No.:  record of approved cargo ship safety equipmenttải về 2.09 Mb.
trang7/16
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích2.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16Vị trí


Location

Số lượng

Number


Đường kính

Diameter


Kiểu nối

Type of coupling4.2.5.4

Buồng máy khác

Other machinery spaces     

     

     

4.2.5.5

Buồng máy khác

Other machinery spaces     

     

     

4.2.6 Vòi rồng cứu hỏa và đầu phun

Hoses and nozzles


Vị trí


Location

Số lượng

Number


Đường kính

Diameter


Chiều dài

length


Vật liệu

Material


Kiểu đầu phun

Type of nozzle4.2.6.1

Buồng máy

Engine Room     

     

     

     

     

4.2.6.2

Buồng nồi hơi

Boiler Room     

     

     

     

     

4.2.6.3

Hầm trục

Tunnel


     

     

     

     

     

4.2.6.3a

Buồng máy khác

Other machinery spaces     

     

     

     

     

4.2.6.3b

Buồng máy khác

Other machinery spaces     

     

     

     

     

4.2.7

Phương tiện khởi động (với động cơ diesel lai bơm cứu hỏa sự cố):

Means of starting (for diesel driven emergency pumps)     

4.2.8

Dung tích két nhiên liệu, m3 (với động cơ diesel lai bơm cứu hỏa sự cố):

Fuel tank capacity, in cubic meters, (for diesel driven emergency pumps)     

4.2.9

Nguồn điện sự cố (với động cơ điện lai bơm cứu hỏa sự cố) - Kiểu và vị trí:

Source of emergency power (for electrically driven emergency pumps) - Type and location     

4.2.10

Đường kính của đường ống cứu hỏa chính (mm)

Fire main diameter (mm)     

4.2.11

Van giảm áp được trang bị nếu các bơm có thể tăng áp suất lớn hơn áp suất thiết kế

Relief valves fitted if pumps capable of developing pressure exceeding the design pressure     

4.2.11a

Vị trí các van giảm áp

Relief valves locations     

     

4.2.12

Danh mục các bơm được điều kiển từ xa từ buồng lái / trạm cứu hỏa (+)

The pumps listed below are controled from navigating bridge / fire control station (+)     

     

     

     

     

     

4.2.13

Danh mục các bơm đảm bảo việc duy trì áp suất thường xuyên trong hệ thống đường ống cứu hỏa

The pumps listed below are capable of maintaining a permanent pressurization of the fire main system     

     

     

     

     

     

(+) Gạch bỏ nếu không phù hợp - Delete as appropriate

: images -> documents
documents -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
documents -> CỤC ĐĂng kiểm việt nam
documents -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 276/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 12 NĂM 2006 VỀ giá BÁN ĐIỆn thủ TƯỚng chính phủ
documents -> Nghị ĐỊnh số 47/2010/NĐ-cp ngàY 06 tháng 05 NĂM 2010 CỦa chính phủ quy đỊnh xử phạt hành chính về HÀNH VI VI phạm pháp luật lao đỘNG
documents -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁo cáo hoạT ĐỘng y tế CƠ SỞ
documents -> Số hồ sơ: /vslđ HỒ SƠ VỆ sinh lao đỘNG
documents -> Mẫu (Form) nc13 Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/tt-bca
documents -> THÔng tư CỦa bộ CÔng thưƠng số 10/2008/tt-bct ngàY 25 tháng 7 NĂM 2008
documents -> BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI
documents -> NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 67/2001/N§-cp ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2001 Ban hµnh c¸c danh môc chÊt ma tuý vµ tiÒn chÊt


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương