Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang102/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   160

iqsu gur ka swbwis hY ijin hir soJI pweL ] (588-2, vfhzsu, mò 3)

iqsu gur ka ismra swis swis ] (239-15, gaVI, mò 5)

iqsu gur ka ha sd bil jweL ] (1339-6, pRBwqI, mò 5)

iqsu gur ka ha sd bilhwrI ]1] (887-5, rwmklI, mò 5)

iqsu gur ka ha KNnIEy ijin mDusUdnu hir nwmu suxweAw ] (588-18, vfhzsu, mò 3)

iqsu gur ka ha vwirAw ijin hir kI hir kQw suxweL ] (587-19, vfhzsu, mò 3)

iqsu gur ka ha vwrxY ijin hamY ibKu sBu rogu gvweAw ] (588-19, vfhzsu, mò 3)

iqsu gur ka Cwdn Bojn pwt ptMbr bhu ibiD siq kir muiK szchu iqsu puNn kI iPir qoit n AwvY ]4] (1264-4, mlwr, mò 4)

iqsu gur ka JUlwva pwKw ] (239-18, gaVI, mò 5)

iqsu gur kI hm crnI pwih ]1] (1338-9, pRBwqI, mò 5)

iqsu gur kY sdw bil jweLEy ] (1338-11, pRBwqI, mò 5)

iqsu gur kY gãih Fova pwxI ] (239-18, gaVI, mò 5)

iqsu gur kY gãih pIsa nIq ] (239-19, gaVI, mò 5)

iqsu gur kY jweLEy bilhwrI sdw sdw ha vwirAw ]1] rhwa ] (1218-2, swrzg, mò 5)

iqsu gurisK kza hza sdw nmskwrI jo gur kY BwxY gurisKu cilAw ]18] (593-16, vfhzsu, mò 3)

iqsu Gir shjw soeL suhylw ] (130-16, mwJ, mò 5)

iqsu GVIEy sbdu scI tkswlI ]2] (1134-11, BYra, mò 4)

iqsu crx pKwlI jo qyrY mwrig cwlY ] (102-10, mwJ, mò 5)

iqsu jn AwvY hir pRBu cIiq ] (283-13, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsu jn AwvY hir pRBu cIiq ] (296-6, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsu jn sWiq sdw miq inhcl ijs kw AiBmwnu gvwE ] (491-7, gUjrI, mò 3)

iqsu jn hoe n dUKu szqwpu ] (1146-14, BYra, mò 5)

iqsu jn hoE sgl inDwn ] (891-15, rwmklI, mò 5)

iqsu jn ka hir mIT lgwnw ijsu hir hir øpw krY ] (1263-12, mlwr, mò 4)

iqsu jn ka khu kw kI kmIAw ]1] (186-8, gaVI, mò 5)

iqsu jn ka koe n phucnhw{ ] (293-10, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsu jn ka mnu qnu sBu dyva ijin hir hir nwmu sunweAo ] (719-8, bYrwVI, mò 4)

iqsu jn khw ibAwpY mweAw ]2] (388-10, Awsw, mò 5)

iqsu jn krim prwpiq hoe ]1] (741-9, sUhI, mò 5)

iqsu jn kI sB pUrn Gwl ]4]23]92] (183-15, gaVI guAwryrI, mò 5)

iqsu jn kI hY swcI bwxI ] (1174-5, bszqu, mò 3)

iqsu jn kI qU syvw lwgu ] (286-11, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsu jn kI vifAweL hir Awip vDweL Aohu GtY n iksY kI GtweL ekê iqlu iqlu iqlnw ]3] (860-19, goùf, mò 4)

iqsu jn ky siB kwj svwir ] (1140-1, BYra, mò 5)

iqsu jn ky ha mil mil Dovw pwAou ]1] (1201-12, swrzg, mò 4)

iqsu jn ky hm hwit ibhwJy ijsu hir hir øpw krY ] (1263-14, mlwr, mò 4)

iqsu jn ky pg inq pUjIAih myrI ijzduVIE jo mwrig DmL clysih rwm ] (540-6, ibhwgVw, mò 4)

iqsu jn kY szig qrY sBu koeL so prvwr sDwrxw ]15] (1077-15, mw}, mò 5)

iqsu jn kY pwrbRHÌ kw invwsu ]3] (1152-17, BYra, mò 5)

iqsu jn kY bilhwrxY ijin BijAw pRBu inrbwxu ] (318-3, gaVI, mò 5)

iqsu jn dUKu inkit nhI AwvY ]2] (190-6, gaVI, mò 5)

iqsu jn lwgw pwrbRHÌ rzgu ] (1181-15, bszqu, mò 5)

iqsu jn lypu n ibAwpY koe ]1] (388-8, Awsw, mò 5)

iqsu jmu nyiV n AwveL jo hir pRiB BwvY ]2] (401-2, Awsw, mò 5)

iqsu jwiq n jnmu n join kwmu ]4]1] (1196-14, bszqu, Bgq rivdws jI)

iqsu jyvfu Av{ n sUJeL iksu AwgY khIEy jwE ] (585-6, vfhzsu, mò 3)

iqsu johwrI suAsiq iqsu iqsu dIbwxu ABgu ] (467-6, Awsw, mò 1)

iqsu jogI kI ngrI sBu ko vsY ByKI jogu n hoe ] (556-16, ibhwgVw, mò 3)

iqsu Twkêr ka sdw nmskw{ ]1] (863-9, goùf, mò 5)

iqsu Twkêr ka riK lyhu cIqw ]2] (913-10, rwmklI, mò 5)

iqsu Twkêr ka rKu mn mwih ] (269-15, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsu Twkêr kI rhu mn srnw ]3] (913-12, rwmklI, mò 5)

iqsu Twkêr ky iciq rKu crnw ]4] (913-13, rwmklI, mò 5)

iqsu qij Avr khw ko jwe ] (292-12, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsu qqkwl dh ids pRgtwvY ] (277-10, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsu qqI vwa n lgY kweL ] (132-5, mwJ, mò 5)

iqsu qU syiv ijin qU kIAw ] (1182-5, bszqu, mò 5)

iqsu dis ipAwry is{ DrI aqwry ek BorI drsnu dIjY ] (703-14, jYqsrI, mò 5)

iqsu dws ka sB soJI prY ] (275-3, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsu dynhw{ jwnY gwvw{ ] (282-15, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsu dyvw mnu Awpxw iniv iniv lwgw pwe ]11] (759-7, sUhI, mò 4)

iqsu nhI jmkzk{ kry KuAw{ ]2] (1196-11, bszqu, Bgq rivdws jI)

iqsu nhI dUjw ko phucnhwrw ]1] rhwa ] (176-6, gaVI guAwryrI, mò 5)

iqsu nwnk lE Cfwe ijsu ikrpw kir ihrdY vsY ]2]2] (723-12, iqlzg, mò 4)

iqsu nwrI ka duKu n jmwnY ]3] (185-17, gaVI guAwryrI, mò 5)

iqsu nwil ikAw clY phnwmI ]4] (832-18, iblwvlu, mò 3)

iqsu nwil gux gwvw jy iqsu Bwvw ika imlY hoe prweAw ] (766-11, sUhI, mò 1)

iqsu inkit n kdy duKu hW ] (410-5, AwswvrI, mò 5)

iqsu iniv iniv lwga pweL jIa ]2] (216-17, gaVI mwJ , mò 5)

iqsu pih ikAw cqurweL ] (621-11, soriT, mò 5)

iqsu pRB ka AwT phr iDAweL ]1] (177-12, gaVI guAwryrI, mò 5)

iqsu pRB ka swis swis icqwrI ] (270-10, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsu pRB ka mUil n mnhu ibswir ] (270-16, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsu pRB iqAwig Avr kq rwchu jo sB mih rihAw smweL ]1] (617-13, soriT, mò 5)

iqsu pRB qy sglI aqpiq ] (294-9, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsu prwpiq nwnkw ijsu iliKAw Duir szjogu ]4]1]27] (501-13, gUjrI, mò 5)

iqsu pwKzfI jrw n mrxw ] (953-1, rwmklI, mò 1)

iqsu ipqw pih ha ika kir jweL ] (476-10, Awsw, Bgq kbIr jI)

iqsu bszqu ijsu gu{ deAwlu ] (1180-13, bszqu, mò 5)

iqsu bszqu ijsu pRBu øpwlu ] (1180-13, bszqu, mò 5)

iqsu bixAw hBu sIgw{ sweL sohwgxy ] (1361-18, Pênhy, mò 5)

iqsu bilhwrI ijin rsnw BixAw ] (102-9, mwJ, mò 5)

iqsu bwhuiV griB n pwvhI ijsu dyvih gur mzqw ] (1095-15, mw}, mò 5)

iqsu bwJu vK{ koe n sUJY nwmu lyvhu iKnu iKno ] (243-11, gaVI, mò 1)

iqsu bwJhu scy mY ho{ n koeL ] (118-10, mwJ, mò 3)

iqsu bwp ka ika mnhu ivswrI ] (476-7, Awsw, Bgq kbIr jI)

iqsu ibnu Av{ syvI ika mwe ]2] (1174-12, bszqu, mò 3)

iqsu ibnu Av{ n koeL sdw scu soeL gurmuiK Eko jwixAw ] (770-1, sUhI, mò 3)

iqsu ibnu Av{ n koeL dwqw hir iqsih sryvhu pRwxI hy ]1] (1070-8, mw}, mò 4)

iqsu ibnu Av{ n koeL rwjw kir qpwvsu bxq bxweL ]16] (912-9, rwmklI, mò 3)

iqsu ibnu Av{ n koeL ] (896-11, rwmklI, mò 5)

iqsu ibnu Av{ nhI mY koe ] (1172-10, bszqu, mò 3)

iqsu ibnu ho{ n dUjw Twkê{ sB iqsY kIAw jweL jIa ]3] (106-13, mwJ, mò 5)

iqsu ibnu ika srY hW ] (410-12, AwswvrI, mò 5)

iqsu ibnu GVI n jIv@ ibnu nwvY mir jwa ] (58-2, isrIrwgu, mò 1)

iqsu ibnu GVI n jIvdI duKI rYix ivhwe ] (35-18, isrIrwgu, mò 3)

iqsu ibnu GVI n jIvIEy BweL sbL klw BrpUir ] (640-10, soriT, mò 5)

iqsu ibnu GVI nhI jig jIvw EysI ipAws iqsweL ]1] rhwa ] (1273-6, mlwr, mò 1)

iqsu ibnu quhI duhyrI rI ]1] rhwa ] (390-15, Awsw, mò 5)

iqsu ibnu dwqw Av{ n koeL ] (1062-17, mw}, mò 3)

iqsu ibnu dUsr hoAw n hogu ] (283-11, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsu ibnu dUs{ ko nhI EkY isrjnhw{ ]133] (1371-12, slok, Bgq kbIr jI)

iqsu ibnu dUjw Av{ n ko@ ] (1001-4, mw}, mò 5)

iqsu ibnu dUjw Av{ n koe ] (666-6, DnwsrI, mò 3)

iqsu ibnu dUjw Av{ n koe ] (915-2, rwmklI, mò 5)

iqsu ibnu dUjw Av{ n koeL ] (1050-4, mw}, mò 3)

iqsu ibnu dUjw Av{ n koeL ] (232-7, gaVI, mò 3)

iqsu ibnu dUjw Av{ n koeL ] (744-18, sUhI, mò 5)

iqsu ibnu dUjw Av{ n koeL ]1] (355-10, Awsw, mò 1)

iqsu ibnu dUjw Av{ n dIsY Ekw jgiq sbweL hy ]14] (1072-8, mw}, mò 5)

iqsu ibnu dUjw koeL nwhI ] (1080-15, mw}, mò 5)

iqsu ibnu dUjw nwhI koe ] (1150-16, BYra, mò 5)

iqsu ibnu nwih koe hW ] (410-11, AwswvrI, mò 5)

iqsu ibnu nwhI qyrY ikCu kwm ] (282-12, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsu ibnu inmK nhI rih skIEy ibsir n kbhU jweL ] (1213-19, swrzg, mò 5)

iqsu ibnu bIjo nwhI koe ] (1348-17, pRBwqI, mò 5)

iqsu ibnu myrw ko nhI ijs kw jIa prwnu ] (59-17, isrIrwgu, mò 1)

iqsu ibnu rwjw Av{ n koeL ] (936-18, rwmklI dKxI, mò 1)

iqsu bYsno kw inmLl DmL ] (274-7, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsu Ba nwhI ijsu nwmu ADwrw ]1] (192-9, gaVI, mò 5)

iqsu BeL KlwsI hoeL sgl isiD ] (238-9, gaVI, mò 5)

iqsu BgaqI kI miq @qm hovY ] (274-11, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsu Bwxw sUky kwst hirAw ] (1141-18, BYra, mò 5)

iqsu Bwxw qW siB Pl pwE ] (1141-19, BYra, mò 5)

iqsu Bwxw qW Ql isir sirAw ] (1141-19, BYra, mò 5)

iqsu BwvY qw Ekzkw{ ] (294-10, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsu BwvY qw kry ibsQw{ ] (294-9, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsu BwvY qw myil lE BweL ihrdY nwm invwsu ] (640-4, soriT, mò 5)

iqsu Byty swDU ky crn ]4]46]115] (189-3, gaVI, mò 5)

iqsu Byty ijsu Duir szjog ]2] (387-6, Awsw, mò 5)

iqsu Byty dwirdàu n cMpY ] (1396-13, sveLE mhly caQy ky, kÑX)

iqsu mih Dwr cuEy Aiq inmLl rs mih rsn cuAweAw ]2] (92-16, sRIrwgu, Bgq kbIr jI)

iqsu mih mnUAw rihAw ilv lwe ] (839-18, iblwvlu, mò 1)

iqsu imilAw ijsu purb kmweL ] (108-11, mwJ, mò 5)

iqsu imlIEy siqgur sjxY ijsu Azqir hir guxkwrI ] (586-5, vfhzsu, mò 3)

iqsu imlIEy siqgur pRIqmY ijin hzamY ivchu mwrI ] (586-6, vfhzsu, mò 3)

iqsu mulw ka sdw slwmu ]1] (1159-19, BYra, Bgq kbIr jI)

iqsu mohn lwl ipAwry ha iPra KojzqIAw ] (703-13, jYqsrI, mò 5)

iqsu rsu AweAw ijin Bydu lihAw ] (97-14, mwJ, mò 5)

iqsu }pu n ryK AÜãstu khu jn ika iDAweLEy ] (644-7, soriT, mò 3)

iqsu }pu n ryK Aidstu Agoc{ gurmuiK AlKu lKweAw ] (448-6, Awsw, mò 4)

iqsu }pu n ryK Anwhdu vwjY sbdu inrzjin kIAw ]1] (351-2, Awsw, mò 1)

iqsu }pu n ryiKAw Git Git dyiKAw gurmuiK AlKu lKwvixAw ]1] rhwa ] (130-1, mwJ, mò 4)

iqsu }pu n ryiKAw vrnu n koeL gurmqI Awip buJwvixAw ]1] rhwa ] (120-11, mwJ, mò 3)

iqsu lafy ka iks kI qwiq ]3] (376-8, Awsw, mò 5)

iqsu lig mukqu BE Gxyry ] (101-4, mwJ, mò 5)

iqsu ivsirEy czgw ika hoe ]1] (661-5, DnwsrI, mò 1)

iqsu ivic apjY Amãqu swr ] (351-12, Awsw, mò 1)

iqsu ivic sadw Ekê nwmu gurmuiK lYin svwir ]9] (1346-12, pRBwqI ibBws, mò 3)

iqsu ivic hir jIa vsY murwry ] (1059-17, mw}, mò 3)

iqsu ivic igAwn rqnu ekê pweAw ] (129-9, mwJ, mò 3)

iqsu ivic jzq apwe kY dyKY Qwip aQwip ] (475-8, Awsw, mò 2)

iqsu ivic jIA jugiq ky rzg ] (7-12, jpu, mò 1)

iqsu ivic DrqI Qwip rKI DmL swl ] (7-12, jpu, mò 1)

iqsu ivic na iniD nwmu Ekê Bwlih guxI ghI{ ] (146-9, mwJ, mò 2)

iqsu ivic nwmu hY Aiq Apwrw ] (1053-3, mw}, mò 3)

iqsu ivic nwmu inrzjn Azsw ] (1034-15, mw}, mò 1)

iqsu ivic bih pRBu kry vIcwrw ] (1064-14, mw}, mò 3)

iqsu ivic BUK bhuqu nY swnu ] (151-11, gaVI, mò 1)

iqsu ivic vsY scu guxI ghIrw ] (1065-8, mw}, mò 3)

iqsu ivic vsY hir AlK Apwrw ] (124-5, mwJ, mò 3)

iqsu ivic vrqY hukmu krwrw ] (1061-1, mw}, mò 3)

iqsu ivxu sBu Apivõu hY jyqw pYnxu Kwxu ] (16-4, isrIrwgu, mò 1)

iqsih ArwiD sdw suKu hoe ]1] (896-2, rwmklI, mò 5)

iqsih ArwiD mnw ibnwsY sgl rogu ]2] (398-19, Awsw, mò 5)

iqsih ArwiD myrw mnu DIrw ] rhwa ] (202-10, gaVI, mò 5)

iqsih srIkê n dIsY koeL Awpy Apr Apwrw hy ]2] (1026-16, mw}, mò 1)

iqsih srIkê nwhI ry koeL ] (1082-4, mw}, mò 5)

iqsih sryvhu qw suKu pwvhu siqguir myil imlweL ]5] (912-3, rwmklI, mò 3)

iqsih sryvhu pRwxIho iqsu ibnu Av{ n koe ] (852-16, iblwvlu, mò 3)

iqsih jwnu mn sdw hjUry ] (270-17, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsih iqAwig Avr szig rcnw ] (267-4, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsih iqAwig Avr lptwvih mir jnmih mugD gvwrw ]1] (530-11, dyvgzDwrI mò 5)

iqsih iqAwig Awn ka jwcih muK dzq rsn sgl Gis jwvq ] (1388-13, svXy, mò 5)

iqsih iqAwig suK shjy so@ ] (253-1, gaVI, mò 5)

iqsih iqAwig kq Avr luBwvih ] (269-18, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsih iqAwig mwnuKu jy syvhu qa lwj lonu hoe jweLEy ]1] (1214-3, swrzg, mò 5)

iqsih iDAwe sdw mn Azdir ] (269-16, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsih iDAwe jo Ek AlKY ] (270-9, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsih iDAwvhu sic smwvhu Aosu ivthu kêrbwxu kIAw ]33] (434-9, Awsw, mò 1)

iqsih iDAwvhu swis igrwis ] (280-18, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsih iDAwvhu mn myry sbL ko AwDw{ ]1] (51-2, isrIrwgu, mò 5)

iqsih n bUJY ijin Eh isrI ]3] (890-2, rwmklI, mò 5)

iqsih prwpiq ehu inDwnu ] (1180-12, bszqu, mò 5)

iqsih prwpiq hir hir nwmw ijsu msqik BwgITw jIa ]3] (101-3, mwJ, mò 5)

iqsih prwpiq hoe inDwnw ] (1084-19, mw}, mò 5)

iqsih prwpiq ijsu Duir iliKAw soeL pUrnu BweL ] (630-7, soriT, mò 5)

iqsih prwpiq ijsu pRBu dye ] (1148-13, BYra, mò 5)

iqsih prwpiq ijsu msqik Bwgu ] (191-7, gaVI, mò 5)

iqsih prwpiq nwnkw ijs no iliKAw Awe ]1] (321-13, gaVI, mò 5)

iqsih prwpiq nwmu qyrw kir øpw ijsu dIa ]1] (1007-4, mw}, mò 5)

iqsih prwpiq rqnu hoe ijsu msqik hovY Bwgu ]3] (45-4, sRIrwgu, mò 5)

iqsih prwpiq lwlu jo gur sbdI rsY ] (963-10, rwmklI, mò 5)

iqsih ibswrY mugDu Ajwnu ] (267-7, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsih buJwE nwnkw ijsu hovY supRsNn ]1] (283-17, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsih bUJu ijin qU kIAw pRBu krx kwrx Ek ]1] rhwa ] (1007-8, mw}, mò 5)

iqsih BlweL inkit n AwvY ] (278-15, gaVI suKmnI, mò 5)

iqsn buJI Aws puNnI mn szqoiK DRwip ] (521-15, gUjrI, mò 5)

iqsnw Azdir Agin hY nh iqpqY BuKw iqhweAw ] (138-17, mwJ, mò 2)

iqsnw Agin sB buiJ geL jn nwnk hir air Dwir ]28] (1416-6, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

iqsnw Agin jlY szswrw ] (120-13, mwJ, mò 3)

iqsnw Agin buJI iKn Azqir guir imilEy sB BuK gvweL ]1] rhwa ] (732-14, sUhI, mò 4)

iqsnw Cwin prI Dr @pir durmiq BWfw Pëtw ]1] (331-19, gaVI cyqI, Bgq kbIr jI)

iqsnw qIr rhy Gt BIqir ea gFu lIAo n jweL ]3] (1161-17, BYra, mò 5)

iqsnw buJY iqpiq hoe hir kY nwe ipAwir ] (1417-6, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

iqsnw BuK n aqrY Anidnu jlq iPrzin ]4] (755-5, sUhI, mò 3)

iqsY AgY nwnkw Kile kIcY Ardwis ]1] (1093-9, mw}, mò 2)

iqsY sryvhu qw suKu pwvhu sbL inrzqir riv rihAw ]16] (433-8, Awsw, mò 1)

iqsY sryvhu pRwxIho ijs dY nwa plY ] (320-1, gaVI, mò 5)

iqsY sryivhu pRwxIho iqsu ibnu Av{ n koe ] (1281-13, mlwr, mò 3)

iqsY prwpiq Bwerhu ijsu dye ibDwqw ] (319-11, gaVI, mò 5)

iqsY prwpiq BweLho ijsu dyvY pRBu Awip ] (45-5, sRIrwgu, mò 5)

iqsY imlY szq Kwkê msqik ijsY Bwgu ]5] (959-10, rwmklI, mò 5)

iqh isl @pir iKVkI Aar ] (1159-17, BYra, Bgq kbIr jI)

iqh jn jwchu jgõ pr jwnIAqu bwsur rXin bwsu jw ko ihqu nwm isa ] (1408-16, sveLE mhly pzjvyù ky, mQurw)

iqh jogI ka jugiq n jwna ] (685-3, DnwsrI, mò 9)

iqh nr jnmu AkwrQu KoeAw Xh rwKhu mn mwhI ]1] rhwa ] (831-3, iblwvlu, mò 9)

iqh inzdih ijh gzgw AwnI ]2] (332-6, gaVI cyqI, Bgq kbIr jI)

iqh pwCY iszDvI AlwpI ] (1430-14, mwlw, -)

iqh bf Bwg bisAo min jw kY kmL pRDwn mQwnwnw ]3] (339-19, gaVI, Bgq kbIr jI)

iqh imil qy@ @qm BE loh kwT inrgzD ]77] (1368-11, slok, Bgq kbIr jI)

iqh muK dyKq lUkt lwE ]1] (329-13, gaVI, Bgq kbIr jI)

iqh rwvn Gr Kbir n pweL ]1] (481-7, Awsw, Bgq kbIr jI)

iqh rwvn Gr dIAw n bwqI ]2] (481-8, Awsw, Bgq kbIr jI)

iqih nr hir Azq{ nhI nwnk swcI mwnu ]43] (1428-15, slok, mò 9)

iqhu gux kw nwhI prvysu ] (291-16, gaVI suKmnI, mò 5)

iqhu gux mih kIno ibsQw{ ] (291-19, gaVI suKmnI, mò 5)

iqhu gux mih jw ka BrmwE ] (284-7, gaVI suKmnI, mò 5)

iqhu jug kyrw rihAw qpwvsu jy gux dyih q pweLEy ]1] rhwa ] (903-1, rwmklI, mò 1)

iqhu lokw mih sbdu rivAw hY Awpu geAw mnu mwinAw ]2] (351-16, Awsw, mò 1)

iqhtVy bwjwr sadw krin vxjwirAw ] (1426-2, slok vwrW qy vDIk, mò 5)

iqhI guxI szsw{ BRim suqw suiqAw rYix ivhwxI ] (920-16, rwmklI, mò 3)

iqhI guxI qãBvxu ivAwipAw BweL gurmuiK bUJ buJwe ] (603-4, soriT, mò 3)

iqK bUiJ geL geL imil swD jnw ] (1305-10, kwnVw, mò 5)

iqKw iqhweAw ika lhY jw sr BIqir pwil ]3] (557-7, vfhzsu, mò 1)

iqKw invwrI sbdu mzin Amãqu pIAw BrpUir ] (933-16, rwmklI dKxI, mò 1)

iqKw BUK bhu qpiq ivAwipAw ] (804-9, iblwvlu, mò 5)

iqc{ kzqu bhu iPrY adwis ] (371-1, Awsw, mò 5)

iqc{ jwxY Blw kir ijc{ lyvY dye ]2] (594-8, vfhzsu, mò 1)

iqc{ Qwh n pwveL ijc{ swihb isa mn BzgY ] (1098-8, mw}, mò 5)

iqc{ mUil n QuVzïIdo ijc{ Awip øpwlu ] (1426-5, slok vwrW qy vDIk, mò 5)

iqc{ vsih suhylVI ijc{ swQI nwil ] (50-16, isrIrwgu, mò 5)

iqq hI lwgw ijqu ko lweAw ] (1137-2, BYra, mò 5)

iqqu Agm iqqu Agm pury khu ikqu ibiD jweLEy rwm ] (436-16, Awsw, mò 1)

iqqu sq sir mnUAw gurmuiK nwvY iPir bwhuiV join n pwedw ]4] (1037-14, mw}, mò 1)

iqqu srvrVY BeLly invwsw pwxI pwvkê iqnih kIAw ] (12-2, Awsw, mò 1)

iqqu srvrVY BeLly invwsw pwxI pwvkê iqnih kIAw ] (357-13, Awsw, mò 1)

iqqu swKw mUlu pqu nhI fwlI isir sBnw prDwnw ] (436-18, Awsw, mò 1)

iqqu kwrix kin muzdàw pweL ] (952-2, rwmklI, mò 1)

iqqu kêil gur Amrdwsu Awsw invwsu qwsu gux kvx vKwxa ] (1395-3, sveLE mhly qIjy ky, kIrqu)

iqqu gãih soihlVy kof Anzdw ] (544-15, ibhwgVw, mò 5)

iqqu Gt Azqir cwnxw kir Bgiq imlIjY ] (954-14, rwmklI, mò 2)

iqqu Gt Anhq bwjy qUrw ]2] (228-5, gaVI, mò 1)

iqqu Git dIvw inhclu hoe ] (878-9, rwmklI, mò 1)

iqqu Git nwmY nwim invwsu ]5] (1277-16, mlwr, mò 3)

iqqu Gir sKIE mzglu gweAw ] (97-16, mwJ, mò 5)

iqqu Gir gwvhu soihlw isvrhu isrjxhwro ]1] (157-9, gaVI pUrbI dIpkI, mò 1)

iqqu Gir gwvhu soihlw isvirhu isrjxhwro ]1] (12-11, gaVI dIpkI, mò 1)

iqqu Gir jwa ij bhuir n Awva ]4]18] (327-9, gaVI, kbIr jI)

iqqu Gir jwe bsY AibnwsI ] (288-11, gaVI suKmnI, mò 5)

iqqu Gir iblwvlu gur sbid suhwE ] (798-3, iblwvlu, mò 3)

iqqu Gir mnmuKu kry invwsu ]3] (362-17, Awsw, mò 3)

iqqu iGe hom jg sd pUjw peEy kwrju sohY ] (150-6, mwJ, mò 1)

iqqu jwe bhhu sqszgqI ijQY hir kw hir nwmu ibloeLEy ] (587-8, vfhzsu, mò 3)

iqqu qin mYlu n rwqI hir pRiB rwqI myrw pRBu myil imlwE ] (771-14, sUhI, mò 3)

iqqu qin mYlu n lgeL sc Gir ijsu Aoqwkê ] (55-1, isrIrwgu, mò 1)

iqqu dir jwe aqwrIAw gu{ idsY swvDwnu ] (1087-11, mw}, mò 4)

iqqu dir qUzhI hY pCuqwxw ]1] (372-15, Awsw, mò 5)

iqqu nwim gu} gMBIr g}A miq sq kir szgiq aDrIAw ] (1393-9, sveLE mhly qIjy ky, kÑX)

iqqu nwim riskê nwnkê lhxw QipAo jyn sRb isDI ] (1392-18, sveLE mhly qIjy ky, kÑX)

iqqu nwim lwig qyqIs iDAwvih jqI qpIsur min visAw ] (1393-7, sveLE mhly qIjy ky, kÑX)

iqqu Pl rqn lgih muiK BwiKq ihrdY irdY inhwlu ] (147-12, mwJ, mò 1)

iqqu bil rogu n ibAwpY koeL ]1] (196-3, gaVI, mò 5)

iqqu BUKY Kwe clIAih dUK ]1] (349-7, Awsw, mò 1)

iqqu rwqw myrw mnu DIrw ]2] (904-2, rwmklI, mò 1)

iqqu lwgy kzcUAw Pl moqI ]1] (325-5, gaVI, kbIr jI)

iqQY @zG n BuK hY hir Amãq nwmu suK vwsu ] (1414-10, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

iqQY Amãq Bojnu shj Duin apjY ijqu sbid jgqu Qzimé rhweAw ] (441-1, Awsw, mò 3)

iqQY Av{ n koeL jIa ekylw ] (1026-4, mw}, mò 1)

iqQY scw sic nwe Bvjl qwrxhw{ ]2] (1009-14, mw}, mò 1)

iqQY sIqo sIqw mihmw mwih ] (8-4, jpu, mò 1)

iqQY sohin pzc prvwxu ] (7-13, jpu, mò 1)

iqQY sogu ivjogu n ivAwpeL AsiQ{ jig QIAw ]19] (516-16, gUjrI kI vwr, mò 3)

iqQY hir iDAweLEy swirzgpwxI ] (1076-7, mw}, mò 5)

iqQY hir vsY ijs dw Azqu n pwrwvwrw ] (1064-19, mw}, mò 3)

iqQY ho{ n koeL ho{ ] (8-3, jpu, mò 1)

iqQY kwlu n ApVY ijQY gur kw sbdu Apw{ ]7] (55-17, isrIrwgu, mò 1)

iqQY kwlu n szcrY joqI joiq smwe ]6] (55-16, isrIrwgu, mò 1)

iqQY Kzf mzfl vrBzf ] (8-6, jpu, mò 1)

iqQY GVIEy suriq miq min buiD ] (8-2, jpu, mò 1)

iqQY GVIEy surw isDw kI suiD ]36] (8-2, jpu, mò 1)

iqQY GwViq GVIEy bhuqu AnUpu ] (8-1, jpu, mò 1)

iqQY joD mhwbl sUr ] (8-3, jpu, mò 1)

iqQY qU smrQu ijQY koe nwih ] (962-1, rwmklI, mò 5)

iqQY nwd ibnod kof Anzdu ] (7-19, jpu, mò 1)

iqQY inbVY swcu inAwa ] (1188-18, bszqu, mò 1)

iqQY pvxu n pwvko nw jlu nw Awkw{ ] (1009-13, mw}, mò 1)

iqQY Bgq vsih ky loA ] (8-5, jpu, mò 1)

iqQY mweAw mohu cukweAw ] (73-2, isrIrwgu, mò 1)

iqQY loA loA Awkwr ] (8-6, jpu, mò 1)

iqn @pir jweLEy kêrbwxu ] (200-14, gaVI, mò 5)

iqn Azqir sbdu vsweAw ] (72-6, isrIrwgu, mò 1)

iqn Azqry mohu ivAwpY iKnu iKnu mweAw lwgI rwm ] (443-11, Awsw, mò 4)

iqn AwglVY mY rhxu n jwe ] (92-7, isrIrwgu, qãlocn)

iqn EyQY AoQY muK ajly hir drgh pYDy jwhI ]14] (89-1, isrIrwgu, mò 3)

iqn szqn kI bwCa DUir ] (282-19, gaVI suKmnI, mò 5)

iqn sdw suKu hY iqlu n qmwe ]2] (1172-19, bszqu, mò 3)

iqn sPlu jnmu ijn nwmu ADw{ ]4] (233-5, gaVI, mò 3)

iqn swcy nwm kI sdw BuK lwgI gwvin sbid vIcwrI ]13] (911-7, rwmklI, mò 3)

iqn swDU crx n syvy kbhU iqn sBu jnmu AkwQw ]2] (696-5, jYqsrI, mò 4)

iqn swDU crx lY irdY prwqy ] (1083-9, mw}, mò 5)

iqn isa rwic mwic ihqu lweAo jo kwim nhI gwvwrI ]1] (1216-1, swrzg, mò 5)

iqn isiD n buiD BeL miq miDm loB lhir duKu pweL ] (1265-6, mlwr, mò 4)

iqn suzöI dyh iPrih ibnu nwvY Aoe Kip Kip muE krWJw ]1] (697-15, jYqsrI, mò 4)

iqn suKu pweAw jo quDu BwE ] (1063-9, mw}, mò 3)

iqn syvw hm lwe hry hm lwe hry jn nwnk ky hir qU qU qU qU qU Bgvwn ]2]6]12] (1298-3, kwnVw, mò 4)

iqn hm crx sryvh iKnu iKnu ijn hir mIT lgwnw ]3] (697-5, jYqsrI, mò 4)

iqn hir szgiq myil pRB suAwmI jn nwnk dws dswnI ]4]3] (667-13, DnwsrI, mò 4)

iqn hir ihrdY bwsu bswnI CUit geL muskI muskwk ]3] (1295-14, kwnVw, mò 4)

iqn ihrdY swcu scw muiK nwa ] (665-2, DnwsrI, mò 3)

iqn hI suixAw duKu suKu myrw qa ibiD nIkI KtwnI ]1] (671-17, DnwsrI, mò 5)

iqn hI kIAw jpu qpu iDAwnu ] (888-8, rwmklI, mò 5)

iqn hI kIAw ivjogu ijin apweAw ] (139-16, mwJ, mò 1)

iqn hI jYsI QI rhw sqszgiq myil imlwe ]1] (37-19, isrIrwgu, mò 3)

iqn hI jYsI QI rhW jip jip irdY murwir ] (936-8, rwmklI dKxI, mò 1)

iqn hI pweAw iqnih iDAweAw sgl iqsY kw mwxo ] (924-15, rwmklI, mò 5)

iqn hI pwE inrzjn dyv ] (1159-11, BYra, Bgq kbIr jI)

iqn hI mwih Atik jo arJy ezdàI pRyir leAo ]3] (336-16, gaVI, Bgq kbIr jI)

iqn hovq Awqm prgws ] (276-15, gaVI suKmnI, mò 5)

iqn ka siB invih Anidnu pUj krwhI ] (231-6, gaVI, mò 3)

iqn ka kwlu n swkY pyil ] (353-8, Awsw, mò 1)

iqn ka ikAw apdysIEy ijn gu{ nwnk dya ]1] (150-13, mwJ, mò 2)

iqn ka ikAw koeL dye KvwlY Aoe Awip bIij Awpy hI KWiq ]3] (1264-11, mlwr, mò 4)

iqn ka jnmu mrxu Aiq BwrI ivic ivstw mir mir pwcy ]2] (169-13, gaVI pUrbI, mò 4)

iqn ka qKiq imlI vifAweL ] (1023-2, mw}, mò 1)

iqn ka deAw supnY BI nwhI ]2] (324-10, gaVI, kbIr jI)

iqn ka dyiK kbIr ljwny ]6]1]44] (332-8, gaVI cyqI, Bgq kbIr jI)

iqn ka dyiK BE ikrpwlw iqn Bv swg{ qirAw ]7] (1235-12, swrzg, mò 5)

iqn ka ibAwpY iczqw rog ]1] (188-13, gaVI, mò 5)

iqn ka mhlu hdUir hY jo sic rhy ilv lwe ]3] (35-10, isrIrwgu, mò 3)

iqn ka imilAo pRBu Aibnws ] (276-10, gaVI suKmnI, mò 5)

iqn ka imilAw myrw siqgu} ijn ka Duir msqik lyiKAw ] (1316-15, kwnVw, mò 4)

iqn ka imilbo swirzgpwnI ]1] (873-2, goùf, Bgq kbIr jI)

iqn kvxu KlwvY kvxu cugwvY mn mih ismrnu kirAw ]3] (10-13, gUjrI, mò 5)

iqn kw kwVw Azdysw sBu lwihAonu ijnI siqgu{ purKu iDAweAw ] (304-10, gaVI, mò 4)

iqn kw ikAw swlwhxw Avr suAwila kwe ] (15-16, isrIrwgu, mò 1)

iqn kw KwDw pYDw mweAw sBu pivqu hY jo nwim hir rwqy ] (648-14, soriT, mò 1)

iqn kw guxu Avgxu n bIcwirAo koe ] (1192-11, bszqu, mò 5)

iqn kw jnm mrx duKu lwQw qy hir drgh imly suBwe ]1] rhwa ] (362-1, Awsw, mò 3)

iqn kw jnmu sPlu hY jo clih sqgur Bwe ] (28-10, isrIrwgu, mò 3)

iqn kw jnmu sPilAo sBu kIAw krqY ijn gur bcnI scu BwiKAw ] (1115-1, quKwrI, mò 4)

iqn kw drsu dyiK suKu pweAw duKu hamY rogu geAw ]2] (1264-17, mlwr, mò 4)

iqn kw drsu dyiK mnu ibgsY iKnu iKnu iqn ka ha bilhwrI ]1] (1135-7, BYra, mò 4)

iqn kw drsu pris suKu hoeL ]4] (228-6, gaVI, mò 1)

iqn kw mY n kra drsnw ]1] rhwa ] (1163-15, BYra, Bgq nwmdyv jI)

iqn kI szgiq Aihinis lwhw gur szgiq Eh vfweL hy ]2] (1025-14, mw}, mò 1)

iqn kI szgiq gurmuiK hoeL ] (228-3, gaVI, mò 1)

iqn kI szgiq dyih pRB jwca mY mUV mugD insqry ]3] (975-7, nt nwrwen, mò 4)

iqn kI szgiq dyih pRB mY jwick kI Ardwis ] (42-4, isrIrwgu, mò 4)
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương