ĐỀ CƯƠng môn học tên môn học: Tiếng Anh B1 (theo khung chương trình châu Âu) Số tính chỉtải về 6.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích6.67 Kb.
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC


 1. Tên môn học: Tiếng Anh B1 (theo khung chương trình châu Âu)

 2. Số tính chỉ: 4 (3 TC lý thuyết = 45 tvà 1 TC thảo luận: 15 t, tổng số: 60 tiết)

 3. Điều kiện tiên quyết: tương đương A2 (CEFR)

 4. Mục tiêu của học phần:

 • Nhằm giúp học viên làm quen với dạng thức thi lấy chứng chỉ B1 theo yêu cầu của chương trình cao học.

 1. Nội dung học phần:

 • Introduction

 • Unit 1: Lesson 1: Personal information.

Lesson 2: A regular thing.

- Unit 2: Lesson 1: You live and learn.

Lesson 2: All the best books.

- Mid-term Test.

- Unit 3: Lesson 1: Holiday adventures.

Lesson 2: Just the job.

- Unit 4: Lesson 1: House and home.

Lesson 2: Interesting people. • Final Test.

 1. Hình thức đánh giá:

 • Đánh giá của giảng viên trong quá trình tham gia hoạt động học tập và tham gia thảo luận của học viên.

 • Đáng giá qua kết quả làm bài kiểm tra.

 1. Tài liệu học tập:

 • Louise Hashemi & Barbara Thomas. Cambridge Practice Tests for PET.

Cambridge Examinations Publishing.

 • Nick Kenny& Anne Kelly. ( 2007). Ready for PET. Macmillan Exams.

 • Peter May & Amanda Thomas. (2010) Complete PET Workbook. CUP.

 1. Kế hoạch giảng dạy:

 • Tuần 1: Introduction + Unit 1.

 • Tuần 2: Unit 2 + Mid-term Test.

 • Tuần 3: Unit 3.

 • Tuần 4: Unit 4 + Final Test.

 1. Giảng viên: Thạc sĩ Ngô Thị Xuân Liên.

 2. Điều kiện cơ sở vật chất:

 • Phòng Multimedia có nối mạng Internet.

 • Website và Forum hoạt động ổn định.

-------------------------------------
: Data -> News -> 218 -> files
News -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
News -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
News -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 191- bc/TĐtn-btn đOÀn tncs hồ chí minh
News -> TRƯỜng đẠi học lạc hồng khoa cnh-tp
News -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 42/2012/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
News -> Nghị quyết của quốc hội số 23/2003/QH11 ngàY 26 tháng 11 NĂM 2003 VỀ nhà ĐẤT DO nhà NƯỚC ĐÃ quản lý, BỐ trí SỬ DỤng trong quá trình thực hiện các chính sáCH
News -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định về trang phục đối với Sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng
News -> BỘ chính trị ĐẢng cộng sản việt nam
files -> Eniglish for finance and accounting
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương