ĐỀ kiểm tra : 45PHÚt ninh giang năm học 2014 – 2015 MÔN : toáN 6 Thời gian : 45 phúttải về 21.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích21.01 Kb.
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA : 45PHÚT

NINH GIANG Năm học 2014 – 2015

MÔN : TOÁN 6

Thời gian : 45 phút ( không kÓ giao đề )


Câu 1 (3đ): Khi nào th́ AM + MB = AB ?

Trung điểm M của đoạn thẳng AB là ǵ? Vẽ h́ình.Câu 2 (3đ):

Cho tia Ox. Trên tia Ox lấy điểm A và điểm B sao cho OA = 2cm,OB = 5cm.

a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? V́ì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.Câu 3 (4đ): Cho đoạn thẳng AB dài 10 cm và một điểm C thuộc đoạn thẳng AB. Biết AC = 5cm.

a) Chứng tỏ C là trung điểm của đoạn thẳng AB.

b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AC, CB.Tính độ dài đoạn thẳng MN.

================Hết===============

Người ra đề : Hà Thị Thu
TRƯỜNG THCS NINH THÀNH

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA : 45 PHÚT.MÔN:TOÁN. LỚP: 6


Câu

Nội dung đáp án

Biểu điểm

Câu 1:

(3 điểm)

Khi M nằm giữa A và B th́ì AM + MB = AB

Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B.
(1 điểm)

(1 điểm)

(1 điểm)

Câu 2:

( 3điểm)
Vẽ đúng h́ình

a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B

V́ì A, Btia Ox, OA < OB (2 < 5)

b) Vì A nằm giữa O và B nên ta có:

OA + AB = OB

2 + AB = 5

AB = 5 - 2 = 3(cm)

Vậy AB = 3cm

(0,5 điểm)

(0,5điểm)
(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

(1 điểm)

Câu 3:

( 4 điểm)


a) Vì C nằm giữa A và B nên ta có

AC + CB = AB

5 + CB = 10

CB = 10 - 5 = 5(cm)

=>CA= CB = 5cm và C nằm giữa A và B

Vậy C là trung điểm của AB

b) M là trung điểm của AC nên ta có

MC = AC:2 = 5:2 = 2,5(cm)

N là trung điểm của CB nên ta có

NC = CB:2 = 5:2 = 2,5(cm)

Có C nằm giữa A và B

CA và CB là 2 tia đối nhau

=> CM và CN là 2 tia đối nhau C nằm giữa M và N nên ta có

MN = MC + CN = 2,5 + 2,5 = 5(cm)

(0,5 điểm)
1 điểm)
(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

0,5 điểm)

(1 điểm)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương