Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang126/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   ...   160

pzc qqu imil ehu qnu kIAw ] (1039-2, mw}, mò 1)

pzc qqu imil kweAw kInéI qqu khw qy kInu ry ] (870-10, goùf, Bgq kbIr jI)

pzc qqu imil kweAw kInI ] (1030-10, mw}, mò 1)

pzc qqu imil dwnu inbyrih tWfw aqirAo pwrw ]2] (333-15, gaVI, Bgq kbIr jI)

pzc qqu imil dyhI kw Awkwrw ] (1128-2, BYra, mò 3)

pzc qqu lY ihrdY rwKhu rhY inrwlm qwVI ] (970-17, rwmklI, Bgq kbIr jI)

pzc qIin nv cwir smwvY ] (414-2, Awsw, mò 1)

pzc dws guir vsgiq kIny mn inhcl inrBeAw ] (1213-15, swrzg, mò 5)

pzc dws qIin doKI Ek mnu AnwQ nwQ ] (1119-8, kydwrw, mò 5)

pzc dUq Aohu vsgiq krY ]2] (1128-6, BYra, mò 3)

pzc dUq szig mhw AswD ]3] (675-13, DnwsrI, mò 5)

pzc dUq siB vsgiq AweAw ]3] (395-6, Awsw, mò 5)

pzc dUq kweAw szGwrih ] (1045-12, mw}, mò 3)

pzc dUq icqvih ivkwrw ] (1068-10, mw}, mò 3)

pzc dUq quDu vis kIqy kwlu kztkê mwirAw ] (917-12, rwmklI, mò 3)

pzc dUq qy lIAo Cfwe ] (331-5, gaVI Aqy soriT, Bgq kbIr jI)

pzc dUq ibAwpq AziDAwr ]3] (182-5, gaVI guAwryrI, mò 5)

pzc dUq Bwgy ibkrwl ] (866-12, goùf, mò 5)

pzc dUq imil iprhu ivCoVI ] (375-2, Awsw, mò 5)

pzc dUq muhih szswrw ] (113-4, mwJ, mò 3)

pzc dUq mUf pir TwFy kys ghy Pyrwvq hy ] (821-19, iblwvlu, mò 5)

pzc dUq ric szgiq gosit mqvwro md mweAo ]4] (712-10, tofI, mò 5)

pzc doK AswD jw mih qw kI kyqk Aws ]1] (486-6, Awsw, Bgq rivdws jI)

pzc doK AswD ngr mih ekê iKnu plu dUir kry ]2] (975-6, nt nwrwen, mò 4)

pzc doK A{ Ahz rog eh qn qy sgl dUir kIn ] rhwa ] (716-2, tofI, mò 5)

pzc doK iCdà eAw qn mih ibKY ibAwiD kI krxI ] (1219-9, swrzg, mò 5)

pzc Dwqu kir puqlw kIAw ] (1007-15, mw}, mò 5)

pzc Dwqu ivic pweLAnu mohu JUTu gumwnu ] (786-17, sUhI, mò 1)

pzc ph}Aw dr mih rhqy iqn kw nhI pqIAwrw ] (339-12, gaVI, Bgq kbIr jI)

pzc prvwx pzc pRDwnu ] (3-11, jpu, mò 1)

pzc pUq jxy ek mwe ] (865-11, goùf, mò 5)

pzc bijõ kry szqoKw swq surw lY cwlY ] (885-3, rwmklI, mò 5)

pzc btvwry sy mIq kir mwnih ]1] (898-2, rwmklI, mò 5)

pzc bwx ly jm ka mwrY ggnzqir DxKu cVweAw ]9] (1042-6, mw}, mò 1)

pzc ibkwr mn mih bsy rwcy mweAw szig ] (297-13, iQqI gaVI, mò 5)

pzc ibKwdI Ekê grIbw rwKhu rwKnhwry ] (205-19, gaVI, mò 5)

pzc bYl gfIAw dyh DwrI ] (879-15, rwmklI, mò 1)

pzc Bwgy cor shjy suKYno hry gun gwvqI gwvqI gwvqI drs ipAwir ]1] rhwa ] (1305-10, kwnVw, mò 5)

pzc BU Awqmw hir nwm ris poKY ] (299-8, iQqI gaVI, mò 5)

pzc BU Awqmw vis krih qw qIQL krih invwsu ]2] (491-16, gUjrI, mò 3)

pzc BU nweko Awip isrzdw ijin sc kw ipzfu svwirAw ] (766-14, sUhI, mò 1)

pzc BUq sic BY rqy joiq scI mn mwih ] (20-1, isrIrwgu, mò 1)

pzc BUq sbl hY dyhI gu{ siqgu{ pwp invwry ]2] (983-11, nt, mò 4)

pzc mjmI jo pzcn rwKY ] (1151-11, BYra, mò 5)

pzc mnwE pzc {swE ] (430-13, Awsw, mò 5)

pzc mrd isdik ly bwDhu KYir sbUrI kbUl prw ]4] (1083-18, mw}, mò 5)

pzc mwir swcu air DwrY ]1] rhwa ] (223-10, gaVI, mò 1)

pzc mwir suKu pweAw Eysw bRHÌu vIcw{ ]2] (1330-6, pRBwqI, mò 1)

pzc mwir icqu rKhu Qwe ] (1189-18, bszqu, mò 1)

pzc mwir pwvw qil dIny ] (476-9, Awsw, Bgq kbIr jI)

pzc rwgnI szig acrhI ] (1430-1, mwlw, -)

pzc lok vsih prDwnw ] (1039-17, mw}, mò 1)

pzc log siB hsx lgy qpw loiB lhir hY gwilAw ] (315-15, gaVI, mò 4)

pzc vsih imil joiq Apwr ] (152-13, gaVI dKxI, mò 1)

pzc vswE pzc gvwE ]1] (430-13, Awsw, mò 5)

pzcm hrK idswK sunwvih ] (1430-2, mwlw, -)

pzcim pzc pRDwn qy ijh jwinAo prpzcu ] (297-14, iQqI gaVI, mò 5)

pzcmI pzc BUq byqwlw ] (839-10, iblwvlu, mò 1)

pzcw kw gu{ Ekê iDAwnu ] (3-12, jpu, mò 1)

pzcw qy Ekê CUtw ja swDszig pg ra ]1] rhwa ] (1230-12, swrzg, mò 5)

pzcw qy myrw szgu cukweAw ] (476-9, Awsw, Bgq kbIr jI)

pzcwh{ indilAa suNn shij inj Gir shwrXa ] (1408-5, sveLE mhly pzjvyù ky, kÑX)

pzcwlI ka rwj sBw mih rwm nwm suiD AweL ] (1008-6, mw}, mò 9)

pzcy sbd Anwhd bwjy szgy swirzgpwnI ] (1350-14, pRBwqI, Bgq kbIr jI)

pzcy sbd vjy miq gurmiq vfBwgI Anhdu vijAw ] (1315-18, kwnVw, mò 4)

pzcy sohih dir rwjwnu ] (3-12, jpu, mò 1)

pzcy pwvih drgih mwnu ] (3-12, jpu, mò 1)

pzcy {Nny duiK Bry ibnsy dUjY Bwe ]1] (19-8, isrIrwgu, mò 1)

pzj vKq invwj gujwrih pVih kqyb kêrwxw ] (24-11, isrIrwgu, mò 1)

pzij ikrswx mujyry imhifAw ] (73-13, isrIrwgu, mò 5)

pzij invwjw vKq pzij pzjw pzjy nwa ] (141-3, mwJ, mò 1)

pzjvY Kwx pIAx kI Dwqu ] (137-17, mwJ, mò 1)

pzjvY pzjy ekqu mukwmY Eih pzij vKq qyry Aprprw ]9] (1084-5, mw}, mò 5)

pzjy bDy mhwblI kir scw FoAw ] (1193-9, bszqu, mò 5)

pzifq esu mn kw krhu bIcw{ ] (1261-5, mlwr, mò 3)

pzifq szig vsih jn mUrK Awgm sws suny ] (990-12, mw}, mò 1)

pzifq sUr Cõpiq rwjw Bgq brwbir Aa{ n koe ] (858-11, iblwvlu, Bgq rivdws jI)

pzifq hir pVì qjhu ivkwrw ] (229-19, gaVI, mò 3)

pzifq hoe su AnBY rhY ] (343-2, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

pzifq guxI sUr hm dwqy Eih khih bf hm hI ]2] (334-6, gaVI, Bgq kbIr jI)

pzifq jn mwqy piVé purwn ] (1193-17, bszqu, Bgq kbIr jI)

pzifq joqkI siB piV piV këkdy iksu pih krih pukwrw rwm ] (570-19, vfhzsu, mò 3)

pzifq iqn kI brkqI sBu jgqu Kwe jo rqy hir nwe ] (647-4, soriT, mò 3)

pzifq dhI ivloeLEy BweL ivchu inklY qQu ] (635-15, soriT, mò 1)

pzifq dUjY Bwe brkiq n hoveL nw Dnu plY pwe ] (647-6, soriT, mò 3)

pzifq dyKhu irdY bIcwir ]1] (328-4, gaVI, Bgq kbIr jI)

pzifq pzifq jil mUE mUrK abry Bwig ]172] (1373-14, slok, Bgq kbIr jI)

pzifq piV piV monI Buly dUjY Bwe icqu lweAw ] (852-13, iblwvlu, mò 3)

pzifq piV piV vwdu vKwxih ibnu gur Brim BulwE ] (67-18, isrIrwgu, mò 3)

pzifq pVih swdu n pwvih ] (116-18, mwJ, mò 3)

pzifq pVih piV vwdu vKwxih iqNnw bUJ n pweL ]18] (909-18, rwmklI, mò 3)

pzifq pVih vKwxih vydu ] (355-14, Awsw, mò 1)

pzifq pVdy joqkI nw bUJih bIcwrw ] (948-14, rwmklI, mò 3)

pzifq pVdy joiqkI iqn bUJ n pwe ]2] (425-5, Awsw, mò 3)

pzifq piVé piVé monI siB Qwky BRim ByK Qky ByKDwrI ] (1234-5, swrzg, mò 3)

pzifq pwDy Awix pqI bih vwcweLAw bil rwm jIa ] (773-13, sUhI, mò 4)

pzifq pwDy joesI inq pVhih purwxw ] (419-2, Awsw, mò 1)

pzifq pUCa q mweAw rwqy ]1] (385-14, Awsw, mò 5)

pzifq bydu bIcwir pzifq ] (887-19, rwmklI, mò 5)

pzifq Buil Buil mweAw vyKih idKw iknY ikhu Awix cVweAw ] (513-9, gUjrI kI vwr, mò 3)

pzifq BUly dUjY lwgy mweAw kY vwpwir ] (647-11, soriT, mò 3)

pzifq mulW Cwfy do@ ]1] rhwa ] (1159-1, BYra, Bgq kbIr jI)

pzifq mulW jo iliK dIAw ] (1159-2, BYra, Bgq kbIr jI)

pzifq mYlu n cukeL jy vyd pVY jug cwir ] (647-10, soriT, mò 3)

pzifq mohy loiB sbwE ] (370-9, Awsw, mò 5)

pzifq monI piV piV Qky ByK Qky qnu Doe ] (1250-5, swrzg, mò 3)

pzifq rwjy BUpqI Awvih kany kwm ]24] (1365-15, slok, Bgq kbIr jI)

pzifq rovih igAwnu gvwe ] (954-4, rwmklI, mò 1)

pzifq logh ka ibahwr ] (343-2, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

pzifq vKwxih poQIAw isD bhih dyv sQwin ]2] (64-6, isrIrwgu, mò 1)

pzifq vwcih poQIAw nw bUJih vIcw{ ] (56-8, isrIrwgu, mò 1)

pzifqu AwKwE bhuqI rwhI korV moT ijnyhw ] (960-14, rwmklI, mò 5)

pzifqu swsq ismãiq piVAw ] (163-18, gaVI guAwryrI, mò 4)

pzifqu hoe kY bydu bKwnY ] (718-12, tofI, Bgq nwmdyv jI)

pzifqu piV n phuceL bhu Awl jzjwlw ] (1012-8, mw}, mò 1)

pzifqu piV piV acw këkdw mweAw moih ipAw{ ] (86-7, isrIrwgu, mò 3)

pzifqu pVY bzDn moh bwDw nh bUJY ibiKAw ipAwir ] (33-10, isrIrwgu, mò 3)

pzifqu vydu pukwrw ] (71-9, isrIrwgu, mò 5)

pziQ suhylY jwvhu qW Plu pwvhu AwgY imlY vfweL ] (579-17, vfhzsu, mò 1)

pzQu dswvw inq KVI muzD jobin bwlI rwm rwjy ] (449-10, Awsw, mò 4)

pzQu inhwrY kwmnI locn BrI ly aswsw ] (337-19, gaVI, Bgq kbIr jI)

pzQw pRym n jwxeL BUlI iPrY gvwir ] (1426-3, slok vwrW qy vDIk, mò 5)

pzdàh iQqzïI swq vwr ] (343-4, gaVI iQqzïI, Bgq kbIr jI)

pzdàh iQqzïI qY sq vwr ] (842-1, iblwvlu, mò 3)

pziD julzdVI myrw Azd{ TzFw gur drsnu dyiK inhwlI ]1] (964-16, rwmklI, mò 5)

pa szq srxI lwgu crxI imtY dUKu AzDw{ ]2] (51-9, isrIrwgu, mò 5)

pa srxweL ijin hir jwqy ] (197-7, gaVI, mò 5)

pa srxweL Bij suKI hUz suK lhu ] (521-8, gUjrI, mò 5)

pax pwxI AgnI As}pu ] (930-14, rwmklI dKxI, mò 1)

pax pwxI AgnI ek vwsw ] (1033-12, mw} dKxI, mò 1)

pax pwxI AgnI kw bzDnu kweAw kotu rcwedw ]1] (1036-11, mw}, mò 1)

pax pwxI AgnI ibsrwa ] (839-18, iblwvlu, mò 1)

pax pwxI kI eh dyh srIrw ] (1172-13, bszqu, mò 3)

pax pwxI DrqI Awkwsu Gr mzdr hir bnI ] (723-8, iqlzg, mò 4)

pax pwxI bYszqr ismrih ismrY sgl apwrjnw ]1] (1078-19, mw}, mò 5)

pax pwxI bYszqr mwih ] (294-1, gaVI suKmnI, mò 5)

pax pwxI bYszq{ gwjY ] (1028-4, mw}, mò 1)

paxu apwe DrI sB DrqI jl AgnI kw bzDu kIAw ] (350-15, Awsw, mò 1)

paxu gu} pwxI ipq jwqw ] (1021-2, mw}, mò 1)

paxu gu} pwxI ipqw mwqw Driq mhqu ] (146-14, mwJ, mò 2)

paxu pwxI Agin bwDy guir Kylu jgiq idKweAw ] (1113-2, quKwrI, mò 1)

paxu pwxI AgnI imil jIAw ] (1026-18, mw}, mò 1)

paxu pwxI suNnY qy swjy ] (1037-11, mw}, mò 1)

paxu pwxI hY bYszq{ ] (1060-10, mw}, mò 3)

paxu pwxI bYszq{ siB shlzgw ] (160-10, gaVI guAwryrI, mò 3)

paxu pwxI bYszq{ frpY frpY ezdàu ibcwrw ]1] (998-17, mw}, mò 5)

paxu pwxI bYszq{ rogI rogI Driq sBogI ] (1153-11, BYra, mò 1)

paxu pwxI bYszqro hukim krih BgqI ] (948-7, rwmklI, mò 3)

paxu pwxI bYszqro myrI ijzduVIE inq hir hir hir jsu gwvY rwm ] (540-8, ibhwgVw, mò 4)

paxu mwir min jpu kry is{ muzfI qlY dye ] (1241-9, swrzg, mò 1)

paxY pwxI AgnI kw snbzD ] (1257-10, mlwr, mò 1)

paxY pwxI AgnI kw mylu ] (152-2, gaVI, mò 1)

paxY pwxI AgnI jIa iqn ikAw KusIAw ikAw pIV ] (1289-1, mlwr, mò 1)

padI jwe prwil ipCY hQu n AMbVY iqqu invzDY qwil ]1] (789-4, sUhI, mò 1)

padI iBiq dyiK kY siB Awe pE siqgur kI pYrI lwihAonu sBnw ikAhu mnhu gumwnu ]10] (854-1, iblwvlu, mò 3)

paVI ] (1087-12)

paVI ] (1087-18)

paVI ] (1087-4)

paVI ] (1088-14)

paVI ] (1088-19)

paVI ] (1088-4)

paVI ] (1088-9)

paVI ] (1089-13)

paVI ] (1089-5)

paVI ] (1090-1)

paVI ] (1090-11)

paVI ] (1090-17)

paVI ] (1090-6)

paVI ] (1091-11)

paVI ] (1091-19)

paVI ] (1091-4)

paVI ] (1092-11)

paVI ] (1092-17)

paVI ] (1093-10)

paVI ] (1093-15)

paVI ] (1093-6)

paVI ] (1094-10)

paVI ] (1094-17)

paVI ] (1094-3)

paVI ] (1095-13)

paVI ] (1095-6)

paVI ] (1096-1)

paVI ] (1096-15)

paVI ] (1096-8)

paVI ] (1097-10)

paVI ] (1097-3)

paVI ] (1098-12)

paVI ] (1098-19)

paVI ] (1098-5)

paVI ] (1099-13)

paVI ] (1099-7)

paVI ] (1100-1)

paVI ] (1100-15)

paVI ] (1100-8)

paVI ] (1101-10)

paVI ] (1101-17)

paVI ] (1101-3)

paVI ] (1102-13)

paVI ] (1102-6)

paVI ] (1237-17)

paVI ] (1238-15)

paVI ] (1238-7)

paVI ] (1239-12)

paVI ] (1239-4)

paVI ] (1240-1)

paVI ] (1240-17)

paVI ] (1240-9)

paVI ] (1241-13)

paVI ] (1241-6)

paVI ] (1242-10)

paVI ] (1242-16)

paVI ] (1242-3)

paVI ] (1243-12)

paVI ] (1243-3)

paVI ] (1244-14)

paVI ] (1244-19)

paVI ] (1244-2)

paVI ] (1244-8)

paVI ] (1245-15)

paVI ] (1245-8)

paVI ] (1246-11)

paVI ] (1246-4)

paVI ] (1247-1)

paVI ] (1247-11)

paVI ] (1247-19)

paVI ] (1247-7)

paVI ] (1248-11)

paVI ] (1248-18)

paVI ] (1248-6)

paVI ] (1249-18)

paVI ] (1249-6)

paVI ] (1250-17)

paVI ] (1250-7)

paVI ] (1251-12)

paVI ] (1279-11)

paVI ] (1279-17)

paVI ] (1279-5)

paVI ] (1280-10)

paVI ] (1280-18)

paVI ] (1280-3)

paVI ] (1281-9)

paVI ] (1282-1)

paVI ] (1282-17)

paVI ] (1282-9)

paVI ] (1283-14)

paVI ] (1283-7)

paVI ] (1284-18)

paVI ] (1284-3)

paVI ] (1284-9)

paVI ] (1285-12)

paVI ] (1285-7)

paVI ] (1286-16)

paVI ] (1286-2)

paVI ] (1287-19)

paVI ] (1287-7)

paVI ] (1288-16)

paVI ] (1288-8)

paVI ] (1289-8)

paVI ] (1290-10)

paVI ] (1290-16)

paVI ] (1291-15)

paVI ] (1313-10)

paVI ] (1313-19)

paVI ] (1313-2)

paVI ] (1314-12)

paVI ] (1315-12, kwnVw, mò 4)

paVI ] (1315-18)

paVI ] (1315-3)

paVI ] (1316-14)

paVI ] (1316-6)

paVI ] (1317-10)

paVI ] (1317-15)

paVI ] (1317-3)

paVI ] (1318-13)

paVI ] (1318-2)

paVI ] (1318-8)

paVI ] (138-16)

paVI ] (138-5)

paVI ] (139-5)

paVI ] (140-14)

paVI ] (140-5)

paVI ] (141-16)

paVI ] (141-6)

paVI ] (143-13)

paVI ] (144-15)

paVI ] (144-6)

paVI ] (145-13)

paVI ] (145-6)

paVI ] (146-17)

paVI ] (146-5)

paVI ] (147-15)

paVI ] (147-7)

paVI ] (148-11)

paVI ] (148-18)

paVI ] (148-2)

paVI ] (149-11)

paVI ] (149-5)

paVI ] (150-16)

paVI ] (150-9)

paVI ] (250-12)

paVI ] (250-8)

paVI ] (251-13)

paVI ] (251-16)

paVI ] (251-5)

paVI ] (251-9)

paVI ] (252-1)

paVI ] (252-13)

paVI ] (252-16)

paVI ] (252-5)

paVI ] (252-9)

paVI ] (253-1)

paVI ] (253-16)

paVI ] (253-5)

paVI ] (253-9)

paVI ] (254-11)

paVI ] (254-15)

paVI ] (254-19)

paVI ] (254-2)

paVI ] (254-7)

paVI ] (255-15)

paVI ] (255-3)

paVI ] (255-7)

paVI ] (256-1)

paVI ] (256-14)

paVI ] (256-19)

paVI ] (256-5)

paVI ] (256-9)

paVI ] (257-10)

paVI ] (257-13)

paVI ] (257-18)

paVI ] (257-5)

paVI ] (258-10)

paVI ] (258-13)

paVI ] (258-17)

paVI ] (258-2)

paVI ] (258-6)

paVI ] (259-10)

paVI ] (259-14)

paVI ] (259-17)

paVI ] (259-2)

paVI ] (260-10)

paVI ] (260-13)

paVI ] (260-17)

paVI ] (260-2)

paVI ] (260-6)

paVI ] (261-12)

paVI ] (261-16)

paVI ] (261-2)

paVI ] (261-7)

paVI ] (296-12)

paVI ] (296-18)

paVI ] (297-14)

paVI ] (297-19)

paVI ] (297-4)

paVI ] (297-9)

paVI ] (298-10)

paVI ] (298-14)

paVI ] (298-18)

paVI ] (298-5)

paVI ] (299-11)

paVI ] (299-15)

paVI ] (299-19)

paVI ] (299-3)

paVI ] (299-7)

paVI ] (300-10)

paVI ] (300-5)

paVI ] (301-13)

paVI ] (301-18)

paVI ] (301-2)

paVI ] (301-8)

paVI ] (302-15)

paVI ] (302-6)

paVI ] (303-8)

paVI ] (304-15)

paVI ] (304-3)

paVI ] (305-10)

paVI ] (306-15)

paVI ] (306-2)

paVI ] (307-10)

paVI ] (308-8)

paVI ] (309-17)

paVI ] (309-8)

paVI ] (310-19)

paVI ] (310-9)

paVI ] (311-9)

paVI ] (312-16)

paVI ] (312-5)

paVI ] (313-13)

paVI ] (313-6)

paVI ] (314-1)

paVI ] (314-17)

paVI ] (314-8)

paVI ] (317-17)

paVI ] (317-5)

paVI ] (318-12)

paVI ] (318-16)

paVI ] (318-7)

paVI ] (319-11)

paVI ] (319-15)

paVI ] (319-2)

paVI ] (319-6)

paVI ] (320-1)

paVI ] (320-11)

paVI ] (320-15)

paVI ] (320-6)

paVI ] (321-1)

paVI ] (321-10)

paVI ] (321-14)

paVI ] (321-6)

paVI ] (322-13)

paVI ] (322-18)

paVI ] (322-4)

paVI ] (322-8)

paVI ] (323-4)

paVI ] (323-9)

paVI ] (463-16)

paVI ] (463-4)

paVI ] (464-9)

paVI ] (465-15)

paVI ] (465-2)

paVI ] (466-19)

paVI ] (466-7)

paVI ] (467-10)

paVI ] (468-13)

paVI ] (468-2)

paVI ] (469-17)

paVI ] (469-6)

paVI ] (470-18)

paVI ] (470-9)

paVI ] (471-12)

paVI ] (472-10)

paVI ] (472-4)

paVI ] (473-1)

paVI ] (473-11)

paVI ] (474-1)

paVI ] (474-16)

paVI ] (474-6)

paVI ] (475-2)

paVI ] (475-8)

paVI ] (509-14)

paVI ] (509-2)

paVI ] (509-9)

paVI ] (510-1)

paVI ] (510-11)

paVI ] (510-16)

paVI ] (511-14)

paVI ] (511-5)

paVI ] (512-11)

paVI ] (512-2)

paVI ] (513-1)

paVI ] (513-13)

paVI ] (514-1)

paVI ] (514-16)

paVI ] (514-9)

paVI ] (515-15)

paVI ] (515-5)

paVI ] (516-14)

paVI ] (516-19)

paVI ] (516-5)

paVI ] (517-10)

paVI ] (517-6)

paVI ] (518-1)

paVI ] (518-13)

paVI ] (518-18)

paVI ] (518-7)

paVI ] (519-11)

paVI ] (519-17)

paVI ] (519-5)

paVI ] (520-15)

paVI ] (520-3)

paVI ] (520-9)

paVI ] (521-12)

paVI ] (521-19)

paVI ] (521-2)

paVI ] (521-7)

paVI ] (522-11)

paVI ] (522-17)

paVI ] (522-5)

paVI ] (523-19)

paVI ] (523-4)

paVI ] (523-9)

paVI ] (524-4)

paVI ] (548-15)

paVI ] (549-12)

paVI ] (549-6)

paVI ] (550-12)

paVI ] (550-19)

paVI ] (550-5)

paVI ] (551-14)

paVI ] (551-6)

paVI ] (552-11)

paVI ] (552-18)

paVI ] (552-3)

paVI ] (553-16)

paVI ] (553-9)

paVI ] (554-10)

paVI ] (554-19)

paVI ] (554-2)

paVI ] (555-16)

paVI ] (555-7)

paVI ] (556-11)

paVI ] (556-17)

paVI ] (556-6)

paVI ] (585-16)

paVI ] (586-15)

paVI ] (586-5)

paVI ] (587-19)

paVI ] (587-8)

paVI ] (588-17)

paVI ] (588-9)

paVI ] (589-15)

paVI ] (589-7)

paVI ] (590-12)

paVI ] (590-18)

paVI ] (590-3)

paVI ] (591-12)

paVI ] (591-6)

paVI ] (592-13)

paVI ] (592-4)

paVI ] (593-13)

paVI ] (593-2)

paVI ] (594-15)

paVI ] (594-2)

paVI ] (594-8)

paVI ] (642-17)

paVI ] (643-15)

paVI ] (643-5)

paVI ] (644-12)

paVI ] (644-6)

paVI ] (645-17)

paVI ] (645-3)

paVI ] (645-9)

paVI ] (646-11)

paVI ] (646-17)

paVI ] (646-4)

paVI ] (647-16)

paVI ] (647-8)

paVI ] (648-14)

paVI ] (648-3)

paVI ] (648-8)

paVI ] (649-12)

paVI ] (649-3)

paVI ] (650-1)

paVI ] (650-16)

paVI ] (650-8)

paVI ] (651-14)

paVI ] (651-5)

paVI ] (652-10)

paVI ] (652-18)

paVI ] (652-2)

paVI ] (653-13)

paVI ] (653-19)

paVI ] (653-8)

paVI ] (706-11)

paVI ] (706-16)

paVI ] (706-2)

paVI ] (706-6)

paVI ] (707-1)

paVI ] (707-10)

paVI ] (707-15)

paVI ] (707-19)

paVI ] (707-6)

paVI ] (708-14)

paVI ] (708-18)

paVI ] (708-4)

paVI ] (708-9)

paVI ] (709-12)

paVI ] (709-17)

paVI ] (709-4)

paVI ] (709-8)

paVI ] (710-11)

paVI ] (710-2)

paVI ] (710-6)

paVI ] (785-11)

paVI ] (786-1)

paVI ] (786-17)

paVI ] (786-9)

paVI ] (787-12)

paVI ] (787-19)

paVI ] (787-6)

paVI ] (788-12)

paVI ] (788-5)

paVI ] (789-1)

paVI ] (789-11)

paVI ] (789-17)

paVI ] (789-5)

paVI ] (790-13)

paVI ] (790-19)

paVI ] (790-5)

paVI ] (791-11)

paVI ] (791-17)

paVI ] (791-6)

paVI ] (792-2)

paVI ] (83-11)

paVI ] (83-16)

paVI ] (83-6)

paVI ] (84-10)

paVI ] (84-16)

paVI ] (84-4)

paVI ] (849-16)

paVI ] (849-7)

paVI ] (85-12)

paVI ] (85-4)

paVI ] (850-15)

paVI ] (850-6)

paVI ] (851-12)

paVI ] (851-6)

paVI ] (852-17)

paVI ] (852-6)

paVI ] (853-15)

paVI ] (853-6)

paVI ] (854-13)

paVI ] (854-4)

paVI ] (855-1)

paVI ] (86-11)

paVI ] (86-4)

paVI ] (87-16)

paVI ] (87-2)

paVI ] (88-18)

paVI ] (88-5)

paVI ] (89-14)

paVI ] (89-4)

paVI ] (90-12)

paVI ] (90-19)

paVI ] (90-3)

paVI ] (91-13)

paVI ] (91-6)

paVI ] (947-10)

paVI ] (947-16)

paVI ] (948-13)

paVI ] (948-19)

paVI ] (948-6)

paVI ] (949-16)

paVI ] (949-7)

paVI ] (950-11)

paVI ] (951-10)

paVI ] (951-2)

paVI ] (952-5)

paVI ] (953-16)

paVI ] (953-6)

paVI ] (954-12)

paVI ] (954-7)

paVI ] (955-1)

paVI ] (955-15)

paVI ] (955-7)

paVI ] (956-17)

paVI ] (956-5)

paVI ] (956-9)

paVI ] (957-13)

paVI ] (957-6)

paVI ] (958-12)

paVI ] (958-2)

paVI ] (959-7)

paVI ] (960-1)

paVI ] (961-14)

paVI ] (961-19)

paVI ] (961-2)

paVI ] (962-16)

paVI ] (962-9)

paVI ] (963-14)

paVI ] (963-8)

paVI ] (964-1)

paVI ] (964-13)

paVI ] (964-18)

paVI ] (964-7)

paVI ] (965-11)

paVI ] (965-17)

paVI ] (965-6)

paVI ] (966-10)

paVI ] (966-4)

paVI 5 ] (315-11)

paVI 5 ] (315-3)

paVI 5 ] (315-7)

paVI CuVkI iPir hwiQ n AwvY Aihlw jnmu gvweAw ]1] (796-15, iblwvlu, mò 3)

paVI nvI mò 5 ] (1291-9)

paVI mò 5 ] (1251-5)

paVI mò 5 ] (316-17)

paVI mò 5 ] (316-8)

peAw ikrqu n mytY koe ] (280-17, gaVI suKmnI, mò 5)

peEy ikriq kmwvxw khxw kCU n jwe ] (587-3, vfhzsu, mò 3)

peEy ikriq kmwvxw koe n mytxhwr ]19] (756-2, sUhI, mò 3)

peEy ikriq kmwvdy ijv rwKih iqvY rhziné ]1] (854-9, iblwvlu, mò 3)

peEy ikriq ncY sBu koe ] (465-13, Awsw, mò 1)

peL TgarI hir szig n jwinAw ] (1139-11, BYra, mò 5)

pE kbUlu KsMm nwil jW Gwl mrdI GwlI ] (967-10, rwmklI, blvzif qy sqw)

psu Awpn ha ha krY nwnk ibnu hir khw kmwiq ]1] (251-16, gaVI, mò 5)

psu pzKI Aink join ijzdU ] (237-12, gaVI, mò 5)

psu pzKI qãgd join qy mzdw ]3] (188-8, gaVI, mò 5)

psu pzKI ibrK AsQwvr bhu ibiD join BRimAo Aiq BwrI ] (1388-8, svXy, mò 5)

psu pzKI BUq A{ pRyqw ] (1005-2, mw}, mò 5)

psu pryq ast grDB Aink jonI lyt ] (1224-11, swrzg, mò 5)

psu pRyq muGd pwQr ka qwrY ] (274-18, gaVI suKmnI, mò 5)

pscm duAwry kI isl AoV ] (1159-17, BYra, Bgq kbIr jI)

psrih klw shj prgws ] (344-7, gaVI iQqzïI, Bgq kbIr jI)

psirAo Awip hoe Anq qrzg ] (275-8, gaVI suKmnI, mò 5)

psrI ikrix joiq aijAwlw ] (1033-18, mw} dKxI, mò 1)

psrI ikrix ris kml ibgwsy sis Gir sU{ smweAw ] (1332-1, pRBwqI, mò 1)

psU pzKI sYl qrvr gxq kCU n AwvE ] (705-9, jYqsrI, mò 5)

psU prIiq Gws szig rcY ] (892-8, rwmklI, mò 5)

psU pryq AigAwn aDwry ek Kxy ] (963-8, rwmklI, mò 5)

psU pryq mugD ka qwry pwhn pwir aqwrY ] (802-17, iblwvlu, mò 5)

psU pryq mugD qy burI ] (890-2, rwmklI, mò 5)

psU pryq mugD BE sRoqy hir nwmw muiK gweAw ]1] (614-14, soriT, mò 5)

psU BE AiBmwnu n jweL ]2] (1190-5, bszqu, mò 1)

psU BE nhI imtY nIswnw ]6] (903-15, rwmklI, mò 1)
1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương