Đồ án phân tích và thiết kế hệ thốngtải về 238.78 Kb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích238.78 Kb.
1   2   3   4   5   6

2 .thiết kế cơ sở dữ liệu


(1) Bảng khách hàng

STT

Field Name

Data Type

Field Size

1

MaKH

Text

25

2

TenKH

Text

25

3

DiaChi

Text

255

4

SoDT

Text

12

5

MaSoThue

Text

10

6

GhiChu

Text

255

(2) Bảng nhà cung cấp

STT

Field Name

Data Type

Field Size

1

MaNCC

Text

25

2

TenNCC

Text

50

3

MaSoThue

Text

10

4

DienThoai

Text

12

5

DiaChi

Text

255

(3) Bảng Sách

STT

Field Name

Data Type

Field Size

1

MaSach

Text

25

2

MaNhom

Text

25

3

MaNCC

Text

25

4

TeSach

Text

200

5

TacGia

Text

100

6

NXB

Text

50

7

LuongTon

Number

Long Integer

8

GiaNhap

Number

Long Integer

9

GiaBan

Number

Long integer

(4) Bảng nhóm sách

STT

Field Name

Data Type

Field Size

1

MaNhom

Text

25

2

TenNhom

Text

15

3

MoTa

Text

200

(5) Bảng người sử dụng

STT

Field Name

Data Type

Field Size

1

TenDangNhap

Text

25

2

MatKhau

Text

25

3

Quyen

Text

50

4

HovaTen

Text

25

5

NgaySinh

Date/Time
6

DiaChi

Text

50

7

DienThoai

Text

12

8

SoCMND

Text

50

9

ChucDanh

Text

501   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương