Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-ttg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủtải về 14.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích14.8 Kb.
Mẫu 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ngày….. tháng….. năm 200….BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 200…..,

Tại thôn (bản, ấp, tổ dân phố) ………………… xã (phường) ………………… huỵện (quận)………………………… tỉnh (thành phố) ………………………….......

Chúng tôi gồm:

1. Trưởng thôn (bản, ấp, tổ dân phố):……………………………………………

2. Đại diện chi ủy (chi bộ): ………………………………...……………………

3. Đại diện Chi Hội Cựu chiến binh: ………………………………...…………

4. Đại diện Chi Hội người cao tuổi: …………………….…………...…………

5. Đại diện cán bộ lão thành cách mạng: ………………………………...………

Đã họp để xem xét, đề nghị đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhất trí xác nhận:

Ông (bà): …………………….…………...…………. còn (hay mất): .………….

Sinh năm .…………...… từ trần ngày…… tháng…… năm …………………....

Quê quán: ………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………

Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ thuộc đối tượng (chưa được hưởng chế độ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):……………...

Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… đến ngày…… tháng…… năm ....

Do đơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý.

Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy định để tính hưởng chế độ là……........ năm…….. tháng.

Đã và đang được hưởng chế độ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng (hoặc chưa được hưởng chính sách gì): …………………………………………

Các giấy tờ liên quan đến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ để làm cơ sở xét hưởng chế độ là: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

Đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho đối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc thân nhân của Ông (Bà) …………… được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Biên bản lập thành………. bản, các đại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới đây. 

Trưởng thôn

(bản, ấp,
tổ dân phố)


(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện

Chi ủy

(Chi bộ)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện

Chi Hội

CCB

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện

Chi Hội người cao tuổi

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện

Cán bộ lão thành cách mạng

(Ký, ghi rõ họ tên)
 
: Lists -> Th%20tc%20hnh%20chnh%20cng -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 05/2012/tt-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Nghị ĐỊnh của chính phủ Số 101/2005/NĐ-cp ngày 03 tháng 8 năm 2005 Về thẩm định giá chính phủ
Attachments -> MẪu số 01-kn (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/tt-ttcp ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ)
Attachments -> BỘ CÔng an số: 10/2002/tt-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Thông tư 07/2006/tt-blđtbxh ngày 26/7/2006 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tên Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Attachments -> Tờ khai đăng ký thuế
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí
Attachments -> BỘ CÔng thưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương