ĐỀ cương chương trình đẠi hỌc


  Câu 14: Hội đồng thành viên của công ty TNHH có thể là tổ chức, cá nhân có số  lượng tối thiểu  Atải về 0.58 Mb.
Chế độ xem pdf
trang2/24
Chuyển đổi dữ liệu18.06.2022
Kích0.58 Mb.
#52394
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
250-cau-trac-nghiem-quan-tri-doanh-nghiep

 
50 
Câu 14: Hội đồng thành viên của công ty TNHH có thể là tổ chức, cá nhân có số 
lượng tối thiểu 
A.
 

B. 11 
C. 21 
D. 50 


Hỗ trợ ôn tập
[
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC



Câu 15: Hội đồng thành viên của công ty TNHH có các quyền, và nhiệm vụ sau 
đây 
A. Quyết định phương hướng phát triển công ty, quyết định cơ cấu tổ 
chức quản lý 
B. Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, phương thức huy động vốn 
phương thức đầu tư và dự án đầu tư 
C. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh cua Hội đồng thành viên, 
ban điều hành trong toàn hệ thống 
D.
 
Cả 3 ý
Câu 16: Trong các loại hình DN sau, loại hình nào được phát hành cổ phiếu ra 
thị trường? 
A. Công ty TNHH 
B. DN Nhà Nước 
C.
 
Công ty cổ phần 
D. Công ty tư nhân 
Câu 17: Công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu 
đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây? 
A. Cổ phần ưu đãi biểu quyết 
B. Cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại 
C. Cổ phần ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định 
D.
 
Cả 3 ý trên 
Câu 18: Cổ phiếu có giá trị pháp lý: 
A. Chủ sở hữu 
B. Hưởng cổ tức 
C. Có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 
D.
 
Cả 3 ý 
Câu 19: Trái phiếu có giá trị pháp lý: 
A. Chủ sở hữu 


Hỗ trợ ôn tập
[
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC



B.
 
Hưởng cổ tức 
C. Có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 
D. Cả 3 ý 
Câu 20: Trong công ty cổ phần, số cổ đông tối thiểu để thành lập công ty là 
A.

tải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương