ĐỀ cương chương trình đẠi hỌc


Hệ thống toàn bộ các tác nhân bên ngoài DN  B. Môi trường KD đặc trưng ( môi trường vi mô )  Ctải về 0.58 Mb.
Chế độ xem pdf
trang9/24
Chuyển đổi dữ liệu18.06.2022
Kích0.58 Mb.
#52394
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24
250-cau-trac-nghiem-quan-tri-doanh-nghiep

 
Hệ thống toàn bộ các tác nhân bên ngoài DN 
B. Môi trường KD đặc trưng ( môi trường vi mô ) 
C.
 
Môi trường KD chung ( môi trường vĩ mô )
Câu 67: Môi trường KD bên trong của DN là : 
A. Các yểu tố vật chất 
B. Các yếu tố tinh thần 
C.
 
Văn hoá của tổ chức DN 
D. Cả 3 ý trên 
Câu 68: Những chuẩn bị cần thiết của nhà nước quản trị DN 
A. Nghiên cứu thị trường 
B. Chuẩn bị vốn, nhân lực 
C. Tìm kiếm cơ hội KD 
D.
 
Kinh nghiệm, kiến thức, quyết đoán 
Câu 69: Có bao nhiêu phẩm chất khác nhau mà nhà quản trị cần có 
A. 5 
B.
 

C. 7 
D. 8 
Câu 70: Hoạt động quản trị DN nhằm góp phần đạt mục tiêu chung nhưng : 
A. Trực tiếp 
B.
 
Gián tiếp 
C. Bán trực tiếp 
D. Bán gián tiếp 
Câu 71: Quản trị là ? 
A. Khoa học 


Hỗ trợ ôn tập
[
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC



B. Nghệ thuật 
C. Công tác hành chính 
D.
 
Vừa là khoa học vừa là nghệ thuật 
Câu 72: Thực chất QTDN là : 
A. QTDN mang tính khoa học 
B. QTDN mang tính nghệ thuật 
C.
 
QTDN mang tính khoa học ,QTDN mang tính nghệ thuật, QTDN là 1 nghề 
D. QTDN là một nghề 
Câu 73: QTDN có bao nhiêu chức năng ? 
A. 3 
B. 4 
C.
 

D. 6 
Câu 74: Cách tiếp cận các trường phái đánh dấu giai đoạn phân kì trong phát triển 
các tư tưởng hiện đại không có đóng góp chủ yếu của học thuyết QTDN thuộc : 
A. Trường phái QT Khoa học 
B.
 
Trường phái QT kĩ thuật 
C. Trường phái QT hành chính 
D. Trường phái QT tâm lí – XH 
Câu 75: Các quan điểm tiếp cận QTDN 
không phải
là 
A. Quan điểm tiếp cận quá trình 
B. Quan điểm tiếp cận tình huống 
C. Quan điểm tiếp cận hệ thống 
D.
 
Quan điểm tiếp cận đối sánh 
Câu 76: Mục tiêu lâu dài, thường xuyên và đặc trưng của các tổ chức DN là 


Hỗ trợ ôn tập
[
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC



A.
 
Thu lợi nhuận 
B. Cung cấp hàng hoá - dịch vụ 
C. Trách nhiệm XH 
D. Đạo đức DN 
Câu 77: Quyết định về sứ mệnh của DN, các mục tiêu của DN trong từng thời kì, các 
mục tiêu bộ phận và lựa chọn các P.Án chiến lược hay các biện pháp tác nghiệp liên 
quan đến : 
A.
 
Hoạch định 
B. Tổ chức 
C. Lãnh đạo 
D. Kiểm soát 
Câu 78: Quyết định áp dụng một biện pháp khen, thưởng và ra 1 văn bản hướng dẫn 
nhân viên dưới quyền thực hiện 1 công việc nào đó liên quan đến 
A. Hoạch định 
B. Tổ chức 
C.
 
Lãnh đạo 
D. Kiểm soát 
Câu 79: Lựa chọn một phương pháp đo lượng kết quả, đưa ra đánh giá 1 kết quả và 
quyết định một hành động điều chỉnh sẽ được áp dụng liên quan tới 
A. Hoạch định 
B. Tổ chức 
C. Lãnh đạo 
D.
 
Kiểm soát 
Câu 80: Hoạch định đòi hỏi các điều kiện trả lời các câu hỏi về bản than DN 
A. Chúng ta đã làm gì ? 
B. Chúng ta sẽ làm gì ? 
C.
 
Chúng ta đang ở đâu, muốn đi về đâu ? 


Hỗ trợ ôn tập
[
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC



D. Chúng ta sẽ đi về đâu ? 
Câu 81: Xét về thời gian hoạch định có thể chia thành 
A.
 
Hoạch định dài, ngắn hạn 
B. Hoạch định tác nghiệp 
Câu 82: Trên phương diện chiến lược phát triển của DN, hoạch định được chia thành 
A. Hoạch đinh dài hạn 
B.
 
Hoạch định chiến lược, tác nghiệp 
C. Hoạch định ngắn hạn 
D. Hoach định theo mục tiêu 
Câu 83: Có bao nhiêu nội dung của hoạch định DN thương mại 
Câu 84: Điểm cuối cùng của việc hoạch định, điểm kết thúc của công việc tổ chức chỉ 
đạo, kiểm tra là : 
A.
 
Mục tiêu 
B. Chiến lược 
C. Chính sách 
D. Thủ tục 
Câu 85: 1 kế hoạch lớn, chương trình hành động tổng quát, chương trình các mục 
tiêu và việc xác định các mục tiêu dài hạn cơ bản của DN là : 
A. Mục tiêu 
B.
 
Chiến lược 
C. Chính sách 
D. Thủ tục 
Câu 86: Những điều khoản hay những quy định chung để khai thông những suy nghĩ
và hành động khi ra quyết định là : 
A. Mục tiêu 


Hỗ trợ ôn tập
[
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC



B. Chiến lựơc 
C.
 
Chính sách 
D. Thủ tục 
Câu 87: Các kế hoạch thiết lập một phướng pháp cần thiết cho việc điều hành các 
hoạt động tương lai là 
A. Mục tiêu 
B. Chiến lược 
C. Chính sách 
D.

tải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương