§å hép rau qu¶ Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l­îng vitamin c (axit ascobic) tcvn 4715 89tải về 23.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích23.79 Kb.


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam


Tiªu chuÈn ViÖt nam

§å hép rau qu¶


Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l­îng vitamin C (axit ascobic)


TCVN 4715 - 89Hµ Néi

C¬ quan biªn so¹n: Trung t©m nghiªn cøu ®å hép


Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu rau qu¶


Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp Thùc phÈm
C¬ quan ®Ò nghÞ ban hµnh:

Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng

Uû ban Khoa häc vµ Kü thuËt Nhµ n­íc
C¬ quan xÐt duyÖt vµ ban hµnh:

Uû ban Khoa häc vµ Kü thuËt Nhµ n­íc.

QuyÕt ®Þnh ban hµnh sè 107/Q§ ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 1989

Tiªu chuÈn viÖt nam Nhãm M
§å hép rau qu¶
Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l­îng vitamin C (axit ascobic)

Canned fruits and vegetables

Determination of vitamin C (ascorbic acid) content

TCVN

4715 - 89


Cã hiÖu lùc tõ 01/01/1990

1. Néi dung ph­¬ng ph¸p.

ChiÕt vitamin C cña mÉu b»ng axit clohydrric, sau ®ã chuÈn ®é axit ascobic ë d¹ng khö b»ng dung dÞch natri 2,6 - diclo-fenolindofenol (Na 2,6 D).

2. LÊy mÉu theo TCVN 4409-87. ChuÈn bÞ mÉu theo TCVN 4413-87.

3. Dông cô, ho¸ chÊt.

CÇn ph©n tÝch chÝnh x¸c ®Õn 0,0001 g,

B×nh ®Þnh møc, dung tÝch 100, 1000 ml,

Micro burat, dung tÝch 2 ml,

B×nh tam gi¸c 50 ml,

Micro pipet dung tÝch 1 vµ 2 ml,

Dung dÞch axit ascobic 0,001 g/ml vµ 0,0001 g/ml: c©n 0,1 g axit ascobic pA víi sai sè kh«ng lín h¬n 0,0001 g, chuyÓn vµo b×nh møc 100 ml, hoµ tan b»ng HCL 2%, l¾c kü thªm HCL 2% ®Õn v¹ch møc, l¾c ®Òu ®­îc dung dÞch 0,001g /ml. Hót 10 ml dung dÞch trªn cho vµo b×nh møc 100 ml thªm HCL ®Õn v¹ch møc, l¾c ®Òu ®­îc dung dÞch 0,0001 g/ml, dung dÞch nµy ®­îc chuÈn bÞ tr­íc khi thö.

Dung dÞch natri 2,6 diclofenolindofenol : c©n 0,2 g natri 2,6 diclofenolindofenol chÝnh x¸c ®Õn 0,001 g, hoµ tan b»ng 500 ml n­íc cÊt míi ®un s«i, lµm nguéi, läc vµo b×nh ®Þnh møc 1000 ml, thªm n­íc cÊt míi ®un s«i, ®Ó nguéi ®Õn v¹ch møc, l¾c ®Òu. Dung dÞch nµy b¶o qu¶n trong tñ l¹nh dïng ®­îc 7 ngµy.

4. ChuÈn bÞ thö.

Ngay tr­íc khi thö cÇn x¸c ®Þnh ®é chuÈn (T) cña dung dÞch Natri 2,6 diclofenolindofenol, dïng micro pipet hót 1 ml dung dÞch axit ascobic 0,0001g/l chuyÓn vµo b×nh tam gi¸c dung tÝch 50 ml, thªm 14 ml n­íc cÊt. ChuÈn ®é dung dÞch trªn b»ng dung dÞch natri 2,6 diclofenolindofenol cho ®Õn khi xuÊt hiÖn mµu hång nh¹t kh«ng mÊt mµu trong 30 gi©y.

§é chuÈn cña Na 2,6 D tÝnh b»ng g/ml theo c«ng thøc:

0,1 . 10 -3

T =

V

Trong ®ã:V - thÓ tÝch dung dÞch Na 2,6 D dïng chuÈn ®é, ml,

0,1.10-3 - khèi l­îng axit ascobic cã trong 1 ml, g.

5. TiÕn hµnh thö.

C©n 10 g mÉu chÝnh x¸c ®Õn 0,001g. NÕu lµ mÉu láng th× hót trùc tiÕp 10 ml vµo b×nh møc. ChuyÓn mÉu vµo cèi sø, thªm 5 g c¸t th¹ch anh s¹ch, nghiÒn nhá mÉu víi 15 ml HCL 2%, chuyÓn nhanh toµn bé l­îng mÉu vµo b×nh ®Þnh møc dung tÝch 100 ml, thªm HCL 2% ®Õn v¹ch møc ®Ó 10 phót, l¾c ®Òu, läc.

Hót 5 - 10 ml dÞch läc cho vµo b×nh tam gi¸c dung tÝch 50 ml , thªm n­íc cÊt ®Õn 15 ml, chuÈn ®é b»ng dung dÞch Na 2,6 D ®Õn khi xuÊt hiÖn mµu hång nh¹t bÒn trong 30 gi©y. Thêi gian chuÈn kh«ng qu¸ 2 phót. ThÓ tÝch dÞch chiÕt ®­îc lÊy sao cho dïng hÕt 1 - 2 ml dÞch chuÈn.

§ång thêi tiÕn hµnh chuÈn mÉu kiÓm tra.

Hót 5 - 10 ml HCL 2% (t­¬ng øng víi l­îng dung dÞch läc lÊy ®Ó chuÈn ®é) cho vµo b×nh tam gi¸c dung tÝch 50 ml. ChuÈn ®é b»ng Na 2,6 D ®Õn khi xuÊt hiÖn mµu hång nh¹t bÒn trong 30 gi©y.

6. TÝNH KÕT QU¶

Hµm l­îng vitamin C (X) tÝnh b»ng % theo c«ng thøc:

T . V1 . V2 . 100

X=

m . V3

Trong ®ã:

T - ®é chuÈn cña dung dÞch Na 2,6 D theo axit ascobic, g,

V1 - thÓ tÝch dung dÞch Na 2,6 D dïng chuÈn ®é hiÖu chØnh thuèc thö, ml,

V2 - thÓ tÝch b×nh ®Þnh møc hoµ lo·ng mÉu ®Çu, ml,

V3 - thÓ tÝch dÞch chiÕt lÊy ®Ó chuÈn ®é, ml,

m - khèi l­îng mÉu c©n, g,

KÕt qu¶ lµ trung b×nh céng cña 2 lÇn x¸c ®Þnh song song tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 0,0001%. Chªnh lÖch kÕt qu¶ gi÷a hai cÇn x¸c ®Þnh song song kh«ng lín h¬n 10 kÕt qu¶ trung b×nh.

--------------------------------------------------------
: images -> 2007
2007 -> Hồ sơ ngành hàng rau quả
2007 -> Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998
2007 -> Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp
2007 -> QuyếT ĐỊnh số 46/2007/QĐ-bnn, ngày 28 tháng 5 năm 2007 Ban hành Quy định về việc xác định rừng trồng, rừng khoanh nuôi thành rừng
2007 -> Trung tâm phát triển nông thôN
2007 -> Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp
2007 -> Tiªu chuÈn ViÖt nam §å hép rau qu¶ Ph­¬ng ph¸p thö tcvn 4712-89
2007 -> Iso 9000: 2000 Thuật ngữ và định nghĩa hệ thống quản lý chất lượng Thuật ngữ liên quan đến chất lượng
2007 -> Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương