ĐỀ kiểm tra chất lưỢng học kỳ II năm họC 2014 2015tải về 41.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích41.19 Kb.
#14166

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT TÂN YÊN SỐ 2

line 2
Mã đề 111ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2014 - 2015

Môn: Tiếng Anh lớp 11 (Thời gian làm bài: 45 phút)

(Học sinh làm bài trực tiếp vào tờ đề thi này)

rectangle 3Họ và tên: ……………………………………………………… SBD: .……………………

group 4Lớp: .…………………………Trường: .……………………….……………………………

rectangle 17

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others. (1 pt)

1. A. Manned B. Bribed C. Received D. Launched

2. A. Swim B. Sweater C. Answer D. Swallow

3. A. Fuels B. Bars C. Sports D. Views

4. A. Admire B. Avid C. Discard D. Fishing

Answers: 1. _________ 2. _________ 3. _________ 4. _________

II. Choose the best answer by circling A, B, C or D to complete the sentences. (2.5 pts)

1. Tan Yen No2 high school has a spacious and beautiful school yard .

A. large B. cramped C. small D. narrow

2. Hoa went to school late this morning, __________.

A. doesn’t she B. didn’t she C. wasn’t she D. didn’t Hoa

3. Some species of animals are in danger of becoming __________.


A. polluted B. plentiful C. unlimited D. extinct

4. Eight-year-old bride is the name of the film _________ I like very much.

A. which B. who C. Ø D. A&C

5. Water polo, swimming, diving and water skiing are all ________ sports.

A. dangerous B. nice C. aquatic D. new

6. Because our source of fossil fuels are becoming exhausted, we must find _______ sources of energy.

A. alternative B. expensive C. cheap D. limited

7. It was at this school _______ I met my wife.

A. who B. that C. whose D. where

8. This school is only for children __________ first language is Vietnamese.

A. who B. whom C. which D. whose

9. Minh: “I will have an English test tomorrow.” Lan: “_______”

A. Good luck! B. Be careful. C. Congratulations. D. Good bye.

10. There are some hobbies that I indulge _______ for a while.

A. on B. at C. in D. with

Answers: 1. _______ 2. _______ 3. _______ 4. ________ 5. _______

6. _______ 7. _______ 8. _______ 9. _________ 10. _____

III. Give the correct tense/ form of the verbs in the brackets. (1.5 pts) Answers

1. Yuri Gagarin became the first man (fly) into space. _______________________

2. We are living in the house (build) by our parents 20 years ago. _______________________

3. The people (wait) for the bus in the rain are getting wet. _______________________

4. It (be) yesterday that my mother gave me a nice present. _______________________

5. I looked everywhere for the book but I (can not) find it. _______________________

6. This TV (make) in Germany 15 years ago. _______________________

IV. Read the passage carefully and then answer the given questions. (2 pts)

The 2010 Asian Games was a multi-sport event celebrated in Guangzhou, China from November 12 to 27, 2010. Guangzhou was the second Chinese city to host the Games, after Beijing in 1990. A total of 9,704 athletes from 45 National Olympic Committees competed in 476 events from 42 sports and disciplines, making it the largest event in the history of the Games.

The opening and closing ceremonies were held along the Pearl River in Haixinsha Island, and was the first time in history that the opening ceremony for a major sports event was not held inside a stadium. The final medal tally was led by China, followed by South Korea and third place Japan. China set a new Games record with 199 gold medals. Three World and 103 Asian records were broken. 


  1. When was the 2010 Asian Games celebrated?

@ ________________________________________________________________________________

  1. How many athletes took part in the Games?

@ ________________________________________________________________________________

  1. Was Beijing the first Chinese city to host the Games?

@ ________________________________________________________________________________

  1. Did South Korea win the most medals?

@ ________________________________________________________________________________

V. Rewrite the following sentences so that the second sentence means the same as the first one. (2 pts)

1. Loi is my close friend. He got the first prize in Bac Giang’s mathematics exam for gifted students.

@ Loi ___________________________________________________________________________

2. The picture was beautiful. She was looking at it.

@ The picture at ___________________________________________________________________

3. People say that Lan is a very intelligent girl.

@ Lan __________________________________________________________________________

4. The girl received a special gift from her boyfriend.

@ It ____________________________________________________________________________

VI. Writing (1 pt): Write about your collection (about 50 - 60 words), real or imaginary, following these guidelines.

- Name of your collection - How you collect them - How you keep them

- When you started your collection - How you classify them - Why you collect them

- Your plan for the future  • HẾT

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT TÂN YÊN SỐ 2

line 18
Mã đề 111ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2014-2015

Môn: Tiếng Anh lớp 11

I. (0.25 pt each correct answer)

1. D. Launched 2. C. Answer 3. C. Sports 4. A. AdmireII. (0.25 pt each correct answer)

1. A. large

2. B. didn’t she

3. D. extinct

4. D. A&C

5. C. aquatic


6. A. alternative

7. B. that

8. D. whose

9. A. Good luck! 10. C. inIII. (0.25 pt each correct answer)

1. to fly 4. was

2. built 5. couldn’t/ could not

3. waiting 6. was madeIV. (0.5 pt each correct answer)

1. (It was celebrated) from November 12 to 27, 2010.

2. 9,704 athletes (took part in the Games).

3. Yes, it was.

4. No, it didn’t.

V. (0.5 pt each correct answer)

1. Loi, who got the first prize in Bac Giang’s mathematics exam for gifted students, is my close friend.

2. The picture at which she was looking was wonderful.

3. Lan is said to be a very intelligent girl.

4. It was the girl that received a special gift from her boyfriend.

VI.

1. Nội dung: (0,5 pt)

- Đúng chủ đề, đúng hình thức của một đoạn văn, ý rõ ràng.

- Logic, hợp lý, có sự liên kết giữa các phần.

2. Ngôn ngữ, trình bày: (0,5 pt)

- Đúng ngữ pháp, từ vựng phù hợp phong phú.

- Có sáng tạo, viết sạch sẽ, có ý tưởng tuy vẫn còn một số lỗi sai ngữ pháp.

3. Trừ điểm:

- 04 lỗi từ vựng, chính tả,..: trừ 0,25

- 02 lỗi ngữ pháp, cấu trúc: trừ 0,25

- Viết ít hơn số từ quy định: trừ 0,25- HẾT -
Каталог: data -> file -> 2015 -> Thang05
Thang05 -> ĐỀ thi thử quốc gia năM 2014-2015 MÔn thi: anh văN
Thang05 -> I. MỤc tiêU: 1 Kiến thức: Biết mối quan hệ giữa đơn vị các hàng liền kề. 2 Kĩ năng
Thang05 -> Bài 19: nhân dân việt nam kháng chiến chống pháp xâm lưỢC (Từ năm 1858 đến trước năm 1873) I. Mục tiêu bài học
Thang05 -> MÔn tậP ĐỌC (LỚP 1) BÀI: TẶng cháu I. Mục tiêu
Thang05 -> BÀi tập trắc nghiệm chuyểN ĐỔi câu tiếng anh
Thang05 -> BÀI: viết số thành tổng các trăM, chụC, ĐƠn vị I. Mục tiêu: Kiến thức
Thang05 -> Lời Cảm ơn 4 Lời mở đầu 5
Thang05 -> SỞ giáo dục và ĐÀo tạo bắc giang thpt việt yêN 2
Thang05 -> Bài 9: quang hợP Ở CÁc nhóm thực vật c3, C4 VÀ cam I. Mục tiêu
Thang05 -> Tp hồ chí minh, tháng 10 năm 2010 LỜi cảm tạ

tải về 41.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương