Đã sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để đảm bảo an toàn cho các giao dịch điện tử, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệptải về 17.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích17.41 Kb.
Mẫu 15

line 2


line 3CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcV/v đề nghị hỗ trợ khôi phục


thiết bị lưu khóa bí mật

<Địa danh>, ngày … tháng … năm …..

Kính gửi:


Trong thời gian qua, <cơ quan, đơn vị> đã sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để đảm bảo an toàn cho các giao dịch điện tử, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp. Hiện nay, chúng tôi có một số thiết bị lưu khóa bí mật được cấp đã bị khóa và không sử dụng được.

Để tiếp tục sử dụng chứng thư số phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của mình, <cơ quan, đơn vị> đề nghị được hỗ trợ mở khóa thiết bị lưu khóa bí mật với các thông tin cụ thể như sau:


1. Thông tin về thiết bị lưu khóa bí mật cần mở

TT


Số hiệu thiết bịThông tin của thuê bao

Thông tin của chứng thư số

Họ tên

Số CMND/

Ngày cấp/

Nơi cấp


Cơ quan, tổ chức công tác (1)

Tên chứng thư số (2)

Địa chỉ thư điện tử (3)

Số hiệu chứng thư số

1


22. Thông tin về người phối hợp hỗ trợ mở khóa thiết bị lưu khóa bí mật

Họ và tên:.................................................................................................................

Số CMND: ..............................................................................................................

Cơ quan, tổ chức công tác:......................................................................................

Số điện thoại di động:..............................................................................................

Số điện thoại cố định cơ quan:.................................................................................
Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu: VT, …….

Chức danh của Thủ trưởng cơ quan hoặc Người quản lý thuê bao
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp và các cơ quan quản lý cấp trên.

(2) Đăng ký đầy đủ theo thông tin tại trường Subject của chứng thư số.

(3) Địa chỉ thư điện tử của thuê bao đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương