Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang110/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   160

duq{ ehu szsw{ siqgu} qrweAw ] (1362-3, Pênhy, mò 5)

duq{ so qrY hW ] (410-4, AwswvrI, mò 5)

duq{ qry swD kY szig ]3] (185-1, gaVI guAwryrI, mò 5)

duq{ BY szsw{ pRiB Awip qrweAw ] (705-15, jYqsrI, mò 5)

duqIAw ArDo AriD smweAw ] (886-6, rwmklI, mò 5)

duqIAw jmun gE guir hir hir jpnu kIAw ] (1116-13, quKwrI, mò 4)

duqIAw jmun gE guir hir hir jpnu kIAw ]4] (1116-17, quKwrI, mò 4)

duqIAw iqAwgI logw rIiq ] (370-14, Awsw, mò 5)

duqIAw qyrI mnIEy pWiq ] (374-1, Awsw, mò 5)

duqIAw duh kir jwnY Azg ] (343-9, gaVI iQqzïI, Bgq kbIr jI)

duqIAw durmiq dUir kir gur syvw kir nIq ] (296-18, iQqI gaVI, mò 5)

duqIAw nwsiq ekê rihAw smwe ] (1140-8, BYra, mò 5)

duqIAw Bwa n jwxnI scy dI Aws ] (321-15, gaVI, mò 5)

duqIAw Bwa ibprIiq AnIiq dwsw nh BwvE jIa ] (80-10, isrIrwgu, mò 5)

duqIAw maly cwir byd ] (1193-16, bszqu, Bgq kbIr jI)

duqIAw mwlkask Awlwpih ] (1430-4, mwlw, -)

duqIE mqw due mwnuK phucwva ] (371-13, Awsw, mò 5)

duquky (478-5)

duD ibnu Dynu pzK ibnu pzKI jl ibnu aqBuj kwim nwhI ] (354-14, Awsw, mò 1)

duDw QxI n AwveL iPir hoe n mylw ]2] (794-18, sUhI lilq, syK PrId jI)

dunzïIAw murdwr KurdnI gwPl hvwe ] rhwa ] (723-14, iqlzg, mò 5)

dunIAw swg{ duq{ khIEy ika kir pweLEy pwro ] (938-13, rwmklI, mò 1)

dunIAw husIAwr bydwr jwgq musIAq ha ry BweL ] (972-8, rwmklI, Bgq kbIr jI)

dunIAw kwrix dInu gvweAw ]5] (1410-11, slok vwrW qy vDIk, mò 1)

dunIAw kIAw vifAweLAw kvnY Awvih kwim ] (45-2, sRIrwgu, mò 5)

dunIAw kIAw vifAweLAw nwnk siB kêimq ]2] (319-10, gaVI, mò 5)

dunIAw ky dr kyqVy kyqy Awvih jWih ] (1286-8, mlwr, mò 1)

dunIAw kyrI dosqI mnmuK diJ mrzin ] (755-3, sUhI, mò 3)

dunIAw kY isir kwlu dUjw BweAw ] (1282-12, mlwr, mò 3)

dunIAw kYis mukwmy ] (64-5, isrIrwgu, mò 1)

dunIAw Kylu burw {T quTw ] (1020-5, mw}, mò 5)

dunIAw KotI rwis këVì kmweLEy ] (144-18, mwJ, mò 1)

dunIAw cIj iPlhwl sgly scu suKu qyrw nwa ] (724-14, iqlzg, mò 5)

dunIAw dosu rosu hY loeL ] (1161-8, BYra, mò 5)

dunIAw DzDY lwe Awpu CpweAw ] (1279-19, mlwr, mò 2)

dunIAw n swlwih jo mir vzösI ] (755-2, sUhI, mò 3)

dunIAw mukwmy PwnI qhkIk idl dwnI ] (721-5, iqlzg, mò 1)

dunIAw rzg n AwvY nyVY ija kêsm pwtu iGa pwkê hrw ]13] (1084-10, mw}, mò 5)

dunIAw lib peAw Kwq Azdir AglI gl n jwxIAw ]4] (1020-3, mw}, mò 5)

duibDw shij smwE kwmix v{ pwE gurmqI rzgu lwE ] (245-4, gaVI, mò 3)

duibDw cUkI shij suBwe ] (1247-4, swrzg, mò 3)

duibDw cUkY qW sbdu pCwxu ] (1343-17, pRBwqI, mò 1)

duibDw Coif kêvwtVI mUshugy BweL ] (419-12, Awsw, mò 1)

duibDw Coif nwim insqrY ]2] (352-3, Awsw, mò 1)

duibDw Coif BE inrzkwrI ] (685-14, DnwsrI, mò 1)

duibDw durmiq ADulI kwr ] (1190-3, bszqu, mò 1)

duibDw dUjw qãibiD mweAw ] (113-7, mwJ, mò 3)

duibDw n pVa hir ibnu ho{ n pUja mVY mswix n jweL ] (634-8, soriT, mò 1)

duibDw barI mnu barweAw ] (1342-2, pRBwqI ibBws, mò 1)

duibDw bwDw AwvY jwvY ] (109-14, mwJ, mò 1)

duibDw mhlu n pwvY jig JUTI gux Avgx n pCwxy ]7] (1233-17, swrzg, mò 3)

duibDw mnmuK roig ivAwpy qãsnw jlih AiDkweL ] (1130-4, BYra, mò 3)

duibDw mwir hir mzin vsweL ] (663-17, DnwsrI, mò 3)

duibDw mwir bRHÌu bIcwry ]1] (1128-17, BYra, mò 3)

duibDw mwry eksu isa ilv lwE ] (119-8, mwJ, mò 3)

duibDw myit iKmw gih rhhu ] (343-14, gaVI iQqzïI, Bgq kbIr jI)

duibDw mYlu cukweLAnu hir rwiKAw ar Dwir ] (35-14, isrIrwgu, mò 3)

duibDw rwqy mhlu n pwvih ] (904-19, rwmklI, mò 1)

duibDw rogu su AiDk vfyrw mweAw kw muhqwju BeAw ]8] (1153-17, BYra, mò 1)

duibDw lwgy nwmu ivswrw ] (416-4, Awsw, mò 1)

duibDw lwgy pic muE Azqir qãsnw Aig ] (19-10, isrIrwgu, mò 1)

duibDw lwgY dh idis DwvY ] (127-13, mwJ, mò 3)

duibDw loiB lgy hY pRwxI min korY rzgu n AwvYgo ] (1310-6, kwnVw, mò 4)

duibDw ivic bYrwgu n hovI jb lgu dUjI rweL ] (634-15, soriT, mò 1)

duXw kwglu iciq n jwxdw ] (73-11, isrIrwgu, mò 5)

duXI kêdriq swjIEy kir Awsxu ifTo cwa ] (463-4, Awsw, mò 1)

duXY Bwe ivgucIEy gil peLsu jm kI Pws ] (134-7, mwJ, mò 5)

durgzD Apivõ Apwvn BIqir jo dIsY so Cwrw ]1] rhwa ] (530-10, dyvgzDwrI mò 5)

durgm sQwn sugmz mhw dUK sbL sUKxh ] (1357-18, shsøqI, mò 5)

durgw koit jw kY mrdnu krY ] (1162-18, BYra, Bgq kbIr jI)

durjn syqI nyhu qU kY guix hir rzgu mwxhI ]1] (1097-14, mw}, mò 5)

durjn syqI nyhu rcweAo dis ivKw mY kwrxu ] (959-12, rwmklI, mò 5)

durjn qU jlu BwhVI ivCoVy mir jwih ] (1094-15, mw}, mò 5)

durjn qy swjn BE Byty gur goivzd ] (934-17, rwmklI dKxI, mò 1)

durjn mwry vYrI szGwry siqguir mo ka hir nwmu idvweAw ]1] rhwa ] (370-13, Awsw, mò 5)

durjnu dUjw Bwa hY vyCoVw hamY rogu ] (1094-16, mw}, mò 5)

durjoDn kw miQAw mwnu ]7] (1163-7, BYra, Bgq kbIr jI)

durqu geAw hir nwmu iDAwE ]1] rhwa ] (801-16, iblwvlu, mò 5)

durqu geAw guir igAwnu ÜãVweL ]1] rhwa ] (430-14, Awsw, mò 5)

durqu gvweAw hir pRiB Awpy sBu szsw{ abwirAw ] (620-1, soriT, mò 5)

durbcn Byd Brmz swkq ipsnz q surjnh ] (1357-19, shsøqI, mò 5)

durbwsw isa krq TgarI jwdv E Pl pwE ] (693-3, DnwsrI, Bgq nwmdyv jI)

durmiq AzDulw ibnis ibnwsY mUTy roe pUkwrw hy ]9] (1027-5, mw}, mò 1)

durmiq Agin jgq prjwrY ] (225-17, gaVI, mò 1)

durmiq isa nwnk PiDAo rwiK lyhu Bgvwn ]34] (1428-6, slok, mò 9)

durmiq hrxwKsu durwcwrI ] (224-15, gaVI, mò 1)

durmiq hrI syvw krI Byty swD øpwl ] (299-6, iQqI gaVI, mò 5)

durmiq hoeL sglI nws ]1] (891-12, rwmklI, mò 5)

durmiq kbuiD geL suiD hoeL rwm nwim mnu lwE ] (443-19, Awsw, mò 4)

durmiq kw duKu kitAw Bwgu bYTw msqik Awe jIa ]11] (72-9, isrIrwgu, mò 1)

durmiq KoeLEy hW ] (410-9, AwswvrI, mò 5)

durmiq KotI Kotu kmwvY ] (1047-9, mw}, mò 3)

durmiq gqu BeL kIriq Twe ] (351-19, Awsw, mò 1)

durmiq GxI ivgUqI BweL dUjY Bwe KuAweL ] (635-12, soriT, mò 1)

durmiq jwe pmL pdu pwE ] (737-1, sUhI, mò 5)

durmiq JUTI burI buirAwir ] (1047-7, mw}, mò 3)

durmiq iqAwig lwhw ikCu lyvhu ] (356-12, Awsw, mò 1)

durmiq prhir CwfI Foil ] (933-9, rwmklI dKxI, mò 1)

durmiq PwQw PwhIEy iPir iPir pCoqwe ] (1009-17, mw}, mò 1)

durmiq bwDw srpin KwDw ] (939-14, rwmklI, mò 1)

durmiq ibkwr mlIn miq hoCI ihrdw kêsuDu lwgw moh kë{ ] (1198-11, swrzg, mò 4)

durmiq ibnsI kêbuiD ABwgI ] (100-1, mwJ, mò 5)

durmiq ibnsY ikAw kih roiq ] (413-10, Awsw, mò 1)

durmiq ibnsY rwcY hir nwe ]2] (893-13, rwmklI, mò 5)

durmiq BwghIn miq PIky nwmu sunq AwvY min rohY ] (493-1, gUjrI, mò 4)

durmiq mdu jo pIvqy ibKlI piq kmlI ] (399-11, Awsw, mò 5)

durmiq mrY inq hoe KuAwro ] (1058-8, mw}, mò 3)

durmiq imtI hamY CutI ismrq hir ko nwm ] (300-2, iQqI gaVI, mò 5)

durmiq myit buiD prgwsI jn nwnk gurmuiK qwrI ]4]1]2] (495-13, gUjrI, mò 5)

durmiq mYlu sBu durqu gvweAw ]4]5]44] (362-12, Awsw, mò 3)

durmiq mYlu hrI AigAwnu AzDy{ geAw ] (1116-4, quKwrI, mò 4)

durmiq mYlu geL sB iqn kI jo rwm nwm rzig rwqy ]3] (169-8, gaVI pUrbI, mò 4)

durmiq mYlu geL sB nIkir hir Amãiq hir sir nwqw ]1] (984-12, mwlI gaVw, mò 4)

durmiq mYlu geL sB nIkil sqszgiq imil buiD pwe ]1] (880-18, rwmklI, mò 4)

durmiq mYlu geL hir BijAw jn nwnk pwir prw ]4]3] (799-17, iblwvlu, mò 4)

durmiq mYlu geL BRmu Bwgw hamY ibnTI pIrw ] (774-19, sUhI, mò 4)

durmiq ivCuiV cotw Kwe ] (944-6, rwmklI, mò 1)

durlB dyh aDrzq swD srx nwnk ] (1354-6, shsøqI, mò 5)

durlB dyh pwe mwns kI ibrQw jnmu isrwvY ] (220-1, gaVI, mò 9)

durlBz Ek Bgvwn nwmh nwnk lbiÆXz swDszig øpw pRBz ]35] (1357-3, shsøqI, mò 5)

dulB kil dunI hW ] (409-19, AwswvrI, mò 5)

dulB jnmu sPlu nwnk Bv aqwir pwir ]2]1]45] (1307-5, kwnVw, mò 5)

dulB jnmu icrzkwl pweAo jwqa kafI bdlhw ] (1203-12, swrzg, mò 5)

dulB jnmu puNn Pl pweAo ibrQw jwq AibbykY ] (658-8, soriT, Bgq rivdws jI)

dulB dyh AweL prvwnu ] (1148-5, BYra, mò 5)

dulB dyh svwir ] (895-14, rwmklI, mò 5)

dulB dyh hoeL prvwnu ] (193-14, gaVI, mò 5)

dulB dyh KoeL AigAwnI jV ApuxI Awip apwVI jIa ]3] (105-10, mwJ, mò 5)

dulB dyh jip hoq punIqw jm kI õws invwrY ] (1208-17, swrzg, mò 5)

dulB dyh jIqI nhI hwry ]1] (387-4, Awsw, mò 5)

dulB dyh qqkwl aDwrY ] (296-7, gaVI suKmnI, mò 5)

dulB dyh nwnk insqwir ]4]51]120] (190-3, gaVI, mò 5)

dulB dyh pweL vfBwgI ] (188-5, gaVI, mò 5)

dUsr Awn n Av{ purKu p@rwqnu suxIEy ] (1386-9, svXy, mò 5)

dUsr hoAw nw ko hoeL ] (740-11, sUhI, mò 5)

dUsr hoe q soJI pwe ] (294-17, gaVI suKmnI, mò 5)

dUsr kanu khY bIcw{ ] (280-19, gaVI suKmnI, mò 5)

dUsr nwhI Avr ko nwnk byprvwh ]1] (252-12, gaVI, mò 5)

dUsr nwhI Twa kw pih jweLEy ] (704-13, jYqsrI, mò 5)

dUK sUK sB iqsu rjwe ]7] (1188-8, bszqu, mò 1)

dUK sUK pRB dyvnhw{ ] (283-1, gaVI suKmnI, mò 5)

dUK sUK bwDO szswr ] (1192-18, bszqu, mò 5)

dUK sUK mwn Apmwn ] (292-2, gaVI suKmnI, mò 5)

dUK sog kw FwihAo fyrw And mzgl ibsrwmw ] (614-15, soriT, mò 5)

dUK hrY Bvjlu qrY mn iczidAw Plu pwe ] (298-7, iQqI gaVI, mò 5)

dUK iqsY pih AwKIAih sUK ijsY hI pwis ]3] (16-3, isrIrwgu, mò 1)

dUK drd klys ibnsih ijsu bsY mn mwih ] (1017-12, mw}, mò 5)

dUK drd iqh imtih iKnwhU ] (259-14, gaVI, mò 5)

dUK drd qãsnw buJY nwnk nwim smwa ]1] (252-19, gaVI, mò 5)

dUK drd n Ba ibAwpY nwmu ismrq sd suKI ] (456-9, Awsw, mò 5)

dUK drd ibnsy BY BmL ] (183-12, gaVI guAwryrI, mò 5)

dUK drd ibnsY Bv swg{ gur kI mUriq irdY bswe ]1] rhwa ] (1268-3, mlwr, mò 5)

dUK drd BRm ibnsy JUTy ]1] (1340-8, pRBwqI, mò 5)

dUK drd rog sgl ibdwirAw ]2] (195-15, gaVI, mò 5)

dUK dIn n Ba ibAwpY imlY suK ibsRwmu ] (1006-11, mw}, mò 5)

dUK n BUK n rogu n ibAwpY suK swgr srxI pwE ] (782-9, sUhI, mò 5)

dUK invwrxu gur qy jwqw ] (1044-6, mw}, mò 3)

dUK pwp kw fyrw FwTw kwrju AweAw rwsI rwm ] (781-19, sUhI, mò 5)

dUK ibswrxhw{ suAwmI kIqw jw kw hovY ] (438-3, Awsw, mò 1)

dUK ibnws kIAw suiK fyrw jw qãpiq rhy AwGweL hy ]7] (1071-19, mw}, mò 5)

dUK ibnwsnI hW ] (409-19, AwswvrI, mò 5)

dUK BRmu hmwrw sgl imtweAw ] (562-13, vfhzsu, mò 5)

dUK BUK szsw imitAw gwvq pRB nwm ] (819-3, iblwvlu, mò 5)

dUK BUK szswir kIE shsw Ehu cukwvhy ] (567-7, vfhzsu, mò 1)

dUK BUK dwirdà nwTy pRgtu mgu idKweAw ] (459-1, Awsw, mò 5)

dUK BUK imtY qyro shsw suK pwvih qUz suKmin nwrI ]1] rhwa ] (377-16, Awsw, mò 5)

dUK rog szqwp aqry suxI scI bwxI ] (922-18, rwmklI, mò 3)

dUK rog siB geAw gvwe ] (1256-18, mlwr, mò 1)

dUK rog sog siB ibnsy gur pUry imil pwp qjwex ]1] rhwa ] (744-3, sUhI, mò 5)

dUK rog ibnsy BY BmL ] (296-8, gaVI suKmnI, mò 5)

dUK rog BE gqu qn qy mnu inrmlu hir hir gux gwe ] (373-1, Awsw, mò 5)

dUK rog BY sgl ibnwsy jo AwvY hir szq srn ] (1206-9, swrzg, mò 5)

dUK ivswrxu sbdu hY jy mzin vswE koe ] (1413-12, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

dUK ivswrxu syivAw sdw sdw dwqw{ ]1] (660-4, DnwsrI, mò 1)

dUKu Azdohu nhI iqih Twa ] (345-12, gaVI, Bgq rivdws jI)

dUKu AzDyrw sglw jwe ]1] (867-1, goùf, mò 5)

dUKu AzDyrw Gr qy imitAo ] (241-12, gaVI, mò 5)

dUKu AzDyrw mn qy jwe ] (893-13, rwmklI, mò 5)

dUKu szqwpu n lgeL ijsu hir kw nwmu ADw{ ] (44-9, isrIrwgu, mò 5)

dUKu geAw sBu rogu geAw ] (890-12, rwmklI, mò 5)

dUKu geAw suKu Awe smwxw ] (566-14, vfhzsu, mò 1)

dUKu Gxo dohwgxI ika iQ{ rhY suhwgu ]1] (57-19, isrIrwgu, mò 1)

dUKu Gxo dohwgxI nw Gir syj Bqw{ ]1] (58-13, isrIrwgu, mò 1)

dUKu Gxo mrIEy krqwrw ] (1189-3, bszqu, mò 1)

dUKu Gno jb hoqy dUir ] (384-12, Awsw, mò 5)

dUKu qdy jid vIsrY suKu pRB iciq AwE ] (813-9, iblwvlu, mò 5)

dUKu drdu esu qn qy jwe ]1] rhwa ] (741-13, sUhI, mò 5)

dUKu drdu sBu qw kw nsY ]1] (1340-1, pRBwqI, mò 5)

dUKu drdu jmu nyiV n AwvY ] (191-15, gaVI, mò 5)

dUKu drdu iqh nwnk nsY ]4]10]79] (179-5, gaVI guAwryrI, mò 5)

dUKu drdu nh ibAwpY rogu ] (1149-17, BYra, mò 5)

dUKu drdu BRmu qw kw Bwgw ]1] (194-13, gaVI, mò 5)

dUKu drdu BRmu qw kw BwgI ]1] rhwa ] (186-9, gaVI, mò 5)

dUKu drdu BRmu qw kw BwgY ] (1079-12, mw}, mò 5)

dUKu drdu BRmu qw kw BwgY ] (864-10, goùf, mò 5)

dUKu drdu Brmu Ba nisAw ] (189-18, gaVI, mò 5)

dUKu drdu mn qy Ba jwe ] (293-6, gaVI suKmnI, mò 5)

dUKu drdu rogu mwe mYfw hBu nsY ]1] (397-4, Awsw, mò 5)

dUKu drdu vf rogu n pohy iqsu mwe ] (522-1, gUjrI, mò 5)

dUKu n dyeL iksY jIA piq isa Gir jwva ] (322-10, gaVI, mò 5)

dUKu n imtY ibnu gur kI srxw ] (1033-2, mw}, mò 1)

dUKu n lwgY kdy quDu pwrbRHÌu icqwry ] (818-4, iblwvlu, mò 5)

dUKu imtY scu sbid pCwnY ]1] (416-13, Awsw, mò 1)

dUKu rogu sogu ibsrY jb nwmu ] (186-5, gaVI, mò 5)

dUKu rogu kCu Ba n ibAwpY ] (184-4, gaVI guAwryrI, mò 5)

dUKu rogu n Ba ibAwpY ijnéI hir hir iDAweAw ] (544-2, ibhwgVw, mò 5)

dUKin gwva suiK BI gwva mwrig pziQ sméwrI ] (401-14, Awsw, mò 5)

dUKw sjweL gxq nwhI kIAw Apxw pweAo ] (460-6, Awsw, mò 5)

dUKw qy suK @pjih sUKI hovih dUK ] (1328-1, pRBwqI, mò 1)

dUKI apjY dUKI ibnsY ikAw lY AweAw ikAw lY jwhw hy ]12] (1033-3, mw}, mò 1)

dUKI Bir AweAw jgqu sbweAw kaxu jwxY ibiD myrIAw ] (767-6, sUhI, mò 1)

dUjVY kwmix Brim BulI hir v{ n pwE rwm ] (439-15, Awsw, mò 3)

dUjw syvin nwnkw sy pic pic muE Ajwx ]1] (315-5, gaVI, mò 5)

dUjw hoe q soJI pwe ] (797-3, iblwvlu, mò 3)

dUjw kaxu khw nhI koeL ] (223-3, gaVI, mò 1)

dUjw Kylu kir idKlweAw ] (73-1, isrIrwgu, mò 1)

dUjw jwe ekqu Gir AwnY ] (943-14, rwmklI, mò 1)

dUjw iqsu n buJwehu pwrbRHÌ nwmu dyhu AwDw{ ] (962-4, rwmklI, mò 5)

dUjw Qwa n ko suJY gur myly scu soe ]1] rhwa ] (49-15, isrIrwgu, mò 5)

dUjw nhI jwnY koe ] (895-5, rwmklI, mò 5)

dUjw nwhI Aa{ ko qw kw Ba krIEy ] (399-19, Awsw, mò 5)

dUjw nwhI koe ijsu AwgY ipAwry jwe khw ]1] rhwa ] (660-8, DnwsrI, mò 1)

dUjw ph{ BeAw jwgu AcyqI rwm ] (1110-5, quKwrI, mò 1)

dUjw Brmu shij suBwE ] (222-15, gaVI guAwryrI, mò 1)

dUjw BRmu gVì kitAw mohu loBu Ahzkwrw ] (1087-4, mw}, mò 4)

dUjw Brmu gur sbid jlwE ] (115-6, mwJ, mò 3)

dUjw Bwa Awip vrqweAw ] (1054-13, mw}, mò 3)

dUjw Bwa kir pUjdy mnmuK AzD gvwr ]5] (1346-8, pRBwqI ibBws, mò 3)

dUjw Bwa gur sbid jlweAw ] (129-14, mwJ, mò 3)

dUjw Bwa n dyeL ilv lwgix ijin hir ky crx ivswry ] (796-16, iblwvlu, mò 3)

dUjw Bwa rcweAonu õY gux vrqwrw ] (948-13, rwmklI, mò 3)

dUjw Bwa ivswrIEy Ehu qMbolw Kwe rI ]2] (400-11, Awsw, mò 5)

dUjw mwir sbid pCwqw ]6] (223-6, gaVI, mò 1)

dUjw mwir mnu sic smwxw ] (120-8, mwJ, mò 3)

dUjw myty Eko soe ]4]14] (353-5, Awsw, mò 1)

dUjw mytY Ekê idKwE ] (1040-11, mw}, mò 1)

dUjw mytY Eko hovY ] (943-5, rwmklI, mò 1)

dUjw rzgu jweL swic smweL sic Bry Bzfwrw ] (571-5, vfhzsu, mò 3)

dUjI Avr n jwpis kweL sgl qumwrI Dwrxw ]1] (1076-17, mw}, mò 5)

dUjI syvw jIvnu ibrQw ] (1182-7, bszqu, mò 5)

dUjI kwrY lig jnmu gvweLEy ] (144-16, mwJ, mò 1)

dUjI kwrY ligAw iPir jonI pwvY ] (791-17, sUhI, mò 2)

dUjI Coif kêvwtVI eks sa icqu lwe ] (1426-1, slok vwrW qy vDIk, mò 5)

dUjI jwe n suJeL ikQY këkx jwa ] (137-10, mwJ, mò 5)

dUjI durmiq ANnI bolI ] (1022-11, mw}, mò 1)

dUjI durmiq AwKY doe ] (223-3, gaVI, mò 1)

dUjI durmiq sbdy KoeL ] (1051-14, mw}, mò 3)

dUjI durmiq kwrju n hovY ] (1058-2, mw}, mò 3)

dUjI durmiq drdu n jwe ] (832-5, iblwvlu, mò 1)

dUjI nwhI jwe ikin ibiD DIrIEy ] (322-1, gaVI, mò 5)

dUjI bwq n DreL kwnw ] (340-12, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

dUjI mweAw jgq icq vwsu ] (223-2, gaVI, mò 1)

dUjy Gr ky caqIs ] (378-19, Awsw, mò 5)

dUjy qy jy Eko jwxY ] (842-8, iblwvlu, mò 3)

dUjY sBu ko lig ivguqw ibnu siqgur bUJ n pweL ] (1287-10, mlwr, mò 1)

dUjY iknY suKu n pweAo iprw jIa ibiKAw loiB luBwE ] (246-18, gaVI, mò 3)

dUjY dUjI qrP hY këiV imlY n imilAw jwe ] (1281-9, mlwr, mò 3)

dUjY phrY rYix kY vxjwirAw imõw Bir juAwnI lhrI dye ] (77-11, isrIrwgu, mò 5)

dUjY phrY rYix kY vxjwirAw imõw Bir jobin mY miq ] (75-15, isrIrwgu, mò 1)

dUjY phrY rYix kY vxjwirAw imõw mnu lwgw dUjY Bwe ] (76-14, isrIrwgu, mò 4)

dUjY phrY rYix kY vxjwirAw imõw ivsir geAw iDAwnu ] (75-1, isrIrwgu, mò 1)

dUjY pwQr DrIEy pwa ] (525-5, gUjrI, Bgq nwmdyv jI)

dUjY bhuqy rwh mn kIAw mqI iKzfIAw ] (145-19, mwJ, mò 1)

dUjY Brim BulweAw hamY duKu pwhI ] (1091-19, mw}, mò 3)

dUjY Bwe AigAwnu duhylw ]4] (226-9, gaVI, mò 1)

dUjY Bwe AigAwnI pUjdy drgh imlY sjwe ] (88-3, isrIrwgu, mò 3)

dUjY Bwe Aiq duKu lgw mir jMmY AwvY jwe ] (591-17, vfhzsu, mò 3)

dUjY Bwe Awqm szGwrih ] (362-13, Awsw, mò 3)

dUjY Bwe sdw duKu hY inq nI{ ivrolY ] (955-8, rwmklI, mò 1)

dUjY Bwe sdw duKu pwE õY gux Brim Bulwedw ]4] (1066-5, mw}, mò 3)

dUjY Bwe sB prj ivgoeL ] (664-15, DnwsrI, mò 3)

dUjY Bwe suKu pwE n koeL ] (123-7, mwJ, mò 3)

dUjY Bwe suqy kbih n jwgih mweAw moh ipAwr ] (508-18, gUjrI kI vwr, mò 3)

dUjY Bwe sUqy kbhu n jwgih mweAw moh ipAwr ] (852-4, iblwvlu, mò 3)

dUjY Bwe hir nwmu ivswirAw mn mUrK imlY sjwe ] (85-15, isrIrwgu, mò 3)

dUjY Bwe k}pI dUKu pwvih AwgY jwe ]2] (559-9, vfhzsu, mò 3)

dUjY Bwe kwr kmwvxI inq qotw sYswrw ]5] (1009-6, mw}, mò 1)

dUjY Bwe ko nw imlY iPir iPir AwvY jwe ] (27-5, isrIrwgu, mò 3)

dUjY Bwe Gxw duKu AwgY ] (1052-15, mw}, mò 3)

dUjY Bwe jgqu prboDdw nw bUJY bIcw{ ] (86-8, isrIrwgu, mò 3)

dUjY Bwe jwe jgu prboDY ibKu mweAw moh suAwe ] (512-8, gUjrI kI vwr, mò 3)

dUjY Bwe jyqw pVih pVq guxq sdw duKu hoeL ]1] (492-1, gUjrI, mò 3)

dUjY Bwe jyqy kmL kry duKu lgY qin Dwe ] (593-7, vfhzsu, mò 3)

dUjY Bwe dustu Awqmw Aohu qyrI srkwr ] (38-19, isrIrwgu, mò 3)

dUjY Bwe dustw kw vwsw ] (1068-15, mw}, mò 3)

dUjY Bwe duKu hoe mnmuK jim joihAw jIa ] (690-11, DnwsrI, mò 4)

dUjY Bwe duKu hoe mnmuiK jim joihAw jIa ]4] (690-14, DnwsrI, mò 4)

dUjY Bwe duKu pweAw sB johI jmkwil ] (84-19, isrIrwgu, mò 3)

dUjY Bwe duKu lwedw bhuqI dye sjwe ] (33-13, isrIrwgu, mò 3)

dUjY Bwe dYq szGwry ] (225-1, gaVI, mò 1)

dUjY Bwe n syivAw jwe ] (161-11, gaVI guAwryrI, mò 3)

dUjY Bwe n lwgY koe ]1] (362-7, Awsw, mò 3)

dUjY Bwe nwa kdy n pwein duKu lwgw Aiq BwrI ] (1246-15, swrzg, mò 3)

dUjY Bwe nwmu ivswirAw mn mUrK imlY sjwe ] (1249-2, swrzg, mò 3)

dUjY Bwe prpzic lwgy ] (842-4, iblwvlu, mò 3)

dUjY Bwe pVih inq ibiKAw nwvhu diX KuAweAw ] (513-9, gUjrI kI vwr, mò 3)

dUjY Bwe pVY nhI bUJY ] (127-11, mwJ, mò 3)

dUjY Bwe PwQy jm jwlw ] (1133-2, BYra, mò 3)

dUjY Bwe iPrih hamY kmL kmwE ] (441-17, Awsw, mò 3)

dUjY Bwe iPrY dyvwnI ] (1047-16, mw}, mò 3)

dUjY Bwe bhuqu Gr gwly ] (1160-11, BYra, mò 5)

dUjY Bwe bhuqu duKu lwgw jlqw kry pukwr ] (594-14, vfhzsu, mò 3)

dUjY Bwe bwDw jm PwsI ] (1047-2, mw}, mò 3)

dUjY Bwe ibrQw jnmu gvwE ] (124-1, mwJ, mò 3)

dUjY Bwe iblwvlu n hoveL mnmuiK Qwe n pwe ] (849-10, iblwvlu, mò 3)

dUjY Bwe BrzimAw Amãq jlu plY n pwe ] (1284-16, mlwr, mò 3)

dUjY Bwe Brim BulweAw ] (1065-14, mw}, mò 3)

dUjY Bwe Brim Bulwnw ] (159-11, gaVI guAwryrI, mò 3)

dUjY Bwe Brim ivguqI mnmuiK mohI jmkwil ] (569-7, vfhzsu, mò 3)

dUjY Bwe Bvih ibKu mweAw ] (366-14, Awsw, mò 4)

dUjY Bwe mhw duKu pwvih ] (128-1, mwJ, mò 3)

dUjY Bwe mnmuiK duKu pweAw ]3] (1261-17, mlwr, mò 3)

dUjY Bwe mweAw mnu Brmwvih ] (116-18, mwJ, mò 3)

dUjY Bwe muTI jIa ibnu gur sbd krwry ] (244-2, gaVI pUrbI, mò 3)

dUjY Bwe lgw duKu pwE ] (1066-9, mw}, mò 3)

dUjY Bwe lgy sjx n AwKIAih ij AiBmwnu krih vykwr ] (643-13, soriT, mò 3)

dUjY Bwe lgy duKu pweAw ] (362-6, Awsw, mò 3)

dUjY Bwe lgy pCuqwxy ] (839-2, iblwvlu, mò 1)

dUjY BwvzïI nwnkw vhix luVézdVI jwe ]16] (1426-2, slok vwrW qy vDIk, mò 5)

dUjY mwe bwp kI suiD ] (137-16, mwJ, mò 1)

dUjY muTI rovY DwhI ] (127-3, mwJ, mò 3)

dUjY lgI Brim BulwvY ] (363-7, Awsw, mò 3)

dUjY lgy pic muE mUrK AzD gvwr ] (85-10, isrIrwgu, mò 3)

dUjY lwig jgu Kip Kip mUAw ] (113-9, mwJ, mò 3)

dUjY lwgw sBu jgu kwcw ] (1049-5, mw}, mò 3)

dUjY lwgI iPir pCoqwxI ] (129-11, mwJ, mò 3)

dUjY lwgI Brim BulwxI ] (110-7, mwJ, mò 3)

dUjY lwgI mhlu n pwE ] (111-19, mwJ, mò 3)

dUjY lwgy jnmu gvweAw ibnu bUJy duKu pwedw ]9] (1066-11, mw}, mò 3)

dUjY lwgy mnmuiK roe ] (1049-11, mw}, mò 3)

dUjY lokI bhuqu duKu pweAw ] (1173-4, bszqu, mò 3)

dUx c@xI dy vifAweL soBw nIqw nIq ]1] rhwa ] (618-13, soriT, mò 5)

dUix n preL Pzk ibcwrY ] (341-18, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

dUxI caxI krwmwiq scy kw scw FoAw ] (968-17, rwmklI, blvzif qy sqw)

dUq dust iqsu pohq nwih ] (868-9, goùf, mò 5)

dUq dusmx siB sjx hoE Eko suAwmI AwihAw jIa ]2] (107-3, mwJ, mò 5)

dUq dusmn siB quJ qy invrih pRgt pRqwpu qumwrw ] (681-13, DnwsrI, mò 5)

dUq lgy iPir cwkrI siqgur kw vyswhu ] (18-4, isrIrwgu, mò 1)

dUqu n lwig skY gun gwe ]2] (416-4, Awsw, mò 1)

dUqh dhnu BeAw goivzdu pRgtweAw ] (460-14, Awsw, mò 5)

dUqn szgrIAw ] (537-4, ibhwgVw, mò 5)

dUqw no PêrmweAw lY cly piq gvwe ] (417-7, Awsw, mò 1)

dUDu ktorY gfvY pwnI ] (1163-16, BYra, Bgq nwmdyv jI)

dUDu kmL Pêin suriq smwexu hoe inrws jmwvhu ]1] (728-4, sUhI, mò 1)

dUDu krmu szqoKu GIa kir Eysw mWga dwnu ]3] (1329-8, pRBwqI, mò 1)

dUDu q bCrY Qnhu ibtwirAo ] (525-11, gUjrI, Bgq rivdws jI)

dUDu pIa goibzdy rwe ] (1163-17, BYra, Bgq nwmdyv jI)

dUDu pIa myro mnu pqIAwe ] (1163-17, BYra, Bgq nwmdyv jI)

dUDu pIAwe Bgqu Gir geAw ] (1163-19, BYra, Bgq nwmdyv jI)

dUDih duih jb mtukI BrI ] (1166-7, BYra, Bgq nwmdyv jI)

dUir gvnu isr @pir mrnw ]1] (793-19, sUhI, Bgq rivdws jI)

dUir drdu miQ Amãqu Kwe ] (1188-11, bszqu, mò 1)

dUir n hoeL kqhU jweLEy ] (395-13, Awsw, mò 5)

dUir n jwnw Azqir mwnw hir kw mhlu pCwnw ] (1108-5, quKwrI, mò 1)

dUir n nyrY sB kY szgw ] (236-1, gaVI guAwryrI, mò 5)

dUir nwhI dyKhu kir nzdir ] (1026-8, mw}, mò 1)

dUir nwhI myro pRBu ipAwrw ] (1197-15, swrzg, mò 1)

dUir prweAo mn kw ibrhw qw mylu kIAo myrY rwjn ]3] (671-8, DnwsrI, mò 5)

dUir bqwvq pweAw nIrw ]12] (344-3, gaVI iQqzïI, Bgq kbIr jI)

dUir BeL jip nwmu murwrI ]3] (742-19, sUhI, mò 5)

dUir rhI ah jn qy bwt ]2] (393-14, Awsw, mò 5)

dUrhu hI qy Bwig geAo hY ijsu gur imil CutkI qãkêtI ry ]1] (535-17, dyvgzDwrI mò 5)

dUrbw p}ra AzgrY gur nwnk jsu gweAo ] (1390-18, sveLE mhly pihly ky, kl)

dUVw AweAoih jmih qxw ] (92-7, isrIrwgu, qãlocn)

dy swbUxu leLEy Aohu Doe ] (4-12, jpu, mò 1)

dy kNnu suxhu Ardwis jIa ] (74-2, isrIrwgu, mò 5)

dy kY cakw kFI kwr ] (472-2, Awsw, mò 1)

dy gunw siq BYx Brwv hY pwrzgiq dwnu pVIvdY ] (966-15, rwmklI, blvzif qy sqw)

dy dy nIv idvwl aswrI Bsmzdr kI FyrI ] (155-7, gaVI cyqI, mò 1)

dy dy mzgih shsw gUxw soB kry szsw{ ] (466-2, Awsw, mò 1)

dy dy lYxw lY lY dyxw nrik surig Avqwr ] (1243-15, swrzg, mò 2)

dy dy vyKY hukmu clwE ija jIAw kw irjkê peAw ]12] (433-4, Awsw, mò 1)

dy vifAweL kry su hoe ]2] (355-12, Awsw, mò 1)

dyùih ADw{ sbL ka Twkêr jIA pRwn suKdwqy ]1] (1209-12, swrzg, mò 5)

dyùdw nrik surig lYdy dyKhu Ehu iD|wxw ] (1290-7, mlwr, mò 1)

dyùdw mUz ip{ dis hir sjxu isrjxhwirAw ] (1421-18, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

dyùdw rhY n cUkY Bogu ] (349-10, Awsw, mò 1)

dyùdy qoit n AwveL Agnq Bry Bzfwr ] (257-10, gaVI, mò 5)

dyùdy qoit nwhI iqsu krqy pUir rihAo rqnwg{ ry ]3] (209-17, gaVI, mò 5)
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương