Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang132/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   128   129   130   131   132   133   134   135   ...   160

pUjn cwlI bRHÌ Twe ] (1195-13, bszqu ihzfol, Bgq rwmwnzd jI)

pUjw Arcw Awih n qorI ] (525-14, gUjrI, Bgq rivdws jI)

pUjw Arcw syvw bzdn ehY thl moih krnw ] (531-9, dyvgzDwrI mò 5)

pUjw Arcw bzdn fzfaq Ktu krmw rqu rhqw ] (642-3, soriT, mò 5)

pUjw Arcw bzdn dyvw jIa ] (217-7, gaVI mwJ , mò 5)

pUjw Arcw bzdn dyvw ]1] rhwa ] (393-8, Awsw, mò 5)

pUjw siq siq syvdwr ] (285-6, gaVI suKmnI, mò 5)

pUjw kra n invwj gujwra ] (1136-11, BYra, mò 5)

pUjw krih p{ ibiD nhI jwxih dUjY Bwe mlu lweL ]10] (910-10, rwmklI, mò 3)

pUjw krih bhuqu ibsQwrw ] (1348-1, pRBwqI, mò 5)

pUjw krY sBu lokê szqhu mnmuiK Qwe n pweL ]4] (910-7, rwmklI, mò 3)

pUjw kIcY nwmu iDAweLEy ibnu nwvY pUj n hoe ]1] rhwa ] (489-5, gUjrI, mò 1)

pUjw ckâ krq sompwkw Aink BWiq Qwtih kir QtUAw ]2]11]20] (1389-8, svXy, mò 5)

pUjw ckâ brq nym qpIAw @hw gYil n CorI ]1] (1216-4, swrzg, mò 5)

pUjw crnw Twkêr srnw ] (1298-19, kwnVw, mò 5)

pUjw jwp qwp esnwn ] (1137-12, BYra, mò 5)

pUjw iqlk krq esnwnW ] (201-4, gaVI, mò 5)

pUjw iqlkê qIQL esnwnw ] (98-3, mwJ, mò 5)

pUjw pRwx syvkê jy syvy ené ibiD swihbu rvqu rhY ]3] (728-7, sUhI, mò 1)

pUjw pRym mweAw prjwil ] (355-5, Awsw, mò 1)

pUjw vrq iqlk esnwnw puNn dwn bhu dYn ] (674-5, DnwsrI, mò 5)

pUjwcwr krq mylzgw ] (1305-5, kwnVw, mò 5)

pUjY pRwx hovY iQ{ kzDu ] (1289-6, mlwr, mò 1)

pUq pyiK ija jIvq mwqw ] (198-12, gaVI, mò 5)

pUq mIq mweAw mmqw isa eh ibiD Awpu bzDwvY ] (219-9, gaVI, mò 9)

pUiq ipqw ekê jweAw ] (655-15, soriT, Bgq kbIr jI)

pUiq bwpu KylweAw ] (1194-3, bszqu, Bgq kbIr jI)

pUqu pRihlwdu kihAw nhI mwnY iqin qa AarY TwnI ]2] (1165-9, BYra, Bgq nwmdyv jI)

pUqw mwqw kI AwsIs ] (496-4, gUjrI, mò 5)

pUina pUrw czd Akws ] (344-7, gaVI iQqzïI, Bgq kbIr jI)

pUr smgRI pUry Twkêr kI ] (376-17, Awsw, mò 5)

pUir rihAo sbL mih Twkê{ nwnk so pRBu nyrw ]4]12] (1206-7, swrzg, mò 5)

pUir rihAo srbõ mih pRB guxI ghIr ] (818-14, iblwvlu, mò 5)

pUir rihAo srbõ mY nwnk hir rzig rwcu ]2] (706-1, jYqsrI, mò 5)

pUir rihAo Twkê{ sB QweL inkit bsY sB nyrY ]1] rhwa ] (1221-6, swrzg, mò 5)

pUir rihAo pUrnu sB Twe ] (284-9, gaVI suKmnI, mò 5)

pUir rihAw sgl mzfl Ekê suAwmI soe ]1] (988-7, mwlI gaVw, mò 5)

pUir rihAw sRb Twe hmwrw Ksmu soe ] (398-2, Awsw, mò 5)

pUir rihAw sbL QweL gur igAwnu nyõI Azjno ] (691-7, DnwsrI, mò 5)

pUir rihAw srbõ mY so purKu ibDwqw ] (1122-5, kydwrw, mò 5)

pUir rihAw Gt AzqrjwmI ] (1157-1, BYra, mò 5)

pUir rihAw Git Git AibnwsI Qwn Qnzqir sweL ] (780-16, sUhI, mò 5)

pUir rihAw qh qãBvx rwa ]39] (342-13, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

pUir rhy EkY guxqwsu ]3] (183-14, gaVI guAwryrI, mò 5)

pUir rhy pRB AzqrjwmI ]1] (826-3, iblwvlu, mò 5)

pUra purKu irdY hir ismrq muKu dyKq AG jwih pryry ] (1400-2, sveLE mhly caQy ky, nÑX)

pUrkê kêMBk ryck krmwqw ] (253-9, gaVI, mò 5)

pUrn Aws krI iKn BIqir hir hir hir gux jwpy jIa ]4]27]34] (104-14, mwJ, mò 5)

pUrn EhI suAwa ]1] (895-10, rwmklI, mò 5)

pUrn szjmy hW ] (410-14, AwswvrI, mò 5)

pUrn szq jnw ky kwmw ] (779-5, sUhI, mò 5)

pUrn sBnI jweL jIa ]1] (216-16, gaVI mwJ , mò 5)

pUrn srbõ mukzd ]2] (897-2, rwmklI, mò 5)

pUrn hoe qumwrw kwmu ] (176-17, gaVI guAwryrI, mò 5)

pUrn hoe imilAo suKdweL @n n kweL bwqw ] (884-4, rwmklI, mò 5)

pUrn hoeL Aws ]1] (896-8, rwmklI, mò 5)

pUrn hoeL Aws gur crxI mn rqy ] (653-9, soriT, mò 4)

pUrn hoeL syvk syv ]2] (396-10, Awsw, mò 5)

pUrn hoeL syvk kI syv ] (295-14, gaVI suKmnI, mò 5)

pUrn hoeL syvk Gwl ] (178-8, gaVI guAwryrI, mò 5)

pUrn hoeL mn kI Awsw gu{ ByitAo hir rzgw ]2] (208-11, gaVI, mò 5)

pUrn hoE sgly kwm ]3] (1148-5, BYra, mò 5)

pUrn hoE sgly kwm ]3] (195-16, gaVI, mò 5)

pUrn hoih sgl kwm ]1] (1341-7, pRBwqI ibBws, mò 5)

pUrn hoq n kqhu bwqih Aziq prqI hwir ]1] rhwa ] (1225-1, swrzg, mò 5)

pUrn hoq n kwrj mweAw ] (1143-13, BYra, mò 5)

pUrn hovih mn ky kwm ]1] rhwa ] (743-6, sUhI, mò 5)

pUrn hovY Aws nwe mzin vsweEy ] (520-4, gUjrI, mò 5)

pUrn hovY sglI Aws ] (179-3, gaVI guAwryrI, mò 5)

pUrn kmL qw ky Awcwr ]2] (1340-14, pRBwqI, mò 5)

pUrn krmu hoe pRB myrw ]1] (742-1, sUhI, mò 5)

pUrn kl ijin DwrI ] (627-10, soriT, mò 5)

pUrn kwju qwhI kw hoe ] (1145-7, BYra, mò 5)

pUrn kwm imly gurdyv ] (1149-15, BYra, mò 5)

pUrn gur pwE purib ilKwE sB iniD dIn deAwlw ] (454-10, Awsw, mò 5)

pUrn Gt Gt purK ibsyKw ] (259-3, gaVI, mò 5)

pUrn jw ky Bwgw ]1] (627-2, soriT, mò 5)

pUrn qãpiq AGwE ] (1006-6, mw}, mò 5)

pUrn qyrI hovY Aws ] (895-19, rwmklI, mò 5)

pUrn pmL joiq prmysr pRIqm pRwn hmwry ] (1197-4, swrzg, mò 1)

pUrn pmL joiq prmysur ismrq pweLEy mwnu ]1] rhwa ] (1300-9, kwnVw, mò 5)

pUrn prmwnzd min mITo iqsu ibnu dUsr nwih ]1] (1222-17, swrzg, mò 5)

pUrn prmwnzd mnohr smiJ dyKu mn mwhI ]2] (488-5, Awsw, mò 5)

pUrn prmwnzdu bKwnY ]3] (695-12, DnwsrI, Bgq sYx jI)

pUrn prmysur suAwmI Git Git rwqw myrw pRBu ]1] rhwa ] (894-17, rwmklI, mò 5)

pUrn pwrbRHÌ suKdwqy AibnwsI ibml jw ko jws ]1] (716-18, tofI, mò 5)

pUrn pwrbRHÌ prmysur @cw Agm Apwry ] (210-5, gaVI pUrbI, mò 5)

pUrn pwrbRHÌ prmysur myry mn sdw iDAweLEy ]1] (615-1, soriT, mò 5)

pUrn purK Acuq AibnwsI jsu vyd purwxI gweAw ] (783-18, sUhI, mò 5)

pUrn purK nhI folwny ] (289-14, gaVI suKmnI, mò 5)

pUrn purKu nvqnu inq bwlw ] (240-14, gaVI, mò 5)

pUrn pUir rihAo sMpUrn sIql sWiq deAwl deL ] (822-8, iblwvlu, mò 5)

pUrn pUir rihAo sB jwe ] (178-9, gaVI guAwryrI, mò 5)

pUrn pUir rihAo sbL mih jil Qil rmeLAw AwihAo ]1] rhwa ] (617-3, soriT, mò 5)

pUrn pUir rihAo sRb TweL ] (1236-19, swrzg, mò 5)

pUrn pUir rihAo sRb QweL Awn n kqhUz jwqw ] (496-18, gUjrI, mò 5)

pUrn pUir rihAo ikrpw iniD khu nwnk myrI pUrI prI ]2]7]93] (823-2, iblwvlu, mò 5)

pUrn pUir rihAo inrbwn ] (1148-11, BYra, mò 5)

pUrn pUir rihAo pRBu ibAwip ] (289-7, gaVI suKmnI, mò 5)

pUrn pUir rihAw sB Awpy gurmiq ndrI AwvixAw ]7] (119-14, mwJ, mò 3)

pUrn pUir rihAw idnu rwqI ] (1086-4, mw}, mò 5)

pUrn pUir rihAw pRB Ekê ] (892-5, rwmklI, mò 5)

pUrn pUir rihAw ibKu mwir ] (220-19, gaVI guAwryrI, mò 1)

pUrn pUir rhy ikrpw iniD Awn n pyKa horI ] (979-11, nt, mò 5)

pUrn pUir rhy ikrpw iniD Git Git idsit smwexu ]1] (979-14, nt, mò 5)

pUrn pUir rhy deAwl ] (292-14, gaVI suKmnI, mò 5)

pUrn bRHÌu rivAw mn qn mih Awn n ÜãstI AwvY ] (531-3, dyvgzDwrI mò 5)

pUrn ibsQIrn suAwmI Awih AweAo pwCY ] (1005-19, mw}, mò 5)

pUrn BeL smgrI kbhU nhI qUt ]1] rhwa ] (816-14, iblwvlu, mò 5)

pUrn BE n kwm moihAw mweAw ] (707-16, jYqsrI, mò 5)

pUrn BE mnorQ swB ] (891-13, rwmklI, mò 5)

pUrn Bgqu purK suAwmI kw sbL Qok qy inAwrw ]2] (611-3, soriT, mò 5)

pUrn Bwg BE ijsu pRwxI ] (108-7, mwJ, mò 5)

pUrn Bo mn Tar bso rs bwsn isa ju dhz idis DwXa ] (1400-4, sveLE mhly caQy ky, nÑX)

pUrn mnmohn Gt Gt sohn jb iKzcY qb CweL ] (1236-19, swrzg, mò 5)

pUrnu kbhu n folqw pUrw kIAw pRB Awip ] (300-4, iQqI gaVI, mò 5)

pUrnmw pUrn pRB Ekê krx kwrx smrQu ] (300-5, iQqI gaVI, mò 5)

pUrno Twkêr pRBu myrw ]2] (1301-7, kwnVw, mò 5)

pUrb kmL Azkêr jb pRgty ByitAo purKu risk bYrwgI ] (204-7, gaVI, mò 5)

pUrb krim ilKq Duir pweL ]2] (743-11, sUhI, mò 5)

pUrb jnm ha qp kw hInw ]1] (326-8, gaVI, kbIr jI)

pUrb jnm hm quméry syvk Ab qa imitAw n jweL ] (970-1, rwmklI, Bgq kbIr jI)

pUrb jnm ky imly szjogI Azqih ko n shweL ]1] (700-3, jYqsrI, mò 5)

pUrb jnm ko lyKu n imteL jnim mrY kw ka dosu Dry ] (1014-8, mw}, mò 1)

pUrb jnim kmL BUim bIju nwhI boeAw ]1] rhwa ] (481-18, Awsw, Bgq kbIr jI)

pUrb jnim Bgiq kir AwE guir hir hir hir hir Bgiq jmeLAw ] (837-4, iblwvlu, mò 4)

pUrb pRIiq iprwix lY mota Twkê{ mwix ] (1090-16, mw}, mò 1)

pUrb ilKqu imilAw myry BweL ] (331-9, gaVI Aqy soriT, Bgq kbIr jI)

pUrb iliKAw su mytxw n jwE ] (88-17, isrIrwgu, mò 3)

pUrb ilKy pwvxy swcu nwmu dy rwis ] (52-17, isrIrwgu, mò 5)

pUrib hovY iliKAw hir crx smwa ] (707-3, jYqsrI, mò 5)

pUrib hovY iliKAw qw siqgu{ pwvY ]5] (421-7, Awsw, mò 1)

pUrib kmL ilKy gux gwa ]1] rhwa ] (1138-7, BYra, mò 5)

pUrib krim iliKAw Duir pRwnI ]1] rhwa ] (199-19, gaVI, mò 5)

pUrib jnim prcUn kmwE hir hir hir nwim ipAwry ] (982-2, nt, mò 4)

pUrib ilKq ilKy gu{ pweAw min hir ilv mzfl mzfw hy ]1] (13-9, gaVI pUrbI, mò 4)

pUrib ilKq ilKy gu{ pweAw min hir ilv mzfl mzfw hy ]1] (171-7, gaVI pUrbI, mò 4)

pUrib ilKqu hoe qw pweLEy ]3] (744-5, sUhI, mò 5)

pUrib iliKAw su krmu kmweAw ] (118-3, mwJ, mò 3)

pUrib iliKAw su mytxw n jwE ] (110-16, mwJ, mò 3)

pUrib iliKAw so Plu pweAw ijin Awpu mwir pCwqw hy ]7] (1052-14, mw}, mò 3)

pUrib iliKAw kmwvxw koe n mytxhw{ ]3] (27-8, isrIrwgu, mò 3)

pUrib iliKAw kmwvxw ij krqY Awip iliKAwsu ] (643-8, soriT, mò 3)

pUrib iliKAw ika mytIEy iliKAw lyKu rjwe ] (59-15, isrIrwgu, mò 1)

pUrib iliKAw iqnI kmweAw ] (1050-16, mw}, mò 3)

pUrib iliKAw pweAw hir isa bix AweL ]16] (1100-5, mw}, mò 5)

pUrib iliKAw pweAw nwnk szq shwe ]8]1]4] (761-15, sUhI kwPI, mò 5)

pUrib iliKAw pweAw imilAw iqsY rjwe ] (321-18, gaVI, mò 5)

pUrib iliKAw pweAw ]2]17]81] (628-19, soriT, mò 5)

pUrib iliKAw pweL ] (614-4, soriT, mò 5)

pUrib iliKAw pweLEy iks no dIjY dosu ] (1009-16, mw}, mò 1)

pUrib iliKAw pwvis nwnk rsnw nwmu jip ry ]5]4] (990-14, mw}, mò 1)

pUrib iliKAw Plu pweAw ] (72-5, isrIrwgu, mò 1)

pUrib iliKAw lyKu n imteL jm dir AzDu KuAwrw hy ]3] (1029-2, mw}, mò 1)

pUrib ilKy fyh is AwE mweAw ] (369-3, Awsw kwPI, mò 4)

pUrblo øq krmu n imtY rI Gr gyhix qw cy moih jwpIAly rwm cy nwmz ] (695-8, DnwsrI, Bgq qãlocn jI)

pUrw sqgu{ myil imlwvY sB cUkY mn kI iczqI ] (625-1, soriT, mò 5)

pUrw siqgu{ shij smwvY ] (1344-17, pRBwqI, mò 1)

pUrw siqgu{ shij n ByitAw swkqu AwvY jweL ]1] (1224-3, swrzg, mò 5)

pUrw siqgu{ syiv pUrw pweAw ] (1286-2, mlwr, mò 3)

pUrw siqgu{ kbhUz n syivAw isir TwFy jm jzdwrw ] (77-12, isrIrwgu, mò 5)

pUrw siqgu{ jy imlY pweLEy sbdu inDwnu ] (46-10, isrIrwgu, mò 5)

pUrw siqgu{ qW imlY jW ndir kryeL ] (424-18, Awsw kwPI, mò 3)

pUrw siqgu{ Bgiq ÜãVwE ] (1056-1, mw}, mò 3)

pUrw siqgu{ ByitAw ibnisAw sBu jzjwlu ]1] (52-3, isrIrwgu, mò 5)

pUrw siqgu{ ByitAw sPl jnmu hmwrw ] (429-14, Awsw, mò 3)

pUrw siqgu{ imlY imlwE ] (1036-19, mw}, mò 1)

pUrw siqgu{ ris imlY gu{ qwry hir nwa ]1] rhwa ] (63-12, isrIrwgu, mò 1)

pUrw swcu ipAwlw shjy iqsih pIAwE jw ka ndir kry ] (360-8, Awsw, mò 1)

pUrw suKu pUrw szqoKu ] (188-17, gaVI, mò 5)

pUrw syvkê sbid isöwpY ] (1045-14, mw}, mò 3)

pUrw gu{ A$XAo jw kw mzõ ] (287-7, gaVI suKmnI, mò 5)

pUrw gu{ pUrI bxq bxweL ] (377-1, Awsw, mò 5)

pUrw gu{ pUrI miq jw kI pUrn pRB ky kwmw ] (630-13, soriT, mò 5)

pUrw gu{ Byty so Jg{ cukwvY ]6] (226-19, gaVI, mò 1)

pUrw jnu kwr kmwvY koeL ] (161-14, gaVI guAwryrI, mò 3)

pUrw qpu pUrn rwju jogu ]2] (188-17, gaVI, mò 5)

pUrw Qwtu bxweAw pUrY vyKhu Ek smwnw ] (797-15, iblwvlu, mò 3)

pUrw Qwtu bxweAw rzgu gurmiq mwxu ] (789-7, sUhI, mò 1)

pUrw inAwa kry krqw{ ] (199-11, gaVI, mò 5)

pUrw pRBu AwrwiDAw pUrw jw kw nwa ] (295-2, gaVI suKmnI, mò 5)

pUrw purKu pweAw vfBwgI sic nwim ilv lwvY ] (776-1, sUhI, mò 4)

pUrw bYrwgI shij suBwgI scu nwnk mnu mwnz ]8]1] (635-7, soriT, mò 1)

pUrw Bwgu hovY muiK msqik sdw hir ky gux gwih ]1] rhwa ] (1335-1, pRBwqI, mò 3)

pUrw mwrgu pUrw esnwnu ] (188-16, gaVI, mò 5)

pUrI Awsw jI mnsw myry rwm ] (577-5, vfhzsu, mò 5)

pUrI Awsw mnu qãpqweAw ] (373-18, Awsw, mò 5)

pUrI soBw pUrw lokIk ]3] (188-18, gaVI, mò 5)

pUrI hoeL krwmwiq Awip isrjxhwrY DwirAw ] (968-9, rwmklI, blvzif qy sqw)

pUrI BeL ismir ismir ibDwqw ]3] (806-1, iblwvlu, mò 5)

pUrI rhI jw pUrY rwKI ] (188-16, gaVI, mò 5)

pUry siqgur isa lgY ipAw{ ] (160-9, gaVI guAwryrI, mò 3)

pUry siqgur imil insqwry ]1] (193-13, gaVI, mò 5)

pUry kw kIAw sB ikCu pUrw Git viD ikCu nwhI ] (1412-18, slok vwrW qy vDIk, mò 1)

pUry gur kw suin apdysu ] (295-3, gaVI suKmnI, mò 5)

pUry gur kw hukmu n mNnY Aohu mnmuKu AigAwnu muTw ibKu mweAw ] (303-16, gaVI, mò 4)

pUry gur kw inmLl mzqu ]3] (197-13, gaVI, mò 5)

pUry gur kw pUrn mzq ]3] (867-5, goùf, mò 5)

pUry gur kI swcI bwxI ] (663-16, DnwsrI, mò 3)

pUry gur kI sumiq prwxI ]1] (184-17, gaVI guAwryrI, mò 5)

pUry gur kI syv n kInI hir kw nwmu n BweAw ]1] rhwa ] (1130-18, BYra, mò 3)

pUry gur kI syv n kInI ibrQw jnmu gvweAw ]1] rhwa ] (32-6, isrIrwgu, mò 3)

pUry gur kI syv n kInI ibrQw jnmu gvweAw ]1] rhwa ] (64-17, isrIrwgu, mò 3)

pUry gur kI syvw kInI Aiczqu hir mzin vsweAw ] (600-17, soriT, mò 3)

pUry gur kI kwr krim kmweLEy ] (144-16, mwJ, mò 1)

pUry gur kI dyKu vfweL ] (614-15, soriT, mò 5)

pUry gur kI pwE syv ]1] (1148-14, BYra, mò 5)

pUry gur kI pUrI syv ] (825-6, iblwvlu, mò 5)

pUry gur kI pUrI dIiKAw ] (293-5, gaVI suKmnI, mò 5)

pUry gur kI pUrI bwxI ] (1074-13, mw}, mò 5)

pUry gur kY shij suBwe ] (663-15, DnwsrI, mò 3)

pUry gur kY sbid ADwrw ] (116-2, mwJ, mò 3)

pUry gur kY sbid smwih ]1] rhwa ] (361-8, Awsw, mò 3)

pUry gur kY sbid isöwpY ] (130-16, mwJ, mò 5)

pUry gur kY sbid iDAweLEy sbdu syiv suKu pwvixAw ]5] (130-6, mwJ, mò 4)

pUry gur kY sbid pCwqw ] (1060-15, mw}, mò 3)

pUry gur kY sbid pCwqw ] (1065-19, mw}, mò 3)

pUry gur kY sbid pCwqw ] (127-18, mwJ, mò 3)

pUry gur kY sbid pCwnw ]1] rhwa ] (154-8, gaVI, mò 1)

pUry gur kY sbid imlwE ] (111-4, mwJ, mò 3)

pUry gur qy apjI swic smwxI ]1] rhwa ] (754-7, sUhI, mò 3)

pUry gur qy Awpu pCwqw sbid scY vIcwrw ] (602-10, soriT, mò 3)

pUry gur qy eh miq pwE ]7] (222-19, gaVI guAwryrI, mò 1)

pUry gur qy sqszgiq @pjY shjy sic suBwe ]5] (427-5, Awsw, mò 3)

pUry gur qy sbid buJweL ] (798-12, iblwvlu, mò 3)

pUry gur qy swic smwe ]1] (364-7, Awsw, mò 3)

pUry gur qy swcu kmwvY giq imiq sbdy pweL ]22] (940-10, rwmklI, mò 1)

pUry gur qy soJI hoeL ] (1036-9, mw}, mò 1)

pUry gur qy soJI hoeL ] (1057-12, mw}, mò 3)

pUry gur qy soJI pwe ]1] (161-9, gaVI guAwryrI, mò 3)

pUry gur qy soJI pwE ] (364-3, Awsw, mò 3)

pUry gur qy soJI pwE ]7] (232-6, gaVI, mò 3)

pUry gur qy jwxY jwxu ]3] (1188-15, bszqu, mò 1)

pUry gur qy ndrI AweL ] (1061-18, mw}, mò 3)

pUry gur qy nwmu iDAweL ] (798-15, iblwvlu, mò 3)

pUry gur qy nwmu iniD pwE ] (116-13, mwJ, mò 3)

pUry gur qy nwmu plY pweL ]3] (1175-7, bszqu, mò 3)

pUry gur qy nwmu pweAw jwe ] (560-8, vfhzsu, mò 3)

pUry gur qy nwmu pweAw jwe ] (941-18, rwmklI, mò 1)

pUry gur qy pRwpiq hoe ]2] (1129-15, BYra, mò 3)

pUry gur qy pweLEy prgtu sBnI loe ] (44-19, sRIrwgu, mò 5)

pUry gur qy pweLEy mnmuiK plY n pwe ] (511-4, gUjrI kI vwr, mò 3)

pUry gur qy bUJY jnu koe ]1] rhwa ] (160-17, gaVI guAwryrI, mò 3)

pUry gur qy Bwxw jwpY Anidnu shij smweL ]2] (1333-9, pRBwqI, mò 3)

pUry gur qy mhlu pweAw piq prgtu loeL ] (1248-8, swrzg, mò 3)

pUry gur qy vifAweL pweL ] (798-9, iblwvlu, mò 3)

pUry qwl jwxY swlwh ] (350-10, Awsw, mò 1)

pUry qwl inhwly sws ] (1165-4, BYra, Bgq nwmdyv jI)

pUry qwl ivchu Awpu gvwe ] (364-17, Awsw, mò 3)

pUry qy pRDwn invwvih pRB mQw ] (709-4, jYqsrI, mò 5)

pUry pUrI miq hY scI vifAweL ] (1012-10, mw}, mò 1)

pUrY sqguir hir nwmu iDAweAw ]1] rhwa ] (559-14, vfhzsu, mò 3)

pUrY siqgur idqI vifAweL ] (364-10, Awsw, mò 3)

pUrY siqguir Awip idKweAw sic nwim insqwrw ]7] (754-17, sUhI, mò 3)

pUrY siqguir sbdu suxweAw ] (129-3, mwJ, mò 3)

pUrY siqguir sbdu suxweAw ] (231-7, gaVI, mò 3)

pUrY siqguir soJI pweL ] (1054-1, mw}, mò 3)

pUrY siqguir ikrpw kInI ivchu Awpu gvweAw ]4] (1130-9, BYra, mò 3)

pUrY siqguir dIAw idKwe ] (663-13, DnwsrI, mò 3)

pUrY siqguir dIAw ibsws ] (888-10, rwmklI, mò 5)

pUrY siqguir dIAw buJwe ]1] (1174-10, bszqu, mò 3)

pUrY siqguir bUJ buJweL ] (1052-3, mw}, mò 3)

pUrY siqguir bUiJ buJweAw ] (1055-12, mw}, mò 3)

pUrY siqguir rwiK lIE AwpxY pNnY pwe ] (643-1, soriT, mò 3)

pUrY sbid sB soJI hoeL hir nwmY rhY smwe ]1] (69-2, isrIrwgu, mò 3)

pUrY sbid slwhIEy ijs dw Azqu n pwrwvw{ ]9] (68-18, isrIrwgu, mò 3)

pUrY sbid pRBu imilAw AweL ] (514-7, gUjrI kI vwr, mò 3)

pUrY sbid Bgiq suhweL ] (1068-4, mw}, mò 3)

pUrY sbid mzin vswE ] (364-14, Awsw, mò 3)

pUrY krim gur kw jpu jpnw ] (1079-10, mw}, mò 5)

pUrY krim iDAwe pUrw sbdu mzin vsweAw ] (1286-2, mlwr, mò 3)

pUrY igAwin iDAwin mYlu cukweAw ] (1286-3, mlwr, mò 3)

pUrY gur @pir kêrbwx ]2] (899-17, rwmklI, mò 5)

pUrY guir sB soJI pweL ] (1052-1, mw}, mò 3)

pUrY guir sB soJI pweL ] (230-8, gaVI, mò 3)

pUrY guir sBu scu idKweAw scY nwim invwsI hy ]7] (1048-11, mw}, mò 3)

pUrY guir smJweAw miq @qm hoeL ] (424-17, Awsw kwPI, mò 3)

pUrY guir hamY Brmu cukweAw ] (126-19, mwJ, mò 3)

pUrY guir hdUir idKweAw ] (127-5, mwJ, mò 3)

pUrY guir ikrpw DwrI ] (622-11, soriT, mò 5)

pUrY guir pihrweAw ] (629-8, soriT, mò 5)

pUrY guir pweLEy moK duAw{ ] (114-11, mwJ, mò 3)

pUrY guir pUrI miq dInI hir ibnu Awn n BweL ]10] (915-17, rwmklI, mò 5)

pUrY guir bKsweLAih siB gunh PkIrY ]1] (1012-4, mw}, mò 1)

pUrY guir myitAo Brmu AzDyrw ] (615-7, soriT, mò 5)

pUrY guir mylwvw hoe ]2] (1129-12, BYra, mò 3)

pUrY guir vyKwilAw sbdy soJI pweL ] (592-1, vfhzsu, mò 3)

pUrY qoil qolY vxjwrw ] (1036-14, mw}, mò 1)

pUrY Qwin suhwvxY pUrY Aws inrws ] (17-15, isrIrwgu, mò 1)

pUrY pUrw kir CoifAw hukim svwrxhwr ] (90-9, isrIrwgu, mò 3)

pUrY Bwig scu kwr kmwvY ] (1174-3, bszqu, mò 3)

pUrY Bwig sqszgiq lhY sqgu{ BytY ijsu Awe ] (35-11, isrIrwgu, mò 3)

pUrY Bwig sqgu{ imlY jw BwgY kw ada hoe ] (31-13, isrIrwgu, mò 3)

pUrY Bwig siqgu{ pweAw sbdy myil imlwvixAw ]5] (122-14, mwJ, mò 3)

pUrY Bwig siqgu{ pweLEy jy hir pRBu bKs krye ] (851-9, iblwvlu, mò 3)

pUrY Bwig siqgu{ imlY suKdwqw nwmu vsY min Awe ] (85-18, isrIrwgu, mò 3)

pUrY Bwig siqgu{ imlY hir nwmu iDAwe ]6] (565-14, vfhzsu, mò 3)

pUrY Bwig siqgu{ imlY ip{ pweAw sic smwe ]3] (38-6, isrIrwgu, mò 3)

pUrY Bwig hir nwim smwxI ] (665-18, DnwsrI, mò 3)

pUrY Bwig hir Bgiq krwe ]1] (1176-15, bszqu, mò 3)

pUrY Bwig ko ehu rzgu pwE gurmqI rzgu cVwedw ]8] (1066-10, mw}, mò 3)

pUrY Bwig gur sbid pCwqw ] (1061-5, mw}, mò 3)

pUrY Bwig gur sbdu pCwqw ] (1046-17, mw}, mò 3)

pUrY Bwig gur syvw hoe ] (363-19, Awsw, mò 3)

pUrY Bwig gur syvw hoeL ] (1063-8, mw}, mò 3)

pUrY Bwig gur syvw hovY gur syvw qy suKu pwvixAw ]2] (123-15, mwJ, mò 3)

pUrY Bwig gur syvw lwE ] (1063-9, mw}, mò 3)

pUrY Bwig gu{ pweLEy apwe ikqY n pweAw jwe ] (1347-4, pRBwqI, mò 3)

pUrY Bwig gu{ pUrw pweAw ] (798-16, iblwvlu, mò 3)

pUrY Bwig nwmu min vsY sbid imlwvw hoe ] (33-6, isrIrwgu, mò 3)

pUrY Bwig prwpiq hoe ]3] (665-18, DnwsrI, mò 3)

pUrY Bwig prwpiq hoeL ] rhwa ] (745-1, sUhI, mò 5)

pUrY Bwig min sbdu vsweAw ] (115-9, mwJ, mò 3)

pUrY Bwig imlY gu{ Awe ] (158-4, gaVI guAwryrI, mò 3)

pUrY lwgw pUry mwih smwxI ] (1074-13, mw}, mò 5)

pUro pUro AwKIEy pUrY qKiq invws ] (17-15, isrIrwgu, mò 1)

pyeLAVY shu syiv qUz swhurVY suiK vsu ] (50-18, isrIrwgu, mò 5)

pyeLAVY suKdwqw jwqw ] (110-19, mwJ, mò 3)

pyeLAVY Gir sbid pqIxI swhurVY ipr BwxI ] (1111-9, quKwrI, mò 1)

pyeLAVY jgjIvnu dwqw gurmiq mzin vsweAw ] (65-3, isrIrwgu, mò 3)

pyeLAVY jgjIvnu dwqw mnmuiK piq gvweL ] (65-2, isrIrwgu, mò 3)

pyeLAVY ijin jwqw ipAwrw ] (109-17, mwJ, mò 1)

pyeLAVY fohwgxI swhurVY ika jwa ] (1014-17, mw} kwPI, mò 1)

pyeLAVY idn cwir hY hir hir iliK pweAw ] (162-17, gaVI bYrwgix, mò 3)

pyeLAVY Dn Anidnu suqI ] (110-17, mwJ, mò 3)

pyeLAVY Dn kzqu smwly ] (129-12, mwJ, mò 3)

pyeLAVY Dn Brim BulwxI ] (129-11, mwJ, mò 3)

pyeLAVY ip{ sMmlw swhurVY Gir vwsu ] (1014-18, mw} kwPI, mò 1)

pyeLAVY ip{ cyqy nwhI ] (127-3, mwJ, mò 3)

pyeLAVY ip{ jwqo nwhI ] (109-15, mwJ, mò 1)

pyeLAVY ip{ mzin vsweAw ] (127-4, mwJ, mò 3)

pyeLEy swhurY bhu soBw pwE iqsu pUj kry sBu sYsw{ ] (786-14, sUhI, mò 3)

pyiK AweAo sbL Qwn dys pãA rom n smsir lwgY ]1] rhwa ] (1209-18, swrzg, mò 5)

pyiK deAwl And suK pUrn hir ris ripAo Kumwro ]1] rhwa ] (1225-11, swrzg, mò 5)

pyiK drsnu ehu suKu lhIEy jIa ]2] (217-6, gaVI mwJ , mò 5)

pyiK drsnu nwnk ibgsy Awip lE imlwE ]4]5]8] (783-1, sUhI, mò 5)

pyiK drsnu nwnkê jIivAw mn Azdir Drxy ]9] (320-8, gaVI, mò 5)

pyiK inkit kir syvw siqgur hir kIrqin hI qãpqwvY ] rhwa ] (613-6, soriT, mò 5)

pyiK pyiK suAwmI kI soBw Awndu sdw alwsu ] rhwa ] (677-13, DnwsrI, mò 5)

pyiK pyiK jIvw drsu quméwrw ] (743-10, sUhI, mò 5)

pyiK pyiK jIvY pRBu Apnw Acrju qumih vfweL ]3] (625-7, soriT, mò 5)

pyiK pyiK nwnk ibgswno nwnk nwhI sumwr ]2]10]38] (618-17, soriT, mò 5)

pyiK pyiK nwnk ibgswno punh punh bilhwirAo ]2]3]4] (979-5, nt, mò 5)

pyiK pyiK ibgswa swjn pRBu Awpnw ekWq ]1] rhwa ] (1300-17, kwnVw, mò 5)

pyiK pyiK mn mih hYrwnY ]2] (1338-5, pRBwqI, mò 5)

pyiK pyiK ry ksuMB kI lIlw rwic mwic iqnhUz la hsUAw ] (206-14, gaVI, mò 5)

pyiK pyiK lIlw min Awnzdw ] (740-14, sUhI, mò 5)

pyKu hirczdarVI AsiQ{ ikCu nwhI ] (461-13, Awsw, mò 5)

pyKu nwnk psry pwrbRHÌ ]4]81]150] (196-5, gaVI, mò 5)

pyKzdVo kI Bulu quMmw idsmu sohxw ] (708-3, jYqsrI, mò 5)

pyKq sgl iDAwno ] (1006-4, mw}, mò 5)

pyKq sunq sdw hY szgy mY mUrK jwinAw dUrI ry ]2] (612-8, soriT, mò 5)

pyKq sunq sBn kY szgy QorY kwj buro kh Pyro ]1] rhwa ] (1302-17, kwnVw, mò 5)

pyKq hI puNnIq hoe Bytq jpIEy nwa ]130] (1371-9, slok, Bgq kbIr jI)

pyKq cwKq khIAq AzDw sunIAq sunIEy nwhI ] (741-4, sUhI, mò 5)

pyKq pyKq @iT isDwrw ]2] (740-10, sUhI, mò 5)

pyKq mweAw rzg ibhwe ] (1143-11, BYra, mò 5)

pyKq lIlw rzg }p clnY idnu AweAw ] (813-11, iblwvlu, mò 5)

pyKn sunn sunwvno mn mih ÜãVIEy swcu ] (706-1, jYqsrI, mò 5)

pyKn ka nyõ sunn ka krnw ] (913-14, rwmklI, mò 5)

pyiKAo pRB jIa ApunY szgy cUkY BIiq BRmwrI ]3] (616-17, soriT, mò 5)

pyiKAo mohnu sB kY szgy @n n kwhU sgl BrI ] (823-1, iblwvlu, mò 5)

pyiKAo lwlnu pwt bIc KoE And icqw hrKy pqIn ] (716-4, tofI, mò 5)

pyKy ibzjn prosnhwrY ] (1299-4, kwnVw, mò 5)

pyKY sgl sãsit swjnw ] (266-9, gaVI suKmnI, mò 5)

pyKY KusI Bog nhI hwrw ] (746-9, sUhI, mò 5)

pyKY pyKnhw{ deAwlw jyqw swju sIgwrI ]1] rhwa ] (884-14, rwmklI, mò 5)

pyKY bolY suxY sBu Awip ] (183-13, gaVI guAwryrI, mò 5)

pytu BirAo psUAw ija soeAo mnuKu jnmu hY hwirAo ]1] rhwa ] (1105-15, mw}, Bgq kbIr jI)

pyif lgI hY jIAVw cwlxhwro ]3] (359-5, Awsw, mò 1)

pyfu muzFwhU kitAw iqsu fwl sukzdy ]31] (317-2, gaVI, mò 5)

pyfu muzFwhUz kitAw iqsu fwl sukzdy ]12] (306-19, gaVI, mò 4)

pyvkVY hir jip suhylI ivic swhurVY KrI sohzdI ] (78-15, isrIrwgu, mò 4)

pyvkVY gux sMmlY swhurY vwsu pweAw ] (162-18, gaVI bYrwgix, mò 3)

pyvkVY idn cwir hY swhurVY jwxw ] (333-17, gaVI, Bgq kbIr jI)

pyvkVY Dn KrI eAwxI ] (357-5, Awsw, mò 1)

pY koe n iksY röwxdw ] (74-4, isrIrwgu, mò 5)

pY pwe mnweL soe jIa ] (73-7, isrIrwgu, mò 5)
1   ...   128   129   130   131   132   133   134   135   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương