[ơ Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2012


Chủ tịch HĐQT (Ký tên và đóng dấu)tải về 444.13 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích444.13 Kb.
1   2   3   4

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)Phụ lục số IV

BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

(Ban hành kèm theo Thông tư số .... /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)


Tên cá nhân/tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc______________

_____________________________________

Số:

………, ngày … tháng… năm…….


BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN


Kính gửi:

 • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 • Sở Giao dịch Chứng khoán

 • Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ đại chúng

1. Cá nhân/tổ chức đầu tư:    • Trường hợp là nhà đầu tư cá nhân:

- Họ và tên:

- Quốc tịch: - Năm sinh:

- Số CMND/Hộ chiếu....................... ngày cấp.................nơi cấp...................

- Nghề nghiệp:

- Địa chỉ liên lạc:

- Điện thoại: .........................Fax:............................Email:................................    • Trường hợp là nhà đầu tư tổ chức:

- Tên tổ chức:

- Quốc tịch:

- Số GPĐKDN:

- Ngành nghề kinh doanh chính:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:......................Fax:..............................Email:..................................

2. Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ):

- Họ và tên cá nhân/tổ chức có liên quan:

- Số CMND/Hộ chiếu... ngày cấp....nơi cấp.../Số chứng nhận đăng ký kinh doanh:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có):

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư:

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu:

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: Tại công ty chứng khoán:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán:

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:

8. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/không còn là cổ đông lớn:

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ:

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch:

Cá nhân/tổ chức báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức)
Phụ lục số V

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

(Ban hành kèm theo Thông tư số .... /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)


Tên cá nhân/tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc_________

_________________________________

Số:

………, ngày … tháng… năm…….

­­­­­­

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN


Kính gửi:

 • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 • Sở Giao dịch Chứng khoán

 • Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ đại chúng

1. Cá nhân/tổ chức đầu tư:

    • Trường hợp là nhà đầu tư cá nhân:

- Họ và tên:

- Quốc tịch: - Năm sinh:

- Số CMND/Hộ chiếu....................... ngày cấp.................nơi cấp...................

- Nghề nghiệp:

- Địa chỉ liên lạc:

- Điện thoại: .........................Fax:............................Email:................................    • Trường hợp là nhà đầu tư tổ chức:

- Tên tổ chức:

- Quốc tịch:

- Số GPĐKDN:

- Ngành nghề kinh doanh chính:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:......................Fax:..............................Email:..................................

2. Người có liên quan (đang nắm giữ cùng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ):

- Họ và tên cá nhân/tổ chức có liên quan:

- Số CMND/Hộ chiếu... ngày cấp....nơi cấp.../Số chứng nhận đăng ký kinh doanh:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ (nếu có):

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư:

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu:

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: Tại công ty chứng khoán:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:


6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng (làm thay đổi tỷ lệ sở hữu):


7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ:

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:

10. Lý do thay đổi sở hữu:

11. Ngày thay đổi sở hữu:

12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có):Cá nhân/tổ chức báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức)
Phụ lục số VI

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

(Ban hành kèm theo Thông tư số .... /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)


Tên cá nhân/tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc_________

_________________________________

Số:

………, ngày … tháng… năm…….


THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP


Kính gửi:

 • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 • Sở Giao dịch Chứng khoán

 • Công ty đại chúng

1. Tên cổ đông sáng lập thực hiện chuyển nhượng:

- Số CMND/số hộ chiếu của người thực hiện chuyển nhượng (Số GPĐKDN - nếu là tổ chức):

- Quốc tịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty (nếu có):

- Tài khoản đăng ký lưu ký chứng khoán:

2. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán giao dịch:

3. Phương thức thực hiện giao dịch:

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của tổ chức/cá nhân thực hiện chuyển nhượng nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:

6. Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng (*):

- Số CMND/số hộ chiếu của người thực hiện chuyển nhượng (Số GPĐKDN - nếu là tổ chức):

- Quốc tịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty (nếu có):

- Quan hệ với người thực hiện chuyển nhượng (nếu có):

- Tài khoản đăng ký lưu ký chứng khoán:

- Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại công ty (nếu có):

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ:

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu bên nhận chuyển nhượng nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:

8. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày.... đến ngày.....

(*):Trường hợp người được chuyển nhượng không phải là cổ đông sáng lập, người thực hiện giao dịch phải gửi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho việc chuyển nhượng trên.

Cá nhân/tổ chức báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức)
Phụ lục số VII

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

(Ban hành kèm theo Thông tư số .... /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)


Tên cá nhân/tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc_________

_________________________________

Số:

………, ngày … tháng… năm…….


BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP


Kính gửi:

 • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 • Sở Giao dịch Chứng khoán

 • Công ty đại chúng

1. Tên cổ đông sáng lập thực hiện chuyển nhượng:

- Số CMND/số hộ chiếu của người thực hiện chuyển nhượng (Số GPĐKDN - nếu là tổ chức):

- Quốc tịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty (nếu có):

- Tài khoản đăng ký lưu ký chứng khoán:

2. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán giao dịch:

3. Phương thức thực hiện giao dịch:

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cổ đông sáng lập thực hiện chuyển nhượng nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:

5. Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng (*):

- Số CMND/số hộ chiếu của người thực hiện chuyển nhượng (Số GPĐKDN - nếu là tổ chức):

- Quốc tịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty (nếu có):

- Quan hệ với người thực hiện chuyển nhượng (nếu có):

- Tài khoản đăng ký lưu ký chứng khoán:

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu bên nhận chuyển nhượng nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:

7. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:

8. Số lượng cổ phiếu thực hiện giao dịch:

9. Số lượng cổ phiếu bên chuyển nhượng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:

10. Số lượng cổ phiếu bên nhận chuyển nhượng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:

11. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày ........ đến ngày.........

12. Lý do không hoàn tất giao dịch:

Cá nhân/tổ chức báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức)
Phụ lục số VIII

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Thông tư số .... /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)


Tên cá nhân/tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc_________

_________________________________

Số:

………, ngày … tháng… năm…….


THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi:

 • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 • Sở Giao dịch Chứng khoán

 • Tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch/công ty quản lý quỹ

1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN -nếu là tổ chức):

- Quốc tịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/ đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đầu tư đại chúng (nếu có):

2. Tên của nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin của tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đầu tư đại chúng có liên quan (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan):

- Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN - nếu là tổ chức):

- Quốc tịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đầu tư đại chúng:

- Mối quan hệ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin đang nắm giữ:

3. Mã chứng khoán giao dịch:

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:

6 Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/tặng:

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:

8. Mục đích thực hiện giao dịch:

9. Phương thức giao dịch:

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày ........ đến ngày.........Cá nhân/tổ chức báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức)
Phụ lục số IX

THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ

CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN,

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Thông tư số .... /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)


Tên cá nhân/tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc_________

_________________________________

Số:

………, ngày … tháng… năm…….


THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

­­­­­­­

Kính gửi:

 • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 • Sở Giao dịch Chứng khoán

 • Tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch/công ty quản lý quỹ1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương