ĐỀ kiểm tra 45’ Môn Lịch sử: Lớp 12 Câu 1(5 điểm)tải về 12.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích12.45 Kb.
Người soạn:Vũ Thị Lý

ĐỀ KIỂM TRA 45’

Môn Lịch sử: Lớp 12

Câu 1(5 điểm)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) họp trong bối cảnh lịch sử như thế nào? Nêu nội dung và ý nghĩa của Đại hội.Câu 2(5 điểm)

Trình bày những thắng lợi của quân dân ta trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam( 1965-1968) và nêu ý nghĩa của thắng lợi tiêu biểu nhất.Đáp án và biểu điểm.

Câu 1(5 điểm): Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9.1960)

a)Hoàn cảnh lịch sử:

-Thế giới: Trên thế giới, phong trào giải phóng dân tộc lên cao…công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu đạt nhiều thành tựu (0.5)

- Trong nước: Cách mạng hai miền có những bước tiến quan trong …(0.5)

-Để đề ra đướng lối của cách mạng cả nước và cách mạng mỗi miền, Đảng ta đã tiến hành Đại hôi đại biểu toàn quốc lần thứ III diễn ra từ ngay 5 đến ngày 10-9-1960 ở Hà Nội(0.5)

b)Nội dung Đại hội:

-Đại hội đề ra nhiệm vụ chung của cách mạng cả nước và nhiệm vụ cách mạng của từng miền…(0.5)

-Đại hội nêu rõ vị trí, vai trò và mối quan hệ giữa cách mạng hai miền…(0.5)

-Đối với miền Bắc đại hội khẳng định đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH. Muốn thực hiện mục tiêu trên phải tiến hành công nghiệp hóa XHCN…(0.5)

-Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng và thông qua kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1961-1965)…(0.5)

- Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới, Hồ Chí Minh được bầu làm chủ tịch Đảng, Lê Duẩn được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất của Đảng(0.5)

c)Ý nghĩa Đại hội:(1.0 đ)

- Đại hội là nguốn ánh sáng mới cho toàn Đảng và toàn dân ta xây dựng thắng lợi CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà

Câu 2(5 điểm): Cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ”

a)Những thắng lợi của quân dân ta:

- Chiến thắng Vạn Tường:

+Tháng 8-1965, quân dân ta đã đấy lùi cuộc hành quân của địch vào thôn Vận Tường( Quảng Ngãi), loại khỏi vòng chiến đấu 900 tên…(0.5)

+Trận Vạn Tường được coi là “Ấp Bắc” đối với quân Mĩ, mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam(0.5)

-Trong mùa khô thứ nhất(1965-1966) quân dân ta đã đẩy lùi nhiếu cuộc hành quân của địch vào Đông Nam Bộ và Liên khu V, loại khỏi vòng chiến đấu 104000 địch …(0.5)

- Trong mùa khô thứ hai (1966-1967) quân ta đã đẩy lùi nhiều cuộc hành quân của địch, lớn nhất là cuộc hành quân đánh vào căn cứ Dương Minh Châu loại khỏi vòng chiến đấu 151000 địch….(0.5)

-Phong trào phá ấp chiến lược được đấy mạnh ở khắp các vùng nông thôn phá vỡ từng mảng ấp chiến lược(0.50

-Phong trào đấu tranh chính trị ở các đô thị dâng cao như Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn do đó vùng giải phóng được mở rộng, uy tín của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam được nâng cao trên trường quốc tế(0.5)

-Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; Trong đợt 1, quân dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 147000 tên địch…(0.5)b) Nêu ý nghĩa của thắng lợi tiêu biểu nhất là thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đã làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ… mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1.0 đ)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương