Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang104/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   100   101   102   103   104   105   106   107   ...   160

qIin dyv Ek szig lwe ] (344-15, gaVI, Bgq kbIr jI)

qIin dyv pRqiK qorih krih iks kI sya ]2] (479-6, Awsw, Bgq kbIr jI)

qIin ndI qh qãkêtI mwih ] (344-15, gaVI, Bgq kbIr jI)

qIin bwr pqIAw Bir lInw ] (870-18, goùf, Bgq kbIr jI)

qIin ibAwpih jgq ka qurIAw pwvY koe ] (297-3, iQqI gaVI, mò 5)

qIin Bany lptwe rhI kwc krim n jwq shI anmq AzD DzD ricq jYsy mhw swgr hohy ]1] (1231-5, swrzg, mò 5)

qIin Bvx mih Eko jwxY ] (840-10, iblwvlu, mò 1)

qIin Bvx mih gur gopwlw ] (930-16, rwmklI dKxI, mò 1)

qIin Bvn kI lKmI jorI bUJq nwhI lhry ] (215-14, gaVI mwlw , mò 5)

qIin Bvn jug cwry jwqw ] (931-3, rwmklI dKxI, mò 1)

qIin Bvn BrpUir rihAo soeL ] (1405-3, sveLE mhly caQy ky, bÑX)

qIin Bvn mih ApnI Kovih ]2] (873-4, goùf, Bgq kbIr jI)

qIin Bvn mih Ekw mweAw ] (424-6, Awsw, mò 3)

qIin Bvn mih Eko jogI khhu kvnu hY rwjw ]3] (92-18, sRIrwgu, Bgq kbIr jI)

qIin lok jw kY hih Bwr ] (328-2, gaVI, Bgq kbIr jI)

qIny AojwVy kw bzDu ]2] (662-13, DnwsrI, mò 1)

qIny qwp invwrxhwrw duK hzqw suK rwis ] (714-12, tofI, mò 5)

qIny loA ivAwpq hY AiDk rhI lptwe ] (67-2, isrIrwgu, mò 3)

qInO jug qInO idVy kil kyvl nwm ADwr ]1] (346-11, gaVI bYrwgix, Bgq rivdws jI)

qIQL admu siqgu} kIAw sB lok aDrx AQLw ] (1116-9, quKwrI, mò 4)

qIQL isMmãiq puNn dwn ikCu lwhw imlY idhwVI ] (1191-6, bszqu ihzfol, mò 1)

qIQL krY bRq Pêin rwKY nh mnUAw bis jw ko ] (831-3, iblwvlu, mò 9)

qIQL dyiK n jl mih pYsa jIA jzq n sqwvago ] (973-3, rwmklI, Bgq nwmdyv jI)

qIQL dyv dyhurw poQI ] (237-11, gaVI, mò 5)

qIQL DmL vIcwr nwvx purbwixAw ] (1279-7, mlwr, mò 1)

qIQL nwe n aqris mYlu ] (890-7, rwmklI, mò 5)

qIQL nwqw ikAw kry mn mih mYlu gumwnu ] (61-2, isrIrwgu, mò 1)

qIQL brq A{ dwn kir mn mY DrY gumwnu ] (1428-18, slok, mò 9)

qIQL brq nym suic szjm sdw rhY inhkwmw ] (1123-5, kydwrw, Bgq kbIr jI)

qIQL brq nym suic szjm riv sis ghnY dya ry ] (969-4, rwmklI, Bgq kbIr jI)

qIQL brq nym kIE qy sBY rswqil jWih ]233] (1377-3, slok, Bgq kbIr jI)

qIQL BvY idszqr loe ] (1169-11, bszqu, mò 3)

qIQL mjnu gur vIcwrw ] (411-16, Awsw, mò 1)

qIQL vrq suic szjmu nwhI krmu Drmu nhI pUjw ] (75-17, isrIrwgu, mò 1)

qIQL vrq nym krih aidAwnw ] (1043-11, mw}, mò 1)

qIQL vrq lK szjmw pweLEy swDU DUir ] (48-7, isrIrwgu, mò 5)

qIriQ ATsiT mjnu nweL ] (1263-7, mlwr, mò 4)

qIriQ jwa q ha ha krqy ] (385-14, Awsw, mò 5)

qIriQ qyju invwir n néwqy hir kw nwmu n BweAw ] (1255-3, mlwr, mò 1)

qIriQ nwe A{ DrnI BRmqw AwgY Tar n pwvY ] (216-6, gaVI mwlw , mò 5)

qIriQ nwe khih siB aqry ] (1348-3, pRBwqI, mò 5)

qIriQ nwe khw suic sYlu ] (1149-2, BYra, mò 5)

qIriQ nweLEy suKu Plu pweLEy mYlu n lwgY kweL ] (939-1, rwmklI, mò 1)

qIriQ nwvih Arcw pUjw Agr vwsu bhkw{ ] (465-19, Awsw, mò 1)

qIriQ nwvx jwa qIrQu nwmu hY ] (687-14, DnwsrI, mò 1)

qIriQ nwvw jy iqsu Bwvw ivxu Bwxy ik nwe krI ] (2-11, jpu, mò 1)

qIriQ Brmis ibAwiD n jwvY ] (906-1, rwmklI, mò 1)

qIriQ BrmY rogu n CUtis piVAw bwdu ibbwdu BeAw ] (1153-16, BYra, mò 1)

qIrQu sbd bIcw{ Azqir igAwnu hY ] (687-14, DnwsrI, mò 1)

qIrQu hmrw hir ko nwmu ] (1142-10, BYra, mò 5)

qIrQu qpu deAw dqu dwnu ] (4-14, jpu, mò 1)

qIrQu pUrw siqgu} jo Anidnu hir hir nwmu iDAwE ] (140-3, mwJ, mò 4)

qIrQu bfw ik hir kw dwsu ]3]42] (331-17, gaVI, Bgq kbIr jI)

quA siqgur sz hyqu nwim lwig jgu aDrXa ]2] (1408-8, sveLE mhly pzjvyù ky, mQurw)

quA crn Awsro eLs ] (1228-16, swrzg, mò 5)

quis idqw pUrY siqgu} hir Dnu scu AKutu ] (315-11, gaVI, mò 5)

quis idqI pUrY siqgu} GtY nwhI ekê iqlu iksY dI GtweL ] (307-1, gaVI, mò 4)

quis dyvY Awip deAwlu n CpY CpweLAw ] (1250-18, swrzg, mò 4)

quis nwnkê dyvY ijsu nwmu iqin hir rzgu mixAw ]7] (319-17, gaVI, mò 5)

qusI puq BweL prvw{ myrw min vyKhu kir inrjwis jIa ] (923-11, rwmklI, bwbw suzdr)

qusI Boighu Buzchu BweLho ] (73-12, isrIrwgu, mò 5)

qusI rovhu rovx AweLho JUiT muTI szswry ] (580-19, vfhzsu dKxI, mò 1)

qusI vIcwir dyKhu puq BweL hir siqgu} pYnwvE ] (923-13, rwmklI, bwbw suzdr)

quh kêtih mnmuK kmL krih BweL plY ikCU n pwe ]2] (603-1, soriT, mò 3)

quhI suAwmI AzqrjwmI qUhI vsih swD kY szgw ]1] rhwa ] (824-11, iblwvlu, mò 5)

quhI drIAw quhI krIAw quJY qy insqwr ]1] (338-15, gaVI, Bgq kbIr jI)

quhI mukzd jog jug qwir ]3] (875-9, goùf, Bgq rivdws jI)

quhzïI inrzjnu kmlw pwqI ]2] (695-11, DnwsrI, Bgq sYx jI)

quKwrI Czq mhlw 1 bwrh mwhw (1107-1)

quKwrI Czq mhlw 4 (1113-15)

quKwrI Czq mhlw 5 (1117-7)

quKwrI mhlw 1 ] (1110-1)

quKwrI mhlw 1 ] (1110-17)

quKwrI mhlw 1 ] (1111-10)

quKwrI mhlw 1 ] (1112-16)

quKwrI mhlw 1 ] (1112-3)

quKwrI mhlw 4 ] (1114-11)

quKwrI mhlw 4 ] (1115-7)

quKwrI mhlw 4 ] (1116-3)

quC mwq suix suix vKwxih ] (1078-10, mw}, mò 5)

quJ hI kIAw jMmx mrxw ] (1022-15, mw}, mò 1)

quJ hI pyiK pyiK mnu swDwrw ]1] (739-10, sUhI, mò 5)

quJ hI mn rwqy Aihinis prBwqy hir rsnw jip mn ry ]2] (597-1, soriT, mò 1)

quJ qy apjih quJ mwih smwvih ] (1035-8, mw}, mò 1)

quJ qy bwhir kCU n hoe ] (123-3, mwJ, mò 3)

quJ qy bwhir kCU n hovY qUz Awpy kwrY lwvixAw ]6] (125-18, mwJ, mò 3)

quJ qy bwhir ikCu n hovY gurmuiK soJI pwvixAw ]3] (119-9, mwJ, mò 3)

quJ qy bwhir ikCu nhI Bv kwtnhwry ] (809-5, iblwvlu, mò 5)

quJ qy bwhir ikCU n hoAw qw BI nwhI ikCu kwVw ]2] (1081-6, mw}, mò 5)

quJ qy bwhir ikCU n hoe ] (1125-4, BYra, mò 1)

quJ qy bwhir ikCU n hovY bKsy sbid suhwvixAw ]5] (127-14, mwJ, mò 3)

quJ qy bwhir koeL nwih ]1] (1134-14, BYra, mò 4)

quJ qy vfw nwhI koe ] (354-7, Awsw, mò 1)

quJ pih na iniD qU krxY jogu ] (903-16, rwmklI, mò 1)

quJ ibnu Av{ n koe ndir inhwirAw ]1] rhwa ] (398-4, Awsw, mò 5)

quJ ibnu Av{ n koeL myry Twkêr hir jpIEy vfy krMmw ]2] (799-8, iblwvlu, mò 4)

quJ ibnu Av{ n koeL myry ipAwry quJ ibnu Av{ n koe hry ] (355-17, Awsw, mò 1)

quJ ibnu Av{ n jwxw myry swihbw gux gwvw inq qyry ]3] (795-13, iblwvlu, mò 1)

quJ ibnu Av{ nhI ko myrw ]1] (1144-10, BYra, mò 5)

quJ ibnu Av{ nwhI mY dUjw qUz myry mn mwhI ] (378-5, Awsw, mò 5)

quJ ibnu suriq krY ko myrI drsnu dIjY Koilé ikvwr ]1] rhwa ] (856-16, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

quJ ibnu kvnu hmwrw ] (206-18, gaVI, mò 5)

quJ ibnu kvnu kry pRiqpwlw ]1] rhwa ] (736-18, sUhI, mò 5)

quJ ibnu kvnu rIJwvY qohI ] (207-5, gaVI, mò 5)

quJ ibnu ko nwhI pRB rwKnhwrw rwm ] (546-17, ibhwgVw, mò 5)

quJ ibnu koe n dyKa mIqu ] (221-6, gaVI guAwryrI, mò 1)

quJ ibnu GrI n jIvnw iDRgu rhxw szswir ] (203-6, gaVI bYrwgix, mò 5)

quJ ibnu Twkêr kvnu hmwrw ]1] rhwa ] (743-10, sUhI, mò 5)

quJ ibnu Twkêr iksY n Bwva ] (1189-1, bszqu, mò 1)

quJ ibnu dUjw Av{ n koeL sBu qyrw Kylu AKwVw jIa ]2] (103-14, mwJ, mò 5)

quJ ibnu dUjw Av{ n koeL BUlh cUkh pRB qyry ]1] rhwa ] (894-11, rwmklI, mò 5)

quJ ibnu dUjw koe nwih ] (1181-5, bszqu, mò 5)

quJ ibnu dUjw koeL nwih ] (11-17, Awsw, mò 4)

quJ ibnu dUjw koeL nwih ] (365-14, Awsw, mò 4)

quJ ibnu dUjw nhI Twa ] (1193-3, bszqu, mò 5)

quJ ibnu dUjw nwhI koe ] (351-10, Awsw, mò 1)

quJ ibnu dUjw nwhI koe ] (736-17, sUhI, mò 5)

quJ ibnu dUjw nwhI Qwa ]2] (1270-16, mlwr, mò 5)

quJ ibnu nwhI koe ibna moih swirAw ] (709-14, jYqsrI, mò 5)

quJ ibnu inmKu n jweL rhxw ]1] (181-14, gaVI guAwryrI, mò 5)

quJ ibnu pwrbRHÌ nhI koe ] (192-13, gaVI, mò 5)

quJ ibnw pRB ikCU n jwnU ] (1322-16, kilAwn, mò 5)

quJ rwKnhwro moih bqwe ] (1194-11, bszqu, Bgq kbIr jI)

quJu @pir myrw hY mwxw qUhY myrw qwxw rwm ] (779-16, sUhI, mò 5)

quJu syvI quJ qy piq hoe ] (232-14, gaVI, mò 3)

quJu qurqu Cfw@ myro kihAo mwin ]2] (1194-9, bszqu, Bgq kbIr jI)

quJu ibnu Av{ n koeL bIAw ] (1079-17, mw}, mò 5)

quJih suJzqw kCU nwih ] (1196-9, bszqu, Bgq rivdws jI)

quJih crn Aribzd Bvn mnu ] (486-18, Awsw, Bgq rivdws jI)

quJih n johY ko mIq jn qUz gur kw dws ] (818-16, iblwvlu, mò 5)

quJih pyiK ibgsY kalw{ ]2] (389-3, Awsw, mò 5)

quJY n lwgY qwqw Jolw ]1] rhwa ] (179-1, gaVI guAwryrI, mò 5)

quJY ibnw ha ikq hI n lyKY vcnu dyih Coif n jwsw hy ]7] (1073-3, mw}, mò 5)

qutVIAw sw pRIiq jo lweL ibANn isa ] (706-15, jYqsrI, mò 5)

quTw scw pwiqswhu qwpu geAw szswrw ]1] (746-17, sUhI, mò 5)

quTw swihbu jo dyvY soeL suKu pweLEy ]3] (396-16, Awsw kwPI, mò 5)

quDu Azqir ha suiK vsw qUz Azqir swbwis jIa ] (762-15, sUhI, mò 1)

quDu AgY quDY swlwhI mY AzDy nwa sujwKw ] (1242-6, swrzg, mò 1)

quDu ApiV koe n skY sB JiK JiK pvY JiV ]2] (849-18, iblwvlu, mò 3)

quDu ApiV koe n skY qU AibnwsI jg aDrx ] (1094-19, mw}, mò 5)

quDu AwgY Ardwis hmwrI jIa ipzfu sBu qyrw ] (383-11, Awsw, mò 5)

quDu Awip kQI qY Awip vKwxI ] (99-13, mwJ, mò 5)

quDu Awip ivCoiVAw Awip imlweAw ]1] (11-16, Awsw, mò 4)

quDu Awip ivCoiVAw Awip imlweAw ]1] (365-14, Awsw, mò 4)

quDu AwpxY BwxY sB sãsit apweL ijs no Bwxw dyih iqsu Bwedw ]4] (1064-2, mw}, mò 3)

quDu Awpy Awip apweAw sBu jgu quDu Awpy vis kir leAw ] (1264-19, mlwr, mò 4)

quDu Awpy Awpu apweAw ] (73-1, isrIrwgu, mò 1)

quDu Awpy Awpu riKAw siqgur ivic gu{ Awpy quDu svwirAw ] (311-18, gaVI, mò 4)

quDu Awpy sãsit sB apweL jI quDu Awpy isrij sB goeL ] (11-13, Awsw, mò 4)

quDu Awpy sãsit sB apweL jI quDu Awpy isrij sB goeL ] (348-16, Awsw, mò 4)

quDu Awpy issit isrjIAw Awpy Pêin goeL ] (654-1, soriT, mò 3)

quDu Awpy isrjI Awpy goeL ] (112-19, mwJ, mò 3)

quDu Awpy kQI AkQ khwxI ] (1056-7, mw}, mò 3)

quDu Awpy kwrxu Awpy krxw ] (564-1, vfhzsu, mò 5)

quDu Awpy Kylu rcwe quDu Awip svwirAw ] (642-18, soriT, mò 4)

quDu Awpy goe aTwlIAw ] (73-3, isrIrwgu, mò 1)

quDu Awpy jgqu apwe kY Awip Kylu rcweAw ] (643-15, soriT, mò 3)

quDu Awpy jgqu apwe kY quDu Awpy DzDY lweAw ] (138-16, mwJ, mò 2)

quDu Awpy jgqu apwe kY quDu Awpy vsgiq kIqw ] (1317-10, kwnVw, mò 4)

quDu Awpy qwVI lweLEy Awpy gux gweAw ] (849-8, iblwvlu, mò 3)

quDu Awpy DrqI swjIEy czdu sUrju due dIvy ] (83-16, isrIrwgu, mò 2)

quDu Awpy prKy lok sbwE ] (119-1, mwJ, mò 3)

quDu Awpy BwvY so krih quDu AoqY kzim Aoe lweAw ] (85-13, isrIrwgu, mò 3)

quDu Awpy BwvY soeL vrqY jI qUz Awpy krih su hoeL ] (11-12, Awsw, mò 4)

quDu Awpy BwvY soeL vrqY jI qUz Awpy krih su hoeL ] (348-16, Awsw, mò 4)

quDu Awpy BwvY iqvY clwvih sB qyrY sbid smwe jIa ] (448-13, Awsw, mò 4)

quDu Awpy BwvY iqvY clwvY ]3] (351-11, Awsw, mò 1)

quDu Awvx jwxw kIAw quDu lypu n lgY qãx ] (1095-1, mw}, mò 5)

quDu Awvq myrw mnu qnu hirAw hir jsu qum szig gwvnw ]1] (1018-15, mw}, mò 5)

quDu szsw{ apweAw ] (71-17, isrIrwgu, mò 1)

quDu scy subhwnu sdw klwixAw ] (150-10, mwJ, mò 2)

quDu sBu ikCu mYno saipAw jw qyrw bzdw ] (1096-16, mw}, mò 5)

quDu sir Av{ n koe ik AwiK vKwixAw ] (1279-8, mlwr, mò 1)

quDu swlwih n rjw kbhUz scy nwvY kI BuK lwvixAw ]2] (113-16, mwJ, mò 3)

quDu swlwhin iqn Dnu plY nwnk kw Dnu soeL ] (1328-7, pRBwqI, mò 1)

quDu swlwhI pRIqm myry ] (130-4, mwJ, mò 4)

quDu isir iliKAw so pVì pzifq Avrw no n isKwil ibiKAw ] (434-19, Awsw, mò 3)

quDu isrijAw sBu szsw{ qU nwekê sgl Bax ] (1094-18, mw}, mò 5)

quDu isrjI mydnI duKu suKu dyvxhwro ] (580-9, vfhzsu dKxI, mò 1)

quDu gux mY siB Avgxw ek nwnk kI Ardwis jIa ] (762-13, sUhI, mò 1)

quDu iciq AwE mhw Anzdw ijsu ivsrih so mir jwE ] (749-12, sUhI, mò 5)

quDu jg mih Kylu rcweAw ivic hamY pweLAw ] (1096-8, mw}, mò 5)

quDu jpI quDY swlwhI giq miq quJ qy hoeL ]1] rhwa ] (1333-13, pRBwqI, mò 3)

quDu jyvf mY nwih ko iksu AwiK suxweL ]2] (947-18, rwmklI, mò 3)

quDu jyvfu Av{ n BwilAw ] (74-7, isrIrwgu, mò 5)

quDu jyvfu hoe su AwKIEy quDu jyhw qUhY pVIEy ] (301-14, gaVI, mò 4)

quDu jyvfu ho{ srIkê hovY qw AwKIEy quDu jyvfu qUhY hoeL ] (549-13, ibhwgVw, mò 3)

quDu jyvfu ho{ n suJeL myry imõ guosweLAw ]12] (1098-16, mw}, mò 5)

quDu jyvfu qUhY pwrbRHÌ nwnk srxweL ]3] (318-18, gaVI, mò 5)

quDu jyvfu dwqw Av{ n suAwmI lvY n koeL lwvixAw ]6] (130-18, mwJ, mò 5)

quDu jyvfu dwqw ko nhI qU bKsxhw{ ] (1011-18, mw}, mò 1)

quDu jyvfu dwqw qUhY inrzjnw qUhY scu myrY min BweAw ] (301-10, gaVI, mò 4)

quDu jyvfu dwqw nwih iksu AwiK suxweLEy ] (951-2, rwmklI, mò 3)

quDu jyvfu dwqw{ mY koeL ndir n AwveL quDu sBsY no dwnu idqw KzfI vrBzfI pwqwlI pureL sB loeL ]3] (549-15, ibhwgVw, mò 3)

quDu jyvfu mY Av{ n sUJY nw ko hoAw n hogu ]1] (1333-18, pRBwqI, mò 3)

quDu jyvfu mY ho{ ko idis nw AwveL qUhYù suGVì myrY min Bwxw ] (305-10, gaVI, mò 4)

quDu jyvfu mY ho{ n koeL ] (112-19, mwJ, mò 3)

quDu ifTy scy pwiqswh mlu jnm jnm dI ktIEy ] (967-3, rwmklI, blvzif qy sqw)

quDu Qwpy cwry jug qU krqw sgl Drx ] (1095-1, mw}, mò 5)

quDu duKu suKu nwil apweAw lyKu krqY iliKAw ] (787-12, sUhI, mò 3)

quDu iDAweiné byd kqybw sxu KVy ] (518-7, gUjrI, mò 5)

quDu bcin gur kY vis kIAw Awid purKu bnvwrIAw ] (248-6, gaVI, mò 5)

quDu bwJu ekê iqlu rih n swkw khix sunix n DIjE ] (436-5, Awsw, mò 1)

quDu bwJu smrQ koe nwhI øpw kir bnvwrIAw ] (917-15, rwmklI, mò 3)

quDu bwJu ipAwry kyv rhw ] (660-7, DnwsrI, mò 1)

quDu bwJhu Qwa ko nwhI ijsu pwshu mzgIEy min vyKhu ko inrjwis ] (86-6, isrIrwgu, mò 3)

quDu ibnu Av{ n krnhw{ ipAwry AzqrjwmI Ek ] rhwa ] (640-17, soriT, mò 5)

quDu ibnu Av{ n koeL krqy mY Dr Aot qumwrI jIa ]1] (107-18, mwJ, mò 5)

quDu ibnu Av{ n koeL jwcw gur prswdI qUz pwvixAw ]4] (130-4, mwJ, mò 4)

quDu ibnu ikqu ibiD qrIEy jIa ]1] (217-4, gaVI mwJ , mò 5)

quDu ibnu dUjw Av{ n koe ] (12-1, Awsw, mò 4)

quDu ibnu dUjw Av{ n koe ] (365-17, Awsw, mò 4)

quDu ibnu dUjw Av{ n koeL ] (130-2, mwJ, mò 4)

quDu ibnu dUjw ko nhI qU rihAw smweL ] (1291-16, mlwr, mò 1)

quDu ibnu dUjw nwhI koe ] (723-18, iqlzg, mò 5)

quDu ibnu dUjw nwhI koe ] (893-11, rwmklI, mò 5)

quDu ibnu dUjw mY ko nwhI ] (686-14, DnwsrI, mò 1)

quDu ibnu dUjI nwhI jwe ] (151-8, gaVI, mò 1)

quDu ibnu dUjI nwhI jwe ] (661-7, DnwsrI, mò 1)

quDu ibnu dUjy iksu swlwhI ] (1077-10, mw}, mò 5)

quDu Bwxy qU Bwvih krqy Awpy rsn rswedw ]1] (1034-10, mw}, mò 1)

quDu Bwvin sohwgxI ApxI ikrpw lYih svwir ]1] rhwa ] (54-2, isrIrwgu, mò 1)

quDu BwvY ADI prvwxu ] (662-9, DnwsrI, mò 1)

quDu BwvY szqoKIAW cUkY Awl jzjwlu ] (1279-3, mlwr, mò 3)

quDu BwvY qw Awxih rwis ] (737-2, sUhI, mò 5)

quDu BwvY qw scu vKwxI ] (180-9, gaVI guAwryrI, mò 5)

quDu BwvY qw siqgur meAw ] (180-9, gaVI guAwryrI, mò 5)

quDu BwvY qw gwvw bwxI ] (180-9, gaVI guAwryrI, mò 5)

quDu BwvY qw nwmu jpwvih suKu qyrw idqw lhIEy ]1] rhwa ] (749-8, sUhI, mò 5)

quDu BwvY qw bKis lYih Koty szig Kry ] (261-5, gaVI, mò 5)

quDu BwvY qw vwvih gwvih quDu BwvY jil nwvih ] (144-19, mwJ, mò 1)

quDu BwvY iqvY rjwe Brmu Ba Bzjnw ]3] (752-18, sUhI, mò 1)

quDu BwvY qU min vsih ndrI krim ivsyKu ]5] (1010-12, mw}, mò 1)

quDu BwvY qyrI bzdgI qU guxI ghIrw ]21] (726-12, iqlzg, mò 4)

quDu }pu n ryiKAw jwiq qU vrnw bwhrw ] (1096-1, mw}, mò 5)

quDu ivxu isDI iknY n pweLAw ] (349-4, Awsw, mò 1)

quDu ivxu isDI iknY n pweLAw ] (9-13, Awsw, mò 1)

quDu ivxu nwhI koeL myrw ] (1085-12, mw}, mò 5)

quDhu bwhir ikCu nhI nwnkê gux bolY ]23]1]2] (1102-17, mw}, mò 5)

quDhu Buly is jim jim mrdy iqn kdy n cukin hwvy ]1] (961-18, rwmklI, mò 5)

quDno syvih quJu ikAw dyvih mWgih lyvih rhih nhI ] (1254-5, mlwr, mò 1)

quDno Coif jweLEy pRB kYù Dir ] (371-17, Awsw, mò 5)

quDno invxu mNnxu qyrw nwa ] (878-12, rwmklI, mò 1)

quDuno sB iDAwedI sB lgY qyrI pweL ] (301-2, gaVI, mò 4)

quDuno sB iDAwedI sy Qwe pE jo swihb loVy ] (306-3, gaVI, mò 4)

quDuno syvih sy quJih smwvih qU Awpy myil imlwedw ]1] (1060-15, mw}, mò 3)

quDuno syvih jo quDu Bwvih ] (1067-3, mw}, mò 3)

qum sB swjy swij invwjy jIa ipzfu dy pRwnw ] (613-12, soriT, mò 5)

qum smsir Av{ ko nwhI ]6] (416-10, Awsw, mò 1)

qum smsir nwhI deAwlu moih smsir pwpI ]4]3] (856-2, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

qum smrQ Agnq Apwry ] (260-8, gaVI, mò 5)

qum smrQ Apwr Aiq @cy suKdwqy pRB pRwn ADorI ] (208-19, gaVI, mò 5)

qum smrQ sdw suKdwqy ] (99-17, mwJ, mò 5)

qum smrQ kwrn krnw qUtI qum hI jorI ]1] rhwa ] (1217-2, swrzg, mò 5)

qum smrQ purK vfy pRB suAwmI mo ka kIjY dwnu hir inmGw ] (731-17, sUhI, mò 4)

qum sir Av{ n koe AweAw jwesI jIa ] (688-10, DnwsrI, mò 1)

qum srxwgiq pRiqpwlk suAwmI hm rwKhu vf pwpgy ]1] (976-8, nt, mò 4)

qum srxwgiq rha suBwa ] (906-4, rwmklI, mò 1)

qum srnwgiq rwjw rwm czd kih rivdws cmwrw ]5]6] (659-7, soriT, Bgq rivdws jI)

qum swcy hm qum hI rwcy sbid Byid Pêin swcy ] (597-2, soriT, mò 1)

qum isa joir Avr szig qorI ]3] (659-1, soriT, Bgq rivdws jI)

qum isa qoir kvn isa jorih ]1] rhwa ] (658-19, soriT, Bgq rivdws jI)

qum suAwmI Agm AQwh qU Git Git pUir rihAw ] (1114-14, quKwrI, mò 4)

qum suAwmI Agm AQwh qU Git Git pUir rihAw ]2] (1114-18, quKwrI, mò 4)

qum suKdweL purK ibDwqy qum rwKhu Apuny bwlw ]3] (613-14, soriT, mò 5)

qum so Twkê{ Aa{ n dyvw ]4] (659-2, soriT, Bgq rivdws jI)

qum hir srvr Aiq Agwh hm lih n skih Azqu mwqI ] (668-4, DnwsrI, mò 4)

qum hir syqI rwqy szqhu ] (209-1, gaVI, mò 5)

qum hir dwqy smrQ suAwmI ekê mwga quJ pwshu hir dwnY ] (1320-18, kilAwn, mò 4)

qum hI suzdr qumih isAwny qum hI suGr sujwnw ] (1210-3, swrzg, mò 5)

qum hI suzdir qumih suhwgu ] (384-8, Awsw, mò 5)

qum hI kwrn krn ] (896-15, rwmklI, mò 5)

qum hI dIE Aink pRkwrw qum hI dIE mwn ] (1216-19, swrzg, mò 5)

qum hI nwek quméih Cõpiq qum pUir rhy Bgvwnw ] (1210-4, swrzg, mò 5)

qum hI pyiK pyiK mnu ibgswry ]1] rhwa ] (740-6, sUhI, mò 5)

qum hohu sujwKy lyhu pCwix ]10]5] (1190-2, bszqu, mò 1)

qum ka duKu nhI BweL mIq ]3] (386-14, Awsw, mò 5)

qum khIAq hO jgq gur suAwmI ] (710-15, jYqsrI, Bgq rivdws jI)

qum kq bRwhmx hm kq sUd ] (324-18, gaVI, kbIr jI)

qum krhu Blw hm Blo n jwnh qum sdw sdw deAwlw ] (613-13, soriT, mò 5)

qum gMBIr DIr apkwrI hm ikAw bpury jzqrIAw ] (1213-8, swrzg, mò 5)

qum gwvhu myry inrBa kw soihlw ] (12-12, gaVI dIpkI, mò 1)

qum gwvhu myry inrBa kw soihlw ] (157-10, gaVI pUrbI dIpkI, mò 1)

qum Gir Awvhu myry mIq ] (678-3, DnwsrI, mò 5)

qum Gir lwK koit As hsqI hm Gir Ekê murwrI ]4]1]7]58] (336-11, gaVI, Bgq kbIr jI)

qum Gir lwlnu qum Gir Bwgu ]2] (384-9, Awsw, mò 5)

qum czdn hm erzf bwpury szig qumwry bwsw ] (486-14, Awsw, Bgq rivdws jI)

qum jl iniD hir mwn srovr jo syvY sB Plxy ] (977-5, nt, mò 4)

qum jYsy hir purK jwny miq gurmiq muiK vf vf Bwg vfonw ] (1315-4, kwnVw, mò 4)

qum qa rwKnhwr deAwl ] (680-11, DnwsrI, mò 5)

qum qy apijAo BgqI Bwa ] (906-5, rwmklI, mò 1)

qum qy syv qum qy jp qwpw qum qy qqu pCwinAo ] (1216-13, swrzg, mò 5)

qum qy hoe su AwigAwkwrI ] (268-3, gaVI suKmnI, mò 5)

qum qy iBNn nhI ikCu hoe ] (292-8, gaVI suKmnI, mò 5)

qum deAwl srix pRiqpwlk mo ka dIjY dwnu hir hm jwcy ] (169-14, gaVI pUrbI, mò 4)

qum deAwl sbL duK Bzjn ek ibna sunhu dy kwny ] (169-17, gaVI pUrbI, mò 4)

qum dwqwr vfy pRB sMmRQ mwgn ka dwnu AwE ]3] (999-13, mw}, mò 5)

qum dwqy hm sdw iBKwrI ] (1161-9, BYra, mò 5)

qum dwqy Twkêr pRiqpwlk nwek Ksm hmwry ] (673-19, DnwsrI, mò 5)

qum dwqy qum purK ibDwqy quDu jyvfu Av{ n sUrw jIa ]3] (99-19, mwJ, mò 5)

qum dwqy qum purK ibDwqy ] (99-17, mwJ, mò 5)

qum dwqy pRB dynhwr ] (1181-14, bszqu, mò 5)

qum dyvhu iqlu szk n mwnhu hm Buzch sdw inhwlw ]2] (884-9, rwmklI, mò 5)

qum Dn DnI adwr iqAwgI sRvnné sunIAqu sujsu quméwr ] (856-17, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

qum inDwn Atl suilqwn jIA jzq siB jwcY ] (613-15, soriT, mò 5)

qum prvwr qumih AwDwrw qumih jIA pRwndwqw ]1] (1215-9, swrzg, mò 5)

qum pivõ pwvn purK pRB suAwmI hm ika kir imlh jUTwrI ] (528-4, dyvgzDwrI mò 4)

qum pUrn pUir rhy sMpUrn hm BI szig AGwE ] (884-11, rwmklI, mò 5)

qum bf dwqy jIA jIAn ky qum jwnhu hm ibrQy ]2] (1320-3, kilAwn, mò 4)

qum bf dwqy dy rhy ] (1181-18, bszqu, mò 5)

qum mKqUl supyd spIAl hm bpury js kIrw ] (486-16, Awsw, Bgq rivdws jI)

qum min vsy qa dUKu n lwgY ] (192-14, gaVI, mò 5)

qum mwq ipqw hm bwirk qyry ] (268-2, gaVI suKmnI, mò 5)

qum imhrvwn dws hm dInw ] (562-18, vfhzsu, mò 5)

qum imlhu pRB sBwgy ] (1185-4, bszqu, mò 5)

qum rvhu goibzdY rvx jogu ] (1184-7, bszqu, mò 5)

qum rovhugy Aos no qumé ka kaxu roeL ]3] (418-10, Awsw kwPI, mò 1)

qum lwvhu qa lwgh syv ] (180-8, gaVI guAwryrI, mò 5)

qum vf Agm AgwiD boiD pRB miq dyvhu hir pRB lhy ] (1336-12, pRBwqI, mò 4)

qum vf purK dIn duK Bzjn hir dIAo nwmu muKy ]1] (976-2, nt, mò 4)

qum vf purK vf Agm Agocr qum Awpy Awip ApwkI ] (668-12, DnwsrI, mò 4)

qum vfy vfy vf @cy ha eqnIk lhurIAw rwm ] (779-13, sUhI, mò 5)

qumih su kzq nwir hm soeL ]3] (484-9, Awsw, Bgq kbIr jI)

qumih KjInw qumih jrInw qum hI mwixk lwlw ] (1215-10, swrzg, mò 5)

qumih Cfwe lIAo jnu Apnw ] (742-17, sUhI, mò 5)

qumih Cfwvhu Cutkih bzD ] (890-3, rwmklI, mò 5)

qumih Coif jwna nhI dUjI ]2] (1157-17, BYra, Bgq kbIr jI)

qumih pCwnU swkê qumih szig rwKnhwr qumY jgdIs ] rhwa ] (1228-16, swrzg, mò 5)

qumih pTwE qw jg mih AwE ] (1081-6, mw}, mò 5)

qumih pwrjwq gur qy pwE qa nwnk BE inhwlw ]2]33]56] (1215-11, swrzg, mò 5)

qumih ipqw qum hI Pêin mwqw qumih mIq ihq BRwqw ] (1215-9, swrzg, mò 5)

qumé smrQ AkQ Agocr rivAw Ekê murwrI ]6] (916-18, rwmklI, mò 5)

qumé smrQw kwrn krn ] (828-1, iblwvlu, mò 5)

qumé swcu iDAwvhu mugD mnw ] (1176-8, bszqu, mò 3)

qumé suKdwqy purK suBweL ]1] rhwa dUjw ]1]7] (738-14, sUhI, mò 5)

qumé hir swh vfy pRB suAwmI hm vxjwry rwis dyn ] (1295-1, kwnVw, mò 4)

qumé hI jwnhu ApnI pUjw ]2] (805-10, iblwvlu, mò 5)

qumé krhu deAw myry sweL ] (673-8, DnwsrI, mò 5)

qumé gahr Aiq gihr gMBIrw qum ipr hm bhurIAw rwm ] (779-12, sUhI, mò 5)

qumé cy pwrsu hm cy lohw szgy kzcnu BYelw ] (1351-6, pRBwqI, Bgq nwmdyv jI)

qumé ju khq ha nzd ko nzdnu nzd su nzdnu kw ko ry ] (338-18, gaVI, Bgq kbIr jI)

qumé ju nwek AwChu AzqrjwmI ] (93-17, sRIrwgu, rivdws)

qumé jl iniD hm mIny qumry qyrw Azqu n kqhU pweAw ]3] (1319-8, kilAwn, mò 4)

qumé qa jwcy BUpiq rwjy hir sa mor iDAwnw ]3]4]26] (482-15, Awsw, Bgq kbIr jI)

qumé qa byd pVhu gweõI goibzdu irdY hmwry ]1] (482-11, Awsw, Bgq kbIr jI)

qumé deAwl suAwmI sB Avgn hmw ]1] rhwa ] (809-8, iblwvlu, mò 5)

qumé deAwl ikrpwl øpw iniD piqq pwvn gosweL ] (673-10, DnwsrI, mò 5)

qumé dyvhu sBu ikCu deAw Dwir hm AikrqGnwry ] (809-4, iblwvlu, mò 5)

qumé pyKq soBw myrY Awgin ]1] rhwa ] (804-5, iblwvlu, mò 5)

qumé imlqy myrw mnu jIAo qumé imlhu deAwl ] (810-19, iblwvlu, mò 5)

qumé vf purK bf Agm Agocr hm FUiF rhy pweL nhI hwQ ] (1296-6, kwnVw, mò 4)

qumé vf purK vf Agm gusweL hm kIry ikmL qumnCy ] (1178-10, bszqu ihzfol, mò 4)

qumérw jnu jwiq Aivjwqw hir jipAo piqq pvICy ] (1178-12, bszqu ihzfol, mò 4)

qumérI asqiq kra idn rwiq ]1] rhwa ] (1144-10, BYra, mò 5)

qumérI asqiq qum qy hoe ] (266-12, gaVI suKmnI, mò 5)

qumérI Aws Brosw qumérw qumrw nwmu irdY lY Drnw ] (1299-17, kwnVw, mò 5)

qumérI srix pry piq rwKhu swcu imlY gopwlw ]7] (1274-5, mlwr, mò 1)

qumérI syvw kir n skh pRB hm ika kir mugD qrw ]1] (799-12, iblwvlu, mò 4)

qumérI syvw quméwry Azgw ]1] rhwa ] (828-9, iblwvlu, mò 5)
1   ...   100   101   102   103   104   105   106   107   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương