ĐỀ CƯƠng ôn tập thi tuyển sinh trình đỘ thạc sĩ MÔn thi: KỸ thuật lập trìNHtải về 18.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích18.16 Kb.ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

MÔN THI: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH


I. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

  1. Phân tích thuật toán, độ phức tạp thuật toán, phân lớp thuật toán.

  2. Một số cấu trúc dữ liệu cơ bản

 • Danh sách tuyến tính, danh sách móc nối.

 • Ngăn xếp, hàng đợi (stack, queue).

  1. Cây

 • Cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm

 • Cây nhị phân cân bằng chiều cao (cây AVL)

 • B-cây

1.4 Các thuật toán sắp xếp

 • Chọn trực tiếp (Selection), Chèn (Insertion), Đổi chỗ liên tiếp (Bubble).

 • Sắp nhanh (Quicksort), Vun đống (Heap sort), Trộn (Merge).

 • So sánh các phương pháp sắp xếp.

  1. Các thuật toán tìm kiếm

 • Tìm kiếm tuần tự, Tìm kiếm nhị phân, Cây tìm kiếm nhị phân.

 • Tìm kiếm theo địa chỉ (băm theo địa chỉ).

  1. Các phương pháp, chiến lược thiết kế thuật toán

 • Phương pháp “Chia để trị”, Phương pháp “Vét can, quay lui”.

 • Phương pháp “Tham lam”, Phương pháp “Qui hoạch động”.

II. PHƯƠNG PHÁO LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

  1. Các kiểu dữ liệu và điều khiển của chương trình

 • Biến, hằng, hàm thư viện, biểu thức, …

 • Cấu trúc điều khiển cơ bản: Tuần tự, rẽ nhánh, lặp.

 • Các cấu trúc mảng, xâu, struct

  1. Hàm và lập trình có cấu trúc

 • Các kiểu hàm/chương trình con

 • Các loại tham số, cơ chế truyền tham số.

 • Cấu trúc của chương trình theo các hàm

 • Các phương pháp môđun hóa: từ trên xuống, từ dưới lên.

  1. Lập trình hướng đối tượng

 • Các khái niệm: lớp đối tượng, đối tượng, mảng đối tượng, đối tượng con trỏ.

 • Vấn đề kế thừa: lớp cha, lớp con, các loại kế thừa.

 • Những mở rộng của C++

 • Phương thức trên lớp

 • Cấu trúc chương trình dựa trên đối tượng, lớp

  1. Các ngôn ngữ lập trình: C, C++

HỌC LIỆU:

 1. N.Wirth, Algorithms + Data Structures = Progams (Tiếng Việt 1982 và 1999).

 2. Đỗ Xuân Lỗi, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, NXB Giáo dục, 1993.

 3. A. V. Aho, J.E.Hopcroft, J.D.Ullman, Data Structures and Algorithms, 1983.

 4. Graham I., Object Oriented Methods, 1992.

 5. Đoàn Văn Ban. Phân tích, thiết kế và lập trình hướng đối tượng, 1997.

 6. Michanel V. Mannino, “ Database Application Development & Design”, Published by McGraw-Hill, New York, 2001.

 7. Abram Siberschatz, Henry F.Korth, S.Sudarshan “ Database Systems Concepts”, Published by McGraw-Hill, New York, 2002.

 8. Phạm Thế Quế, “Cơ sở dữ liệu lý thuyết và thực hành”, NXB Bưu điện, 2004

 9. Quách Tuấn Ngọc, Ngôn ngữ lập trình C, NXB Giáo dục, 1998.

 10. Lê Văn Hưng, Lập trình hướng đối tượng với C++. NXB KHKT, 2005.

 11. S.R. Ladd, C++ Templates and Tools, M&T Books, 1995

 12. S.R. Ladd, C++ components and algorithms, M&T Books, 1994


PTIT | Đề cương ôn tập kiến thức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ – Môn Kỹ thuật lập trình


: images -> stories -> documents
stories -> Btc chưƠng trình sinh viên nghiên cứu khoa học năM 2015 danh sách khen thưỞng giải thưỞng sinh viên nghiên cứu khoa học năM 2015
stories -> TỜ khai thông tin của ngưỜi khuyết tật phần I cá nhân ngưỜi khuyết tậT
stories -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
stories -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ ngh ĩa việt nam ban an toàn giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
stories -> BỘ CÔng thưƠng số: 1057/QĐ-bct cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
stories -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
stories -> Đôi lời Ân tình
stories -> SỐ 02 tháng 10/2008 (Lưu hành nội bộ)
documents -> Dự án Ngân Hàng Bò (cbi) Tây Ninh – Năm 2
documents -> Cơ hội cho người khiếm thị tại Hà Nội (crop)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương