr ]43] (1380-3, slok, syK PrId jI)

PrIdw kzqu rzgwvlw vfw vymuhqwju ] (1383-16, slok, syK PrId jI)

PrIdw kzin muslw sUPê gil idil kwqI guVì vwiq ] (1380-10, slok, syK PrId jI)

PrIdw kcY BWfY rKIEy ikc{ qweL nI{ ]96] (1382-19, slok, syK PrId jI)

PrIdw kwlI DalI swihbu sdw hY jy ko iciq kry ] (1378-11, slok, mò 3)

PrIdw kwlzïI ijnI n rwivAw DalI rwvY koe ] (1378-10, slok, syK PrId jI)

PrIdw kwly mYfy kpVy kwlw mYfw vysu ] (1381-3, slok, syK PrId jI)

PrIdw ikqzïI jobn pRIiq ibnu suik gE kêmlwe ]34] (1379-13, slok, syK PrId jI)

PrIdw ikQY qYfy mwipAw ijnéI qU jixAoih ] (1381-15, slok, syK PrId jI)

PrIdw ikVI pvzdIeL KVw n Awpu muhwe ]1] (1377-19, slok, syK PrId jI)

PrIdw këkyidAw cWgyidAw mqI dyidAw inq ] (1378-13, slok, syK PrId jI)

PrIdw koTy Dukxu kyqVw ipr nIdVI invwir ] (1380-17, slok, syK PrId jI)

PrIdw koTy mzfp mwVIAw aswrydy BI gE ] (1380-5, slok, syK PrId jI)

PrIdw koTy mzfp mwVIAw Equ n lwE icqu ] (1380-18, slok, syK PrId jI)

PrIdw Kwkê n inzdIEy Kwkë jyfu n koe ] (1378-15, slok, syK PrId jI)

PrIdw Kwlkê Klk mih Klk vsY rb mwih ] (1381-17, slok, syK PrId jI)

PrIdw iKzQiV myKw AglIAw ijzdu n kweL myK ] (1380-6, slok, syK PrId jI)

PrIdw grbu ijnéw vifAweLAw Din jobin Awgwh ] (1383-13, slok, syK PrId jI)

PrIdw glzïI su sjx vIh ekê FUzFydI n lhW ] (1382-9, slok, syK PrId jI)

PrIdw glIE ickVì dUir G{ nwil ipAwry nyhu ] (1379-3, slok, syK PrId jI)

PrIdw gor inmwxI sfu kry inGirAw Gir Awa ] (1382-15, slok, syK PrId jI)

PrIdw cwir gvweAw hziF kY cwir gvweAw szim ] (1379-16, slok, syK PrId jI)

PrIdw iczq Ktolw vwxu duKu ibrih ivCwvx lyPê ] (1379-13, slok, syK PrId jI)

PrIdw ij idih nwlw kipAw jy glu kpih cuK ] (1381-18, slok, syK PrId jI)

PrIdw jzglu jzglu ikAw Bvih vix kzfw moVyih ] (1378-17, slok, syK PrId jI)

PrIdw jw lbu qw nyhu ikAw lbu q këVw nyhu ] (1378-16, slok, syK PrId jI)

PrIdw jW qa Ktx vyl qW qU rqw dunI isa ] (1378-6, slok, syK PrId jI)

PrIdw ijqu qin ibrhu n @pjY so qnu jwxu mswnu ]36] (1379-15, slok, syK PrId jI)

PrIdw ijné loex jgu moihAw sy loex mY ifTu ] (1378-12, slok, syK PrId jI)

PrIdw ijnéI kMmI nwih gux qy kMmVy ivswir ] (1381-1, slok, syK PrId jI)

PrIdw jy jwxw iql QoVVy sMmil bukê BrI ] (1378-2, slok, syK PrId jI)

PrIdw jy qU Akil lqIPê kwly ilKu n lyK ] (1378-4, slok, syK PrId jI)

PrIdw jy qU myrw hoe rhih sBu jgu qyrw hoe ]95] (1382-18, slok, syK PrId jI)

PrIdw jy mY hodw vwirAw imqw AweiVAW ] (1379-1, slok, syK PrId jI)

PrIdw jo fohwgix rb dI JUrydI JUrye ]62] (1381-5, slok, syK PrId jI)

PrIdw jo qY mwrin mukIAW iqnéw n mwry Guzim ] (1378-5, slok, syK PrId jI)

PrIdw fuKw syqI idhu geAw sUlW syqI rwiq ] (1382-7, slok, syK PrId jI)

PrIdw qnu sukw ipzj{ QIAw qlIAW KUzfih kwg ] (1382-12, slok, syK PrId jI)

PrIdw iqnw muK frwvxy ijnw ivswirAonu nwa ] (1383-14, slok, syK PrId jI)

PrIdw QIa pvwhI dBu ] (1378-14, slok, syK PrId jI)

PrIdw dr drvysI gwKVI clW dunIAW Biq ] (1377-19, slok, syK PrId jI)

PrIdw dir drvwjY jwe kY ika ifTo GVIAwlu ] (1379-17, slok, syK PrId jI)

PrIdw drvysI gwKVI copVI prIiq ] (1384-7, slok, syK PrId jI)

PrIdw drIAwvY kNnéY bgulw bYTw kyl kry ] (1383-4, slok, syK PrId jI)

PrIdw idlu rqw esu dunI isa dunI n ikqY kzim ] (1383-19, slok, syK PrId jI)

PrIdw duhu dIvI blzidAw mlkê bihTw Awe ] (1380-7, slok, syK PrId jI)

PrIdw duKu suKu ekê kir idl qy lwih ivkw{ ] (1383-17, slok, syK PrId jI)

PrIdw dunI vjweL vjdI qUz BI vjih nwil ] (1383-18, slok, syK PrId jI)

PrIdw dyiK prweL copVI nw qrswE jIa ]29] (1379-8, slok, syK PrId jI)

PrIdw nzFI kzqu n rwivAo vfI QI mueLAwsu ] (1380-15, slok, syK PrId jI)

PrIdw pzK prwhuxI dunI suhwvw bwgu ] (1382-1, slok, syK PrId jI)

PrIdw pwiV ptolw Dj krI kMblVI pihrya ] (1383-10, slok, syK PrId jI)

PrIdw ipCl rwiq n jwigAoih jIvdVo mueAoih ] (1383-15, slok, syK PrId jI)

PrIdw bwir prweEy bYsxw sWeL muJY n dyih ] (1380-1, slok, syK PrId jI)

PrIdw bury dw Blw kir gusw min n hFwe ] (1381-19, slok, syK PrId jI)

PrIdw by invwjw kêiqAw Eh n BlI rIiq ] (1381-12, slok, syK PrId jI)

PrIdw BNnI GVI svNnvI tutI nwgr lju ] (1381-10, slok, syK PrId jI)

PrIdw BNnI GVI svNnvI tUtI nwgr lju ] (1381-11, slok, syK PrId jI)

PrIdw BUim rzgwvlI mziJ ivsUlw bwg ] (1382-5, slok, syK PrId jI)

PrIdw BUim rzgwvlI mziJ ivsUlw bwgu ] (966-2, rwmklI, mò 5)

PrIdw mzfp mwlu n lwe mrg sqwxI iciq Dir ] (1380-19, slok, syK PrId jI)

PrIdw maqY dw bNnw EvY idsY ija drIAwvY Fwhw ] (1383-2, slok, syK PrId jI)

PrIdw mhl insKx rih gE vwsw AweAw qil ] (1382-19, slok, syK PrId jI)

PrIdw mnu mYdwnu kir toE itby lwih ] (1381-16, slok, syK PrId jI)

PrIdw mY jwinAw duKu muJ kë duKu sbweEy jig ] (1382-3, slok, syK PrId jI)

PrIdw mY Bolwvw pg dw mqu mYlI hoe jwe ] (1379-5, slok, syK PrId jI)

PrIdw rhI su byVI ihz|u dI geL kQUrI gzDu ]33] (1379-12, slok, syK PrId jI)

PrIdw rqI rqu n inklY jy qnu cIrY koe ] (1380-11, slok, syK PrId jI)

PrIdw rb KjUrI pkIAW mwiKA neL vhziné ] (1382-11, slok, syK PrId jI)

PrIdw rwiq kQUrI vzfIEy suiqAw imlY n Bwa ] (1382-2, slok, syK PrId jI)

PrIdw rwqI vfIAW DuiK DuiK aTin pws ] (1378-19, slok, syK PrId jI)

PrIdw {iq iPrI vxu kzibAw pq JVy JiV pwih ] (1383-9, slok, syK PrId jI)

PrIdw rotI myrI kwT kI lwvxu myrI BuK ] (1379-7, slok, syK PrId jI)

PrIdw lokW Awpo AwpxI mY AwpxI peL ]94] (1382-17, slok, syK PrId jI)

PrIdw loVY dwK ibjarIAW ikkir bIjY jtu ] (1379-2, slok, syK PrId jI)

PrIdw vyKu kpwhY ij QIAw ij isir QIAw iqlwh ] (1380-8, slok, syK PrId jI)

Pl kwrn PëlI bnrwe ] (1167-11, BYra, Bgq rivdws jI)

Pl pwky qy Ekzkwrw ]2] (736-13, sUhI, mò 5)

Pl pwvih mn bwCqy qpiq quhwrI jwe ] (256-19, gaVI, mò 5)

Pl pwvih imtY jm õws ] (176-17, gaVI guAwryrI, mò 5)

Pl iPky Pêl bkbky kzim n Awvih pq ] (470-13, Awsw, mò 1)

Pl Pël lwgy jW Awpy lwE ] (1177-2, bszqu, mò 3)

Pl lwgy hir rsk rsweL ]1] (367-11, Awsw, mò 4)

Plu qyvyho pweLEy jyvyhI kwr kmweLEy ] (468-15, Awsw, mò 1)

Plu nwmu prwpiq gu{ quis dye ] (1170-12, bszqu, mò 1)

Plu pweAw jip siqgur mzqw ]2] (388-14, Awsw, mò 5)

Plu pwvY bRqu Awqm cInY ] (840-4, iblwvlu, mò 1)

Plu lwgw qb Pëlu iblwe ] (1167-11, BYra, Bgq rivdws jI)

Plih PêlIAih rwm nwim suKu hoe ]2] (1176-13, bszqu, mò 3)

Plguix Anzd apwrjnw hir sjx pRgty Awe ] (136-4, mwJ, mò 5)

Plguix inq slwhIEy ijs no iqlu n qmwe ]13] (136-8, mwJ, mò 5)

Plguin min rhsI pRymu suBweAw ] (1109-14, quKwrI, mò 1)

PlIAih PêlIAih bpuVy BI qn ivic suAwh ]3] (463-3, Awsw, mò 1)

Plohwr kIE Plu jwe ] (840-6, iblwvlu, mò 1)

PVì kir lokW no idKlwvih igAwnu iDAwnu nhI sUJY ] (1289-17, mlwr, mò 1)

Pwsn kI ibiD sBu ko@ jwnY CUtn kI ekê koeL ] (331-13, gaVI Aqy soriT, Bgq kbIr jI)

PwhI suriq mlUkI vysu ] (24-16, isrIrwgu, mò 1)

PwhI PwQy imrg ija isir dIsY jmkwlu ] (1279-1, mlwr, mò 3)

PwhI PwQy imrg ija dUKu Gxo inq roe ]2] (23-2, isrIrwgu, mò 1)

Pwhy kwty imty gvn Piqh BeL min jIq ] (258-5, gaVI, mò 5)

PwikAo mIn kipk kI inAweL qU ariJ rihAo ksuMBwely ] (862-7, goùf, mò 5)

Pwty nwkn tUty kwDn koda ko Busu KeLhY ]1] rhwa ] (524-9, gUjrI, Bgq kbIr jI)

PwQw cugY cog hukmI CutsI ] (1290-19, mlwr, mò 2)

PwQw cugY inq cogVI lig bzDu ivgwVI ] (1011-6, mw}, mò 1)

PwQw cog cugY nhI bUJY ] (935-7, rwmklI dKxI, mò 1)

PwQI CUtih gux igAwn bIcwir ]5] (1275-17, mlwr, mò 1)

PwQI mCulI kw jwlw qUtw ]2] (898-16, rwmklI, mò 5)

PwQy syeL inkly ij gur kI pYrI pwih ]3] (43-6, isrIrwgu, mò 5)

PwQohu imrg ijvY pyiK rYix czdàwexu ] (460-2, Awsw, mò 5)

PWDI lgI jwiq Phwein AgY nwhI Qwa ] (1288-5, mlwr, mò 1)

iPkw drgh stIEy muih Qukw iPky pwe ] (473-14, Awsw, mò 1)

iPkw boil ivgucxw suix mUrK mn Ajwx ] (15-14, isrIrwgu, mò 1)

iPkw bolih nw invih dUjw Bwa suAwa ]1] (426-10, Awsw, mò 3)

iPkw mUrKu AwKIEy pwxw lhY sjwe ]1] (473-15, Awsw, mò 1)

iPko iPkw sdIEy iPky iPkI soe ] (473-14, Awsw, mò 1)

iPtu evyhw jIivAw ijqu Kwe vDweAw pytu ] (790-18, sUhI, mò 1)

iPtk iPtkw koVì bdIAw sdw sdw AiBmwnu ] (1413-5, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

iPir alitAo jnmu hovY gur bcnI gu{ purKu imlY rzgu lwvYgo ]2] (1310-6, kwnVw, mò 4)

iPir Aoe ikQhu pwein moK duAwrw ] (115-16, mwJ, mò 3)

iPir Aohu mrY n mrxw hovY shjy sic smwvixAw ]4] (120-15, mwJ, mò 3)

iPir Awpy jgqu apweAw krqY dwnu sBnw ka dIAw ] (551-8, ibhwgVw, mò 4)

iPir eAw Aas{ crY n hwQw ] (258-7, gaVI, mò 5)

iPir Esu qpy dY muih koeL lghu nwhI Ehu siqguir hY iPtkwirAw ] (316-2, gaVI, mò 4)

iPir Eh vylw hwiQ n AwvY prqwpY pCuqwvYgo ]7] (1310-1, kwnVw, mò 4)

iPir siqgur kI srxI pvY qw abrY jw hir hir nwmu iDAwvY ] (303-15, gaVI, mò 4)

iPir hoe qwqw Krw mwqw nwm ibnu prqwpE ] (438-19, Awsw, mò 1)

iPir hoe n Pyrw Aziq sic inbyVw gurmuiK imlY vifAweL ] (571-8, vfhzsu, mò 3)

iPir hovY kzcnu BytY gu{ pUrw ] (1047-6, mw}, mò 3)

iPir iGir Apuny gãh mih AweAw ] (97-11, mwJ, mò 5)

iPir cVY idvsu gurbwxI gwvY bhidAw aTidAw hir nwmu iDAwvY ] (305-18, gaVI, mò 4)

iPir folq kqhU nwhI ]1] (629-18, soriT, mò 5)

iPir nwnk dUKu n QIAw ]2]21]85] (629-14, soriT, mò 5)

iPir pCuqwhu n pwvhu pw{ ]3] (1159-11, BYra, Bgq kbIr jI)

iPir pCuqwnw Ab ikAw hUAw ] (935-7, rwmklI dKxI, mò 1)

iPir pCuqwvihgw mUiVAw qUz kvn kêmiq BRim lwgw ] (93-4, sRIrwgu, byxI jIa)

iPir pCuqwvY jb rYix ibhwvY ] (737-7, sUhI, mò 5)

iPir pwCY pCuqwhugy pRwn jwihzgy CUit ]41] (1366-12, slok, Bgq kbIr jI)

iPir iPir Awvn jwnu n hoeL ] (258-7, gaVI, mò 5)

iPir iPir AwvY Tar n koeL ] (1051-17, mw}, mò 3)

iPir iPir AwvY iPir iPir jwe ] (935-8, rwmklI dKxI, mò 1)

iPir iPir jUin BvweLAin jm mwrig muqy ] (321-2, gaVI, mò 5)

iPir iPir jUnI pweLEy ivstw sdw KuAw{ ] (512-19, gUjrI kI vwr, mò 3)

iPir iPir jogI AwvY jweL ]3] (886-15, rwmklI, mò 5)

iPir iPir fubY vwro vwrw ] (1068-11, mw}, mò 3)

iPir iPir qyrw Awvnu nwih ]2] (971-10, rwmklI, Bgq kbIr jI)

iPir iPir PwhI PwsY k@Aw ] (935-7, rwmklI dKxI, mò 1)

iPir iPir mwgn kwhy jwe ]3] (891-15, rwmklI, mò 5)

iPir iPir imlxu n pwenI jMmih qY mir jwih ] (645-6, soriT, mò 3)

iPir bhuiV n Bvjl Pyry jIa ]2] (175-5, gaVI mwJ, mò 4)

iPir mukiq pwE lwig crxI siqgu} sbdu suxwE ] (920-3, rwmklI, mò 3)

iPir mYlw vysu n hoeL gurmuiK bUJY koeL hamY mwir pCwixAw ] (770-5, sUhI, mò 3)

iPir vylw hiQ n AwveL jm kw fzfu lwgy ] (1090-12, mw}, mò 1)

iPir vylw hiQ n AwveL jmkwil vis ikqw ] (787-7, sUhI, mò 3)

iPrzq join Anyk jTrwgin nh ismrzq mlIx buÆXz ] (1355-9, shsøqI, mò 5)

iPrih gumwnI jg mih ikAw grbih dwmI ] (1099-8, mw}, mò 5)

iPrq ipAws ija jl ibnu mInw ]6] (759-16, sUhI, mò 5)

iPrq iPrq szqn pih AweAw ] (562-13, vfhzsu, mò 5)

iPrq iPrq qumérY duAwir AweAw BY Bzjn hir rweAw ] (497-7, gUjrI, mò 5)

iPrq iPrq nwnk dwsu AweAo szqn hI srnwe ] (1302-11, kwnVw, mò 5)

iPrq iPrq pRB AweAw pirAw qa srnwe ] (289-9, gaVI suKmnI, mò 5)

iPrq iPrq bhuqu sRmu pweAo szq duAwrY AweAo ] (531-7, dyvgzDwrI mò 5)

iPrq iPrq bhuqy jug hwirAo mwns dyh lhI ] (631-16, soriT, mò 9)

iPrq iPrq Byty jn swDU pUrY guir smJweAw ] (676-2, DnwsrI, mò 5)

iPrq iPrq mwnuKu BeAw iKn Bzgn dyhwid ] (810-6, iblwvlu, mò 5)

iPrqa grb gubwir mrxu nh jwneL ] (1363-9, Pênhy, mò 5)

iPrqI mwlw bhu ibiD Bwe ] (886-7, rwmklI, mò 5)

iPrdw ikqY hwil jw ifTmu qw mnu DRwipAw ]1] (1096-19, mw}, mò 5)

iPrdI iPrdI dh idsw jl pbLq bnrwe ] (322-7, gaVI, mò 5)

iPrdI iPrdI nwnk jIa ha PwvI QIeL bhuqu idswvr pzDw ] (963-19, rwmklI, mò 5)

PIky hir ky nwm ibnu swd ] (1219-12, swrzg, mò 5)

PIlu rbwbI bldu pKwvj k@Aw qwl bjwvY ] (477-4, Awsw, Bgq kbIr jI)

Pêin kIriqvzq sdw suK sMpiq iriD A{ isiD n Cofe sQu ] (1405-1, sveLE mhly caQy ky, mQurw)

Pêin griB nwhI bszq ]1] (898-8, rwmklI, mò 5)

Pêin gu} jl ibml AQwh mjnu krhu szq gurisK qrhu nwm sc rzg sir ] (1400-17, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

Pêin gu} prml srs krq kzcnu prs mYlu durmiq ihrq sbid gu{ ÆXweLEy ] (1401-2, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

Pêin jwnY ko qyrw Apw{ inrBa inrzkw{ AkQ kQnhw{ quJih buJweL hY ] (1398-16, sveLE mhly caQy ky, nÑX)

Pêin qrih qy szq ihq Bgq gu{ gu{ krih qirAo pRhlwdu gur imlq muin jNn ry ] (1401-6, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

Pêin dàopqI lwj rKI hir pRB jI CInq bsõ dIn bhu swj ] (1400-10, sveLE mhly caQy ky, nÑX)

Pêin duKin nwsu suKdwXkê sUra jo Drq iDAwnu bsq iqh nyry ] (1400-1, sveLE mhly caQy ky, nÑX)

Pêin DRMm Dujw Phrziq sdw AG puzj qrzg invwrn ka ] (1404-6, sveLE mhly caQy ky, mQurw)

Pêin pRym rzg pweLEy gurmuKih iDAweLEy ANn mwrg qjhu Bjhu hir

Pêin bhuiV n Awvx vwr ]1] rhwa ] (1329-18, pRBwqI, mò 1)

Pêin byd ibrzic ibcwir rihAo hir jwpu n CwifÏa Ek GrI ] (1409-1, sveLE mhly pzjvyù ky, mQurw)

Pêin mn bc kâm jwnu Anq dUjw n mwnu nwmu so Apw{ sw{ dIno guir ird Dr ] (1398-19, sveLE mhly caQy ky, nÑX)

Pênhy mhlw 5 (1361-12)

PêPI nwnI mwsIAw dyr jyTwnVIAwh ] (1015-7, mw}, mò 1)

Pêrmweis bhuqu clwE ] (989-14, mw}, mò 1)

Pêrmwnu qyrw isrY @pir iPir n krq bIcwr ] (338-14, gaVI, Bgq kbIr jI)

PêrmwnI hY kwr Ksim pTweAw ] (142-16, mwJ, mò 1)

Pêlu Bwa Plu iliKAw pwe ] (25-14, isrIrwgu, mò 1)

PëtI AwKY kCU n sUJY bUif mUE ibnu pwnI ]1] (1123-18, kydwrw, Bgq kbIr jI)

PëtY Kp{ duibDw mnsw ] (840-18, iblwvlu, mò 1)

PëtY Kwp{ BIK n Bwe ] (903-10, rwmklI, mò 1)

Pëto AWfw BmL kw mnih BeAo prgwsu ] (1002-15, mw}, mò 5)

Pël mwlw gil pihragI hwro ] (359-4, Awsw, mò 1)

Pël lgy Pl rqn BWiq ] (1180-6, bszqu, mò 5)

Pëil rhI sglI bnrwe ]2] (1161-3, BYra, mò 5)

Pëlu Bvir jlu mIin ibgwirAo ]1] (525-11, gUjrI, Bgq rivdws jI)

Pyir Aoh vylw Aosu hiQ n AwvY Aohu Awpxw bIijAw Awpy KwvY ] (303-13, gaVI, mò 4)

Pyir ik AgY rKIEy ijqu idsY drbw{ ] (2-4, jpu, mò 1)

Pyir dIAw dyhurw nwmy ka pzfIAn ka ipCvwrlw ]3]2] (1292-18, mlwr, Bgq nwmdyv jI)

Pyir vsweAw Py{Awix siqguir KwfU{ ] (967-16, rwmklI, blvzif qy sqw)

Pyir vsweAw Py{Awix siqguir KwfU{ ]5] (967-19, rwmklI, blvzif qy sqw)

PyrI Py{ n hovY kb hI Ekê sbdu bziD pwlY ]2] (885-4, rwmklI, mò 5)

Pyry qsbI kry Kudwe ] (951-15, rwmklI, mò 1)

PyVy kw duKu shY jIa ] (1196-12, bszqu, Bgq rivdws jI)

Pokt kmL krih AigAwnI mnmuiK AzD khwvQ ]2] (1001-11, mw}, mò 5)

Pokt kmL inhPl hY syv ]2] (1160-8, BYra, mò 5)

Poil PdIhiq muih lYin BVwsw pwxI dyiK sgwhI ] (149-15, mwJ, mò 1)

bzs ko pUqu bIAwhn cilAw sueny mzfp CwE ] (477-6, Awsw, Bgq kbIr jI)

bzky bwl pwg isir fyrI ] (659-5, soriT, Bgq rivdws jI)

bzky loex dzq rIswlw ]7] (567-11, vfhzsu, mò 1)

bzgwlm mDu mwDv gwvih ]1] (1430-2, mwlw, -)

bzqr kI sYnw syvIEy min qin juJu Apw{ ] (1412-7, slok vwrW qy vDIk, mò 1)

bzqr cIqy A{ iszGwqw ] (1160-17, BYra, mò 5)

bzid KlwsI BwxY hoe ] (5-13, jpu, mò 1)

bzda hoe bzdgI ghY ] (341-19, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

bzdih jo crx srix suKu pwvih prmwnzd gurmuiK khIAz ] (1401-15, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

bzdk hoe bzD suiD lhY ]29] (342-1, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

bzdnw hir bzdnw gux gwvhu gopwl rwe ] rhwa ] (683-19, DnwsrI, mò 5)

bzdI Azdir isPiq krwE qw ka khIEy bzdw ]4]2]36] (359-18, Awsw, mò 1)

bzdy sy ij pvih ivic bzdI vyKx ka dIdw{ ] (465-18, Awsw, mò 1)

bzdy Koju idl hr roj nw iP{ pryswnI mwih ] (727-8, iqlzg, Bgq kbIr jI)

bzdy csm dIdz Pnwe ] (723-14, iqlzg, mò 5)

bzdy bzdgI ekqIAwr ] (338-15, gaVI, Bgq kbIr jI)

bziD clweAw jw pRB BweAw nw dIsY nw suxIEy ] (1110-14, quKwrI, mò 1)

bzDu qutw byVI nhI nw qulhw nw hwQ ] (1287-15, mlwr, mò 1)

bzDu pweAw myrY siqguir pUrY hoeL sbL kilAwx ] rhwa ] (619-18, soriT, mò 5)

bzDic bzDnu pweAw ] (971-19, rwmklI, Bgq kbIr jI)

bzDn AzD këp gãh myrw ] (388-18, Awsw, mò 5)

bzDn sadw AxvIcwrI ] (416-16, Awsw, mò 1)

bzDn swh szcih Dnu jwe ] (416-17, Awsw, mò 1)

bzDn suq kzinAw A{ nwir ]2] (416-15, Awsw, mò 1)

bzDn kmL DmL ha krqw ] (1147-15, BYra, mò 5)

bzDn kmL DmL ha kIAw ] (416-15, Awsw, mò 1)

bzDn kwit syvk kir rwKy ] (395-18, Awsw, mò 5)

bzDn kwit kry mnu inrmlu pUrn purKu ibDwqw ] rhwa ] (626-8, soriT, mò 5)

bzDn kwit kIE Apny dws ] (178-8, gaVI guAwryrI, mò 5)

bzDn kwit qrY hir nwe ]1] rhwa dUjw ]78]147] (195-13, gaVI, mò 5)

bzDn kwit ibswry Aagn Apnw ibrdu sméwirAw ] (382-2, Awsw, mò 5)

bzDn kwit mukiq guir kInw ]2] (804-1, iblwvlu, mò 5)

bzDn kwit mukiq Gir AwxY ] (932-18, rwmklI dKxI, mò 1)

bzDn kwit mukiq jnu BeAw ] (289-17, gaVI suKmnI, mò 5)

bzDn kwit lyhu Apuny kir kbhU n Awvh hwir ]1] (675-7, DnwsrI, mò 5)

bzDn kwtnhw{ suAwmI ] (684-9, DnwsrI, mò 5)

bzDn kwtnhw{ min vsY ] (1147-16, BYra, mò 5)

bzDn kwty Awip pRiB hoAw ikrpwl ] (814-5, iblwvlu, mò 5)

bzDn kwtY so pRBU jw kY kl hwQ ] (815-7, iblwvlu, mò 5)

bzDn ikrKI krih ikrswn ] (416-16, Awsw, mò 1)

bzDn Koliné szq dUq siB jwih Cip ] (520-10, gUjrI, mò 5)

bzDn qUtih mukiq hoe qãsnw Agin buJwE ] (1011-17, mw}, mò 1)

bzDn qUty ekê nwmu vswmz ]7] (831-18, iblwvlu, mò 1)

bzDn qy hoeL Cutkwr ]7] (915-2, rwmklI, mò 5)

bzDn qy hoeL Cot ] (894-18, rwmklI, mò 5)

bzDn qy CutkwvY pRBU imlwvY hir hir nwmu sunwvY ] (674-10, DnwsrI, mò 5)

bzDn qy mukqw Git Git jugqw kih n ska hir jYsw ] (1237-4, swrzg, mò 5)

bzDn qoir Coir ibiKAw qy gur ko sbdu myrY hIArY dIn ] (716-3, tofI, mò 5)

bzDn qoir BE inrvYr ] (292-19, gaVI suKmnI, mò 5)

bzDn qoir rwm ilv lweL szqszig bin AweL ] (1221-6, swrzg, mò 5)

bzDn qory shij iDAwnu ] (416-11, Awsw, mò 1)

bzDn qoiV crn kml ÜãVwE Ek sbid ilv lweL ]5] (915-14, rwmklI, mò 5)

bzDn qoiV bolwvY rwmu ] (183-16, gaVI guAwryrI, mò 5)

bzDn qoiV lIE pRiB moly ] (1072-5, mw}, mò 5)

bzDn qoVy sdw hY mukqw ] (125-15, mwJ, mò 3)

bzDn qoVy mukiq Gir rhY ] (1262-9, mlwr, mò 3)

bzDn qoVY sic vsY AigAwnu ADyrw jwe ] (551-5, ibhwgVw, mò 4)

bzDn qoVY hovY mukqu ] (1411-17, slok vwrW qy vDIk, mò 1)

bzDn qoVY mukiq hoe scy rhY smwe ] (644-16, soriT, mò 3)

bzDn n qUtih mukiq n pwe ] (231-18, gaVI, mò 3)

bzDn puqu klqu min bIAw ]3] (416-15, Awsw, mò 1)

bzDn bziD BvwE soe ] (465-13, Awsw, mò 1)

bzDn bydu bwdu Ahzkwr ] (416-18, Awsw, mò 1)

bzDn mwq ipqw szswir ] (416-14, Awsw, mò 1)

bzDn mwq ipqw suq binqw ] (1147-15, BYra, mò 5)

bzDn mukqu szqhu myrI rwKY mmqw ]3] (52-1, isrIrwgu, mò 5)

bzDn mukqw jwqu n dIsY ]1] (1318-18, kwnVw, Bgq nwmdyv jI)

bzDin jw kY sBu jgu bwiDAw AvrI kw nhI hukmu peAw ]6] (432-16, Awsw, mò 1)

bzDin bziD BvweLAnu krxw kCU n jwe ]17] (1414-13, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

bzDin bwiDAo mweAw Pws ] (162-5, gaVI guAwryrI, mò 3)

bzDin bwiDAw AweLEy jweLEy ]5] (832-8, iblwvlu, mò 1)

bzDin bwiDAw AwvY jwe ]3] (903-11, rwmklI, mò 1)

bzDin bwiDAw en ibiD CUtY gurmuiK syvY nrhry ]1] (1112-18, quKwrI, mò 1)

bzDin ibnsY moh ivkwr ]7] (416-18, Awsw, mò 1)

bNnu bdIAw kir DwvxI qw ko AwKY DNnu ] (596-1, soriT, mò 1)
1   ...   129   130   131   132   133   134   135   136   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương