` CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam đ ộc lập – Tự do – Hạnh phúc thuyết minhtải về 87.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2022
Kích87.5 Kb.
#52774
8. BIA BC KTKT
9. BIA PHUONG AN KHAO SAT, BV KHAO SAT

`
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộc lập – Tự do – Hạnh phúc
THUYẾT MINH
BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

CÔNG TRÌNH:

DUY TU, SỬA CHỮA KÊNH MƯƠNG VẢ RANH

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ BA TÔ, HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI

GIAI ĐOẠN:

LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT


Ba Tơ, ngày … tháng … năm 2022
Ba Tơ, ngày … tháng … năm 2022

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
ĐƠN VỊ TƯ VẤNC. TY TNHH TVTK & XÂY DỰNG
ĐẠI NGÀNP. GIÁM ĐỐC


Bùi Văn Ba


BA TƠ, NĂM 2022
tải về 87.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương