Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang12/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   160

Awsw mhlw 5 ] (400-8)

Awsw mhlw 5 ] (401-12)

Awsw mhlw 5 ] (402-11)

Awsw mhlw 5 ] (402-17)

Awsw mhlw 5 ] (402-6)

Awsw mhlw 5 ] (403-14)

Awsw mhlw 5 ] (403-5)

Awsw mhlw 5 ] (404-13)

Awsw mhlw 5 ] (404-15)

Awsw mhlw 5 ] (404-17)

Awsw mhlw 5 ] (404-9)

Awsw mhlw 5 ] (405-12)

Awsw mhlw 5 ] (405-17)

Awsw mhlw 5 ] (405-7)

Awsw mhlw 5 ] (406-15)

Awsw mhlw 5 ] (406-4)

Awsw mhlw 5 ] (407-10)

Awsw mhlw 5 ] (407-12)

Awsw mhlw 5 ] (407-15)

Awsw mhlw 5 ] (407-2)

Awsw mhlw 5 ] (407-5)

Awsw mhlw 5 ] (407-7)

Awsw mhlw 5 ] (408-11)

Awsw mhlw 5 ] (408-16)

Awsw mhlw 5 ] (408-19)

Awsw mhlw 5 ] (408-2)

Awsw mhlw 5 ] (409-3)

Awsw mhlw 5 ] (453-4)

Awsw mhlw 5 ] (455-12)

Awsw mhlw 5 ] (456-7)

Awsw mhlw 5 ] (457-15)

Awsw mhlw 5 ] (457-2)

Awsw mhlw 5 ] (458-10)

Awsw mhlw 5 ] (459-17)

Awsw mhlw 5 ] (460-11)

Awsw mhlw 5 ] (461-4)

Awsw mhlw 5 AstpdIAw G{ 2 (430-13)

Awsw mhlw 5 ekquky 2 ] (374-9)

Awsw mhlw 5 ekquky capdy ] (374-18, Awsw, mò 5)

Awsw mhlw 5 G{ 14 (407-18)

Awsw mhlw 5 G{ 15 pVqwl (408-5)

Awsw mhlw 5 Czq G{ 6 (454-13)

Awsw mhlw 5 Czq G{ 7 (459-4)

Awsw mhlw 5 Czq G{ 8 (461-17)

Awsw mhlw 5 iqpdy 2 ] (377-9)

Awsw mhlw 5 iqpdy ] (406-17)

Awsw mhlw 5 duquky 9 ] (390-13)

Awsw mhlw 5 dupdw 1 ] (393-17)

Awsw mhlw 5 dupdy ] (378-1)

Awsw mhlw 5 dupdy ] (403-10)

Awsw mhlw 5 dupdy ] (404-5)

Awsw mhlw 5 pzcpdw ] (393-12)

Awsw mhlw 5 pzcpdy ] (373-19)

Awsw mhlw 5 ibrhVy G{ 4 Czqw kI jiq (431-11)

Awsw mnsw Ehu srI{ hY Azqir joiq jgwE ] (559-5, vfhzsu, mò 3)

Awsw mnsw sgl iqAwgY jg qy rhY inrwsw ] (633-17, soriT, mò 9)

Awsw mnsw sgl pUrI pãA Azik Azkê imlweL ] (704-6, jYqsrI, mò 5)

Awsw mnsw sbid jlwE ] (413-19, Awsw, mò 1)

Awsw mnsw sB qyrI myry suAwmI jYsI qU Aws krwvih qYsI ko Aws krweL ] (859-12, goùf, mò 4)

Awsw mnsw hamY shsw n{ loBI këVì kmwedw ]16] (1038-11, mw}, mò 1)

Awsw mnsw këVì kmwvih rogu burw buirAwrw hy ]7] (1029-8, mw}, mò 1)

Awsw mnsw jig mohxI ijin moihAw szsw{ ] (851-3, iblwvlu, mò 3)

Awsw mnsw jlwe qU hoe rhu imhmwxu ] (646-15, soriT, mò 3)

Awsw mnsw do@ ibnwsq qãhu gux Aws inrws BeL ] (356-2, Awsw, mò 1)

Awsw mnsw pUrn hovY pwvih sgl inDwn gur isa ]1] rhwa ] (895-4, rwmklI, mò 5)

Awsw mnsw bziD clweAw ] (1031-1, mw}, mò 1)

Awsw mnsw bzDnI BweL kmL DmL bzDkwrI ] (635-8, soriT, mò 1)

Awsw mnsw bWDo bw{ ] (1187-14, bszqu, mò 1)

Awsw mnsw mir jwesI ijin kIqI so lY jwe ] (517-9, gUjrI kI vwr, mò 3)

Awsw mnsw mwry inrwsu hoe gur sbdI vIcw{ ]2] (851-5, iblwvlu, mò 3)

Awsw mnsw mohxI guir TwkI scu bolu ] (59-3, isrIrwgu, mò 1)

Awsw mwih inrwsu buJweAw ] (154-16, gaVI, mò 1)

Awsw mwih inrwsu rhIjY ] (1043-7, mw}, mò 1)

Awsw mwih inrwsu vlwE ] (877-18, rwmklI, mò 1)

Awsw mwih inrwlmu jonI Akêl inrzjnu gweAw ]14] (1040-11, mw}, mò 1)

Awsw mwxu qwxu Dnu Ek ] (197-1, gaVI, mò 5)

Awsw ivic Aiq duKu Gxw mnmuiK icqu lweAw ] (1249-6, swrzg, mò 3)

Awsw ivic suqy keL loeL ] (423-19, Awsw, mò 3)

AwswvzqI Aws gusweL pUrIEy ] (708-19, jYqsrI, mò 5)

AwswvrI mhlw 4 ] (369-16)

AwswvrI mhlw 5 ] (409-12)

AwswvrI mhlw 5 ] (409-17)

AwswvrI mhlw 5 ] (410-2)

AwswvrI mhlw 5 ] (410-7)

AwswvrI mhlw 5 ] (410-13)

AwswvrI mhlw 5 ekqukw ] (410-19)

AwswvrI mhlw 5 G{ 3 (431-1)

AwswVì suhzdw iqsu lgY ijsu min hir crx invws ]5] (134-10, mwJ, mò 5)

AwswVì qpzdw iqsu lgY hir nwhu n ijNnw pwis ] (134-6, mwJ, mò 5)

AwswVì Blw sUrju ggin qpY ] (1108-9, quKwrI, mò 1)

AwsIsw dyvho Bgiq kryvho imilAw kw ikAw mylo ] (582-2, vfhzsu, mò 1)

Awih myry Twkêr qumrw jo{ ] (870-15, goùf, Bgq kbIr jI)

Awhr siB krdw iPrY Awh{ ekê n hoe ] (965-5, rwmklI, mò 5)

Awhy mn Av{ n BwvY crnwvY crnwvY aliJAo Ail mkrzd kml ija ] (830-10, iblwvlu, mò 5)

Awkwis ggnu pwqwil ggnu hY chu idis ggnu rhwely ] (870-8, goùf, Bgq kbIr jI)

AwkwsI pwqwil qUz qãBvix rihAw smwe ] (62-2, isrIrwgu, mò 1)

AwiK AwiK mnu vwvxw ija ija jwpY vwe ] (53-8, isrIrwgu, mò 1)

AwiK AwiK rhy siB ilv lwe ] (841-5, iblwvlu, mò 3)

AwiK AwiK rhy ilv lwe ] (5-18, jpu, mò 1)

AwiK Qky kImiq nhI pweL ] (349-9, Awsw, mò 1)

AwiK Qky kImiq nhI pweL ] (9-17, Awsw, mò 1)

AwKu guxw kil AweLEy ] (903-1, rwmklI, mò 1)

AwKih eLsr AwKih isD ] (6-1, jpu, mò 1)

AwKih is iB kyeL kye ] (5-15, jpu, mò 1)

AwKih suir nr muin jn syv ] (6-2, jpu, mò 1)

AwKih kyqy kIqy buD ] (6-1, jpu, mò 1)

AwKih gopI qY goivzd ] (6-1, jpu, mò 1)

AwKih q vyKih sBu qUhY ijin jgqu apweAw ] (918-14, rwmklI, mò 3)

AwKih Qkih AwiK AwiK kir isPqzïI vIcwr ] (1241-18, swrzg, mò 1)

AwKih dwnv AwKih dyv ] (6-1, jpu, mò 1)

AwKih pVy krih viKAwx ] (5-19, jpu, mò 1)

AwKih brmy AwKih ezd ] (5-19, jpu, mò 1)

AwKih mzgih dyih dyih dwiq kry dwqw{ ] (2-3, jpu, mò 1)

AwKih vyd pwT purwx ] (5-19, jpu, mò 1)

AwKx qw ka jweLEy jy BUlVw hoeL ] (766-3, sUhI, mò 1)

AwKx vwlw ikAw bycwrw ] (349-5, Awsw, mò 1)

AwKx vwlw ikAw vycwrw ] (9-14, Awsw, mò 1)

AwKx vwly jyqVy siB AwiK rhy ilv lwe ]1] (53-9, isrIrwgu, mò 1)

AwKix AaKw AwKIEy ipAwry ika suxIEy scu nwa ] (636-14, soriT, mò 1)

AwKix AaKw swcw nwa ] (349-7, Awsw, mò 1)

AwKix AaKw swcw nwa ] (9-15, Awsw, mò 1)

AwKix AaKw sunix AaKw AwiK n jwpI AwiK ] (1239-18, swrzg, mò 1)

AwKix AaKw nwnkw AwiK n jwpY AwiK ]2] (1240-1, swrzg, mò 1)

AwKix AwKih kyqVy gur ibnu bUJ n hoe ] (61-13, isrIrwgu, mò 1)

AwKix AwKY bkY sBu koe ] (362-3, Awsw, mò 3)

AwKix jweLEy jy BUlw hoeL ] (114-4, mwJ, mò 3)

AwKix jo{ cupY nh jo{ ] (7-9, jpu, mò 1)

AwKix qoit n Bgiq BzfwrI Birpuir rihAw soeL ] (688-5, DnwsrI, mò 1)

AwKxu AwiK n rijAw sunix n rjy kNn ] (147-5, mwJ, mò 2)

AwKxu sunxw qyrI bwxI ] (1125-6, BYra, mò 1)

AwKxu sunxw pax kI bwxI ehu mnu rqw mweAw ] (24-5, isrIrwgu, mò 1)

AwKxu vyKxu sBu swihb qy hoe ]4]2]14] (1176-10, bszqu, mò 3)

AwKxu vyKxu bolxu clxu jIvxu mrxw Dwqu ] (145-5, mwJ, mò 1)

AwKxu vyKxu bolxw sbdy rihAw smwe ] (35-9, isrIrwgu, mò 3)

AwKxw sunxw nwmu ADw{ ] (1344-11, pRBwqI, mò 1)

AwKw jIvw ivsrY mir jwa ] (349-7, Awsw, mò 1)

AwKw jIvw ivsrY mir jwa ] (9-15, Awsw, mò 1)

AwKw ibrQw jIA kI hir sjxu mylhu rwe ] (958-8, rwmklI, mò 5)

AwKw ibrQw jIA kI gu{ sjxu dyih imlwe jIa ] (763-2, sUhI, mò 5)

AwKwr mzflI Drix sbweL @pir ggnu czdoAw ] (884-15, rwmklI, mò 5)

AwiKr ibAPqm ks n dwrd cUz svd qkbIr ]2] (721-6, iqlzg, mò 1)

AwKIz syKw bzdgI clxu Aju ik kil ]97] (1383-1, slok, syK PrId jI)

AwKUz AwKW sdw sdw khix n AwvY qoit ] (1241-12, swrzg, mò 1)

AwKyr ibriq bwhir AweAo Dwe ] (1136-14, BYra, mò 5)

AwKyV ibriq rwjn kI lIlw ] (179-16, gaVI guAwryrI, mò 5)

Awig lga iqh Dalhr ijh nwhI hir ko nwa ]15] (1365-6, slok, Bgq kbIr jI)

Awig lgwe mzdr mY sovih ]5] (332-8, gaVI cyqI, Bgq kbIr jI)

Awgm ingmu khY jnu nwnkê sBu dyKY lokê sbweAw ]2]6]11] (714-6, tofI, mò 5)

Awgm inrgm joiqk jwnih bhu bhu ibAwkrnw ] (476-19, Awsw, Bgq kbIr jI)

Awgwhw kë õwiG ipCw Pyir n muhfVw ] (1096-12, mw}, mò 5)

AwigAw AwvY AwigAw jwe ] (294-14, gaVI suKmnI, mò 5)

AwigAw siq shu hW ] (410-3, AwswvrI, mò 5)

AwigAw qumrI mITI lwga kIAo quhwro Bwva ] (713-1, tofI, mò 5)

AwigAw dUK sUK siB kIny ] (1086-10, mw}, mò 5)

AwigAw nhI lInI Brim BulweAw ]1] (227-2, gaVI, mò 1)

AwigAw mih qyrI pRB AwigAw hukmn isir hukmw ]7] (507-19, gUjrI, mò 5)

AwigAw mih BUK soeL kir sUKw sog hrK nhI jwinAo ] (1000-4, mw}, mò 5)

AwigAw mwin jwin suKu pweAw suin suin nwmu quhwro jIAo ] (978-14, nt nwrwen, mò 5)

AwigAwkwrI sgl jgqu ] (373-14, Awsw, mò 5)

AwigAwkwrI sdw suKu BuzcY jq kq pyKa hir gunI ]2] (883-11, rwmklI, mò 5)

AwigAwkwrI sdw suohwgix Awip mylI krqwir ] (785-9, sUhI, mò 3)

AwigAwkwrI suGV s}p ] (371-3, Awsw, mò 5)

AwigAwkwrI hir hir rwe ]1] rhwa ] (186-12, gaVI, mò 5)

AwigAwkwrI kInI mweAw ] (294-13, gaVI suKmnI, mò 5)

AwigAwkwrI DwrI sB sãsit ] (281-19, gaVI suKmnI, mò 5)

AwigAwkwrI bpurw jIa ] (277-13, gaVI suKmnI, mò 5)

Awgy ka ikCu qulhw bWDhu ikAw Brvwsw Dn kw ] (1253-17, swrzg, Bgq kbIr jI)

Awgy bYTw pIiT iPrwe ]1] (1159-4, BYra, Bgq kbIr jI)

AwgY Azqu n pweAo qw kw kzsu Cyid ikAw vfw BeAw ]3] (350-19, Awsw, mò 1)

AwgY Awip ehu Qwnu vis jw kY ] (200-16, gaVI, mò 5)

AwgY sh Bwvw ik n Bwvw ]2] (357-1, Awsw, mò 1)

AwgY srpr jwxw ija imhmwxw kwhy gwrbu kIjY ] (579-4, vfhzsu, mò 1)

AwgY suKu guir dIAw ] (626-3, soriT, mò 5)

AwgY suKu pwCY suK shjw Gir Awnzdu hmwrY ] rhwa ] (609-16, soriT, mò 5)

AwgY suKu myry mIqw ] (629-18, soriT, mò 5)

AwgY hI qy sBu ikCu hUAw Av{ ik jwxY igAwnw ] (383-1, Awsw, mò 5)

AwgY hukmu n clY mUly isir isir ikAw ivhwxw ] (579-5, vfhzsu, mò 1)

AwgY kêsl pwCY Kym sUKw ismrq nwmu suAwmI ]1] rhwa ] (1222-19, swrzg, mò 5)

AwgY geAw n bwjI hwrI ]1] (476-7, Awsw, Bgq kbIr jI)

AwgY Gwm ipCY {iq jwfw dyiK clq mnu foly ] (1109-1, quKwrI, mò 1)

AwgY clxu Aa{ hY BweL @zhw kwim n AweAw ]1] (216-5, gaVI mwlw , mò 5)

AwgY jm isa hoe n myl ] (891-11, rwmklI, mò 5)

AwgY jm dlu ibKmu Gnw ]1] rhwa ] (155-12, gaVI cyqI, mò 1)

AwgY jwiq }pu n jwe ] (363-11, Awsw, mò 3)

AwgY Twkêir iqlu nhI mwnI ] (255-4, gaVI, mò 5)

AwgY iqlu nhI mwnIEy ]2] (211-3, gaVI, mò 5)

AwgY dXu pwCY nwrwex ] (1137-7, BYra, mò 5)

AwgY drgh pwva Twa ] (893-13, rwmklI, mò 5)

AwgY drgh pwva Qwa ] (893-4, rwmklI, mò 5)

AwgY drgh pwvY mwnu ] (866-4, goùf, mò 5)

AwgY drgih kwim n AwvY Coif clY AiBmwnI ]1] (379-18, Awsw, mò 5)

AwgY drgih mNnIAih imlY inQwvy Qwa ]1] (52-19, isrIrwgu, mò 5)

AwgY Üãsit Awvq sB prgt eLhw moihAo BmL AzDyro ]1] (1302-18, kwnVw, mò 5)

AwgY dyKa fa jlY pwCY hirAo AzgU{ ] (20-4, isrIrwgu, mò 1)

AwgY nrkê eLhw Bog iblws ]1] (871-14, goùf, Bgq kbIr jI)

AwgY pwCY AzqI vwry ]1] (533-6, dyvgzDwrI mò 5)

AwgY pwCY Eko soeL ] (391-5, Awsw, mò 5)

AwgY pwCY suKu nhI gwfy lwdy Cw{ ] (1010-8, mw}, mò 1)

AwgY pwCY hukim smwe ]2] (151-10, gaVI, mò 1)

AwgY pwCY kêslu BeAw ] (829-5, iblwvlu, mò 5)

AwgY pwCY gxq n AwvY ikAw jwqI ikAw huix hUE ] (1238-14, swrzg, mò 1)

AwgY pwCY mzdI soe ]3] (199-13, gaVI, mò 5)

AwgY pwCY rovih pUq ] (951-17, rwmklI, mò 1)

AwgY pUC n hoveL ijsu bylI gu{ krqw{ ] (62-19, isrIrwgu, mò 1)

AwgY ibml ndI Agin ibKu Jylw ] (1026-3, mw}, mò 1)

AwgY imlI inQwvy Qwa ] (891-5, rwmklI, mò 5)

AwgY imlY inQwvy Qwa ]2] (1143-19, BYra, mò 5)

AwgY mohu n cUkY mweAw ] (1063-7, mw}, mò 3)

AwgY rwiKAo swl igrwmu ] (887-19, rwmklI, mò 5)

Awcrj suAwmI AzqrjwmI imly gux iniD ipAwirAw ] (1278-12, mlwr, mò 5)

Awcrju fITw Aima vUTw gur pRswdI jwixAw ] (460-15, Awsw, mò 5)

Awcwr sihq ibpR krih fzfaiq iqn qnY rivdws dwswn dwsw ]3]2] (1293-13, mlwr, Bgq rivdws jI)

Awcwr krih soBw mih log ] (374-4, Awsw, mò 5)

Awcwr ibahwr jwiq hir gunIAw ] (715-9, tofI, mò 5)

Awcwr ibahwr ibAwpq eh jwiq ] (182-6, gaVI guAwryrI, mò 5)

Awcwir qU vIcwir Awpy hir nwmu szjm jp qpo ] (1113-2, quKwrI, mò 1)

Awcwrw vIcw{ srIir ] (686-13, DnwsrI, mò 1)

AwcwrI nhI jIiqAw jwe ] (355-8, Awsw, mò 1)

Awju hmwrY gãih bszq ] (1180-3, bszqu, mò 5)

Awju hmwrY bny Pwg ] (1180-3, bszqu, mò 5)

Awju hmwrY mzglcwr ] (1180-2, bszqu, mò 5)

Awju hmwrY mhw Anzd ] (1180-2, bszqu, mò 5)

Awju kwil Pêin qoih gRis hY smiJ rwKa cIiq ] (631-13, soriT, mò 9)

Awju kwil mir jweLEy pRwxI hir jpu jip irdY iDAweL hy ]5] (1025-18, mw}, mò 1)

Awju kwilé qij jwhugy ija kWcurI BuXzg ]40] (1366-11, slok, Bgq kbIr jI)

Awju kwilé Bue lytxw @pir jwmY Gwsu ]38] (1366-9, slok, Bgq kbIr jI)

Awju nwmy bITlu dyiKAw mUrK ko smJw@ ry ] rhwa ] (874-17, iblwvlu goùf, Bgq nwmdyv jI)

Awju imlwvw syK PrId twikm këzjVIAw mnhu miczdVIAw ]1] rhwa ] (488-12, Awsw, syK PrId jI)

Awju myrY min pRgtu BeAw hY pyKIAly DrmrwAo ] (92-11, isrIrwgu, qãlocn)

Awju mY bYisAo hir hwt ] (1269-6, mlwr, mò 5)

AwjUnI sMBa ] (1201-16, swrzg, mò 4)

AwjonI sMBivAa sujsu kÑX kvIAix bKwixAa ] (1407-9, sveLE mhly pzjvyù ky, kÑX)

AwjonI sMBivAa jgqu gur bcin qrwXa ] (1397-15, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

AwT jwm casiT GrI quA inrKq rhY jIa ] (1377-5, slok, Bgq kbIr jI)

AwT phr adk esnwnI ] (393-6, Awsw, mò 5)

AwT phr Apnw Ksmu iDAwva ]3] (485-15, Awsw, Bgq nwmdyv jI)

AwT phr Apnw pRBu ismrh Eko nwmu iDAwE rwm ] (926-6, rwmklI, mò 5)

AwT phr Apnw pRBu ismrnu vfBwgI hir pWeL ]1] rhwa ] (1207-16, swrzg, mò 5)

AwT phr ApunI ilv lwe ] (1339-8, pRBwqI, mò 5)

AwT phr ArwiDAo hir hir mn iczidAw Plu pweAw ] rhwa ] (627-3, soriT, mò 5)

AwT phr AwrwDhu suAwmI pUrn Gwl hmwrI ]1] (619-10, soriT, mò 5)

AwT phr AwrwDIEy pUrn siqgur igAwnu ]1] rhwa ] (218-4, gaVI mwJ, mò 5)

AwT phr szgI btvwry ] (196-10, gaVI, mò 5)

AwT phr swlwih isrjnhwr qUz ] (397-13, Awsw, mò 5)

AwT phr ismra Bgvzq ] (1338-9, pRBwqI, mò 5)

AwT phr ismrhu iqsu rsnw ] (269-17, gaVI suKmnI, mò 5)

AwT phr ismrhu pRB nwmu ] (184-13, gaVI guAwryrI, mò 5)

AwT phr ismrhu pRBu Apnw min qin sdw iDAweLEy ]1] rhwa ] (500-10, gUjrI, mò 5)

AwT phr hir ismrhu pRwxI ]2] (1340-9, pRBwqI, mò 5)

AwT phr hir hir ka iDAweL ] (1085-14, mw}, mò 5)

AwT phr hir hir gux gwa ] (185-8, gaVI guAwryrI, mò 5)

AwT phr hir hir jsu gweLEy ]1] (741-17, sUhI, mò 5)

AwT phr hir hir jpu jwip ] (1149-9, BYra, mò 5)

AwT phr hir kw jsu rvxw ibKY TgarI lwQI ] (628-10, soriT, mò 5)

AwT phr hir kw nwmu lye ] (287-12, gaVI suKmnI, mò 5)

AwT phr hir ky gux gwa ] (866-3, goùf, mò 5)

AwT phr hir ky gux gwa ] (892-15, rwmklI, mò 5)

AwT phr hir ky gux gwE ]3] (563-6, vfhzsu, mò 5)

AwT phr hir ky gux gwvY ismrY dIn dYAwlw ] (503-2, gUjrI, mò 5)

AwT phr hir ky gun gwvY Bgiq pRym ris mwqw ] (498-1, gUjrI, mò 5)

AwT phr hir iDAweLEy rwm ] (578-11, vfhzsu, mò 5)

AwT phr hir iDAwe hir jsu inq sun ]17] (709-18, jYqsrI, mò 5)

AwT phr hir iDAwe kY mn eC pujweL ] (709-9, jYqsrI, mò 5)

AwT phr hir nwmu ismrhu clY qyrY swQy ] (461-6, Awsw, mò 5)

AwT phr hir rKu mn mwhI ] (1085-19, mw}, mò 5)

AwT phr kr joiV iDAwva ] (393-5, Awsw, mò 5)

AwT phr kr joiV iDAwvw ] (1077-16, mw}, mò 5)

AwT phr kr joiV so pRBu iDAweLEy ] (704-13, jYqsrI, mò 5)

AwT phr kr joiV rhu qa BytY hir rwe rI ]3] (400-12, Awsw, mò 5)

AwT phr kIrqnu gux gwa ] (1149-5, BYra, mò 5)

AwT phr gweLEy goibzdu ] (866-8, goùf, mò 5)

AwT phr gwvq Bgvzqu ] (1150-1, BYra, mò 5)

AwT phr gux swrdy rqy rzig Apwr ] (46-9, isrIrwgu, mò 5)

AwT phr gux gwe swDU szgIEy ]1] rhwa ] (398-9, Awsw, mò 5)

AwT phr gux gweAw jIa ]3] (217-14, gaVI mwJ , mò 5)

AwT phr gux gweL ] (626-1, soriT, mò 5)

AwT phr gun gwe guibzd ] (1339-9, pRBwqI, mò 5)

AwT phr gun gweLAih qjIAih Avir jzjwl ] (298-9, iQqI gaVI, mò 5)

AwT phr gun gwvih rzig ] (1236-11, swrzg, mò 5)

AwT phr gun gwvq pRB ky kwm kâoD esu qn qy jwq ]1] (820-19, iblwvlu, mò 5)

AwT phr goibzd gun gwvY jnu nwnkê sd bil jwvY ]2]64]87] (1221-8, swrzg, mò 5)

AwT phr goivzd gux gweLEy ibs{ n koeL swsw jIa ]1] (108-4, mwJ, mò 5)

AwT phr icqvY nhI phucY burw icqvq icqvq mrIEy ]1] (823-8, iblwvlu, mò 5)

AwT phr jn kY szig bisAo mn qy nwih ibswirAo ]1] rhwa ] (979-2, nt, mò 5)

AwT phr jnu Ekê iDAwE ] (869-15, goùf, mò 5)

AwT phr jnu hir hir jpY ] (265-4, gaVI suKmnI, mò 5)

AwT phr ijsu ivsrih nwhI ] (386-10, Awsw, mò 5)

AwT phr ijhvy AwrwiD ] (180-16, gaVI guAwryrI, mò 5)

AwT phr ijqu quDu iDAweL inmLl hovY dyhw ]1] (747-10, sUhI, mò 5)

AwT phr ijin Ksmu iDAweAw ] (1077-15, mw}, mò 5)

AwT phr quDu jwpy pvnw ] (130-14, mwJ, mò 5)

AwT phr qyrw nwmu jnu jwpy ] (826-5, iblwvlu, mò 5)

AwT phr qyry gux gweAw ] (106-8, mwJ, mò 5)

AwT phr qyry gux gwvw ]2] (740-13, sUhI, mò 5)

AwT phr drsnu szqn kw suKu nwnk ehu pweAo ]2]43]66] (1217-8, swrzg, mò 5)

AwT phr iDAweLEy gopwlu ] (200-5, gaVI, mò 5)

AwT phr nwnk gur jwip ]4]16]67] (387-15, Awsw, mò 5)

AwT phr nwnk jsu gwvY mWgn ka hir dwn ]2]2]21] (1302-5, kwnVw, mò 5)

AwT phr nwm rzig rwqw ]1] (869-9, goùf, mò 5)

AwT phr inkit kir jwnY ] (392-13, Awsw, mò 5)

AwT phr pRB ismrhu pRwxI ]3] (191-14, gaVI, mò 5)

AwT phr pRB ka AwrwDI nwnk sd kêrbwnu ]2]18] (675-9, DnwsrI, mò 5)

AwT phr pRB kw jpu jwip ] (901-7, rwmklI, mò 5)

AwT phr pRB kw nwa lye ]3] (865-18, goùf, mò 5)

AwT phr pRB ky gux gwvh pUrn sbid bIcwir ] (1226-1, swrzg, mò 5)

AwT phr pRB jwnhu nyry ]1] rhwa ] (807-6, iblwvlu, mò 5)

AwT phr pRB pyKhu nyrw ] (293-3, gaVI suKmnI, mò 5)

AwT phr pRB bsih hjUry ] (286-8, gaVI suKmnI, mò 5)

AwT phr pRBu Apnw iDAweLEy gur pRswid Ba qrIEy ] (750-7, sUhI, mò 5)

AwT phr pRBu iDAwe qUz gux goezd inq gwa ]1] rhwa ] (44-13, sRIrwgu, mò 5)

AwT phr pwrbRHÌ rzig rwqw ] (287-3, gaVI suKmnI, mò 5)

AwT phr pwrbRHÌu iDAweL sdw sdw gun gweAw ] (1339-1, pRBwqI, mò 5)

AwT phr pwrbRHÌu iDAweLEy ] (744-4, sUhI, mò 5)

AwT phr pUjhu gur pYr ]1] (183-10, gaVI guAwryrI, mò 5)

AwT phr mhw sRmu pweAw jYsy ibrK jzqI joq ]1] (1121-14, kydwrw, mò 5)

AwT phr mn qw ka jwip ] (896-5, rwmklI, mò 5)

AwT phr min hir jpY sPlu jnmu prvwxu ] (298-7, iQqI gaVI, mò 5)

AwT phr mnu hir ka jwpY ]2] (200-17, gaVI, mò 5)

AwT phr myry mn gwa ]1] rhwa ] (1148-14, BYra, mò 5)

AwT phr rsnw gun gwvY jsu pUir AGwvih smrQ kwn ] (716-11, tofI, mò 5)

AwT phr rwm nwmu vwpwro ] (107-5, mwJ, mò 5)

Awfwxy Awkws kir iKn mih Fwih aswrxhwr ] (1280-18, mlwr, mò 3)

AwF AwF ka iPrq FUzFqy mn sgl qãsn buiJ geL ] (402-9, Awsw, mò 5)

AwF dwm ko CIpro hoeAo lwKIxw ]1] rhwa ] (487-16, Awsw, mò 5)

AwFu dwmu ikCu peAw n bolk jwgwqIAw mohx muzdix peL ] (1116-18, quKwrI, mò 4)

Awqs dunIAw Kunk nwmu KudweAw ]2] (1291-9, mlwr, mò 1)

Awqm gVì ibKmu iqnw hI jIqw ] (99-18, mwJ, mò 5)

Awqm GwqI hY jgq ksweL ] (118-6, mwJ, mò 3)

Awqm cIin qhw qU qwrx scu qwry qwrxhwrw ]3] (1255-7, mlwr, mò 1)

Awqm cIin pmL rzg mwnI ]1] rhwa ] (187-10, gaVI, mò 5)

Awqm cInhu irdY murwrI ] (1041-8, mw}, mò 1)

Awqm ja inrmwelu kIjY Awp brwbir kzcnu dIjY rwm nwm sir q@ n pUjY ]3] (973-14, rwmklI, Bgq nwmdyv jI)

Awqm ijxY sgl vis qw kY jw kw siqgu{ pUrw ]1] (679-17, DnwsrI, mò 5)

Awqm joiq BeL prPëilq purKu inrzjnu dyiKAw hjUir ]1] (1198-9, swrzg, mò 4)

Awqm dya dya hY Awqmu ris lwgY pUj krIjY ]1] (1325-6, kilAwn, mò 4)

Awqm dya pUjIEy ibnu siqgur bUJ n pwe ] (88-4, isrIrwgu, mò 3)

Awqm pswrw krxhwrw pRB ibnw nhI jwxIEy ] (846-18, iblwvlu, mò 5)

Awqm bRHÌu cIin suKu pweAw sqszgiq purK qumwrI ]3] (607-6, soriT, mò 4)

Awqm mih pwrbRHÌu lhzqy ] (276-9, gaVI suKmnI, mò 5)

Awqm mih rwmu rwm mih Awqmu cInis gur bIcwrw ] (1153-8, BYra, mò 1)

Awqm ris suiK shij smwvih ] (276-16, gaVI suKmnI, mò 5)

Awqm rsu ijh jwinAw hir rzg shjy mwxu ] (252-15, gaVI, mò 5)

Awqm rsu bRHÌ igAwnI cInw ] (272-18, gaVI suKmnI, mò 5)

Awqm r$Xw gopwl suAwmI Dn crx r$Xw jgdIsrh ] (1358-17, shsøqI, mò 5)

Awqm rq szgRhx khx Amãq kl Fwlx ] (1391-17, sveLE mhly dUjy ky, kl)

Awqm rqz szswr ghz qy nr nwnk inhPlh ]65] (1360-1, shsøqI, mò 5)

Awqm rwm prgwsu gur qy hovY ] (123-11, mwJ, mò 3)

Awqm rwm pwE suKu QIAw ] (1039-2, mw}, mò 1)

Awqm rwmu szswrw ] (764-14, sUhI, mò 1)

Awqm rwmu sB EkY hY psry sB crn qly is{ dIjY ]6] (1325-12, kilAwn, mò 4)

Awqm rwmu sbL mih pyKu ] (892-5, rwmklI, mò 5)

Awqm rwmu iqsu ndrI AweAw ] (275-1, gaVI suKmnI, mò 5)

Awqm rwmu pCwixAw shjy nwim smwnu ] (39-2, isrIrwgu, mò 3)

Awqm rwmu pRgwisAw shjy suiK rhzin ]3] (755-4, sUhI, mò 3)

Awqm rwmu rivAw sB Azqir kq AwvY kq jweL szqhu ]5] (916-10, rwmklI, mò 5)

Awqm rwmu rwmu hY Awqm hir pweLEy sbid vIcwrw hy ]7] (1030-10, mw}, mò 1)

Awqm rwmu lyhu prvwix ] (343-15, gaVI iQqzïI, Bgq kbIr jI)

Awqmu cIin pmL pdu pweAw syvw suriq smweL hy ]15] (1070-5, mw}, mò 4)

Awqmu cIin prwqmu cInhu gur szgiq ehu insqwrw hy ]8] (1030-12, mw}, mò 1)

Awqmu cIin rhY ilv lweAw ] (354-3, Awsw, mò 1)

Awqmu cIiné pmL suKu pweAw ]4]15] (375-3, Awsw, mò 5)

Awqmu cIiné BE inrzkwrI ]7] (415-16, Awsw, mò 1)

Awqmu cInY su qqu bIcwry ]8] (224-10, gaVI, mò 1)

Awqmu ijqw gurmqI Awgzjq pwgw ] (965-1, rwmklI, mò 5)

Awqmu jIqw gurmqI gux gwE goibzd ] (299-18, iQqI gaVI, mò 5)

Awqmu n cInéY BrmY ivic sUqw ]1] (362-14, Awsw, mò 3)

Awqmz sRI bwsdyvÔX jy koeL jwnis Byv ] (1353-14, shsøqI, mò 1)

Awqmw Afolu n foleL gur kY Bwe suBwe ] (87-7, isrIrwgu, mò 3)

Awqmw dàvY rhY ilv lwe ] (661-10, DnwsrI, mò 1)

Awqmw dya pUjIEy gur kY shij suBwe ] (87-6, isrIrwgu, mò 3)

Awqmw prwqmw Eko krY ] (661-11, DnwsrI, mò 1)

Awqmw bwsudyviÔX jy ko jwxY Bya ] (469-15, Awsw, mò 2)

Awqmw rwmu n pUjnI dUjY ika suKu hoe ] (1415-1, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

Awqmy no Awqmy dI pRqIiq hoe qw Gr hI prcw pwe ] (87-6, isrIrwgu, mò 3)

Awqu{ nwm ibnu szswr ] (1223-17, swrzg, mò 5)

AwiQ sYl nIc Gir hoe ] (931-11, rwmklI dKxI, mò 1)

AwiQ hoe qw mugDu isAwnw ] (931-12, rwmklI dKxI, mò 1)

AwiQ dyiK invY ijsu doe ] (931-12, rwmklI dKxI, mò 1)

Awid Azq kI kImiq jwnY ]3] (741-11, sUhI, mò 5)

Awid Aziq jo rwKnhw{ ] (267-5, gaVI suKmnI, mò 5)

Awid Aziq deAwl pUrn iqsu ibnw nhI koe ] (675-16, DnwsrI, mò 5)

Awid Aziq pRB Agm AgwhI ] (1005-8, mw}, mò 5)

Awid Aziq pRBu sdw shweL DNnu hmwrw mIqu ] rhwa ] (682-2, DnwsrI, mò 5)

Awid Aziq byAzq Kojih sunI aDrn szqszg ibDy ] (456-16, Awsw, mò 5)

Awid Aziq miD hoe rihAw QIr ] (344-8, gaVI iQqzïI, Bgq kbIr jI)

Awid Aziq miD nwnk ka so pRBu hoAw bylI ]4]16]27] (616-15, soriT, mò 5)

Awid Aziq miD pRBu soeL dUjw lvY n lweL jIa ]3] (107-15, mwJ, mò 5)

Awid Aziq miD pRBu soeL ] (1085-1, mw}, mò 5)

Awid Aziq miD pRBu rivAw jil Qil mhIAil soeL ] (784-16, sUhI, mò 5)

Awid Azqy miD Awsw këkrI ibkrwl ] (502-8, gUjrI, mò 5)

Awid Azqy miD soeL gur pRswdI jwinAw ] (458-17, Awsw, mò 5)

Awid Azqy miD qUhY pRB ibnw nwhI koe ] (988-6, mwlI gaVw, mò 5)

Awid Azqy miD pUrn @c Agm Agwh ]5] (1017-13, mw}, mò 5)

Awid Azqy miD pUrn srbõ Git Git AwhI ] (548-3, ibhwgVw, mò 5)

Awid AnIlu Anwid Anwhiq jugu jugu Eko vysu ]28] (6-17, jpu, mò 1)

Awid AnIlu Anwid Anwhiq jugu jugu Eko vysu ]29] (7-1, jpu, mò 1)

Awid AnIlu Anwid Anwhiq jugu jugu Eko vysu ]30] (7-4, jpu, mò 1)

Awid AnIlu Anwid Anwhiq jugu jugu Eko vysu ]31] (7-6, jpu, mò 1)

Awid Apw{ AprMp{ hIrw ] (354-4, Awsw, mò 1)

Awid scu jugwid scu ] (1-4, jpu, mò 1)

Awid scu jugwid scu ] (285-5, gaVI suKmnI, mò 5)

Awid ka kvnu bIcw{ kQIAly suNn khw Gr vwso ] (940-4, rwmklI, mò 1)

Awid ka ibsmwdu bIcw{ kQIAly suNn inrzqir vwsu lIAw ] (940-11, rwmklI, mò 1)

Awid gurE nmh ] (262-9, gaVI suKmnI, mò 5)

Awid jugwid Anwhid Anidnu Git Git sbdu rjweL hy ]7] (1020-18, mw}, mò 1)

Awid jugwid Anwid klw DwrI qãhu loAh ] (1406-15, sveLE mhly caQy ky, sÑX)
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương