ĐỀ SỐ 1 I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại


VIII. Sắp xếp lại những từ sau thành câu hoàn chỉnh:(2points)tải về 1.13 Mb.
trang2/11
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích1.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

VIII. Sắp xếp lại những từ sau thành câu hoàn chỉnh:(2points)


  1. house/ a/ Minh/ lake/ a/ lives/ in/ near.

………………………………………………………………………

  1. yard/ front/ school/There/ big/ of/ is/ our/ in/ a.

………………………………………………………………………

  1. many/ right/ the/ museum/ Are/ flowers/ the/ there/ to/ of/?

………………………………………………………………………

  1. in / PETRONAS Twin Towers / the / building / the world / highest / is.

………………………………………………………………………

  1. hospital/ My father/ in/ the/ city/ / a/ works/ in.

………………………………………………………………………

  1. there/ family/ many/ in/ are/ How/ Linh’s/ people/ ?

………………………………………………………………………

  1. his/ My friend/ in/ family/ Hanoi/ doesn’t/ with/ live.

………………………………………………………………………

  1. brushes/ six/ gets/ her/ o’clock/ Hoa/ at/ up/ teeth/ and.

………………………………………………………………………

  1. on/ floor/ classroom/ the/ is/ Our/ first.

………………………………………………………………………

  1. Minh’s/ six/ There/ in/ rooms/ house/ are.

………………………………………………………………………

******THE END *******


PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊNĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

NĂM HỌC: 2010-2011

MÔN: TIẾNG ANH 6

Thời gian làm bài 150 phút

Điểm bài thi

Bằng số:


Bằng chữ:……………….

Chữ kí GK 1:…………………………

Chữ kí GK 2:……………………….
Phách
Lưu ý: - Đề thi gồm 04 trang, thí sinh làm trực tiếp vào đề thi

- Thí sinh không được dïng bất cứ tài liệu nào kể cả Từ điển.QuestionI:Chọn và khoanh tròn từ có phần gạch chân phát âm khác so với các từ cùng hàng (10 điểm)


1. A. gray

B. face

C. orange

D. make

2. A. big

B. time

C. fine

D. light

3. A. tall

B. fat

C. cat

D. hat

4. A. do

B. brother

C. two

D. to

5. A. has

B. name

C. family

D. lamp

6. A. through B. author C. clothes D. thumb

7. A. middle B. mile C.kind D.time

8. A.school B.scout C. sew D. sure

9. A. everything B.tooth C. theater D., they

10. A. marbles B. classes C. teaches D.changes.
Question II. Chọn và khoanh tròn từ không cùng nhóm trong mỗi câu sau (5 điểm):

1. A. teacher

B. brother

C. farmer

D. doctor

2. A. watches

B. brushes

C. teaches

D. goes

3. A. meat

B. fish

C. beef

D. tea

4. A. are

B. am

C. do

D. is

5. A. have

B. eat

C. is

D. play


Question III. Chọn đáp án đúng nhất bằng cách Khoanh tròn các chữ cái (10 điểm):

1. ______ trash over there.

A. Don’t throw B. Not throw C. Throw D. Can’t throw

2. There is _____ oil in the bottle . We should buy some more .

A. little B. a little C. few D. a few

3. ______ fruit does your father produce ?

A. How much B. How many C. How long D. How often

4. What would you like to do at the weekend ?

A. I like to do a lot B. I can’t do it C. I’d like to do D. I don’t like the weekend

5. What about ______ a cup of coffee ?

A. A have B. having C. you have D. do you have

6. Are there ................... stores on your street?A. a

B. an

C. any

D. the

7. My sister and I ............................. television in the living - room now.

A. am watching

B. are watching

C. is watching

D. watching

8. ........................... do you go to school? - I walk.

A. How

B. By what

C. How many

D. How by

9. “Does Nga play volleyball?” - “No, ........................”

A. she not plays

B. she don’t

C. she isn’t

D. she doesn’t

10. How many floors .......................... in your school?

A. there are

B. there has

C. are there

D. have there

Question IV. Đoạn văn sau đây có 10 lỗi sai, em hãy gạch chân các lỗi sai (10 điểm)

: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương