Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang109/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   105   106   107   108   109   110   111   112   ...   160

idnu rwiq cwnxu cwa apjY sbdu gur kw min vsY ] (767-4, sUhI, mò 1)

idnu rwqI AwrwDhu ipAwro inmK n kIjY FIlw ] (498-15, gUjrI, mò 5)

idnu rYix sB suhwvxy ipAwry ijqu jpIEy hir nwa ]5] (432-5, Awsw, mò 5)

idnu rYix swis swis gux gwvw jy suAwmI quDu Bwvw ] (747-8, sUhI, mò 5)

idnu rYix suhwvVI AweL ismrq nwmu hry ] (458-19, Awsw, mò 5)

idnu rYix GVI n csw ivsrY swis swis inrzjno ] (843-13, iblwvlu dKxI, mò 1)

idnu rYix ij pRB kza syvdy iqn kY sd bilhwr ]2] (137-4, mwJ, mò 5)

idnu rYix ijsu n ivsrY so hirAw hovY jzqu ]3] (137-8, mwJ, mò 5)

idnu rYix TwFI kra syvw pRBu kvn jugqI pweAw ] (845-16, iblwvlu, mò 5)

idnu rYix qyrw nwmu vKwnw ]1] (388-1, Awsw, mò 5)

idnu rYix nwnkê nwmu iDAwE ] (864-1, goùf, mò 5)

idnu rYix nwmu iDAwedw iPir pwe n moAw ] (1193-10, bszqu, mò 5)

idnu rYix rlIAw krY kwmix imty sgl Azdysw ] (247-15, gaVI, mò 5)

idnu rYin Apnw kIAw pweL ] (745-4, sUhI, mò 5)

idnu rYin sdw gun gwa ] (895-9, rwmklI, mò 5)

idnu rYin swiK sunwe ] (838-5, iblwvlu, mò 5)

idnsu cVY iPir AwQvY rYix sbweL jwe ] (41-17, isrIrwgu, mò 4)

idnsu n rYin bydu nhI swsõ qhw bsY inrzkwrw ] (484-18, Awsw, Bgq kbIr jI)

idnsu rwiq due dweL dweAw KylY sgl jgqu ] (146-15, mwJ, mò 2)

idnsu rYix Anzd Anidnu ismrzq nwnk hir hry ]4]6]9] (459-3, Awsw, mò 5)

idnsu rYix AwrwiD sméwly swh swh ] (398-1, Awsw, mò 5)

idnsu rYix Eh syvw swDa ] (391-11, Awsw, mò 5)

idnsu rYix ij quDu ArwDy so ika dojik jwe ]2] (724-12, iqlzg, mò 5)

idnsu rYix ija quDu iDAweL Ehu dwnu moih krxw jIa ]1] (100-3, mwJ, mò 5)

idnsu rYix iqvY szsw{ ] (842-2, iblwvlu, mò 3)

idnsu rYix qyrw nwa sdw sd jwpIEy ] (963-9, rwmklI, mò 5)

idnsu rYix brq A{ Bydw ] (237-10, gaVI, mò 5)

idnsu rYin sd iDAweL ] (630-19, soriT, mò 5)

idnsu rYin swis swis smwlI pUrnu sBnI QweL ] rhwa ] (628-5, soriT, mò 5)

idnsu rYin hir kIrqnu gweLEy ] (386-9, Awsw, mò 5)

idnsu rYin mn mwih bsqu hY qU kir ikrpw pRB ApnI ]2] (827-4, iblwvlu, mò 5)

idnsu rYnI Qkq nwhI kqih nwhI Cot ]1] rhwa ] (1224-9, swrzg, mò 5)

idnih ibkwr krq sRmu pweAo ] (299-13, iQqI gaVI, mò 5)

idnIA{ sU{ qãsnw Agin buJwnI isv cirAo czdu czdwkI ]3] (668-12, DnwsrI, mò 4)

idb Üãsit jwgY Brmu cukwE ] (1016-7, mw}, mò 3)

idl kbj kbjw kwdro dojk sjwe ]2] (723-15, iqlzg, mò 5)

idl Klhlu jw kY jrd } bwnI ] (1161-8, BYra, mò 5)

idl drvwnI jo kry drvysI idlu rwis ] (1090-10, mw}, mò 1)

idl drIAwa Dovhu mYlwxw ] (1084-7, mw}, mò 5)

idl mih sWeL prgtY buJY blzqI nWe ]186] (1374-10, slok, Bgq kbIr jI)

idl mih soic ibcwir kvwdy iBsq dojk ikin pweL ]1] (477-14, Awsw, Bgq kbIr jI)

idl mih kptu invwj gujwrY ikAw hj kwbY jWEz ]4] (1349-16, pRBwqI, Bgq kbIr jI)

idl mih Koij idlY idil Kojhu EhI Tar mukwmw ]2] (1349-14, pRBwqI, Bgq kbIr jI)

idl mih jwnhu sB iPlhwlw ] (1084-3, mw}, mò 5)

idil KotY AwkI iPriné bziné Bw{ acweiné CtIEy ] (967-4, rwmklI, blvzif qy sqw)

idlhu muhbiq ijNné syeL sicAw ] (488-8, Awsw, syK PrId jI)

idlw kw mwlkê kry hwkê ] (897-3, rwmklI, mò 5)

idvs cwir kI krhu swihbI jYsy bn hr pwq ]1] (1251-18, swrzg, Bgq kbIr jI)

idvs cwir ko pyKnw Aziq Kyh kI Kyh ]178] (1374-2, slok, Bgq kbIr jI)

idvs rYin qyry pwa plosa kys cvr kir PyrI ]1] (969-19, rwmklI, Bgq kbIr jI)

idvsu rwiq due dweL dweAw KylY sgl jgqu ] (8-11, slokê)

idVì kir crx ghy pRB quméry shjy ibiKAw BeL KIAo ]2] (382-17, Awsw, mò 5)

dIAw Awd{ lIAw bulwe ]2] (1159-5, BYra, Bgq kbIr jI)

dIeL BvwrI puriK ibDwqY bhuir bhuir jnmwDy ]3] (403-2, Awsw, mò 5)

dIis Awvq hY bhuqu BIhwlw ] (384-17, Awsw, mò 5)

dIsih sB szig rhih Alypw nh ivAwpY an mweL ] (701-10, jYqsrI, mò 5)

dIsih sB mih sB qy rhqy ] (181-11, gaVI guAwryrI, mò 5)

dIsih dwDy kwn ija ijné min nwhI nwa ]4] (1364-14, slok, Bgq kbIr jI)

dIsq mwsu n Kwe iblweL ] (898-15, rwmklI, mò 5)

dIsY czclu bhu gunw miq hInw nwpwk ]139] (1371-18, slok, Bgq kbIr jI)

dIsY bRHÌu gurmuiK scu lhIEy ] (353-10, Awsw, mò 1)

dIiKAw AwiK buJweAw isPqI sic smya ] (150-13, mwJ, mò 2)

dIiKAw gur kI muzdàw kwnI ÜãiVAo Ekê inrzkwrw ]1] (208-2, gaVI, mò 5)

dIiKAw dw} Bojnu Kwe ] (877-19, rwmklI, mò 1)

dIjY nwmu rhY gun gwe ]3]2] (1186-13, bszqu, mò 9)

dIdny dIdwr swihb kCu nhI es kw molu ] (724-16, iqlzg, mò 5)

dIdw{ pUry pwesw Qwa nwhI Kwekw ]2] (83-10, isrIrwgu, mò 1)

dIn kw deAwlu mwDO grb prhwrI ] (694-4, DnwsrI, Bgq nwmdyv jI)

dIn kY qosY dunI n jwE ]2] (743-3, sUhI, mò 5)

dIn grIbI AwpunI krqy hoe su hoe ]51] (1367-3, slok, Bgq kbIr jI)

dIn deAwl AnwQ ko nwQu ] (292-11, gaVI suKmnI, mò 5)

dIn deAwl sgl BY Bzjn srin qwih qum p{ ry ]1] rhwa ] (220-13, gaVI, mò 9)

dIn deAwl sdw ikrpwl ] (1149-7, BYra, mò 5)

dIn deAwl sdw ikrpwl ] (868-18, goùf, mò 5)

dIn deAwl sdw ikrpwl ] (890-3, rwmklI, mò 5)

dIn deAwl sdw ikrpwlw TwiF pweL krqwry jIa ]1] (105-2, mwJ, mò 5)

dIn deAwl sdw duK Bzjn qw isa mnu n lgwnw ] (685-1, DnwsrI, mò 9)

dIn deAwl sdw duK Bzjn qw isa {ic n bFweL ] (1231-10, swrzg, mò 9)

dIn deAwl suix bynqI hir pRB hir rweAw rwm rwjy ] (449-5, Awsw, mò 4)

dIn deAwl hohu jn @pir kir ikrpw lyhu abwry ] (493-9, gUjrI, mò 4)

dIn deAwl hohu jn @pir dyhu nwnk nwmu Aomwhw rwm ]4]5]11] (699-19, jYqsrI, mò 4)

dIn deAwl hovhu jn @pir jn dyvhu AkQ khwnI ] (1199-17, swrzg, mò 4)

dIn deAwl krhu aqswhw ] (742-11, sUhI, mò 5)

dIn deAwl øpw kir dIjY nwnk hir ismrx kw hY cwa ]2]4]10] (669-13, DnwsrI, mò 4)

dIn deAwl øpw kir mwDo hir hir nwmu Aoumwhw rwm ]3] (699-6, jYqsrI, mò 4)

dIn deAwl øpw inDy swis swis sméwrY ]2] (813-1, iblwvlu, mò 5)

dIn deAwl øpwl suK swgr sbL Gtw BrpUrI ry ] (612-8, soriT, mò 5)

dIn deAwl øpwl øpw iniD pUrn Ksm hmwry ] rhwa ] (631-7, soriT, mò 5)

dIn deAwl øpwl dmodr Bgiq bCl BY hwrI ] (971-5, rwmklI, Bgq kbIr jI)

dIn deAwl øpwl pRB suAwmI qyrI srix deAwlw ] (750-10, sUhI, mò 5)

dIn deAwl øpwl pRB Twkêr Bgq tyk hir nweAw ] (402-16, Awsw, mò 5)

dIn deAwl øpwl pRB nwnk swDszig myrI jlin buJweL ]4]1]118] (204-4, gaVI pUrbI, mò 5)

dIn deAwl guopwl goivzd ] (891-3, rwmklI, mò 5)

dIn deAwl gopwl goibzdw hir iDAwvhu gurmuiK gwqI jIa ]1] (98-8, mwJ, mò 5)

dIn deAwl gopwl pRIqm smrQ kwrx krxw ] (545-19, ibhwgVw, mò 5)

dIn deAwl jgdIs dmodr hir AzqrjwmI goibzdy ] (1321-9, kilAwn BopwlI, mò 4)

dIn deAwl jpih k{xw mY nwnk sd bilhwry ]2]9]13] (1269-5, mlwr, mò 5)

dIn deAwl dmodr rweAw jIa ] (216-15, gaVI mwJ , mò 5)

dIn deAwl duK Bzjno nwnk nIq iDAwe ]2] (927-12, rwmklI, mò 5)

dIn deAwl pRsNn pUrn jwcIEy rj swD ]4] (508-8, gUjrI, mò 5)

dIn deAwl pRB pwrbRHÌ qw kI ndir inhwl ]1] (814-5, iblwvlu, mò 5)

dIn deAwl pRIqm mnmohn kir ikrpw myrI locw pUir ] rhwa ] (716-13, tofI, mò 5)

dIn deAwl pRIqm mnmohn imil swDh kIno shI ] (1225-9, swrzg, mò 5)

dIn deAwl pUrn duK Bzjn qum ibnu Aot n kweL ] (616-8, soriT, mò 5)

dIn deAwl BE ikrpwlw Apxw nwmu Awip jpweAw ]1] rhwa ] (1341-3, pRBwqI, mò 5)

dIn deAwl BE pRB Apny bhuiV jnim nhI mwirAo ]1] rhwa ] (534-7, dyvgzDwrI mò 5)

dIn deAwl BE pRB Twkêr gur kY sbid svwry ]1] (980-11, nt, mò 4)

dIn deAwl Brosy qyry ] (337-3, gaVI, Bgq kbIr jI)

dIn deAwil krI pRiB ikrpw vis kIny pzc dUqwry ]1] rhwa ] (670-13, DnwsrI, mò 5)

dIn deAwil gu{ swDu imlweAw imil siqgur mlu lih jwe jIa ] (445-18, Awsw, mò 4)

dIn deAwil imlweAo gu{ swDU guir imilEy hI{ prwKw ] rhwa ] (696-10, jYqsrI, mò 4)

dIn deAwlu duK Bzjnu gweAo gurmiq nwmu pdwrQu lhy ]1] rhwa ] (1336-9, pRBwqI, mò 4)

dIn deAwlu pRIqm mnmohnu Aiq rs lwl sgUVO ]1] rhwa ] (1331-18, pRBwqI, mò 1)

dIn deAwlw pwrbRHÌ ] (212-14, gaVI, mò 5)

dIn dXwl purK pRB pUrn iCn iCn ismrhu Agm Apwrhu ] (1388-5, svXy, mò 5)

dIn drd duK Bzjn suAwmI ijsu BwvY iqsih invwjY ry ]2] (209-16, gaVI, mò 5)

dIn drd duK Bzjnw syvk kY sq Bwe ] (46-18, isrIrwgu, mò 5)

dIn drd duK Bzjnw Git Git nwQ AnwQ ] (263-19, gaVI suKmnI, mò 5)

dIn drd invwir Twkêr rwKY jn kI Awip ] (675-14, DnwsrI, mò 5)

dIn drd invwir qwrx deAwl ikrpw krx ] (502-4, gUjrI, mò 5)

dIn drd invwir qwrn ] (1301-7, kwnVw, mò 5)

dIn duK Bzjn dXwl pRBu nwnk sbL jIA r$Xw kroiq ]47] (1358-7, shsøqI, mò 5)

dIn dunIAw Ek qUhI sB Klk hI qy pwkê ] rhwa ] (724-10, iqlzg, mò 5)

dIn dunIAw qyrI tyk ] (1147-2, BYra, mò 5)

dIn dYAwl sdw ikrpwlw sbL jIAw pRiqpwlw ] (672-13, DnwsrI, mò 5)

dIn bzD ismirAo nhI kbhU hoq ju szig shweL ]1] (718-7, tofI, mò 9)

dIn bzDp jIA dwqw srix rwKx jogu ]1] (405-7, Awsw, mò 5)

dIn bzDro dws dwsro szqh kI swrwn ] (1215-17, swrzg, mò 5)

dIn bWDv Bgiq vCl sdw sdw øpwl ]1] rhwa ] (988-6, mwlI gaVw, mò 5)

dIn ibna sunu deAwl ] (1119-8, kydwrw, mò 5)

dIn lIn ipAws mIn szqnw hir szqnw ] (1305-2, kwnVw, mò 5)

dInu Cfwe dunI jo lwE ] (743-1, sUhI, mò 5)

dInu Coif dunIAw ka Bra ]11] (1166-1, BYra, Bgq nwmdyv jI)

dInu duAwrY AweAo Twkêr srin pirAo szq hwry ] (534-5, dyvgzDwrI mò 5)

dInu ibswirAo ry idvwny dInu ibswirAo ry ] (1105-14, mw}, Bgq kbIr jI)

dInw dIn deAwl BE hY ija øsnu ibdr Gir AweAw ] (1191-14, bszqu ihzfol, mò 4)

dInw nwQ AnwQ k{xw mY swjn mIq ipqw mhqrIAw ] (203-3, gaVI, mò 5)

dInw nwQ skl BY Bzjn jsu qw ko ibsrweAo ]2] (633-9, soriT, mò 9)

dInw nwQ k{xwpiq suAwmI AnwQw ky nwQ ] rhwa ] (1120-14, kydwrw, mò 5)

dInw nwQ jgq ipq mweAw ] (1005-6, mw}, mò 5)

dInw nwQ deAwl myry suAwmI dInw nwQ deAwl ] (838-1, iblwvlu, mò 5)

dInw nwQ dYAwl dyv piqq aDwrxhw{ ] (137-2, mwJ, mò 5)

dInw nwQ pRwnpiq pUrn Bvjl aDrnhwrw ]1] (532-6, dyvgzDwrI mò 5)

dInw nwQ Bgq prwex ]1] rhwa ] (760-3, sUhI, mò 5)

dInw nwQu sbL suKdwqw ] (154-16, gaVI, mò 1)

dInw nwQu jIAw kw dwqw pUry gur qy pwE ] (444-7, Awsw, mò 4)

dInw nwQu deAwlu inrzjnu Anidnu nwmu vKwxw ] (689-2, DnwsrI, mò 1)

dInw nwQu pIa bnvwrI ] (1331-13, pRBwqI, mò 1)

dIny sgly Bojn Kwn ] (1181-19, bszqu, mò 5)

dIny hsq pwv krn nyõ rsnw ] (267-4, gaVI suKmnI, mò 5)

dIno nwmu kIAo pivqu ] (892-10, rwmklI, mò 5)

dIp loA pwqwl qh Kzf mzfl hYrwnu ] (1291-2, mlwr, mò 1)

dIpk qy dIpkê prgwisAw qãBvx joiq idKweL ]7] (907-10, rwmklI dKxI, mò 1)

dIpk pqzg mweAw ky Cydy ] (1160-12, BYra, mò 5)

dIpk rs qylo Dn ipr mylo Dn AomwhY srsI ] (1109-3, quKwrI, mò 1)

dIpkê shij blY qiq jlweAw ] (1109-3, quKwrI, mò 1)

dIpkê sbid ivgwisAw rwm nwmu ar hw{ ]5] (54-8, isrIrwgu, mò 1)

dIpkê bWiD DirAo ibnu qyl ] (971-10, rwmklI, Bgq kbIr jI)

dIpW loAW mzflW KzfW vrBzfWh ] (467-3, Awsw, mò 1)

dIbwnu Eko klm Ekw hmw quméw mylu ] (473-19, Awsw, mò 1)

dIbwnu hmwro quhI Ek ] (210-16, gaVI, mò 5)

dIrG rog imtih hir AaKiD hir inrmil rwpY mzgnw ]2] (1080-3, mw}, mò 5)

dIrG rogu mweAw AwswiDAo ] (299-12, iQqI gaVI, mò 5)

dIvw blY AzDyrw jwe ] (791-2, sUhI, mò 1)

dIvw blY n soJI pwe ]1] (364-16, Awsw, mò 3)

dIvw myrw Ekê nwmu duKu ivic pweAw qylu ] (358-7, Awsw, mò 1)

duzdr dUq BUq BIhwly ] (1031-14, mw}, mò 1)

duzdr bwDhu suzdr pwvhu ]1] rhwa ] (1160-1, BYra, Bgq kbIr jI)

duAwds dl AB Azqir mzq ] (1162-12, BYra, Bgq kbIr jI)

duAwdis mudàw mnu AaDUqw ] (840-7, iblwvlu, mò 1)

duAwdsI deAw dwnu kir jwxY ] (840-9, iblwvlu, mò 1)

duAwdsI dwnu nwmu esnwnu ] (299-7, iQqI gaVI, mò 5)

duAwdsI pzc vsgiq kir rwKY qa nwnk mnu mwnY ] (1245-13, swrzg, mò 3)

duAwpuir øsn murwir kzsu ikrqwrQu kIAo ] (1390-8, sveLE mhly pihly ky, kl)

duAwpuir õyqY mwxs vrqih ivrlY hamY mwrI ]1] (1131-16, BYra, mò 3)

duAwpuir dUjY duibDw hoe ] (880-5, rwmklI, mò 3)

duAwpuir Drim due pYr rKwE ] (880-5, rwmklI, mò 3)

duAwpuir rQu qpY kw squ AgY rQvwhu ] (470-3, Awsw, mò 1)

duAwr @pir iJlkwvih kwn ] (871-8, goùf, Bgq kbIr jI)

duAwrih duAwir suAwn ija folq nh suD rwm Bjn kI ]1] (411-6, Awsw, mò 9)

due syr mWga cUnw ] (656-14, soriT, Bgq kbIr jI)

due kr joir kra Ardwis ] (1152-6, BYra, mò 5)

due kr joiV ekê ibna krIjY ] (103-5, mwJ, mò 5)

due kr joiV ismra idnu rwqI myry suAwmI Agm Apwrxw ]10] (1077-9, mw}, mò 5)

due kr joiV kra Ardwis ] (737-2, sUhI, mò 5)

due kr joiV krI Ardwis ] (1340-10, pRBwqI, mò 5)

due kr joiV krI Ardwis ] (676-18, DnwsrI, mò 5)

due kr joiV krI bynzqI Twkê{ Apnw iDAweAw ] (499-3, gUjrI, mò 5)

due kr joiV krI bynzqI pwrbRHÌu min iDAweAw ] (532-17, dyvgzDwrI mò 5)

due kr joiV KVI qkY scu khY Ardwis ] (54-3, isrIrwgu, mò 1)

due kr joiV nwnkê dwnu mWgY qyry dwsin dws dswexu ]2]6]7] (979-15, nt, mò 5)

due kr joiV mwga ekê dwnw swihib quTY pwvw ] (749-17, sUhI, mò 5)

due idn cwir suhwvxw mwtI iqsu KwvY ] (1012-11, mw}, mò 1)

due dIvy cadh htnwly ] (789-13, sUhI, mò 1)

due due locn pyKw ] (655-2, soriT, Bgq kbIr jI)

due DoqI kmL muiK KIrz ] (1351-14, pRBwqI, Bgq byxI jI)

due DoqI bsõ kpwtz ] (1353-8, shsøqI, mò 1)

due DoqI bsõ kpwtz ] (470-17, Awsw, mò 1)

due pzdI due rwh clwE ] (1032-9, mw}, mò 1)

due pg Drmu Dry DrxIDr gurmuiK swcu iqQweL hy ]8] (1024-1, mw}, mò 1)

due pur joir rsweL BwTI pIa mhw rsu BwrI ] (969-8, rwmklI, Bgq kbIr jI)

due puV ckI joiV kY pIsx Awe bihTu ] (142-18, mwJ, mò 1)

due puV joiV ivCoiVAnu gur ibnu Go{ AzDwro ] (580-8, vfhzsu dKxI, mò 1)

due mweL due bwpw pVIAih pzifq krhu bIcwro ]1] (1171-10, bszqu ihzfol, mò 1)

due rwh clwE hukim sbwE jnim muAw szswrw ] (688-14, DnwsrI, mò 1)

dust AhzkwrI mwir pcwE ] (869-11, goùf, mò 5)

dust sBw kw ikCu n vsweL ]4] (1154-9, BYra, mò 3)

dust sBw mih mzõu pkweAw ] (1133-6, BYra, mò 3)

dust sBw imil mzqr apweAw krsh AaD GnyrI ] (1165-9, BYra, Bgq nwmdyv jI)

dust cakVI sdw këVì kmwvih nw bUJih vIcwry ] (601-12, soriT, mò 3)

dust dUq siB BRim Qky ] (1183-13, bszqu, mò 5)

dust dUq kI cUkI kwin ]3] (372-12, Awsw, mò 5)

dust dUq prmysir mwry ] (201-7, gaVI, mò 5)

dust ibdwry swjn rhsy eih mzidr Gr ApnwE ] (1266-8, mlwr, mò 5)

dust Bwa qij inzd prweL kwmu kâoDu czfwr ]1] (1255-18, mlwr, mò 1)

dust muE ibKu KweL rI mweL ] (1269-13, mlwr, mò 5)

dustu bRwhmxu mUAw hoe kY sUl ]1] (1137-15, BYra, mò 5)

dustw syqI iprhVI jn isa vwdu krziné ] (854-8, iblwvlu, mò 3)

dustw nwil dosqI nwil szqw vY{ krzin ] (755-6, sUhI, mò 3)

dustI sBw ivgucIEy ibKu vwqI jIvx bwid ]3] (1343-13, pRBwqI, mò 1)

dusmn hqy doKI siB ivAwpy hir srxweL AweAw ] (1268-4, mlwr, mò 5)

dusmn kFy mwir sjx srisAw ] (148-19, mwJ, mò 2)

dusmn dust rhy JK mwrq kêslu BeAw myry BweL mIq ]1] rhwa ] (826-10, iblwvlu, mò 5)

dusmn dUq jmkwlu Tyh mwra hir syvk nyiV n jweL jIa ]2] (998-10, mw}, mò 4)

dusmn dUq muE suKu pweAw ]1] rhwa ] (371-15, Awsw, mò 5)

dusmn mwir ivfwry sgly dws ka sumiq dIqI ]1] rhwa ] (630-3, soriT, mò 5)

dusmnu q dUKu n lgY mUly pwpu nyiV n AwvE ] (567-2, vfhzsu, mò 1)

dusmnu duKu iqs no nyiV n AwvY poih n skY koe ] (586-2, vfhzsu, mò 3)

dusmnu dUKu n AwvY nyry ] (1340-4, pRBwqI, mò 5)

dusmnu dUKu n AwvY nyVY hir miq pwvY koeL ]1] rhwa ] (1328-5, pRBwqI, mò 1)

duh imil EkY kIno Twa ]3] (387-18, Awsw, mò 5)

duhu imil kwrju @pjY rwm nwm szjogu ]2] (335-10, gaVI, Bgq kbIr jI)

duhswsn kI sBw dàopqI AMbr lyq abwrIAly ]1] (988-14, mwlI gaVw, Bgq nwmdyv jI)

duhhUz qy rhq Bgqu hY koeL ivrlw jwxw ]1] (51-13, isrIrwgu, mò 5)

duhcwrxI khIEy inq hoe KuAw{ ] (1277-11, mlwr, mò 3)

duhw isirAw Awpy Ksmu vyKY kir ivapwe ] (148-7, mwJ, mò 2)

duhw isirAw kw Awip suAwmI ] (277-4, gaVI suKmnI, mò 5)

duhw isirAw kw Ksmu Awip Av{ n dUjw Qwa ] (71-4, isrIrwgu, mò 5)

duhw isirAw kw Ksmu hY Awpy Awpy gux mih BIjY hy ]6] (1049-11, mw}, mò 3)

duhw isirAw kw Ksmu pRBu soeL ] (185-13, gaVI guAwryrI, mò 5)

duhw isirAw Ksmu Awip iKn mih kry rwis ] (521-7, gUjrI, mò 5)

duhW isirAW kw krqw Awip ] (1270-17, mlwr, mò 5)

duhW qy igAwnI isAwxw ] (875-2, iblwvlu goùf, Bgq nwmdyv jI)

duhI srweL KunwmI khwE ]1] (743-2, sUhI, mò 5)

duhI imil kY sãsit apweL ] (126-8, mwJ, mò 3)

duhU pwK kw Awpih DnI ] (292-3, gaVI suKmnI, mò 5)

duhU ibvsQw qy jo mukqw soeL suhylw BwlIEy ]1] (1019-8, mw}, mò 5)

duhU Bwiq qy Awip inrwrw ] (250-14, gaVI, mò 5)

duøq suøq mzDy szsw{ sglwxw ] (51-12, isrIrwgu, mò 5)

duøqu suøqu Qwro krmu rI ]1] rhwa ] (695-2, DnwsrI, Bgq qãlocn jI)

duK Anyrw BY ibnwsy pwp gE inKUit ]1] (502-1, gUjrI, mò 5)

duK swg{ iqn lziGAw ipAwry Bvjlu pwir pry ] (641-11, soriT, mò 5)

duK suK aAw kY smq bIcwrw ] (259-2, gaVI, mò 5)

duK suK hI qy BE inrwly gurmuiK sIlu snwhw hy ]8] (1032-17, mw}, mò 1)

duK suK kir kY kêtMbu jIvweAw ] (792-8, sUhI, Bgq kbIr jI)

duK suK krq jnim Pêin mUAw ] (804-2, iblwvlu, mò 5)

duK suK krq mhw BRim bUfo Aink join BrmeLhY ] (524-11, gUjrI, Bgq kbIr jI)

duK suK krqy hukmu rjwe ] (1270-16, mlwr, mò 5)

duK suK dwqy Twkêr myry ]2] (1189-5, bszqu, mò 1)

duK suK do@ sm kir jwnY burw Blw szswr ] (1256-1, mlwr, mò 1)

duK suK prhir Bgiq inrwlI ]1] rhwa ] (1342-15, pRBwqI, mò 1)

duK hrq krqw suKh suAwmI srix swDU AweAw ] (691-6, DnwsrI, mò 5)

duK hrqw eh ibiD ko suAwmI qY kwhy ibsrweAw ]1] (632-5, soriT, mò 9)

duK hrqw hir nwmu pCwno ] (830-15, iblwvlu, mò 9)

duK hrn ikrpw krn mohn kil klysh Bzjnw ] (547-6, ibhwgVw, mò 5)

duK kIAw AgI mwrIAih BI duKu dw} hoe ]1] (1240-14, swrzg, mò 1)

duK kIAw pzfw KuléIAw suKu n inkilAo koe ] (1240-13, swrzg, mò 1)

duK ky Pwhy kwitAw nwnk lIE smwe ]30] (256-12, gaVI, mò 5)

duK dwird Apivõqw nwsih nwm ADwr ] (297-11, iQqI gaVI, mò 5)

duK dIn drd invwr ] (837-16, iblwvlu, mò 5)

duK dusmn qyrI hqY blwe ]2] (190-13, gaVI, mò 5)

duK dUir krn jIA ky dwqwrw ] (392-16, Awsw, mò 5)

duK nws BmL ibnws qn qy jip jgdIs eLsh jY jE ] (577-19, vfhzsu, mò 5)

duK nwTy suK Awe smwE ] (191-10, gaVI, mò 5)

duK nwTy suK shij smwE And And gux gweAw ]1] (1218-18, swrzg, mò 5)

duK ibswir suK Azqir lInw ]1] (858-1, iblwvlu, Bgq nwmdyv jI)

duK ibdwrn suKdwqy siqgur jw ka Bytq hoe sgl isiD ]1] rhwa ] (1298-6, kwnVw, mò 5)

duK ibnsy shsw geAo srin ghI hir rwe ] (300-9, iQqI gaVI, mò 5)

duK ibnsy suK And pRvysw qãsn buJI mn qn scu DRwp ]1] (825-11, iblwvlu, mò 5)

duK ibnsy suK hir gux gwe ] (190-9, gaVI, mò 5)

duK ibnsy suK kIAo ibsrwm ] (326-18, gaVI, kbIr jI)

duK ibnsy suK kIAo ibsRwmu ] (987-12, mwlI gaVw, mò 5)

duK ibnsy suK kIAw invwsw qãsnw jlin buJweL ] (497-18, gUjrI, mò 5)

duK ibnsy suK kIno Twa ] (865-14, goùf, mò 5)

duK ibnsy pUrn BeL Gwl ]1] (743-9, sUhI, mò 5)

duK Bzjn suK swgr suAwmI dyq sgl Awhwry jIa ]2] (105-3, mwJ, mò 5)

duK Bzjn jgjIvn hir rweAw ] (741-3, sUhI, mò 5)

duK Bzjn inDwn Amoly ] (99-6, mwJ, mò 5)

duK Bzjn pUrn ikrpwl ] (295-8, gaVI suKmnI, mò 5)

duK Bzjnu Awqm pRboDu min qqu bIcwirAo ] (1397-5, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

duK Bzjnu qw kw hY nwa ] (1146-18, BYra, mò 5)

duK Bzjnu qyrw nwmu jI duK Bzjnu qyrw nwmu ] (218-4, gaVI mwJ, mò 5)

duK BuK kwVw sBu cukwesI mIhu vuTw Chbr lwe ] (1250-13, swrzg, mò 4)

duK BuK nh ivAwpeL jy suKdwqw min hoe ] (43-18, isrIrwgu, mò 5)

duK BY Bzjnu pRBu AibnwsI ] (1040-6, mw}, mò 1)

duK mih jnmY duK mih mrxw ] (1033-2, mw}, mò 1)

duK mhurw mwrx hir nwmu ] (1256-19, mlwr, mò 1)

duK rog kw fyrw BNnw ] (627-19, soriT, mò 5)

duK ivic kwr kmwvxI duKu vrqY duKu AwgY ] (851-18, iblwvlu, mò 3)

duK ivic jMmxu duiK mrxu duiK vrqxu szswir ] (1240-12, swrzg, mò 1)

duK ivic jMmY duiK mrY hamY krq ivhwe ] (947-6, rwmklI, mò 3)

duK ivic jMmY duiK mrY duK ivic kwr kmwe ] (1130-17, BYra, mò 3)

duK ivic jIa jlweAw duKIAw cilAw roe ] (1240-13, swrzg, mò 1)

duiK suiK Ehu jIa bDu hY hamY kmL kmwe ] (67-4, isrIrwgu, mò 3)

duiK suiK ismrI qh majUdu jmu bpurw mo ka khw frweL ]1] rhwa ] (375-5, Awsw, mò 5)

duiK suiK ipAwry quDu iDAweL ] (99-8, mwJ, mò 5)

duiK rYix vy ivhwxIAw inq Awsw Aws kryidAw ] (776-17, sUhI, mò 4)

duiK lgY Gir Gir iPrY AgY dUxI imlY sjwe ] (587-1, vfhzsu, mò 3)

duiK lgY ibllwixAw nrik Goir suqy ] (524-1, gUjrI, mò 5)

duiK lwgY rwm nwmu icqwrI ]1] (196-6, gaVI, mò 5)

duKu Anéyrw Azdrhu jwe ] (1335-3, pRBwqI, mò 3)

duKu Anéyrw ivchu jwe ]3] (349-16, Awsw, mò 1)

duKu suKu E bwDy ijh nwhin iqh qum jwna igAwnI ] (220-7, gaVI, mò 9)

duKu suKu sm krxw sog ibAogI ] (879-16, rwmklI, mò 1)

duKu suKu swcu krqy pRB pwis ]1] rhwa ] (352-13, Awsw, mò 1)

duKu suKu hmrw iqs hI pwsw ] (1145-1, BYra, mò 5)

duKu suKu krqY Duir iliK pweAw ] (1054-13, mw}, mò 3)

duKu suKu gurmuiK sm kir jwxw hrK sog qy ibrkqu BeAw ] (907-4, rwmklI, mò 1)

duKu suKu qyrY BwxY hovY iks QY jwe }AweLEy ] (418-5, Awsw, mò 1)

duKu suKu dIAw jyhw kIAw so inbhY jIA nwly ] (581-9, vfhzsu, mò 1)

duKu suKu dyih qUhY min Bwvih quJ hI isa bix AweL hy ]15] (1023-9, mw}, mò 1)

duKu suKu prhir shij sucIq ] (413-11, Awsw, mò 1)

duKu suKu Bwxw qyrw hovY ivxu nwvY jIa rhY nwhI ]4] (354-19, Awsw, mò 1)

duKu suKu BwxY iqsY rjwe ] (223-1, gaVI guAwryrI, mò 1)

duKu klysu n Ba ibAwpY gur mzõu ihrdY hoe ] (51-4, isrIrwgu, mò 5)

duKu kwtY ihrdY nwmu vsweL ] (833-3, iblwvlu, mò 3)

duKu Kwxw duKu Bogxw grbY grbweL ] (1247-2, swrzg, mò 3)

duKu Kwvih duKu szcih Bogih duK kI ibriD vDweL ] (442-11, Awsw, mò 4)

duKu qdy jw ivsir jwvY ] (98-18, mwJ, mò 5)

duKu drdu Anyrw BRmu nsY ]1] (211-13, gaVI, mò 5)

duKu drvwjw rohu rKvwlw Awsw Azdysw due pt jVy ] (877-4, rwmklI, mò 1)

duKu dw} suKu rogu BeAw jw suKu qwim n hoeL ] (469-9, Awsw, mò 1)

duKu dwldu sBo lih geAw jW nwa gu} hir dIqw ] (1317-12, kwnVw, mò 4)

duKu duKu AgY AwKIEy piVé piVé krih pukwr ] (1240-12, swrzg, mò 1)

duKu dys idszqir rhy Dwe ]2] (1183-14, bszqu, mò 5)

duKu nwhI sBu suKu hI hY ry EkY EkI nyqY ] (1302-7, kwnVw, mò 5)

duKu nwTw suKu Gr mih AweAw ] (891-14, rwmklI, mò 5)

duKu nwTw suKu Gr mih vUTw mhw Anzd shjweAw ] (1237-7, swrzg, mò 5)

duKu prhir suKu Gir lY jwe ] (2-8, jpu, mò 1)

duKu pléir hir nwmu vswE ] (1277-9, mlwr, mò 3)

duKu ibiKAw suKu qin prhrY ] (352-2, Awsw, mò 1)

duKu BNnw BY Bzjnhwr ] (1271-3, mlwr, mò 5)

duKu lgw ibnu syivEy hukmu mNny duKu jwe ] (1091-17, mw}, mò 3)

duKu lwgw bhu Aiq Gxw puqu klqu n swiQ koeL jwis ] (643-10, soriT, mò 3)

duKu lwgY qUz ivs{ nwhI ]1] rhwa ] (354-16, Awsw, mò 1)

duKu ivsrY pwvY scu soeL ]1] (224-5, gaVI, mò 1)

duKu vyCoVw ekê duKu BUK ] (1256-13, mlwr, mò 1)

duKz ËXziq su$Xz BY BIqz q inrËXh ] (1357-6, shsøqI, mò 5)

duKhrx dIn srx sRIDr crn kml ArwDIEy ] (248-16, gaVI, mò 5)

duKI duhwgin due pK hInI ] (793-15, sUhI, Bgq rivdws jI)

duKI dunI shyVIEy jwe q lgih duK ] (1287-13, mlwr, mò 1)

duKIAw drd Gxy vydn jwxy qU DxI ] (1097-1, mw}, mò 5)

duKIAw drdvzdu dir AweAw ] (793-17, sUhI, Bgq rivdws jI)

duKIE kw imtwvhu pRB sogu ] (1146-4, BYra, mò 5)

duKIE drdvzd dir qyrY nwim rqy drvys BE ]3] (358-17, Awsw, mò 1)

duKIE iniq iPrih ibllwdy ibnu gur sWiq n pwvixAw ]6] (118-9, mwJ, mò 3)

duGt Gt Ba Bzjnu pweLEy bwhuiV jnim n jweAw ]6] (1042-2, mw}, mò 1)

duicqy kI due QUin igrwnI moh blyfw tUtw ] (331-19, gaVI cyqI, Bgq kbIr jI)

duqr AzD ibKm eh mweAw ] (377-8, Awsw, mò 5)

duqr mhw ibKm eh mwE ] (258-15, gaVI, mò 5)
1   ...   105   106   107   108   109   110   111   112   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương