Đồ án phân tích và thiết kế hệ thống


Công việc của hệ thống và sự lưu thông dữ liệutải về 238.78 Kb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích238.78 Kb.
1   2   3   4   5   6

2. Công việc của hệ thống và sự lưu thông dữ liệu

2.1. Đầu vào của hệ thống


  • Thông tin sách (tên sách, loại sách, giá sách, phân lọai sách, nhà xuất bản...)

Thông tin quá trình xuất nhập sách: nhập sách vào kho, quá trình xuất kho, bán sách…

2.2. Đầu ra của hệ thống


  • Các yêu cầu xử lý của người quản lý:

+ Tìm kiếm và sửa chữa thông tin cử hàng sách.

+ Kết quả thống kê những thông tin lien quan đến bán sách.2.3.biểu đồ phân cấp chức năng


group 11

2.4 xây dựng các biểu đồ luồng dữ liệu

2.4.1 sơ đồ DFD mức ngữ cảnh


oval 73
Khách Hàng

Nhà cung cấp
line 71 line 70 line 69 line 68 line 67 line 66 line 59 line 60
YC nhập

Phiếu nhập
line 56 line 58 line 55 line 57
YC mua hàng

Hóa đơn

Báo cáo


Phòng kinh doanh

YC báo cáoDFD Ngữ cảnh

2.4.2 sơ đồ DFD cấp 0line 78line 79


Khách hàng

Nhà cung cấp
line 87 line 86 line 81 line 82
Yêu cầu mua hàng
line 83
Phiếu nhập kho

line 90
Hóa đơn

oval 91oval 92line 93

line 103line 104line 102group 99line 98line 97line 96line 95
Chi

tiết bán hàng


Dữ liệu


Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh
line 107

oval 113line 112line 111
Yêu cầu báo cáo

Báo cáo

line 115line 114

Chương 3: chuẩn hóa lược đồ quan hệ

1. Chuẩn hóa các lược đồ quan hệ


A. Các dạng chuẩn

Để khắc phục các hiện tượng dư thừa dữ liệu, dữ liệu nhất quán, dữ liệu lặp,

Nhập nhằng dữ liệu thì cần phải kiểm tra, rà soát, thanh lọc dữ liệu trước khi

Đưa vào bảng.

Quá trình đó gọi là quá trình chuẩn hóa mà nó sẽ được thực hiên qua ba

Bước lần lượt gọi là:

Dạng chuẩn 1: 1NF

Dạng chuẩn 2: 2NF

Dạng chuẩn 3: 3NF

*Dạng chuẩn thứ nhất 1NF

Trong mỗi danh sách không được phép chứa những thuộc tính lặp. Nếu có các thuộc tính lặp thì phải tách các thuộc tính đó ra thành các danh sách con, có một ý nghĩa dưới góc độ quản lý.*Dạng chuẩn thứ hai 2NF

Trong một danh sách mỗi thuộc tính phải phụ thuộc hàm vào toàn bộ khoá chứ không chỉ phụ thuộc vào một phần của khoá. Nếu có sự phụ thuộc như vậy thì phải tách những thuộc tính phụ thuộc hàm vào bộ phận của khoá thành một danh sách con mới.*Dạng chuẩn thứ ba 3NF

Trong một danh sách không được phép có sự phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tínhB. chuẩn hóa lược đồ quan hệ

  • Mô hình hoá quan hệ thực thể:


TT 1NF 2NF 3NF

Mã phiếu Maphieu MaKH

Ngày phiếu Ngayphieu TenKH

Mã khách hàng MaKH Diachi

Tên khách hàng TenKH Maphieu

Địa chỉ Điachi Ngayphieu

Diễn giải Diengiai Masach MaKH

Mã sách Maphieu Tensach

Tên sách Masach Dongia

Đơn giá Tensach MasachSố lượng Dongia Maphieu

Soluong Soluong


line 119 line 118 line 117


line 120

line 121

*kết luận

Có 2 quan hệ

  1. khách hàng ( TenKH , MaKH , Dia chi)

  2. phiếu ( MaSach , Maphieu, MaKH , TenSach)

1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương