Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang108/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   160

dsvY vwsw AlK ApwrY ] (1036-11, mw}, mò 1)

dsI mwsI hukim bwlk jnmu lIAw ] (396-4, Awsw, mò 5)

dsI mwsI mwnsu kIAw vxjwirAw imõw kir muhliq kmL kmwih ] (77-8, isrIrwgu, mò 5)

dsy idsw rivAw pRBu Ekê ] (299-16, iQqI gaVI, mò 5)

dh ids ehu mnu Dwvdw guir Twik rhweAw ] (789-12, sUhI, mò 1)

dh ids Kojq hm iPry myry lwl jIa hir pweAVw Gir AwE rwm ] (542-11, ibhwgVw, mò 5)

dh ids cmkY bIjuil muK ka johqI ] (1362-8, Pênhy, mò 5)

dh ids Cõ myG Gtw Gt dwmin cmik frweAo ] (624-7, soriT, mò 5)

dh ids jWa qhW qU szgy qyrI kIriq kmL kmwa ]2] (1202-14, swrzg, mò 5)

dh ids tWfo geAo Pëit ] (1195-3, bszqu, Bgq kbIr jI)

dh ids FUiF GrY mih pweAw ] (932-12, rwmklI dKxI, mò 1)

dh ids Dwe mhw ibiKAw ka pr Dn CIin AigAwn hirAo hY ] (1388-16, svXy, mò 5)

dh ids Dwvq imit gE inmLl Qwin bsnw ]3] (811-12, iblwvlu, mò 5)

dh ids pUir rihAw jsu suAwmI kImiq khxu n jweL ] (783-11, sUhI, mò 5)

dh ids bUfI pvnu JulwvY foir rhI ilv lweL ]3] (333-1, gaVI, Bgq kbIr jI)

dh ids riv rihAw jsu qumrw AzqrjwmI sdw hjUir ] (716-14, tofI, mò 5)

dh idis swK hrI hrIAwvl shij pkY so mITw ] (1109-1, quKwrI, mò 1)

dh idis Dwvih krim iliKAwsu ]3] (152-19, gaVI, mò 1)

dh idis Dwvq AwvY Twe ] (288-9, gaVI suKmnI, mò 5)

dh idis pUj hovY hir jn kI jo hir hir nwmu iDAwE ] (768-6, sUhI, mò 3)

dh idis lY ehu mnu darweAo kvn kmL kir bwDw ]1] (215-18, gaVI mwlw , mò 5)

dKn dyis hrI kw bwsw piCim Alh mukwmw ] (1349-13, pRBwqI, Bgq kbIr jI)

ddw dwqw Ekê hY sB ka dyvnhwr ] (257-10, gaVI, mò 5)

ddw dyiK ju ibnsnhwrw ] (341-12, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

ddY dosu n dy@ iksY dosu krMmw AwpixAw ] (433-13, Awsw, mò 1)

diD kY BolY ibrolY nI{ ]1] rhwa ] (326-4, gaVI, kbIr jI mò 5)

dPqir lyKw nIksY mwr muhY muih Kwe ]200] (1375-6, slok, Bgq kbIr jI)

dPqir lyKw mWgIEy qb hoego kanu hvwlu ]187] (1374-11, slok, Bgq kbIr jI)

dPq{ deL jb kwiF hY hoegw kanu hvwlu ]199] (1375-5, slok, Bgq kbIr jI)

dim dim sdw smwldw dMmu n ibrQw jwe ] (556-4, ibhwgVw, mò 3)

dmVw plY nw pvY nw ko dyvY DIr ] (70-9, isrIrwgu, mò 5)

dX gusweL mIqulw qUz szig hmwrY bwsu jIa ]1] rhwa ] (203-6, gaVI bYrwgix, mò 5)

diX ivgoE iPrih ivguqy iPtw vqY glw ] (150-1, mwJ, mò 1)

dXu ivswir ivgucxw pRB ibnu Av{ n koe ] (133-18, mwJ, mò 5)

dXwlz srbõ jIAw pzc doK ibvrijqh ] (1357-10, shsøqI, mò 5)

dr Gr mhlw syj suKwlI ] (225-10, gaVI, mò 1)

dr Gr mhlw sohxy pky kot hjwr ] (63-14, isrIrwgu, mò 1)

dr Gr mhlw hsqI GoVy Coif ivlweiq dys gE ] (358-15, Awsw, mò 1)

dr drsn kw pRIqmu hovY mukiq bYkêzTY krY ikAw ]3] (360-10, Awsw, mò 1)

dir scY sicAwr mhil bulweAw ]1] rhwa ] (369-7, Awsw, mò 4)

dir scY sicAw{ scw AweAw ] (1286-4, mlwr, mò 3)

dir scY scI vifAweL shjy sic smwa ] (31-7, isrIrwgu, mò 3)

dir scY sd soBw pwE ] (841-10, iblwvlu, mò 3)

dir swcY scu soBw hoe ] (1175-1, bszqu, mò 3)

dir swcY sdw hY swcw swcY sbid suBwiKAw ] (571-19, vfhzsu, mò 3)

dir swcY swcy gux gwa ] (361-11, Awsw, mò 3)

dir swcY swcy vIcwrI ]6] (842-15, iblwvlu, mò 3)

dir swcY gur qy soBw pweL ]1] (798-10, iblwvlu, mò 3)

dir swcY idsY sicAw{ ]2] (1261-16, mlwr, mò 3)

dir swcY dIsY sicAw{ ]4] (423-13, Awsw, mò 3)

dir swcY piq isa Gir jwe ] (1173-2, bszqu, mò 3)

dir syvkê drvwnu drdu qUz jwxhI ] (422-3, Awsw, mò 1)

dir syvin szq jn KVy pwein guxI inDwnu ]1] (32-13, isrIrwgu, mò 3)

dir kIrqnu krih gur sbid suhwE ] (1056-4, mw}, mò 3)

dir këc këcw kir gE Avry iB clxhwr ]3] (64-7, isrIrwgu, mò 1)

dir KVw syvw kry gur sbdI vIcw{ ] (516-6, gUjrI kI vwr, mò 3)

dir Gir soBw mhil bulweL ] (85-8, isrIrwgu, mò 3)

dir Gir FoeL n lhY drgh JUTu KuAw{ ]1] rhwa ] (19-1, isrIrwgu, mhl 1)

dir Gir FoeL nw lhY CUtI dUjY swid ]5] (56-7, isrIrwgu, mò 1)

dir Gir mhlI hir piq rwKY ]5] (415-14, Awsw, mò 1)

dir jwe drsnu krI BwxY qwir qwrxhwirAw ] (843-16, iblwvlu dKxI, mò 1)

dir drvwxI nwih mUly puC iqsu ] (729-16, sUhI, mò 1)

dir drvysu KsMm dY nwe scY bwxI lwlI ] (967-8, rwmklI, blvzif qy sqw)

dir BRst srwpI nwm bInu ] (1188-2, bszqu, mò 1)

dir mzgqu jwcY dwnu hir dIjY øpw kir ] (790-13, sUhI, mò 1)

dir mzgin iBK n pwedw ]16] (472-6, Awsw, mò 1)

dir lE lyKw pIiV CutY nwnkw ija qylu ]2] (473-19, Awsw, mò 1)

dir vwjih Anhq vwjy rwm ] (578-14, vfhzsu, mò 5)

dir vwt apir Krcu mzgw jbY dye q Kwih ] (473-18, Awsw, mò 1)

d{ syvy amiq KVI msklY hoe jzgwlI ] (967-8, rwmklI, blvzif qy sqw)

d{ G{ mhlu Ta{ kYsy pwvY ]3] (832-17, iblwvlu, mò 3)

d{ bIBw mY nIimé ko kY krI slwmu ] (418-17, Awsw, mò 1)

drs qyry kI ipAws min lwgI ] (389-15, Awsw, mò 5)

drs ipAws Aws Ekih kI tyk hIEyù pãA pwgI ]1] (1217-11, swrzg, mò 5)

drs ipAws myrw mnu moihAo kwFI nrk qy DUh ]1] (1227-3, swrzg, mò 5)

drs ipAws myro mnu moihAo hir pzK lgwe imlIjY ]1] rhwa ] (1269-17, mlwr, mò 5)

drs ibhUnw swD jnu iKnu itkxu n AwvY ] (1122-12, kydwrw, mò 5)

drsu sPilAo drsu pyiKAo gE iklibK gE ] (1272-9, mlwr, mò 5)

drsu dyih Dwra pRB Aws ] (900-19, rwmklI, mò 5)

drsn ka jweLEy kêrbwnu ] (897-13, rwmklI, mò 5)

drsn ka locY sBu koeL ] (745-1, sUhI, mò 5)

drsn kI ipAws GxI icqvq Aink pRkwr ] (431-3, AwswvrI, mò 5)

drsn kI ipAws ijsu nr hoe ] (1188-10, bszqu, mò 1)

drsn kI ipAwsw GxI BwxY min BweLEy ] (421-4, Awsw, mò 1)

drsn kI min Aws GnyrI koeL Eysw szqu mo ka iprih imlwvY ]1] rhwa ] (375-1, Awsw, mò 5)

drsn kY qweL ByK invwsI ] (939-18, rwmklI, mò 1)

drsn qyry suix pRB myry inmK Üãsit pyiK jIvw ] (1117-11, quKwrI, mò 5)

drsn dyiK sIql mn BE ] (202-11, gaVI, mò 5)

drsn dyKy kI vifAweL ] (738-14, sUhI, mò 5)

drsn nwm ka mnu AwCY ] (533-17, dyvgzDwrI mò 5)

drsn inmK qwp õeL mocn prsq mukiq krq gãh këp ]1] rhwa ] (1252-18, swrzg, Bgq nwmdyv jI)

drsn prsn srsn hrsn rzig rzgI krqwrI ry ]1] (404-16, Awsw, mò 5)

drsn prsn hIq cIiq ] (1180-18, bszqu, mò 5)

drsn ipAws pãA pRIiq mnohr mnu n rhY bhu ibiD amkweL ]1] rhwa ] (1206-19, swrzg, mò 5)

drsn ipAws bhuqu min myrY nwnk drs inhwl ]3]8]9] (980-2, nt, mò 5)

drsn ipAws bhuqu min myrY ] (1304-18, kwnVw, mò 5)

drsn ipAws locn qwr lwgI ] (1119-4, kydwrw, mò 5)

drsn ipAwsI idnsu rwiq icqva Anidnu nIq ] (703-12, jYqsrI, mò 5)

drsn pyKq sB duK prhirAw jIa ] (217-8, gaVI mwJ , mò 5)

drsn Bytq hoq punIqw hir hir mzõu ÜãVweAo ]1] (1299-10, kwnVw, mò 5)

drsn {icq ipAws min suzdr skq n koeL qoir ]1] rhwa ] (1228-4, swrzg, mò 5)

drsin scY scI piq hoeL ]3] (158-7, gaVI guAwryrI, mò 3)

drsin qyrY Bvn punIqw ] (99-18, mwJ, mò 5)

drsin dyiKEy sBu duKu jwe ]1] (1149-14, BYra, mò 5)

drsin dyiKEy deAw n hoe ] (350-1, Awsw, mò 1)

drsin prisEy gu} kY ATsiT mjnu hoe ]8] (1392-9, sveLE mhly dUjy ky, kl)

drsin prisEy gu} kY scu jnmu prvwxu ]9] (1392-11, sveLE mhly dUjy ky, kl)

drsin prisEy gu} kY jnm mrx duKu jwe ]10] (1392-14, sveLE mhly dUjy ky, tl)

drsin }ip AQwh ivrly pweLAih ] (146-4, mwJ, mò 2)

drsnu Awip shj Gir AwvY ] (411-15, Awsw, mò 1)

drsnu szq dyhu suKu pwvY pRB loc pUir jnu qumGw ]3] (731-17, sUhI, mò 4)

drsnu szq dyhu kir ikrpw sBu dwldu duKu lih jwe ]2] (881-3, rwmklI, mò 4)

drsnu siq siq pyKnhwr ] (285-6, gaVI suKmnI, mò 5)

drsnu swD imilAo vfBwgI siB iklibK gE gvwJw ] (697-19, jYqsrI, mò 4)

drsnu hir dyKx kY qweL ] (757-10, sUhI, mò 4)

drsnu krIAw ] (746-7, sUhI, mò 5)

drsnu Coif BE smdrsI Eko nwmu iDAwvihgy ]2] (1103-18, mw}, Bgq kbIr jI)

drsnu dyhu deAwpiq dwqy giq pwva miq dyho ] (1109-10, quKwrI, mò 1)

drsnu dyhu pUrn ikrpwlw ] rhwa ] (744-16, sUhI, mò 5)

drsnu dyiK sgl duK nwsih crn kml bilhwrw ]1] rhwa ] (1221-2, swrzg, mò 5)

drsnu dyiK jIvw gur qyrw ] (742-1, sUhI, mò 5)

drsnu dyiK inhwl nwnk pRIiq Eh ]1] (961-9, rwmklI, mò 5)

drsnu dyiK BeL inhkyvl jnm mrx duKu nwsw ] (764-19, sUhI, mò 1)

drsnu dyiK BeL miq pUrI ] (224-5, gaVI, mò 1)

drsnu dyiK BE min Awnd gur ikrpw qy CUtw ]1] rhwa ] (1210-14, swrzg, mò 5)

drsnu dyiK imly bYrwgI mnu mnsw mwir smwqw hy ]16] (1032-6, mw}, mò 1)

drsnu dyKq hI mnu mwinAw jl ris kml ibgwsI ]1] (1197-11, swrzg, mò 1)

drsnu dyKq doK nsy ] (826-2, iblwvlu, mò 5)

drsnu pweAw siqgur pUry ] (1078-16, mw}, mò 5)

drsnu pwvhu shij mhlhu ] (1028-11, mw}, mò 1)

drsnu pwvw jy quDu Bwvw ] (1034-9, mw}, mò 1)

drsnu pyiK BE inribKeL pwE hY sgly Qok ] (1253-13, swrzg, Bgq sUrdws jI)

drsnu pyiK myrw mnu moihAo durmiq jwq bhI ]1] rhwa ] (1225-8, swrzg, mò 5)

drsnu pyKq aDrq sãsit ] (293-11, gaVI suKmnI, mò 5)

drsnu pyKq hoe inhwlu ] (900-14, rwmklI, mò 5)

drsnu pyKq BE punIqw ] (101-7, mwJ, mò 5)

drsnu pyKq mnu AwGwvY nwnk imlxu suBweL jIa ]4]7]14] (98-17, mwJ, mò 5)

drsnu pyKq mY jIAo ] (382-15, Awsw, mò 5)

drsnu ByK krhu joigzdàw muzdàw JolI iKzQw ] (939-4, rwmklI, mò 1)

drsnu Bytq swD kw nwnk gux gweL ]5]14]44] (811-19, iblwvlu, mò 5)

drsnu Bytq hoq Anzdw dUKu geAw hir gweLEy ]1] (630-6, soriT, mò 5)

drsnu Bytq hoq inhwl ] (272-1, gaVI suKmnI, mò 5)

drsnu Bytq hoq inhwlw hir kw nwmu bIcwrY ]1] (618-2, soriT, mò 5)

drsnu Bytq hoq punIqw punrip griB n pwvnw ]4] (1018-17, mw}, mò 5)

drsnu Bytq pwp siB nwsih hir isa dye imlweL ]1] (915-11, rwmklI, mò 5)

drsnu Byty ibnu sqszgw ]1] (1305-6, kwnVw, mò 5)

drsnu mwga dyih ipAwry ] (386-16, Awsw, mò 5)

drKq Awb Aws kr ] (144-5, mwJ, mò 1)

drgh Azdir pweLEy qgu n qUtis pUq ]3] (471-9, Awsw, mò 1)

drgh kb hI n pwvY mwnu ] (1066-11, mw}, mò 3)

drgh GVIAih qIny lyK ] (662-11, DnwsrI, mò 1)

drgh dwnw bInw ekê Awpy inmLl gur kI bwxI ] (1345-15, pRBwqI, mò 1)

drgh nwmu hdUir gurmuiK jwxsI ] (422-3, Awsw, mò 1)

drgh inbhY Kyp qumwrI ] (293-6, gaVI suKmnI, mò 5)

drgh pYDy jwin suhyly hukim scy pwiqswhw hy ]15] (1033-6, mw}, mò 1)

drgh bYsx hovY Qwa ] (354-12, Awsw, mò 1)

drgh bYsx nwhI jwe ]3] (662-2, DnwsrI, mò 1)

drgh bYsx nwhI Qwa ] (354-9, Awsw, mò 1)

drgh mwxu pwvih piq isa jwvih AwgY dUKu n lwgY ] (580-1, vfhzsu, mò 1)

drgh imlY iqsY hI jwe ] (677-5, DnwsrI, mò 5)

drgh mukiq kry kir ikrpw bKsy Avgux kInw hy ]4] (1027-19, mw}, mò 1)

drgh lyKw mzgIEy AoQY hoih këiVAwr ] (1248-15, swrzg, mò 3)

drgh lyKw mzgIEy iksu iksu aq{ dya ] (1089-8, mw}, mò 3)

drgih lyKw mzgIEy koeL Aziq n skI Cfwe ] (1422-19, slok vwrW qy vDIk, mò 4)

drd invwrih jw ky Awpy ] (257-12, gaVI, mò 5)

drdu hovY duKu rhY srIr ] (1256-14, mlwr, mò 1)

drib isAwxp nw Aoe rhqy ] (182-12, gaVI guAwryrI, mò 5)

drib Bry Bzfwr rIqy eik Kxy ] (141-17, mwJ, mò 4)

drbu szic szic rwjy mUE gif ly kzcn BwrI ] (654-7, soriT, Bgq kbIr jI)

drbu ihrY imiQAw kir Kwe ] (1139-11, BYra, mò 5)

drbu geAw sBu jIA kY swQY ]4] (199-17, gaVI, mò 5)

drbvzqu drbu dyiK grbY BUmvzqu AiBmwnI ] (679-13, DnwsrI, mò 5)

drbwrn mih qyro drbwrw srn pwln tIkw ] (507-16, gUjrI, mò 5)

drmwdy TwFy drbwir ] (856-16, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

drvysW no loVIEy {KW dI jIrWid ]60] (1381-3, slok, syK PrId jI)

drvysI ko jwxsI ivrlw ko drvysu ] (550-15, ibhwgVw, mò 3)

Üãst quXz AmoG drsnz bszq swD rsnw ] (1354-12, shsøqI, mò 5)

Üãsit AwvY sBu Ekzkw{ ]2] (189-2, gaVI, mò 5)

Üãsit qyrI suKu pweLEy mn mwih inDwnw ] (400-1, Awsw, mò 5)

Üãsit dyKu jYsy hirczdarI ekê rwm Bjnu lY lwhw ]1] rhwa ] (402-1, Awsw, mò 5)

Üãsit Drq qm hrn dhn AG pwp pRnwsn ] (1391-16, sveLE mhly dUjy ky, kl)

Üãsit Dwir Apnw dwsu svwirAw ] (108-2, mwJ, mò 5)

Üãsit Dwir pRiB rwiKAw mnu qnu rqw mUil ] (519-10, gUjrI, mò 5)

Üãsit Dwir min qin vsY deAwl purKu imhrvwnu ] (49-3, isrIrwgu, mò 5)

Üãsit Dwir mnu byiDAw ipAwry rqVy shij suBwE ] (803-6, iblwvlu, mò 5)

Üãsit Dwir rwKy siB jzq ] (1271-5, mlwr, mò 5)

Üãsit Dwir lIno liV lwe ] (742-19, sUhI, mò 5)

Üãsit DwrI min ipAwrI mhw durmiq nwsI ] (846-16, iblwvlu, mò 5)

Üãsit n Awvih AzD AigAwnI soe rihAo md mwvq hy ]3] (822-1, iblwvlu, mò 5)

Üãsit n ilAwva Avr kwhU ka mwix mhiq pRB qyrY ]1] rhwa ] (1214-6, swrzg, mò 5)

Üãsit nwhI ry pyKq AzDy ] (738-19, sUhI, mò 5)

Üãsit pRB Dwrhu øpw kir qwrhu Bujw gih këp qy kwiF lyvhu ] rhwa ] (683-9, DnwsrI, mò 5)

Üãsit BeL suKu Awqm Dwrw ]4] (221-6, gaVI guAwryrI, mò 1)

Üãsit BeL qb BIqir AweAo myrw mnu Anidnu sIqlwigAo ] (1204-3, swrzg, mò 5)

Üãsit roig pic muE pqzgw ] (1140-17, BYra, mò 5)

Üãstzq Eko sunIAzq Eko vrqzq Eko nrhrh ] (710-9, jYqsrI, mò 5)

Üãsta kCu szig n jwe mwnu iqAwig mohw ] (1230-12, swrzg, mò 5)

Üãsitmwn AKr hY jyqw ] (261-14, gaVI, mò 5)

Üãsitmwn sBu ibnsIEy ikAw lgih gvwr ]2] (808-6, iblwvlu, mò 5)

Üãsitmwn hY sgl ibnwsI eik swD bcn AwgwDw ]3] (1204-9, swrzg, mò 5)

Üãsitmwn hY sgl imQynw ] (1083-8, mw}, mò 5)

ÜãVì szq mzq igAwin hW ] (409-13, AwswvrI, mò 5)

ÜãVì kir ghhu nwmu hir vQu ] (288-4, gaVI suKmnI, mò 5)

ÜãVì kir mwnY mnih pRqIiq ] (267-18, gaVI suKmnI, mò 5)

ÜãVì nwm dwnu esnwnu sucwrI ]3] (740-18, sUhI, mò 5)

ÜãVì Bgiq scI jIa rwm nwmu vwpwrw ] (246-5, gaVI, mò 3)

ÜãVzq suibidAw hir hir øpwlw ] (1355-5, shsøqI, mò 5)

ÜãVzq nwmz qjzq loBz ] (1354-16, shsøqI, mò 5)

ÜãiVéAo igAwnu mzõu hir nwmw pRB jIa meAw krw ]1] rhwa ] (701-6, jYqsrI, mò 5)

drIAwa qU idhzd qU ibsIAwr qU DnI ] (727-14, iqlzg, Bgq nwmdyv jI)

drogu piV piV KusI hoe byKbr bwdu bkwih ] (727-9, iqlzg, Bgq kbIr jI)

dàopqI ljw invwir aDwrx ] (1082-12, mw}, mò 5)

dàum spUr ija invY KvY ksu ibml bIcwrh ] (1392-2, sveLE mhly dUjy ky, kl)

dàum kI CweAw inhcl gãhu bWiDAw ] (390-11, Awsw, mò 5)

dàulB dyh kiljug mih pweAw ] (258-6, gaVI, mò 5)

dàulB dyh kw krhu aDw{ ] (293-2, gaVI suKmnI, mò 5)

dil mil dYqhu gurmuiK igAwnu ] (974-19, rwmklI, Bgq byxI jI)

dws AinNn myro inj }p ] (1252-17, swrzg, Bgq nwmdyv jI)

dws Apny Awip rwKy ] (628-4, soriT, mò 5)

dws Apny ka dIjY dwnu ] (178-17, gaVI guAwryrI, mò 5)

dws Apny ka BgqI lwvhu ]2] (1146-4, BYra, mò 5)

dws Apny kI rwKnhwr ]1] (177-18, gaVI guAwryrI, mò 5)

dws Apuny ka qU ivsrih nwhI crx DUir min BweL ]1] (610-14, soriT, mò 5)

dws Apuny ka rwKnhwrw nwnk dws sdw hY cyrw ]2]25]111] (826-13, iblwvlu, mò 5)

dws Apuny ka rwKnhw{ ]1] (1151-19, BYra, mò 5)

dws Apuny kI Awpy rwKI BY Bzjn @pir krqy mwxu ]1] (826-15, iblwvlu, mò 5)

dws Apuny kI rwKhu lwj ]1] (736-17, sUhI, mò 5)

dws szg qy mwir ibdwry ] (865-7, goùf, mò 5)

dws kI DUir nwnk ka dIjY ]4]67]136] (193-8, gaVI, mò 5)

dws kI pYj rKY myry BweL ]1] rhwa ] (200-16, gaVI, mò 5)

dws kI ryxu pwE jy koe ] (897-12, rwmklI, mò 5)

dws kI lwj rKY imhrvwnu ] (821-8, iblwvlu, mò 5)

dws jnw kI mnsw pUir ] (869-6, goùf, mò 5)

dws qumwry kI pwva DUrw msqik ly ly lwva ] (712-19, tofI, mò 5)

dws qyry kI inmLl rIiq ]1] rhwa ] (684-10, DnwsrI, mò 5)

dws qyry kI bynqI ird kir prgwsu ] (818-9, iblwvlu, mò 5)

dws dszqx Bwe iqin pweAw ] (275-1, gaVI suKmnI, mò 5)

dws dws ko dwsrw nwnk kir lyh ]4]17]47] (812-17, iblwvlu, mò 5)

dws dwsqx Bwe imitAw iqnw gaxu ] (397-10, Awsw, mò 5)

dws dwsn kI bWCa DUir ] (1349-4, pRBwqI, mò 5)

dws dwsn ky pwnIhwry ] (254-19, gaVI, mò 5)

dws dwsn ko kir lyhu guopwlw ] (1080-8, mw}, mò 5)

dws nwnk srix suAwmI ]4]8]58] (623-13, soriT, mò 5)

dws rKy kziT lwe ndir inhwilAonu ] (653-14, soriT, mò 2)

dws rwm jIa lwgI pRIiq ] (1138-12, BYra, mò 5)

dws ryxu soeL hoAw ijsu msqik krmw ] (809-15, iblwvlu, mò 5)

dwis slwmu krq kq soBw ]2] (195-3, gaVI, mò 5)

dwsu sgl kw Coif AiBmwnu ] (377-5, Awsw, mò 5)

dwsu kbI{ khY smJwe ] (1161-4, BYra, mò 5)

dwsu kbI{ qwsu md mwqw acik n kbhU jweL ]3]2] (969-10, rwmklI, Bgq kbIr jI)

dwsu kbI{ qyrI pnh smwnW ] (1161-9, BYra, mò 5)

dwsu kmI{ ciVéAo gVé @pir rwju lIAo AibnwsI ]6]9]17] (1162-1, BYra, mò 5)

dwsu dws dws ko krIAhu jn nwnk hir srxeL ]4]2]124] (402-10, Awsw, mò 5)

dwsu bwxI bRHÌu vKwxY ] (629-10, soriT, mò 5)

dwsu byniq khY nwmu gurmuiK lhY gu} gu{ gu} gu{ gu} jpu mNn ry ]4]16]29] (1401-8, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

dwszïI hir kw nwmu iDAweAw ]1] (684-9, DnwsrI, mò 5)

dwsh Ekê inhwirAw sBu kCu dyvnhwr ] (257-9, gaVI, mò 5)

dwsh rynu hoe hW ] (410-9, AwswvrI, mò 5)

dwsn kI hoe dwis dwsrI qw pwvih soBw hir duAwrI ]2] (377-17, Awsw, mò 5)

dwsn dws ryxu dwsn kI jn kI thl kmwva ] (529-10, dyvgzDwrI mò 5)

dwsn dwsw hoe rhu hamY ibiKAw mwir ] (1312-16, kwnVw, mò 4)

dwsin dws hoe kY ijnI ivchu Awpu gvweAw ] (145-17, mwJ, mò 3)

dwsin dws dws hoe rhIEy jo jn rwm Bgq inj BeLAw ] (834-16, iblwvlu, mò 4)

dwsin dws inq hovih dwsu ] (232-10, gaVI, mò 3)

dwsin dwsu hovY qw hir pwE ivchu Awpu gvweL ] (600-12, soriT, mò 3)

dwsin dwsu khY jnu nwnkê jyhw qUz krweih qyhw ha krI viKAwnu ]4]4]11] (734-17, sUhI, mò 4)

dwsin dwsu nwmu jip lyvw jIa ] (217-7, gaVI mwJ , mò 5)

dwsin dwsw hoe rhih qw pwvih scw nwa ]1] rhwa ] (564-19, vfhzsu, mò 3)

dwsin dwsI kI pinhwir ] (391-9, Awsw, mò 5)

dwsw kw dwsu ivrlw koeL hoe ] (1174-11, bszqu, mò 3)

dwsw ky bzDn kitAw swcY isrjxhwir ] (49-4, isrIrwgu, mò 5)

dwsw nh BwvE ibnu drswvE ek iKnu DIrju ika krY ] (80-10, isrIrwgu, mò 5)

dwsI szgiq pRBU iqAwig E kmL hmwry ]2] (809-4, iblwvlu, mò 5)

dwsI suq jnu ibd{ sudwmw agRsYn ka rwj dIE ] (345-6, gaVI cyqI, Bgq nwmdyv jI)

dwg dos muih cilAw lwe ] (662-2, DnwsrI, mò 1)

dwgy hoih su rn mih jUJih ibnu dwgy Big jweL ] (970-2, rwmklI, Bgq kbIr jI)

dwiJ gE qãx pwp sumyr ] (899-3, rwmklI, mò 5)

dwiq svweL inKuit n jweL AzqrjwmI pweAw ] (784-1, sUhI, mò 5)

dwiq krhu myry dwqwrw jIA jzq siB DRwpy jIa ]2] (104-12, mwJ, mò 5)

dwiq krY nhI pCuoqwvY ] (1337-18, pRBwqI ibBws, mò 5)

dwiq Ksm kI pUrI hoeL inq inq cVY svweL rwm ] (783-8, sUhI, mò 5)

dwiq joiq sB sUriq qyrI ] (1251-3, swrzg, mò 3)

dwiq ipAwrI ivsirAw dwqwrw ] (676-10, DnwsrI, mò 5)

dwqw so swlwhIEy ij sBsY dy AwDw{ ] (1239-2, swrzg, mò 2)

dwqw krqw Awip Awip BogxhwirAw ] (642-18, soriT, mò 4)

dwqw krqw Awip qUz quis dyvih krih pswa ] (463-5, Awsw, mò 1)

dwqw dwnu kry qh nwhI mhl aswir n bYTw ]2] (902-17, rwmklI, mò 1)

dwqw Bugqw dynhw{ iqsu ibnu Av{ n jwe ] (296-15, iQqI gaVI, mò 5)

dwqw{ sdw deAwlu suAwmI kwe mnhu ivswrIEy ] (461-8, Awsw, mò 5)

dwqI swihb szdIAw ikAw clY iqsu nwil ] (1384-2, slok, syK PrId jI)

dwqI swihb szdIAw ikAw clY iqsu nwil ] (83-9, isrIrwgu, mò 1)

dwqY dwiq rKI hiQ ApxY ijsu BwvY iqsu dyeL ] (604-2, soriT, mò 3)

dwdr qU kbih n jwnis ry ] (990-9, mw}, mò 1)

dwdI dwid n phucnhwrw cUpI inrna pweAw ry ] (381-18, Awsw, mò 5)

dwDIly lzkw gVì apwVIly rwvx bxu sil ibsil Awix qoKIly hrI ] (695-7, DnwsrI, Bgq qãlocn jI)

dwn dwqwrw Apr Apwrw Gt Gt Azqir sohinAw ] (924-11, rwmklI, mò 5)

dwin qyrY Git cwnxw qin czdu dIpweAw ] (765-13, sUhI, mò 1)

dwin bfO Aiqvzqu mhwbil syvik dwis kihAo ehu qQu ] (1405-2, sveLE mhly caQy ky, mQurw)

dwnu ij siqgur BwvsI so sqy dwxu ] (968-7, rwmklI, blvzif qy sqw)

dwnu dye swDU kI DUrw ]1] (563-4, vfhzsu, mò 5)

dwnu dye kir pUjw krnw ] (372-14, Awsw, mò 5)

dwnu dye dwqw jig ibDwqw nwnkw scu soeL ] (766-5, sUhI, mò 1)

dwnu dyih nwnk Apny ka crn jIvW szq Doe ]2]74]97] (1223-6, swrzg, mò 5)

dwnu pwva szqw szgu nwnk rynu dwswrw ]4]6]22] (1006-1, mw}, mò 5)

dwnu puNnu nhI szqn syvw ikq hI kwij n AweAw ]1] (712-14, tofI, mò 5)

dwnu mihzfw qlI Kwkê jy imlY q msqik lweLEy ] (468-14, Awsw, mò 1)

dwnz prw pUrbyx Buzczqy mhIpqy ] (1356-5, shsøqI, mò 5)

dwnsbzdu soeL idil DovY ] (662-15, DnwsrI, mò 1)

dwnhu qY esnwnhu vzjy Bsu peL isir KuQY ] (150-2, mwJ, mò 1)

dwnw kY isir dwnu vIcwrw ] (1035-7, mw}, mò 1)

dwnw qU bInw quhI dwnw kY isir dwnu ] (934-14, rwmklI dKxI, mò 1)

dwnw dwqw sIlvzqu inrmlu }pu Apw{ ] (47-1, isrIrwgu, mò 5)

dwnw bInw Awip qU Awpy sqvzqw ] (1095-14, mw}, mò 5)

dwnw bInw sweL mYfw nwnk swr n jwxw qyrI ]1] (520-2, gUjrI, mò 5)

dwmnI cmqkwr iqa vrqwrw jg Ky ] (319-1, gaVI, mò 5)

dwmodr deAwl AwrwDhu goibzd krq suohwvY ] (1218-7, swrzg, mò 5)

dwmodr deAwl suAwmI srbsu szq jnw Dn mwl ] (824-15, iblwvlu, mò 5)

dwrn duK duqr szsw{ ] (199-9, gaVI, mò 5)

dwrw suK BeAo dInu pghu prI byrI ]1] (1352-13, jYjwvzqI, mò 9)

dwrw mIq pUq snbzDI sgry Dn isa lwgy ] (633-7, soriT, mò 9)

dwrw mIq pUq rQ sMpiq Dn pUrn sB mhI ] (631-15, soriT, mò 9)

dwirkw ngrI kwhy ky mgol ]2] (727-18, iqlzg, Bgq nwmdyv jI)

dwirkw ngrI rwis bugoeL ]1] (727-17, iqlzg, Bgq nwmdyv jI)

dwirdu dyiK sB ko hsY EysI dsw hmwrI ] (858-4, iblwvlu, Bgq rivdws jI)

dwil sIDw mwga GIa ] (695-17, DnwsrI, Bgq DNnw jI)

dwld Bzjn duK dlx gurmuiK igAwnu iDAwnu ]35] (934-14, rwmklI dKxI, mò 1)

dwldu Bzij sudwmy imilAo BgqI Bwe qry ] (995-4, mw}, mò 4)

dwvin bziDAo n jwq ibDy mn drs mig ] (1389-4, svXy, mò 5)

dwvw Agin bhuqu qãx jwly koeL hirAw bUtu rihAo rI ] (384-2, Awsw, mò 5)

dwvw Agin rhy hir bUt ] (914-11, rwmklI, mò 5)

dwvw kwhU ko nhI bfw dysu bf rwju ]168] (1373-10, slok, Bgq kbIr jI)

dwVw AgRy pãQim Drwex ] (1082-8, mw}, mò 5)

idas cwir ky dIsih szgI @hW nwhI jh BwrI ] (1215-19, swrzg, mò 5)

idszq{ Bvih isir pwvih DUir ] (1172-19, bszqu, mò 3)

idszq{ BvY Azq{ nhI Bwly ] (1060-6, mw}, mò 3)

idszq{ BvY pwT piV Qwkw qãsnw hoe vDyrY ] (1012-16, mw}, mò 1)

idsit ibkwrI durmiq BwgI Eysw bRHÌ igAwnu ]2] (1329-7, pRBwqI, mò 1)

idsit ibkwrI bzDin bWDY ha iqs kY bil jweL ] (1329-16, pRBwqI, mò 1)

idsit ivkwrI nwhI Ba Bwa ] (153-6, gaVI, mò 1)

idsdw sBu ikCu clsI myry pRB BweAw ] (1250-7, swrzg, mò 3)

idsY scw mhlu KulY BmL qwkê ] (959-8, rwmklI, mò 5)

idsY suxIEy jwxIEy swa n pweAw jwe ] (139-3, mwJ, mò 2)

idhu dIvI AzD Go{ Gbu muhweLEy ] (752-11, sUhI, mò 1)

idhu bgw qpY Gxw kwilAw kwly vNn ] (789-16, sUhI, mò 1)

idhzd sueL ] (144-5, mwJ, mò 1)

idhrI bYTI imhrI rovY duAwrY la szig mwe ] (1124-10, kydwrw, Bgq kbIr jI)

idqY ikqY n szqoKIAih Azqir iqsnw bhu AigAwnu AzÆXw{ ] (316-13, gaVI, mò 4)

idqY ikqY n szqoKIAin Azqir qãsnw bhuqu A

idn kI bYT Ksm kI brks eh bylw kq AweL ] (335-5, gaVI, Bgq kbIr jI)

idn Kwq jwq ibhwq pRB ibnu imlhu pRB k{xw pqy ] (461-19, Awsw, mò 5)

idn qy srpr pasI rwiq ] (375-18, Awsw, mò 5)

idn qy phr phr qy GrIAW Awv GtY qnu CIjY ] (692-1, DnwsrI, Bgq kbIr jI)

idn QoVVy Qky BeAw purwxw colw ]1] rhwa ] (23-7, isrIrwgu, mò 1)

idn ds pWc bhU Bly AweL ]2] (484-5, Awsw, Bgq kbIr jI)

idn pRiq krY krY pCuqwpY sog loB mih sUkY ]3] (672-6, DnwsrI, mò 5)

idn mih rYix rYix mih idnIA{ asn sIq ibiD soeL ] (879-1, rwmklI, mò 1)

idn riv clY inis sis clY qwirkw lK ploe ] (64-11, isrIrwgu, mò 1)

idn rYin ismrq sdw nwnk muK @jl drbwir ]2]103]126] (1228-12, swrzg, mò 5)

idnu idnu AwvY iqlu iqlu CIjY mweAw mohu GtweL ] (1330-12, pRBwqI, mò 1)

idnu idnu krq Bojn bhu ibzjn qw kI imtY n BUKw ] (672-5, DnwsrI, mò 5)

idnu idnu cVY svweAw nwnk hoq n Gwit ]16] (300-5, iQqI gaVI, mò 5)

idnu idnu iCjq ibkwr krq AaD PwhI PwQw jm kY jwl ]1] (806-15, iblwvlu, mò 5)

idnu BI gwva rYnI gwva gwva swis swis rsnwrI ] (401-15, Awsw, mò 5)

idnu rwiq kmweAVo so AweAo mwQY ] (461-4, Awsw, mò 5)
1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương