Û siq nwmu krqw purKu inrBa inrvY{ Akwl mUriq AjUnI sYBz gur pRswid ] (1-1)tải về 14.25 Mb.
trang100/160
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.25 Mb.
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   160

qnu mnu Dnu hir AwgY rwiKAw ] (1343-5, pRBwqI, mò 1)

qnu mnu Dnu gãhu saip srI{ ] (328-6, gaVI, Bgq kbIr jI)

qnu mnu inrmlu inmLl bwxI scy sic smweAw ]3] (602-14, soriT, mò 3)

qnu mnu inrmlu inmLl bwxI swcY rhY smwE ] (946-4, rwmklI, mò 1)

qnu mnu inrmlu inmLl bwxI nwmuo mzin vswE ] (944-14, rwmklI, mò 1)

qnu mnu ipr AwgY sbid sBwgY Gir Amãq Plu pwvE ] (436-11, Awsw, mò 1)

qnu mnu mailAw rwm isa szig swD shylVIAwh ] (135-10, mwJ, mò 5)

qnu mnu rqw Boig koeL hwrY ko ijxY ] (1244-18, swrzg, mò 1)

qnu mnu rqw rzg isa hamY qãsnw mwir ] (788-14, sUhI, mò 3)

qnu mnu rwqw shij suBwE ] (122-2, mwJ, mò 3)

qnu mnu rwm ipAwry jogu ]1] rhwa ] (1164-2, BYra, Bgq nwmdyv jI)

qnu mnu vwrI vwir GumweL Apny gur ivthu bilhwrI ]27] (911-16, rwmklI, mò 3)

qnu myrw sMpY sB myrI bwg imlK sB jwE ] (212-19, gaVI pUrbI, mò 5)

qnu rYnI mnu pun rip kir ha pwca qq brwqI ] (482-2, Awsw, Bgq kbIr jI)

qnnw bunnw sBu qijAo hY kbIr ] (524-14, gUjrI, Bgq kbIr jI)

qp mih qpIs{ gãhsq mih BogI ] (284-3, gaVI suKmnI, mò 5)

qip qip KpY bhuqu bykwr ] (661-17, DnwsrI, mò 1)

qip qip luih luih hwQ mrora ] (794-10, sUhI, syK PrId jI)

qpu krqy qpsI BUlwE ] (370-9, Awsw, mò 5)

qpu kwgdu qyrw nwmu nIswnu ] (1257-5, mlwr, mò 1)

qpu qwpn qwpih jg puNn AwrMBih Aiq ikirAw kmL kmwe jIa ] (445-16, Awsw, mò 4)

qpsI kir kY dyhI swDI mnUAw dh ids Dwnw ] (1003-3, mw}, mò 5)

qpsI qpih rwqw ]2] (71-8, isrIrwgu, mò 5)

qpsI mwqy qp kY Byv ]1] (1193-18, bszqu, Bgq kbIr jI)

qpq kVwhw buiJ geAw guir sIql nwmu dIAo ]1] rhwa ] (1002-16, mw}, mò 5)

qpiq n kqih buJY ibnu suAwmI srxw rwm ] (545-17, ibhwgVw, mò 5)

qpiq buJwnI Amãq bwnI qãpqy ija bwirk KIr ] (978-18, nt, mò 5)

qpiq buJI sIql AwGwny suin Anhd ibsm BE ibsmwd ] (1217-19, swrzg, mò 5)

qpiq buJI gur sbdI mwe ] (373-2, Awsw, mò 5)

qpiq buJI pUrn sB Awsw ] (1143-5, BYra, mò 5)

qpiq mwih TwiF vrqweL ] (287-14, gaVI suKmnI, mò 5)

qpw n hovY Azdàhu loBI inq mweAw no iPrY jjmwilAw ] (315-14, gaVI, mò 4)

qpI qpIsur muin mih pyiKAo nt nwitk inrqwE ]2] (1139-5, BYra, mò 5)

qpIAw hovY qpu kry qIriQ mil mil nwe ]1] (730-6, sUhI, mò 1)

qpy qpIsr jogIAw qIriQ gvnu kry ] (70-15, isrIrwgu, mò 5)

qpy qpIsr folY cIq ]1] rhwa ] (872-2, goùf, Bgq kbIr jI)

qpy rKIsr mweAw mih sUqw ] (1160-15, BYra, mò 5)

qpY ihAwa jIAVw ibllwe ] (661-4, DnwsrI, mò 1)

qb Aoh syvik syvw krY ]2] (892-2, rwmklI, mò 5)

qb Aoh crxI Awe peL ]1] (891-18, rwmklI, mò 5)

qb AohI ahu Ehu n hoeL ]42] (342-17, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

qb Azqir mjnu kInéw ]1] (972-1, rwmklI, Bgq kbIr jI)

qb Arog jb qum szig bsqO Cutkq hoe rvwrY ]1] (1214-14, swrzg, mò 5)

qb Awps @pir rKY gumwnu ] (892-1, rwmklI, mò 5)

qb es ka suKu nwhI koe ] (278-16, gaVI suKmnI, mò 5)

qb es ka hY musklu BwrI ] (235-13, gaVI guAwryrI, mò 5)

qb es no nwhI ikCu qwqw ]3] (235-14, gaVI guAwryrI, mò 5)

qb eh õIA Aouhu kzqu khwvw ]41] (342-16, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

qb eh miq ja sB mih pyKY kêitl gWiT jb KolY dyv ] (857-15, iblwvlu, Bgq kbIr jI)

qb eh mwns dyhI pweL ] (1159-7, BYra, Bgq kbIr jI)

qb ehu khw kmwvn pirAw jb ehu kCU n hoqw ] (216-1, gaVI mwlw , mò 5)

qb ehu bwv{ iPrq ibgwnw ] (235-10, gaVI guAwryrI, mò 5)

qb Eko Ekzkwrw ]1] (736-11, sUhI, mò 5)

qb sgly esu mylih Pzdw ] (235-12, gaVI guAwryrI, mò 5)

qb isv skiq khhu ikqu Twe ] (291-3, gaVI suKmnI, mò 5)

qb hm eqnkê psirAo qwnW ]1] (484-11, Awsw, Bgq kbIr jI)

qb hrK sog khu iksih ibAwpq ] (290-19, gaVI suKmnI, mò 5)

qb hUAw sgl kmL kw nwsu ]7] (344-18, gaVI, Bgq kbIr jI)

qb hoE mn suD prwnI ] (898-11, rwmklI, mò 5)

qb kan Cuty kan bzDn bwDy ] (291-7, gaVI suKmnI, mò 5)

qb kvn inf{ kvn kq frY ] (291-4, gaVI suKmnI, mò 5)

qb kvn mwe bwp imõ suq BweL ] (291-12, gaVI suKmnI, mò 5)

qb kwhU kw kvnu inhorw ]1] rhwa ] (328-2, gaVI, Bgq kbIr jI)

qb kwVw Coif Aiczq hm soqy ]3] (1140-6, BYra, mò 5)

qb kêlu iks kw lwjsI jb ly Drih mswin ]166] (1373-8, slok, Bgq kbIr jI)

qb icõ guÈq iksu pUCq lyKw ] (291-6, gaVI suKmnI, mò 5)

qb CUty jb swDU pweAw ]5]5]13] (1160-18, BYra, mò 5)

qb jm kI õws khhu iksu hoe ] (291-6, gaVI suKmnI, mò 5)

qb jwe joiq ajwra lhY ]14] (340-18, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

qb jwnhugy jb aGrYgo pwj ]3] (324-4, gaVI, kbIr jI)

qb jwinAw jb jIvq mUAw ] (327-2, gaVI, kbIr jI)

qb jo ikCu kry su myry hir pRB BweL ]3] (494-18, gUjrI, mò 4)

qb FUzFn khw ko jweAw ] (202-3, gaVI, mò 5)

qb qy es no sBu ikCu sUiJAw ]5] (235-17, gaVI guAwryrI, mò 5)

qb qy dUK fzf A{ Kydw ] (235-16, gaVI guAwryrI, mò 5)

qb qy Dwvqu mnu qãpqweAw ]1] (189-15, gaVI, mò 5)

qb qy imty qwp hW ] (410-15, AwswvrI, mò 5)

qb qyrI Aok koeL pwnIAo n pwvY ]2] (656-8, soriT, Bgq kbIr jI)

qb n{ suqw jwigAw isir fzfu lgw bhu Bw{ ] (1418-2, slok vwrW qy vDIk, mò 3)

qb nrk surg khu kan Aaqwr ] (291-2, gaVI suKmnI, mò 5)

qb nwnk cyiqAo iczqwmin kwtI jm kI PwsI ]3]7] (633-2, soriT, mò 9)

qb pRB kwju svwrih Awe ]1] (1161-1, BYra, mò 5)

qb pRB nwnk mITy lwgy ]4]12]63] (386-18, Awsw, mò 5)

qb bzD mukiq khu iks ka gnI ] (291-2, gaVI suKmnI, mò 5)

qb bYr ibroD iksu szig kmwiq ] (290-18, gaVI suKmnI, mò 5)

qb Byty gur swD deAwl ] (863-19, goùf, mò 5)

qb myrY min mhw suKu pweAw ]1] (390-6, Awsw, mò 5)

qb moh khw iksu hovq BmL ] (290-19, gaVI suKmnI, mò 5)

qb rs mzgl gun gwvhu ] (830-6, iblwvlu, mò 5)

qb lgu hoe nhI crn invwsu ]3] (325-11, gaVI, kbIr jI)

qb lgu kwju Ekê nhI srY ] (1160-19, BYra, mò 5)

qb lgu grB join mih iPrqw ] (278-17, gaVI suKmnI, mò 5)

qb lgu DmL rwe dye sjwe ] (278-18, gaVI suKmnI, mò 5)

qb lgu nwhI crn invws ]2] (1161-12, BYra, mò 5)

qb lgu inhclu nwhI cIqu ] (278-18, gaVI suKmnI, mò 5)

qb lgu pRwnI iqsY sryvhu jb lgu Gt mih swsw ] (793-3, sUhI, Bgq kbIr jI)

qb lgu bnu PëlY hI nwih ] (1161-2, BYra, mò 5)

qb lgu ibsrY rwmu snyhI ]2] (524-16, gUjrI, Bgq kbIr jI)

qb lgu mhlu n pweLEy jb lgu swcu n cIiq ] (58-5, isrIrwgu, mò 1)

qb ly inrKih inrK imlwvw ]26] (341-16, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

qb logh kwhy duKu mwinAw ]1] (324-2, gaVI, kbIr jI)

qblbwj bIcwr sbid suxweAw ] (142-16, mwJ, mò 1)

qm AzD këp qy aDwrY nwmu mzin vsweLEy ] (249-1, gaVI, mò 5)

qm AigAwn mohq GUp ] (838-2, iblwvlu, mò 5)

qm szsw{ crn lig qrIEy sBu nwnk bRHÌ pswro ]1] (1429-14, muzdwvxI, mò 5)

qr qwir Apivõ kir mwnIEy ry jYsy kwgrw krq bIcwrz ] (1293-5, mlwr, Bgq rivdws jI)

q{ qwrI min nwmu sucIqu ]1] (153-4, gaVI, mò 1)

q{ Bajlu AkQ kQw suin hir kI ]1] (164-5, gaVI guAwryrI, mò 4)

õadsI qIin qwp szswr ] (299-11, iQqI gaVI, mò 5)

qrsu peAw imhrwmiq hoeL siqgu{ sjxu imilAw ] (1429-15, muzdwvxI, mò 5)

qrih nwrdwid snkwid hir gurmuKih qrih ek nwm lig qjhu rs ANn ry ] (1401-7, sveLE mhly caQy ky, gXzd)

qrkê n cw ] (693-19, DnwsrI, Bgq nwmdyv jI)

qrks qIr kmwx sWg qygbzd gux Dwqu ] (16-17, isrIrwgu, mò 1)

qrx srx suAwmI rmx sIl prmysurh ] (1357-16, shsøqI, mò 5)

qrx swgr boihQ crx qumwry qum jwnhu ApunI Bwqy ] (209-3, gaVI, mò 5)

qrx qwrx hir iniD dUKu n skY ibAwip ]1] (675-15, DnwsrI, mò 5)

qrx qwrx pRB qyro nwa ] (893-12, rwmklI, mò 5)

qrxu duhylw BeAw iKn mih Ksmu iciq n AweAo ] (460-5, Awsw, mò 5)

qrnwpo ea hI geAo lIAo jrw qnu jIiq ] (1426-12, slok, mò 9)

qrnwpo ibiKAn isa KoeAo bwlpnu AigAwnw ] (902-9, rwmklI, mò 9)

qrP ijxY sq Bwa dy jn nwnk sbdu vIcwry ]4] (787-18, sUhI, mò 2)

qrlw juAwxI Awip BwxI eC mn kI pUrIE ] (567-12, vfhzsu, mò 1)

qrvr pzKI bhu inis bwsu ] (152-18, gaVI, mò 1)

qrvr Pëly bn hry ]1] rhwa ] (1190-10, bszqu, mò 1)

qrvr ibrK ibhzg BueAzgm Gir ip{ Dn sohwgY ]2] (1197-12, swrzg, mò 1)

qrvr ivCuNny nh pwq juVqy jm mig ganu ekylI ] (546-10, ibhwgVw, mò 5)

qrv{ Ekê Anzq fwr swKw puhp põ rs BrIAw ] (970-10, rwmklI, Bgq kbIr jI)

qrv{ kweAw pziK mnu qrvir pzKI pzc ] (934-6, rwmklI dKxI, mò 1)

õws imtY jm pzQ kI jwsu bsY min nwa ] (257-1, gaVI, mò 5)

õwih õwih srix suAwmI ib

õwih õwih srxwgqI hir deAw Dwir pRB rwKu ] (997-14, mw}, mò 4)

õwih õwih srin jn AwE gu{ hwQI dy inklwvYgo ]4] (1311-2, kwnVw, mò 4)

õwih õwih srin pRB AwE mo ka gurmiq nwmu ÜãVIjY ]1] (1325-17, kilAwn, mò 4)

õwih õwih kir srnI AwE jlqa ikrpw kIjY ] (1269-19, mlwr, mò 5)

qirAo szsw{ kiTn BY swg{ hir nwnk crn iDAweL ]2]6]10] (1268-13, mlwr, mò 5)

qirAo swg{ pwvk ko ja szq Byty vf Bwig ] (701-4, jYqsrI, mò 5)

qrI n jweL duqr mweAw ]2] (898-4, rwmklI, mò 5)

qrIkiq qrk Koij tolwvhu ] (1083-16, mw}, mò 5)

q{x qyju pr qãA muKu johih s{ Aps{ n pCwixAw ] (93-8, sRIrwgu, byxI jIa)

qry kêtMb szig log kêl sbweAw ]18] (710-4, jYqsrI, mò 5)

õyqY ek kl kInI dUir ] (880-3, rwmklI, mò 3)

õyqY qY mwixAo rwmu rGuvzsu khweAo ] (1390-8, sveLE mhly pihly ky, kl)

õyqY DmL klw ek cUkI ] (1023-17, mw}, mò 1)

õyqY rQu jqY kw jo{ AgY rQvwhu ] (470-2, Awsw, mò 1)

õY sq Azgul vweL AaDU suNn scu Awhwro ] (944-16, rwmklI, mò 1)

õY sq Azgul vweL khIEy iqsu khu kvnu ADwro ] (944-10, rwmklI, mò 1)

õY gux Acyq nwmu cyqih nwhI ibnu nwvY ibnis jweL ]15] (909-16, rwmklI, mò 3)

õY gux Awip isrijAnu mweAw mohu vDweAw ] (1237-18, swrzg, mò 1)

õY gux Awip isrijAw mweAw mohu vDweAw ] (643-16, soriT, mò 3)

õY gux en kY vis iknY n moVIEy ] (522-7, gUjrI, mò 5)

õY gux siB qyry qU Awpy krqw jo qU krih su hoeL ] (604-8, soriT, mò 3)

õY gux sBw Dwqu hY dUjw Bwa ivkw{ ] (33-10, isrIrwgu, mò 3)

õY gux sBw Dwqu hY nw hir Bgiq n Bwe ] (1258-4, mlwr, mò 3)

õY gux sBw Dwqu hY piV piV krih vIcw{ ] (1277-3, mlwr, mò 3)

õY gux sBy roig ivAwpy mmqw suriq gvweL ]2] (1130-7, BYra, mò 3)

õY gux sbL jzjwlu hY nwim n Dry ipAw{ ] (1284-4, mlwr, mò 3)

õY gux kwlY kI isir kwrw ] (231-19, gaVI, mò 3)

õY gux kI Aosu aqrI mwe ] (888-3, rwmklI, mò 5)

õY gux kIAw pswrw ] (1003-19, mw}, mò 5)

õY gux iqAwig durjn mIq smwny ] (370-14, Awsw, mò 5)

õY gux dIsih mohy mweAw ] (129-6, mwJ, mò 3)

õY gux Dwqu bhu kmL kmwvih hir rs swdu n AweAw ] (603-12, soriT, mò 3)

õY gux pVih hir Ekê n jwxih ibnu bUJy duKu pwvixAw ]7] (128-11, mwJ, mò 3)

õY gux pVih hir qqu n jwxih ] (128-9, mwJ, mò 3)

õY gux bDk mukiq inrwrI ] (1049-19, mw}, mò 3)

õY gux bwxI bRHÌ jzjwlw ] (230-19, gaVI, mò 3)

õY gux bwxI byd bIcw{ ] (1262-13, mlwr, mò 3)

õY gux ibiKAw AzDu hY mweAw moh gubwr ] (30-10, isrIrwgu, mò 3)

õY gux ibiKAw jnim mrIjY ] (905-7, rwmklI, mò 1)

õY gux Brmy nwhI inj Gir vwsw ]1] (230-18, gaVI, mò 3)

õY gux mweAw bRHÌ kI kInéI khhu kvn ibiD qrIEy ry ] (404-2, Awsw, mò 5)

õY gux mweAw ibnis ibqwlw ]2] (237-9, gaVI, mò 5)

õY gux mweAw Brim BulweAw hamY bzDn kmwE ] (604-5, soriT, mò 3)

õY gux mweAw mUlu hY ivic hamY nwmu ivswir ] (647-11, soriT, mò 3)

õY gux mweAw moih ivAwpy qurIAw guxu hY gurmuiK lhIAw ] (833-16, iblwvlu, mò 4)

õY gux mweAw mohu hY gurmuiK caQw pdu pwe ] (30-13, isrIrwgu, mò 3)

õY gux mweAw mohu pswrw sB vrqY AwkwrI ] (1260-18, mlwr, mò 3)

õY gux mweAw vyiK Buly ija dyiK dIpik pqzg pcweAw ] (513-8, gUjrI kI vwr, mò 3)

õY gux myty KweLEy sw{ ] (940-3, rwmklI, mò 1)

õY gux myty caQY icqu lweAw ] (231-7, gaVI, mò 3)

õY gux myty caQY vrqY Ehw Bgiq inrwrI ]16] (908-3, rwmklI, mò 1)

õY gux myty inrmlu hoeL ] (232-12, gaVI, mò 3)

õY gux mytY sbdu vswE qw min cUkY Ahzkwro ] (944-17, rwmklI, mò 1)

õY gux mohy moihAw Awkwsu ] (370-9, Awsw, mò 5)

õY gux rhq rhY inrwrI swiDk isD n jwnY ] (883-15, rwmklI, mò 5)

õY gux rovih nIqw nIq ] (413-11, Awsw, mò 1)

õY gux vKwxY Brmu n jwe ] (231-17, gaVI, mò 3)

õY gux vrqih sgl szswrw hamY ivic piq KoeL ] (604-6, soriT, mò 3)

õY gun mweL moih AweL khza bydn kwih ]1] (1272-3, mlwr, mò 5)

õY lok dIpkê sbid cwnxu pzc dUq szGwrhy ] (1113-5, quKwrI, mò 1)

õY vrqwe caQY Gir vwsw ] (1038-17, mw}, mò 1)

õYpwl iqhwl ibcwrz ] (1353-7, shsøqI, mò 1)

õYpwl iqhwl ibcwrz ] (470-16, Awsw, mò 1)

ql kw bRHÌu ly ggin crwvY ]1] rhwa ] (477-10, Awsw, Bgq kbIr jI)

qlbw pasin AwkIAw bwkI ijnw rhI ] (953-14, rwmklI, mò 1)

qlY kêzcrIAw isir kink CqrIAw ] (385-3, Awsw, mò 5)

qlY ry bYsw @pir sUlw ] (481-13, Awsw, Bgq kbIr jI)

qv gun khw jgq gurw ja krmu n nwsY ] (858-14, iblwvlu, Bgq swDnw jI)

qv gun bRHÌ bRHÌ qU jwnih jn nwnk srin prIjY ] (1325-3, kilAwn, mò 4)

qv pRswid ismrqy nwmz nwnk øpwl hir hir gurz ]22] (1356-3, shsøqI, mò 5)

qv BY ibmuzicq swD szgm Aot nwnk nwrwexh ]46] (1358-5, shsøqI, mò 5)

qV suixAw sBqu jgq ivic BweL vymuKu sxY nPrY palI padI Pwvw hoe kY aiT Gir AweAw ] (306-8, gaVI, mò 4)

qViP mUAw ija jl ibnu mInw ]3] (1143-13, BYra, mò 5)

qw Anidnu syvw kry siqgu} kI kbih n CofY pwsu ] (949-14, rwmklI, mò 3)

qw Aipa pIvY sbdu gur kyrw sBu kwVw Azdysw Brmu cukwvY ] (305-15, gaVI, mò 4)

qw AwiK n skih kyeL kye ] (6-3, jpu, mò 1)

qw esu mn kI soJI pwvY ] (159-6, gaVI guAwryrI, mò 3)

qw esu mn kI soJI pwvY ] (665-10, DnwsrI, mò 3)

qw ehu Acrju nYnhu fITw ]1] (887-12, rwmklI, mò 5)

qw shsw sgl imtweAw ]1] (626-1, soriT, mò 5)

qw shjY kY Gir AweAw ]3] (599-11, soriT, mò 1)

qw sglI imtI pUkwrw ] (621-9, soriT, mò 5)

qw sgly dUK imtweAw ]2]5]69] (626-13, soriT, mò 5)

qw isa tUtI ika bnY jw ky jIA prwn ]217] (1376-5, slok, Bgq kbIr jI)

qw isa mUVw mnu nhI lwvY ] (267-6, gaVI suKmnI, mò 5)

qw suK ibsry prmwnzdw ]2] (325-17, gaVI, kbIr jI)

qw suix sid bhwly pwis ]1] (878-13, rwmklI, mò 1)

qw sohwgix jw kzqY BwvY ]2] (750-14, sUhI, mò 1)

qw sohwgix jwxIEy gur sbdu bIcwry ]3] (334-1, gaVI, Bgq kbIr jI)

qw sohwgix jwxIEy lwgI jw shu Dry ipAwro ]1] (722-8, iqlzg, mò 1)

qw ha suiK suKwlI suqI jw gur imil sjxu mY lDw ]2] (963-19, rwmklI, mò 5)

qw hamY ivchu mwrI ] (879-6, rwmklI, mò 1)

qw hoAw pwkê pivqu ] (473-6, Awsw, mò 1)

qw ka AzDw jwnq dUry ] (267-6, gaVI suKmnI, mò 5)

qw ka shsw nwhI koe ]2] (188-3, gaVI, mò 5)

qw ka sgl isDy hW ] (410-8, AwswvrI, mò 5)

qw ka smJwvx jweLEy jy ko BUlw hoeL ] (1329-19, pRBwqI, mò 1)

qw ka hwiQ n AwvY kyh ] (268-14, gaVI suKmnI, mò 5)

qw ka khhu prvwh kwhU kI ijh gopwl shwE ]1] (1266-5, mlwr, mò 5)

qw ka khw ibAwpY mwe ] (182-7, gaVI guAwryrI, mò 5)

qw ka kCu nwhI szswrI ]1] rhwa ] (188-2, gaVI, mò 5)

qw ka kCu nwhI kwlzgw ]1] (188-2, gaVI, mò 5)

qw ka krhu sgl nmskw{ ] (1338-7, pRBwqI, mò 5)

qw ka kwlu nwhI jmu johY bUJih Azqir sbdu bIcwr ]7] (504-5, gUjrI, mò 1)

qw ka kwVw khw ibAwpY ]1] (186-12, gaVI, mò 5)

qw ka kIjY sd nmskwrw ] (268-7, gaVI suKmnI, mò 5)

qw ka koe n swkis mwrw ] (1070-8, mw}, mò 4)

qw ka koe n phucnhwrw jw kY Azig gusweL ] (679-12, DnwsrI, mò 5)

qw ka koeL Apir n swkY jw kI Bgiq myrw pRBu mwnY ]2] (1320-16, kilAwn, mò 4)

qw ka iczqw kqhUz nwih ]2] (186-13, gaVI, mò 5)

qw ka duKu supnY BI nwhI ]1] rhwa ] (193-6, gaVI, mò 5)

qw ka dUKu nhI iqlu supnw ]2] (1298-8, kwnVw, mò 5)

qw ka dyeL jIa kêrbwnw ]3] (562-13, vfhzsu, mò 5)

qw ka DoKw khw ibAwpY jw ka Aot quhwrI ] rhwa ] (711-15, tofI, mò 5)

qw ka nwhI dUK szqwp ] (887-8, rwmklI, mò 5)

qw ka bhuir n lwgih dUKw ] (887-16, rwmklI, mò 5)

qw ka ibGnu n ko@ lwgY jw kI pRB AwgY Ardwis ]1] (714-12, tofI, mò 5)

qw ka ibGnu n ko@ lwgY jo siqguir ApunY rwKy ] (616-1, soriT, mò 5)

qw ka ibGnu n lwgeL cwlY hukim rjweL ]3] (421-14, Awsw, mò 1)

qw ka ibGnu n lwgY koe ] (288-10, gaVI suKmnI, mò 5)

qw ka iBNn n khnw jweL ] (285-11, gaVI suKmnI, mò 5)

qw ka ByitAw prmwnzdu ]5] (237-1, gaVI, mò 5)

qw ka mweAw Agin n pohY ]3] (190-7, gaVI, mò 5)

qw ka rwKq dy kir hwQ ] (286-1, gaVI suKmnI, mò 5)

qw kq AwvY kq jweL ]2] (621-9, soriT, mò 5)

qw krqw BrpUir smwhI ] (1070-10, mw}, mò 4)

qw kw Azqu n ko@ pweL ]1] rhwa ] (871-3, goùf, Bgq kbIr jI)

qw kw Azqu n jwxY koeL ] (1036-9, mw}, mò 1)

qw kw Azqu n jwnY koe ] (276-14, gaVI suKmnI, mò 5)

qw kw Azqu n pweLEy @cw Agm Apw{ jIa ] (761-1, sUhI, mò 5)

qw kw Azqu n pweLEy myrI ijzduVIE pUrn purKu ibDwqw rwm ] (541-15, ibhwgVw, mò 4)

qw kw Azqu n pwrwvw{ ] (889-2, rwmklI, mò 5)

qw kw szgu bwCih surdyv ] (392-17, Awsw, mò 5)

qw kw sgl imtY AziDAwrw ]3] (1148-11, BYra, mò 5)

qw kw hukmu n bUJY bpuVw nrik surig AvqwrI ]6] (423-5, Awsw, mò 3)

qw kw khxw khhu n koe ] (1256-12, mlwr, mò 1)

qw kw kihAw dir prvwxu ] (1328-14, pRBwqI, mò 1)

qw kw kIAw mwnY soe ] (878-8, rwmklI, mò 1)

qw kw drsu pweLEy vfBwgI ] (193-5, gaVI, mò 5)

qw kw DUpu sdw prPêlY ]2] (393-9, Awsw, mò 5)

qw kw rzgu n aqrY jwe ]2] (194-7, gaVI, mò 5)

qw kw rogu sgl imit jwe ]3] (893-8, rwmklI, mò 5)

qw kw lyKw n gnY jgdIs ] (277-10, gaVI suKmnI, mò 5)

qw kwrix ibAwpY bhu sogu ] (342-18, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

qw ikCu drgh pwvY mwnu ]4]4] (350-3, Awsw, mò 1)

qw kI apmw khI n jwe ] (290-9, gaVI suKmnI, mò 5)

qw kI Aws kilAwx suK jw qy sBu kCu hoe ] (296-13, iQqI gaVI, mò 5)

qw kI Aws n pUjY kwe ]3] (192-19, gaVI, mò 5)

qw kI Awsw pUrn hoe ]3] (889-15, rwmklI, mò 5)

qw kI szgiq nwnkê rhdw ika kir mUVw pwvY ]4]2]9] (731-4, sUhI, mò 1)

qw kI srix sbL suK pwE hoE sbL kilAwxw ] (780-5, sUhI, mò 5)

qw kI srix ijn ibsrq nwhI ] (203-15, gaVI bYrwgix, mò 5)

qw kI srin pirAo nwnk dwsu jw qy @pir ko nwhI ]2]12]98] (824-2, iblwvlu, mò 5)

qw kI syv krIjY lwhw lIjY hir drgh pweLEy mwxu jIa ] (438-10, Awsw, mò 1)

qw kI syv n ibrQI jwsI ] (626-9, soriT, mò 5)

qw kI syvw so kry jw ka ndir kry ]3] (660-7, DnwsrI, mò 1)

qw kI hohu iblovnhwrI ] (655-7, soriT, Bgq kbIr jI)

qw kI ikCu khnu n jweL ] (1006-2, mw}, mò 5)

qw kI kImiq kih n skY ko iqa boly ija bolwedw ]9] (1038-1, mw}, mò 1)

qw kI kImiq khxu n jweL kêdriq kvn hméwrI ]1] (702-7, jYqsrI, mò 5)

qw kI kImiq khxu n jweL jq kq AohI smwvxw ]11] (1086-11, mw}, mò 5)

qw kI kImiq khxu n jweL ] (1005-4, mw}, mò 5)

qw kI kImiq khxu n jweL ] (621-14, soriT, mò 5)

qw kI kImiq khxu n jweL ] rhwa ] (614-15, soriT, mò 5)

qw kI kImiq khI n jwe ]1] (1270-14, mlwr, mò 5)

qw kI kImiq khI n jweL ]1] (629-15, soriT, mò 5)

qw kI kImiq krY n koe ] (944-8, rwmklI, mò 1)

qw kI kImiq iknY n pweL ] (287-10, gaVI suKmnI, mò 5)

qw kI kImiq n pvY jy locY koeL ] (767-11, sUhI, mò 1)

qw kI kImiq nw pvY jy locY sBu koe ] (60-9, isrIrwgu, mò 1)

qw kI kImiq nw pvY ibnu gur kI syvY ]6] (420-19, Awsw, mò 1)

qw kI ghI mn Aot ] (894-18, rwmklI, mò 5)

qw kI giq khI n jweL Aimiq vifAweL myrw goivzdu AlK Apwr jIa ] (448-1, Awsw, mò 4)

qw kI giq imiq Av{ n jwxY gur ibnu smJ n hoeL ]2] (879-2, rwmklI, mò 1)

qw kI giq imiq khI n jwe ] (294-17, gaVI suKmnI, mò 5)

qw kI giq imiq kCU n pwe ] (868-19, goùf, mò 5)

qw kI giq imiq kQnu n jwe ]3] (393-4, Awsw, mò 5)

qw kI giq imiq koe n lwKY ] (285-17, gaVI suKmnI, mò 5)

qw kI cwkrI krhu ibsyKw ]6] (238-18, gaVI, mò 5)

qw kI qãsnw kbhUz n jweL ]2] (199-9, gaVI, mò 5)

qw kI qãsnw lwQIAw ]2] (211-18, gaVI, mò 5)

qw kI Duin mohy gopwlw ]2] (186-17, gaVI, mò 5)

qw kI pUrn Aws ijné swDszgu pweAw ] (457-12, Awsw, mò 5)

qw kI pUrn hoeL Gwl ] (199-5, gaVI, mò 5)

qw kI ibrQw hovY syv ] (1160-6, BYra, mò 5)

qw kI mihmw gnI n AwvY ] (262-12, gaVI suKmnI, mò 5)

qw kI imiq n jwnY koe ] (837-17, iblwvlu, mò 5)

qw kI rjwe lyiKAw pwe Ab ikAw kIjY pWfy ] (653-11, soriT, mò 1)

qw kI rynu ibrlw ko pwE ]4]14]27] (1143-8, BYra, mò 5)

qw kIAw glw kQIAw nw jwih ] (8-1, jpu, mò 1)

qw ky Azq n pwE jwih ] (5-9, jpu, mò 1)

qw ky syvk ka sdw Anzdy ]1] rhwa ] (875-6, goùf, Bgq rivdws jI)

qw ky ihrdY rihAw smweL ]3] (655-5, soriT, Bgq kbIr jI)

qw ky crx jpY jnu nwnkê boly Amãq bwxI ]1] rhwa ] (422-19, Awsw, mò 3)

qw ky inkit n AwvY jwm ]4]13]18] (806-5, iblwvlu, mò 5)

qw ky pg kI pwnhI myry qn ko cwmu ]63] (1367-16, slok, Bgq kbIr jI)

qw ky }p n kQny jwih ] (8-4, jpu, mò 1)

qw ky }p n jwhI lKxy ikAw kir AwiK vIcwrI ]2] (423-1, Awsw, mò 3)

qw ky lKx jwxIAih iKmw Dnu szgRhye ]3] (1171-13, bszqu ihzfol, mò 1)

qw kY AwqmY hoe prgwsu ]1] (236-15, gaVI, mò 5)

qw kY szig AibnwsI visAw ]6] (237-3, gaVI, mò 5)

qw kY szig iklivK duK jwih ]2] (193-6, gaVI, mò 5)

qw kY sd bilhwrY jwa ] (152-9, gaVI dKxI, mò 1)

qw kY sd bilhwrY jwa ] (353-2, Awsw, mò 1)

qw kY ihrdY AweL sWiq ] (1298-11, kwnVw, mò 5)

qw kY ihrdY hoe pRgwsu ] (865-18, goùf, mò 5)

qw kY ihrdY bisAo nwmu ] (1298-11, kwnVw, mò 5)

qw kY kCU nwhI f{ jmw ]3] (186-14, gaVI, mò 5)

qw kY kr ql nv iniD isiD ]1] (212-2, gaVI, mò 5)

qw kY Gir pwrbRHÌu smweAw ]7] (237-4, gaVI, mò 5)

qw kY crix pra qw jIvw jn kY szig inhwlw ] (207-17, gaVI, mò 5)

qw kY jwiq n pwqI nwm lIn ] (1188-3, bszqu, mò 1)

qw kY drsin sdw inhwl ] (1143-6, BYra, mò 5)

qw kY inkit n Awvq kwlu ] (293-13, gaVI suKmnI, mò 5)

qw kY inkit n AwvY pIr ]3] (188-4, gaVI, mò 5)

qw kY inkit n AwvY mweL ]5]19]88] (182-8, gaVI guAwryrI, mò 5)

qw kY inkit bsY nrhrI ]1] (1163-14, BYra, Bgq nwmdyv jI)

qw kY pwCY koe n Kwe ]3] (1256-17, mlwr, mò 1)

qw kY min visAw pRBu Ekê ]1] rhwa ] (842-6, iblwvlu, mò 3)

qw kY mUil n lgIEy pwe ] (1245-19, swrzg, mò 1)

qw ko Azqu n jweL lKxw Awvq jwq rhY gubwir ]1] (489-9, gUjrI, mò 1)

qw ko jwxY duibDw jwe ]1] rhwa ] (797-5, iblwvlu, mò 3)

qw ko dUKu hirAo k{xw mY ApnI pYj bFweL ]1] (1008-6, mw}, mò 9)

qw ko pwvY moK duAw{ ] (661-16, DnwsrI, mò 1)

qw giq BeL hmwrI ]1] (622-11, soriT, mò 5)

qw gwvy kw Plu pwvw ] (599-8, soriT, mò 1)

qw Gt mwih Gwt ja pwvw ] (340-13, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

qw czcl miq iqAwgI ] (599-10, soriT, mò 1)

qw cy hzsw sgly jnW ] (693-16, DnwsrI, Bgq nwmdyv jI)

qw CUtih mweAw ky ptl ] (891-7, rwmklI, mò 5)

qw jig AweAw jwxIEy swcY ilv lwE ] (421-9, Awsw, mò 1)

qw jipAw nwmu rmwxw ] (628-7, soriT, mò 5)

qw jm kw mwrgu Bwgw ] (599-11, soriT, mò 1)

qw fr mih f{ rihAw smweL ] (341-6, gaVI pUrbI, Bgq kbIr jI)

qw qU mulw qw qU kwjI jwxih nwmu KudweL ] (24-9, isrIrwgu, mò 1)

qw qUz suiK soa hoe Aiczqw ] (176-7, gaVI guAwryrI, mò 5)

qw qUz drgh pwvih mwnu ] (176-19, gaVI guAwryrI, mò 5)

qw qy Azgdu Azg szig BXo swe{ iqin sbd suriq kI nIv rKweL ] (1406-6, sveLE mhly caQy ky, bÑX)

qw qy Azgdu ËXa qq isa qqu imlwXa ] (1408-10, sveLE mhly pzjvyù ky, mQurw)

qw qy Azgdu lhxw pRgit qwsu crxh ilv rihAa ] (1395-3, sveLE mhly qIjy ky, kIrqu)

qw qy esu szig nhI bYrweL ]2] (235-13, gaVI guAwryrI, mò 5)

qw qy szgiq sGn Bwe Ba mwnih qum mlIAwgr pRgt subwsu ] (1406-3, sveLE mhly caQy ky, bÑX)

qw qy sc mih rihAw smweL ] rhwa ] (599-9, soriT, mò 1)

qw qy isiD BE sgl kWm ]2] (202-11, gaVI, mò 5)

qw qy syvIAly rwmnw ] (476-19, Awsw, Bgq kbIr jI)

qw qy krx plwh kry ] (1227-8, swrzg, mò 5)

qw qy krqY AsiQ{ kInéy ]1] rhwa ] (744-11, sUhI, mò 5)

qw qy kwtI jm kI PwsI ]2] (744-11, sUhI, mò 5)

qw qy gah{1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   160


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương