Đề nghị Cty cp thủy Điện ĐăkR’tih cho niêm yết thông tin báo mất sổ của cổ đông nêu trên lên bản tin tại Quý Công tytải về 12.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích12.21 Kb.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------

Số :.........../2015/VIS10-DVCK Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2015

V/v : Niêm yết thông tin mất sổ sở hữu cổ phần


Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy Điện ĐăkR’tih

Ngày 02/12/2015, Cty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam có nhận Giấy đề nghị cấp lại sổ Chứng nhận Sở hữu cổ phần của cổ đông có thông tin như sau :STT

Mã cổ đông

Tên cổ đông

CMND

Số lượng

cổ phần


sở hữu

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

1

DaHCT01043

Bùi Huy Hội

011123297

26/03/2002

Hà Nội

90.000

Đề nghị Cty CP Thủy Điện ĐăkR’tih cho niêm yết thông tin báo mất sổ của cổ đông nêu trên lên bản tin tại Quý Công ty.

Đến ngày 18/12/2015 nếu không nhận được bất kỳ thông tin nào hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần nói trên, Cty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam sẽ tiến hành cấp lại sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Bùi Huy Hội.Trân trọng.

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC CN

(đã ký)
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương