ĐỀ CƯƠng ôn tập học kì 1 (KHỐI 10) –2011-2012 unit 1: a day in the life oftải về 138.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích138.38 Kb.
#29791
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 (KHỐI 10) –2011-2012
UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF……

I/ Pronunciation:

- /I/: hit, bit, little, kick, click, interest,………………….

- /i:/: heat, beat, meat, repeat, read, eaten,…………II/ Grammar:

1.The Present Simple: (Thì hiện tại đơn)

A. Form:Câu Khẳng định: S + V(s/é) +………..

Eg. - I go to school by bicycle. He goes to work everyday.* Câu PĐ: I / we / you / they + do not (don’t) + V (inf.)

He / she / it + does not (doesn’t) + V(inf)

Eg. - We don’t smoke. She doesn’t work on Sunday.* Câu NV: Do + I/ we / you / they + V(inf.) ?

Does + he / she / it + V(inf.) ?

Eg. - What do you do at weekend? Does he like drinking coffee?b. Usage:

1/ Thì hiện tại đơn diễn tả một thói quen hay một hành động lặp đi lặp lại nhiều lần ở hiện tại. Trong câu thường có các trạng từ sau đây: always, usually, often, sometimes, every day, every week, every year, seldom, rarely, occasionaly ...

Eg. - He gets up at 6 o’clock every morning.2/ Thì hiện tại đơn diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lí lúc nào cũng đúng.

Eg. - The earth goes around the sun.3/ Thì hiện tại đơn diễn tả nhận thức, cảm giác, tình trạng xảy ra lúc nói.

Eg. - Do you hear anything? – No, I don’t hear anything.*Quy tắc thêm "s" , "es" đối với động từ ở ngôi thứ ba số ít:

a.Ta thêm "s" vào hầu hết các động từ có chủ từ ở ngôi thứ ba số ít.

I work - He works , We return - Mai returns, You buy - She buys , They ride - Minh rides

b.Ta thêm "es" đối với các động từ tận cùng là ch, sh, x, s, o và z.Ex: I watch -She watches , You pass -He passes

*Đối với động từ tận cùng là "y" có 2 trường hợp:

-Trước"y" là nguyên âm (a, e, o,u, i) : chỉ thêm "s".[ plays,enjoys]

-Trước "y" là phụ âm:thêm "es",chuyển "y" thành "i"[ study-----studies, hurry-----hurries

2. The Past Simple: (Thì quá khứ đơn)

a. Form:

* Câu Khẳng định: S +V2/ V+ED

Ex: I worked there 10 years ago.

We went to the zoo last week.

* Câu phủ định: S + Didn’t + Vinf

Ex: He didn’t go to school yesterday.* Câu hỏi: Did + S + Vinf?

Ex: What did you do last night?

b. Usages: Thì quá khứ đơn diễn tả:

1/ Một hành động xảy ra và kết thúc trong quá khứ với thời gian được xác định rõ.

Eg. I met him yesterday./ The train arrived 10 minute2/ Một loạt các hành động xảy ra kế tiếp nhau trong quá khứ.

Eg. He parked the car, got out of it, and the walked into the house.3/ Một hành động xảy ra theo thói quen trong quá khứ.

Eg. : While I was in the U.S.A., I drank three cups of milk everyday.UNIT 2: SCHOOL TALKS

I/ Pronunciation:

- /ʌ/: study, subject, cousin, love, wonderful,………

- /a:/: far, father, marvellous, target, guitar,………

II/ Grammar:

1. Wh - questions (Câu hỏi bắt đầu bằng từ để hỏi)

a. Chúng ta thường dùng các từ sau đây để bắt đầu một câu hỏi, gọi là “Question word” .

What Where Which How many What time Who How How long When Why How much How far

b. Câu hỏi loại “Wh - questions” thường có cấu trúc như sau :

+ “Question word + Auxiliary + Subject + Main verb?”

(Từ để hỏi - trợ động từ + chủ ngữ + động từ chính ?)

Ví dụ : - When did you finish primary school ?

(Bạn học xong tiểu học khi nào?) • Where were you born ? ( Bạn sinh ở đâu?)

 • Why can’t you come to the meeting?

( Tại sao bạn không đến buổi họp?)

 • How do you come to school every day ?

+ Question word + V + O + A ? (Từ để hỏi làm chủ từ trong câu)

Ví dụ: Who is in the garden?

What caused the accident last night?

c. Chú ý:

+ What, Which, và Whose có thể có danh từ theo sau.

Ex: What colour is your bike?

Which picture do you paint?

Whose son does she say?

+ How có thể có tính từ hay trạng từ theo sau.

Ex: How old is your mother?

How often do you go to school?

2. The gerund : (Động danh từ Ving)

- A gerund is a verb ending in “ING”. Gerund can be used as a noun or verb.

Ví dụ: Writing novels requires great talent.

I like asking question. • Common verbs followed by gerund : (Các động từ theo sau là các động từ Ving)

admit forgive resist avoid finish risk hate consider imagine delay

keep suggest deny mind dislike miss practise enjoy ……….

Ex : - I enjoy watching T.V

- I’ve finished doing my homework* Common expressions followed by gerunds: (Các thành ngữ theo sau là các động từ Ving)

look forward to be/get/become used to

be worth be/get/become accustomed to

there is no/ be busy/ can’t help/stand/bear/resist/face/ be no good/ be no use/ do/would you mind

Ex : - I can’t help laughing whenever I see him

- She is used to living here.

3. The infinitive:

An infinitive is the ‘to-inf’ form of a verb used as a noun, an object…. • Common verbs followed by infinitive : (Các động từ theo sau là động từ To Vinf)

afford offer refuse agree decide threaten expect

hope learn promise want ask happen manage persuade …….

Ex: I decided to take part in this course.

I wanted to be a doctor when I was a child • The infinitive is used after : how, when, where, what ……

Ex : Please tell me when to come.

3. Những động từ sau có thẻ nhận động từ nguyên thể có to hoặc danh động từ làm bổ ngữ với nghĩa khác nhau.

1.+Stop + to _infinitive: Dừng lại để làm gì

Ex: He stopped to smoke.

+ Stop + V_ing: Dừng làm việc gì.

Ex: He stopped smoking.

2.+Remember + to_infinitive: nhớ sẽ phải làm gì

Ex: Remember to send this letter.+Remember + V_ing: Nhớ đã làm gì

Ex: I remember locking the door before leaving, but now I can’t find the key.

3.+Forget + to_infinitive: Quên sẽ phải làm gì

Ex: I forgot to pick up my child after school.

+ Forget + V_ing: Quên đã làm gì

Ex: She will never forget meeting the Queen.

4.+Regret + to _infinitive: Lấy làm tiếc vì phải làm gì

Ex: We regret to inform you that the Multi Ray is no longer available.

+ Regret + V_ing: Lấy làm tiếc vì đã làm gì

Ex: I regret buying so many newspapers.


UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND

I/ Pronunciation:

 • /e/: men, said, met, bed, pen, send,……………

 • /æ/: man, sad, mat, bad, pan, sand,…………

II/ Grammar:

1. The Past Simple:

2. Past Perfect tense

a. Form:

* Câu Khẳng định: S + HAD + P.P.

Ex: By two o’clock I had had lunch* Câu phủ định: S + HAD + not + P.P.

Ex: By two o’clock I had had lunch* Câu hỏi: HAD + S + not + P.P?

Ex: Had you had lunch by two o’clock?b. Usage: Thì quá khứ hoàn diễn tả:

1/Một hành động đã xảy ra và kết thúc trước một thời điểm trong quá khứ:

Ex: I had eaten lunch before 11 o’clock yesterday.

2/Một hành động xảy ra và kết thúc trước một hành động khác cũng xảy ra trong quá khứ.

Ex: When I arrived, Nam had gone out.

3/ Một hành động xảy ra, kéo dài cho đến một thời điểm trong quá khứ hoặc kéo dài cho đến khi có một hành động khác xảy ra. Cách dùng này thường được dùng với trạng ngữ chỉ thời gian FOR:

Ex: By December 1st last year, he had worked here for 20 years.

When I met him in Ha Noi, he had lived there for 7 years.
UNIT 4: SPECIAL EDUCATION

I/ Pronunciation:


 • /ɔ/: top, boss, doctor, wrong job, box,………

 • /ɔ:/: call sport, four, walking, more, talk,……

II/ Grammar:

1. The + Adjective: Được dùng như một danh từ để chỉ một nhóm/ giới và có nghĩa số nhiều.

Ex: The poor are very poor

They are going to build a school for the blind.

2. Used to + Vinf (Đã từng): được dùng để diễn tả:

+ một thói quen hay một tình huống trong quá khứ mà nay không còn.

Ex: I used to eat ice-cream when I was young.

+ trạng thái.

Ex: She used to be fat.

* Chú ý: Ta dùng trợ động từ “Did” khi dùng ở thể phủ định hoặc nghi vấn.

S + did + not + use to + Vinf

3. Be Used to + Noun / V­_ing.

Chỉ một việc ta quen làm ở hiện tại hoặc tương lai.

Ex: - We are used to the noise from the ractory.

(Chúng tôi quen với tiếng ồn phát ra từ nhà máy)

- My father is used to getting up early.(Ba tôi có thói quen dạy sớm)

4. Which as a connector.

- Đại từ liên hệ Which có tiền tố là một từ, cụm từ hay một mệnh đề.

Ex: The book (which) you lend me is interesting.

The tall building, which is at the end of the block, is the state bank.

My father can’t come to our party, which is great pity.
UNIT 5: TECHNOLOGY AND YOU

I/ Pronunciation:


 • /u/: put, pull, full, foot, look, cook,……………

 • /u:/: food, school, tooth, fruit, June, afternoon,…

II/ Grammar:

1. The Present Perfect Tense

a. Form


- Affirmative: S + has/have +V3/ed….

- Negative: S + has/have + not + V3/ed…..

- Interrogative: Has/Have + S + V3/ed….?

b. Use


- Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù vaø keùo daøi ñeán hieän taïi (never, ever, not…yet, since, for, so far, until now, up to now,…….)

Ex: We have learnt English for 5 years.

- Dieãn taû moät haønh ñoäng vöøa môùi xaûy ra (just, recently, lately).

Ex: She has just gone out.

- Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù khoâng xaùc ñònh roõ thôøi gian (already, before)

Ex: Have you seen this movie before?

- Diễn tả một hành động đã lặp đi lặp lại trong quá khứ (sự trải nghiệm) (many times, several times…)

c. Notes

+ Caùch duøng cuûa since vaø for

- SINCE: chæ moác thôøi gian (2000, September, I last saw you, …)

- FOR: chæ khoaûng thôøi gian (3 months, a long time, ages, …)

+ S + has/have +V3/ed…… since + S + V2/ed….

Ex: We have known each other since we worked in this factory.

+ Caùc traïng töø: never, ever, just, already thöôøng ñöùng giöõa trôï ñoäng töø (has/ have) vaø ñoäng töø chính (V3/ed).

Ex: I have already finished my homework.2. The Present Perfect Passive

- Affirmative: S + has/have + been + V3/ed….

- Negative: S + has/have + not + been + V3/ed…..

- Interrogative: Has/Have + S + been + V3/ed….?Ex:(A): They have built a new bridge across the river.

(P): A new bridge has been built across the river.

* Löu yù: - Caâu bò ñoäng thì HTHT luoân coù BEEN + V3/ed!

3. Who, Which, That

- Who: Chỉ người và làm chủ từ trong mệnh đề tính từ.

Ex: The man who gave you a present is my brother.

- Which: Chỉ vật, đồ vật, sự vật có thể làm chủ từ hay túc từ trong mệnh đề tính từ.

Ex: The dog which you gave a bone is very angry.

They are looking at the painting which was painted by Picasso.

- That: Chỉ người hoặc vật và làm chủ từ hay túc từ trong mệnh đề tính từ.

Ex: The man who gave you a present is my brother.

The dog which you gave a bone is very angry.

They are looking at the painting which was painted by Picasso.UNIT 6: AN EXCURSION

I/ Pronunciation:

- /ə/: teacher, together, about, other, pagoda, today,…

- /ə:/: bird, work, church, term, shirt, early,……

II/ Grammar:

1. The Present Progressive Tense

a. Form


- Affirmative: S + am/is/are + V-ing……

- Negative: S + am/is/are + not + V-ing…..

- Interrogative: Am/Is/Are + S + V-ing ….?

b. Use: Thì HTTD (với nghĩa tương lai) diễn tả:

- Nói về hành động tương lai đã có kế hoạch thực hiện.

Ex: The first term is coming to an end soon.

2. be going to

- Diễn tả một dự định (chưa có kế hoạch).Ex: I have saved some money. I’m going to buy a new computer.

- Diễn tả một dự đoán có căn cứ.Ex: Look at those clouds. It is going to rain.

 • Lưu ý: will/shall không dùng với những ý nghĩa trên của thì HTTD và be going to.


UNIT 7: THE MASS MEDIA

I/ Pronunciation:

 • /ei/: play, today, radio, newspaper, they,………

 • /ai/: time, wildlife, height, buy, type,………

 • /ɔi/: voice, noise, toy, enjoy, destroy,………

II/ Grammar:

1. The Present Perfect Tense

a. Form

- Affirmative: S + has/have +V3/ed….

- Negative: S + has/have + not + V3/ed…..

- Interrogative: Has/Have + S + V3/ed….?

b. Use

- Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù vaø keùo daøi ñeán hieän taïi (never, ever, not…yet, since, for, so far, until now, up to now,…….)

Ex: We have learnt English for 5 years.

- Dieãn taû moät haønh ñoäng vöøa môùi xaûy ra (just, recently, lately).

Ex: She has just gone out. • Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù

khoâng xaùc ñònh roõ thôøi gian (already, before)

Ex: Have you seen this movie before?

c. Notes

+ Caùch duøng cuûa since vaø for

- SINCE: chæ moác thôøi gian (2000, September, I last saw you, …)

- FOR: chæ khoaûng thôøi gian (3 months, a long time, ages, …)

+ S + has/have +V3/ed…… since + S + V2/ed….

Ex: We have known each other since we worked in this factory.

+ Caùc traïng töø: never, ever, just, already thöôøng ñöùng giöõa trôï ñoäng töø (has/ have) vaø ñoäng töø chính (V3/ed).

Ex: I have already finished my homework.2.Because of and in spite of:

a) In spite of/ Despite: (được dùng để rút gọn mệnh đề chỉ nhượng bộ)

+ In Spite Of / Despite + Noun / Noun Phrase/ V-ing

Ex: In spite of the bad weather, the match was a success.

Despite his poverty, he is an honest man.

+ Although + clause

Ex: Although the weather was bad, the match was a success.

Although he is poor, he is an honest man.

b) Because of: (được dùng để rút gọn mệnh đề trạng từ chỉ nguyên nhân)

+ Because of + Noun / Noun Phrase/ V-ing

Ex: He can’t go to school because of his illness.

He can’t go to school because of being ill.

+ Because + clause.

Ex: He can’t go to school because he was ill..


UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE

I/ Pronunciation:

 • /au/: cow, town, how, house, couch, mouse, ,

 • /ou/: coat, phone, bone, bowl, note close,……

II/ Grammar:

1. Reported speech:

- Ñoåi ñoäng töø giôùi thieäu sang : “said” hoaëc “told”.

- Khi ñoåi caâu (Statements) sang giaùn tieáp, ta ñoåi BA yeáu toá laø ngoâi, thì cuûa ñoäng töø vaø traïng töø chæ thôøi gian vaø nôi choán.a. Ngoâi:

- Ñoåi ngoâi thöù NHAÁT phuø hôïp vôùi CHUÛ TÖØ trong meänh ñeà chính.

- Ñoåi ngoâi thöù HAI phuø hôïp vôùi TUÙC TÖØ trong meänh ñeà chính

- Ngoâi thöù BA khoâng ñoåiEx: He said to me, “I and you will go with her father next week.”

 He told me (that) he and I would go with her father the following week.b. Thì cuûa ñoäng töø:

Direct Speech

Reported Speech

1.Present Simple:V1

2. Present Progressive: am/is/are + V-ing

3. Present Perfect: has/have + V3/ed

4. Past Simple: V2/ed

5.Past Progressive: was/were + V-ing

6. Past Perfect: had + V3/ed

7. Future Simple: will/shall + Vo

8. can


9. may

10. must


1. Past Simple:V2/ed

2.Past Progressive:was/were + V-ing

3. Past Perfect: had + V3/ed

4. Past Perfect: had + V3/ed

5. had + been + V-ing

6. Past Perfect: had + V3/ed

7. would/should + Vo

8. could


9. might

10. had to He told me (that) he and I would go with her father the following week.

c. Traïng töø chæ thôøi gian vaø nôi choán:1. today/tonight

2. yesterday

3. last week

4. ago


5. now

6. tomorrow

7. next week

8. this


9. these

10. here


1. that day/ that night

2. the day before/ the previous day

3. the week before/ the previous week

4. before

5. then

6. the following day/ the next day7. the following week / the next week

8. that, the

9. those

10. there2. Conditional Sentences (If Sentences): Type 1

Ex: If I finish my homework, I will go to the concert

(= I will go to the concert if I finish my homework.)

* If clause: If I finish my homework,

* Main clause: I will go to the concert

a. Form: If + S + V1….., S + will + Vo……..

b. Use: Dieãn taû moät ñieàu kieän coù theå xaûy ra ôû hieän taïi hoaëc töông lai.

* Notes


1. Unless: “If ... not” coù theå ñöôïc thay baèng “UNLESS” (tröø phi): Ex: - We will be late if we don’t hurry.

 We will be late unless we hurry.

- If I have time, I’ll help you.

Unless I have time, I won’t help you.2. Inversion: Boû IF trong caâu ñieàu kieän (phaûi coù ñaûo ngöõ vôùi SHOULD

Ex: - If it should be necessary, I will go.

Should it be necessary, I will go.

** Condition in Reported speechEx: He said to me, “I and you will go with her father next week.”

 He told me (that) he and I would go with her father the following week.S + said (to + O) +that S + V……

S + told + O + that S + V….

1. If you.............. this switch, the computer.................on.

a. press/ comes h. will press/ comes c. press/ can come d. have pressed/ will come

2. If you............ with the computer, I'll put it away.

a. will finish b. have finished c. had finished d, finished

3. If Matthew is going to a job interview, he ......... a tie.

a. will wear b. can wear c. should wear d. might wear


Pronunciaton:

1. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

1. A. routine B. line C. combine D. dine

2. A. heat B. repeat C. heart D. eating

3. A. plough B. house C. compound D. touch

4. A. put B. June C. shoes D. fruit

5. A. look B. tooth C. school D. afternoon

6. A. top B. boss C. job D. sport

7. A. today B. together C. work D. progressive

8. A. little B. lighten C. liable D. climb

9. A. bird B. skirt C. shirt D. hire

10.A. aiport B. forty C. sorrow D. normal

11.A. cook B. cool C. understood D. wood

12.A. put B. full C. fun D. coul

Vocabulary;

2. Put a circle round the letter of the correct word(s) to use in each blank.

1. .................. do you want? ~ A box of chocolates.

A. What B. Which C. Who D. How

2…....first stepped on the moon? ~Neil Amstrong, wasn't it?

A. Whose B. Who C. Where D. When

3. .................... did the package come from? ~ London.

A. When B. Where C. Which D. Who
4. Computers are capable ……………………… doing almost anything you ask.

A. of B. at C. in D. with

5. A new hospital ……………… in the area lately .

A. has been built B. was built C. was being built D. has built

6. Can you help me find the man …… saved the girl ?

A. who B. whom C. whose D. which

7. A ................ person cannot hear any kind of sound .

A. deaf B. mute C. blind D. dumb

8. Jane ................for the telephone company, but now she has a job at the post office.

A. used to work B. is used to working C. works D. used to working

9. Our teacher is very proud ................ her work .

A. of B. at C. in D. with

10. It’s hot. I .................. the window.

A. will open B. would open C. am opening D. am going to open

11. Look at those dark clouds! It ...................

A. is going to rain B. will rain C. is raining D. rains

12. Ann is interested in ................... young children.

A. teach B. teaches C. to teach D. teaching

13. I don't mind.............. home but I'd rather .........a taxi.

A. to walk/ to get B. walking/ to get C. walking/ get D. to walk/ getting

14. I must go now. I promised....................late.

A. not being B. not to be C. to not be D. I wouldn't be

15. The children are looking forward .................. their grandma again..

A. seeing B. to see C. to seeing D. to be seen

16. Mathematics is my favourite…………

A. objective B. requirement C. subject D. purpose

17. The fire alarm went off when smoke rose.

A. exploded B. rang C. shouted D. burned

18. He passed the final examination with flying colour, which made his parents pleased and proud.

A. difficulty B. apprehension

C. very high marks D. no hope

19. My father didn’t ………..coffee for breakfast.

A. used to have B. use to have C. use to having D. use be having

20. Excursions can help us………. After working for a long time.

A. suffer B. eat C. relax D. sleep

21. ………….is a place where plants and trees are grown for scientific study.

A. A pagoda B. A resort C. A pine forest D. A Botanic Garden

22. The………….are those who cannot see.

A. deaf B. blind C. dump D. sighted

23. A nurse is a person ……………looks after patients.

A. which B. who C. whom D. whose

24. It was a nice day, so we decided……………..for a walk.

A. go B. going C. to go D. went

25. I think you don’t have to………….about your weight.

A. enjoy B. ride C. mind D. worry

26. Don’t ………….to post the letter I gave you

A. forget B. remember C. suggest D. mind

27. She married him…………1990

A. on B. in C. at D. of

28. It’s raining all day,………….is too bad.

A. that B. who C. whom D. which

29. The …………..are those who don’t have job.

A. unemployed B. unemployment C. employees D. employers

30. I was enjoyed my book, but I stopped……………my homework

A. reading B. to read to do C. to read for reading D. reading for do

31. Computer is a ……………….. typewriter.

A. Convenient B. magical C. informative D. appropriate

32. What makes computer a miraculous device?

A. strange B. powerful C. magical D. excellent.

33. Please ………… your phone card in the slot before pressing the number you require.

A. insert B. operate C. plug D. adjust

34. I work Tuesday to Saturday, and Sunday and Monday are my ………….

A. working day B. day out C. breaks D. days off

35. The cottage is surrounded by the most glorious countryside.

A. ordinary B. honorable C. beautiful D. gloomy

36. Don’t throw away the ………….. We can have them for supper.

A. sundeck B. photos C. food D. leftovers

37. You are not allowed to camp here without …………….

A. permission B. persuasion C. protection D. decision

Word formation

1. The local ………………… are listened in the local newspaper. (entertain).

2. He was absent from class yesterday because of his ……………… (ill).

3. Everyone need to live in a …………………. environment. (health).

4. Sign language is very helpful for both the deaf and the ……………..(muting).

5. This is one of the best …………….. films showing the lives of working people. (document).

6. John asked his teacher for ………………….. to go home earlier. (permit).

7. We were driving through an area of …………….. beauty. (scenery).

8. He is always ………………. to his mother (help).

Tenses:

3. Put the verb in the correct form:

1.I (study)…………very hard last night.

2. She usually ……….. (go) to school by bus.

3.The class (begin)………………ten minutes ago.

4.She (do)…………..her shopping yesterday.

5. I ………….. (get) up at 6 a.m every morning.

6. He often (wash) ……………….. the car at weekends.

7. The Earth (go) …………………. around the Sun.

8. His father (die) ……………………. in 1930.

9. Everyday she …………….. (read) English newspaper

10. The weather ……………… (be) nice today.

4. Put the verbs in brackets in the present perfect or the simple past tense.


 1. We (watch) __________ a good programme on TV last night.

 2. He (read) __________ that novel many times before.

 3. He (read) __________ that novel again last vacation.

 4. I (have) __________ a little trouble with my car last week.

 5. However, I (have) __________ no trouble with my car since then.

 6. I (not see) __________ John for a long time. I (see) __________ him 3 weeks ago.

 7. He is very thirsty. He (not drink) __________ since this morning.

 8. They (study) __________ at this school for 7 years now.

 9. They (begin) __________ to study at this school 7 years ago.

 10. She (lose) __________ her handbag on the train yesterday morning.

 11. His dog (just run) __________ out of the garden.

 12. Mr. Brown (travel) __________ by air several times in the past.

 13. He (travel) ___________ to Mexico by air last summer.

5. Put the verbs in brackets in the past perfect tense.

1.After we (have)…..our dinner,we …………(go) out for a walk.

2. Before I (get)….…to the airport,the plane ………… (leave).

3. After she (see)……. that film, she (feel) …..so sad.

4. I …….. (go) to the box office at lunch time, but they...................(already/ sell) all the tickets.

5. I …….. (feel) very tired when I ……… (get) home, so I ..................... (go) straight to bed.

6. Yesterday they (go) ………… home after they (finish) ……………. their work.

7. Last night before he (watch) …………….. TV, he (do) ……………….. the exercise.

8. She went to the department after her (clean) ………………… the floor.

9. When I got to the party, they (go) ………………….. home.

10. By the time the police arrived, the house (be) ………………….. burned down.

6. Rewrite the following sentences

1. The last time I saw him was 5 years ago.

→ I haven’t…………………………………………………………………………….

2. He started studying EL when he was 10.

→ He has ………………………………………………………………………………

3. It’s three years since I started using this bicycle.

→ I have........................................................................................................................

4. I haven’t seen her for 2 years.

→ I last …………………………………………………………………………………Infinitives and Gerunds:

7. Put the verb in the brackets in the correct form.

1. He wanted (see) ………………… the house where the president was born.

2. Don’t forget (clock) ………….. the door before (go)………………… to bed.

3. At first I enjoyed (listen) …………. to him but after a while I got tired of (hear)…………. the same story again and again.

4. I suggest (telephone) …….the hospitals before (ask)…….. the police (look) ………….. for him.

5. They agreed (lend) ……… me some money.

6. He refused (answer) …………….. my questions.

7. We should avoid (give) …………… an answer immediately.8. Rewrite the following sentences

1. would you please do it for me?

→ Would you mind ……………………………………………………………………?

2. Let’s go together next Sunday!

→ They suggested ……………………………………………………………………………?

3. Let’s go camping tomorrow.

→ Why don’t …………………………………………………………………………..?

4. He lets me stay at home.

→ He forces …………………………………………………………………………….

5. Shall we go for a ride?

→ What about ………………………………………………………………………….?

Wh-questions:

9. Make question for the underlined part of the sentence:

1. They live in Hue city.

→ …………………………………………………………………………..

2. I have studied English for 5 years.

→ …………………………………………………………………………..

3. I like “Tom and Jerry” because it’s very interesting.

→ …………………………………………………………………………..

4. I have bought a new bike this morning.

→ …………………………………………………………………………..

5. Mary gave me a present last day.

→ …………………………………………………………………………..

6. She is cleaning the floor

 …………………………………………………………………………..

7. Their favorite kind of music is Latin Jazz.

……………………………………………………………………………

8. They are singing popular songs.

………………………………………………………………………….

9. They do their homework in the morning.

…………………………………………………………………………..

10. My best friend is Nam.

…………………………………………………………………………………

The + adjective

10. Complete the sentences


The rich the sick the injured the unemployed the young

    1. __________________ have a lot of money.

    2. Ambulances arrived at the scene of the accident and took ____________ to hospital.

    3. _______________ are often more energetic than the old.

    4. The number of ___________________ has increased recently.

    5. He is a kind doctor. He is always willing to take care of ____________.

10. Choose the correct word between brackets

1. The poor (is/ are)…………………. not always unhappy.

2. The rich ……………..(is/ are) not always happy.

3. The dead never ………………. (return/ returns).

4. The lazy can never ……………… (succeed/ succeeds).

5. The young ………………… (have/has) the future in their hand.Used to and be used to

11. Put the verb in the brackets in the correct form:

     1. My father used to (smoke) …………………30 cigarettes a day.

     2. He is used to (write) …………………. with his right hand.

     3. When I was young, I (not use)………………… to go out for a walk.

4. The Sherpas are used to (live)………………….

12. Complete the sentences, using “used to”, “be used to”:

1.You are talking to the biologist whom I……………….talk with in 1999.

2.You……………………..sending an e-mail?

3.We………………….sleeping on the floor.

4.You ………………share a room with another person?

5.I…………….love Ann but now she gets on my nerves.

6.My parents…………….writing every thing in English.

7.It took me a long time to……….. wearing my glasses.13. Rewrite the sentences.

1. They don’t usually drink beer.

→ They are not used to ………………………………………………………

2. He gets up early in the morning and he is used to it.

→ He is used to ………………………………………………………………..

3. He smoked a lot of last year but he doesn’t smoke any more.

→ He used to …………………………………………………………………..

4. I went to the Church when I was a child.

→ I used to …………………………………………………………………….

Relative pronouns

14. Use Which to combine each pair of sentences.

1. John is always late for class. This annoys the teacher.

→ ……………………………………………………………………………..

2. He passed the exam with high grades. This made everybody pleased.

→ ………………………………………………………………………………

3. Jane couldn’t come to the party. This made me feel sad.

→ ……………………………………………………………………………

15. Combine these sentences, using relative pronouns:

1.The girl chatted with him yesterday. She arrived here at 6:30.

……………………………………………………………

2.I will introduce to you the man. He is sharing the flat with me.

…………………………………………………………..

3.I’m reading a book. I bought it in Sydney in 1996.

…………………………………………………………..

4. He is always the last student. He leaves school.

…………………………………………………………

5.The architect design these flats. He has moved to HCM city.

…………………………………………………………

6.Mary has won an Oscar.I know her sister.

…………………………………………………………..

The present perfect in passive:

16. Change these following sentences into passive.


 1. They have built a new bridge across the river

 A new bridge…………………………………………………………………………

 1. They have done this work

 This work …………………………….…………………………………………………

 1. They have built a new hospital in our city .

 A new hospital ……………………………………………………………………

 1. My sister has sent me a present

I ………………………………………………………………………………

 1. They have shown her how to do it.

à She …………………………………………………………………………..

Will/ be going to/ be Ving

17. Put the verb in brackets in the correct form, using “will”, “be going to” or the present progressive:

       1. A: I have go a terrible headache.

B: Have you? Wait there and I (get)……………………..an asparin for you.

       1. A: Why are you filling that bucket with water?

B: I (wash)…………………….. the car.

       1. A: I have decided to re-paint this room.

B. oh, Have you? What color you (paint) ……………………… it?

       1. A: Where are you going? Are you going shopping?

B: Yes, I (buy) ………………………..something for dinner.

       1. A: I can’t work out how to use this camera.

B. It’s quite easy. I (show)…………………………you.
6. It’s already 32 C. It (be)…………very hot today.

7. I (not use)………the car this evening, so you can have it.

8. I think it ( rain)……………The sky is so cloudy.

9. We (have)…………………….. a party next Saturday. Would you like to come?

10. Oh, your luggage is ready now. What time you (leave)……………..?

although/ in spite of/ because/ because of.

18. Complete the sentences with although/ in spite of/ because/ because of.

1. ........... the meeting's at 2.00, I won't be able to see you.

2. ........I told the absolute truth, no one would believe me.

3. The goods were never delivered............the promise we had received.

4. My mother is always complaining..............the untidiness of my room.

5. I didn't get the job........... I had all the necessary qualifications.

6. The villagers refused to leave.................. the drought.

7 .....everything looked different, I had no idea where to go.

8. You can't enter this secure area ............ you don't have an official permit.

9. ............ it was sunny. it was quite a cold day.

10...........having a bad cough, she was able to sing in the choir.19. Rewrite the sentences

      1. We took many pictures although the sky was cloudy.

>>In spite of

      1. Despite a good salary, he was unhappy in his job.

>> Though

      1. In spite of the high prices, my roommates go to the movies every Saturday.

>>Although

      1. Even though she had a poor memory, she told interesting stories to the children.

>>Despite

      1. In spite of their poverty, they are very generous.

>> Although

      1. In spite of Lee’s Sadness at losing the contest, she managed to smile.

>> Although

      1. My friend ate the chocolate cake even though she was on a diet.

>>Despite

Reported speech with statement

20. Write the following sentences into indirect speech.

Example: “My name is Lan”, she said

I am writing a letter”, he told me.

    1. “I am waiting for john.” She said

    2. “I don’t like the idea.”, he said

    3. “The car isn’t at my house.”, she told me

    4. “We have cleaned the room.”, they said

    5. “We are worried about Peter.”, they told me

    6. “I am going to the cinema.’, she said

    7. “I saw her today”, he said

    8. “I will see you tomorrow”, he told me

    9. “They were here three months ago.” he said

    10. “We visited her this morning.”, they said

Conditional sentence: Type 1

21. Choose the best answer

1. If I........the bus this afternoon, I'll......get a taxi instead.

a. miss b. will miss c. missed d. had missed

2. We'll have to go without John if he............ soon.

a. won't arrive b. will arrive c. Arrives d. doesn't arrive

3. If I make some coffee, ............the cake?

a. do you cut b. will you cut c. are you cutting d. don't you cut

4. If you ........ your homework, I............... you watch TV.

a. won't do/ let b. did/ won't let c. don't do/ won't let d. won't do/ don't let

5. If you want to see clearly, you ............your glass.

a. wear b. will wear c. would wear d. must wear

6. if you're scared of spiders, ............ into the garden.

a. won't go b. you won't go c. don't go d. not go

7. If I............time tonight, I ............ the novel I'm reading.

a. will have/ finish b. have/ will finish c. have had/ will finish d. have/ have finished

22. Put the verbs in brackets into the correct tense.

1. If I see him, I …………… (give) him a lift.

2. the table will collapse if you …………. (stand) on it.

3. If he ………. (eat) all that, he will be ill.

4. If he ………….. (be) late, we will go without him.

5. He will be late for the train if he ………………. (not start) at once.

6. If you ………….. (not go) away, I will send for the police.

7. Ice …………… (turn) to water if you heat it.Tổ Anh Văn - Trường THPT Số 5 Bố Trạch


tải về 138.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương