No.:  record of approved cargo ship safety equipmenttải về 2.09 Mb.
trang16/16
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích2.09 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
9. THÔNG TIN BỔ SUNG

additional information

Hạng mục số*

Item Number*Mô tả

Description     


     

     


     

     


     

     


     

     


     

     


     

     


     

     


     

     


     

     


     

     


     

     


     

     


     

     


     

     


     

     


     

     


     

     


     

* Tham khảo các hạng mục trong danh mục này

* Referance is to be made to the items of this recordCác thông tin ghi trong bản danh mục này hoàn toàn đúng với Trang thiết bị an toàn có trên tàu.

The information contained in this record is correct description of the Safety Equipment on board.
Nơi lập      

Place

Ngày lập       Đăng kiểm viên      

Date Surveyor10. THIẾT BỊ ĐƯỢC THAY MỚI, SỬA ĐỔI VÀ/ HOẶC BỔ SUNG KỂ TỪ KHI LẬP BẢN DANH MỤC NÀY

Equipment renewals, alterations and/or additions effected since the record was prepared

Hạng mục số*

Item No.*Mô tả

DescriptionĐăng kiểm viên

Surveyor


Nơi

Place


Ngày

Date


* Tham khảo các hạng mục trong danh mục này

* Referance is to be made to the items of this record


01/2007__

: images -> documents
documents -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
documents -> CỤC ĐĂng kiểm việt nam
documents -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 276/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 12 NĂM 2006 VỀ giá BÁN ĐIỆn thủ TƯỚng chính phủ
documents -> Nghị ĐỊnh số 47/2010/NĐ-cp ngàY 06 tháng 05 NĂM 2010 CỦa chính phủ quy đỊnh xử phạt hành chính về HÀNH VI VI phạm pháp luật lao đỘNG
documents -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁo cáo hoạT ĐỘng y tế CƠ SỞ
documents -> Số hồ sơ: /vslđ HỒ SƠ VỆ sinh lao đỘNG
documents -> Mẫu (Form) nc13 Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/tt-bca
documents -> THÔng tư CỦa bộ CÔng thưƠng số 10/2008/tt-bct ngàY 25 tháng 7 NĂM 2008
documents -> BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI
documents -> NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 67/2001/N§-cp ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2001 Ban hµnh c¸c danh môc chÊt ma tuý vµ tiÒn chÊt


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương