ĐỀ chính thức i/ ma trậN ĐỀ kiểm tratải về 133.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.03.2018
Kích133.21 Kb.
SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA 1TIẾT NĂM HỌC 2011-2012

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH Môn : HOÁ HỌC LỚP 12

Thời gian làm bài : 45 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

I/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
NỘI DUNG – CHỦ ĐỀ

MỨC ĐỘ

TỔNG SỐ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng (1)

Vận dụng (2)

TN

TN

TN

TN

1. Chương 3

Amin, Aminoaxxit, ProteinBài 1: Amin


1

2

2

1

6

Bài 2: Aminoaxxit


2

3

2

1

8

Bài 3: Peptit và protein

1

1

1
3

2. Chương 4: Plime và vật liệu polime

Bài 1: Đại cương về Polime

2

2

1
5

Bài 2: Vật liệu polime

3

25
Tổng hợp
1

1

1

3


TỔNG SỐ

9

11

7

3

30II/ĐỀ KIỂM TRA

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH
KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 2

Môn HOÁ lớp 12NC

Thời gian 45 phút
Câu1/ Tơ lapsan thuộc loại tơ

a Poliesste b tơ nhân tạo c Poliamit d Nitron

Câu2/ Có các dung dịch sau : CH3CH2NH2 (1); CH3COOH (2), NH3 (3); NH2-CH2-COOH (4) cùng nồng độ mol là 0,01M . Dãy các dung dịch xếp theo chiều tăng pH là

a (4), (3), (2), (1) b (4), (1), (3), (2) c (2), (4), (3), (1) d (2), (4), (1), (3)

Câu3/ 1,47 gam aminoaxit X ( chỉ chứa 1 nhóm NH2) tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch HCl 0,125M thu được dung dịch Y. Để tác dụng hết với Y cần 150ml dung dịch NaOH 0,2M thu được dung dịch Z. Cô cạn Z được lượng muối khan là

a 2,495g b 2,365g c 1,910g d 3,355g

Câu4/ Để phân biệt các chất lỏng sau : glucozo, etanol, glyxerol, anbumin. ta dung thuốc thử là

a dung dịch AgNO3 b Cu(OH)2/NH3 c dung dịch brom d HNO3 đặc

Câu5/ Phát biểu nào sau đây không đúng

a Đi peptit Ala-Gly mạch hở có 2 liên kết peptit

b Metylamin tan trong nước tạo dung dịch làm xanh quỳ tím

c Etylamin tác dụng với HNO2 tạo etanol

d Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài vạn đến vài triệu

Câu6/ Cho 16,675 gam hỗn hợp gồm propylamin và anilin tác dụng vừa hết với V ml dung dịch HCl 2M thu được 24,8875 gam muối . Giá trị của V là

a 112,5 b 150,0 c 175,0 d 125,5

Câu7/ Đốt cháy hoàn toàn a mol aminoaxit X được 3a mol CO2 và a/2 mol N2. Công thức của X là

a HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)COOH b H2N-CH2CH(NH2)-COOH

c H2NCH2CH2COOH d H2NCH2COOH

Câu8/ Cho 8,01 gam aminoaxit X chỉ chứa 1 nhóm NH2 tác dụng với dung dịch HCl thu được 11,295 gam muối . Phân tử khối của X là

a 75 b 147 c 120 d 89

Câu9/ Chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng ngưng

a CH2=CHCl b H2N-(CH2)6COOH c CH2=CH-CH=CH2 d CH3CH2OH

Câu10/ Cao su tan tốt trong dung môi nào sau đây

a Xăng b nước c dung dịch HCl d etanol

Câu11/ Có 3 ống nghiệm đánh thứ tự (1), (2), (3). Mỗi ống đựng một trong các dung dịch trong suốt không màu . Co 3 mẩu giấy quỳ tím vào 3 ống nghiệm trên : Ống (1) làm quỳ tím hóa đỏ; ống (2) làm quỳ có màu xanh; ống (3) không đổi màu quỳ . Các dung dịch trong các ống (1), (2), (3) lần lượt là

a metylamin, alanin, axitglutamic b axitglutamic, metylamin, alanin

c alanin, metylamin, axitglutamic d axitglutamic, metylamin, glyxin

Câu12/ Cho các tơ sau : xenlulozo axetat; capron; nitron; nilon-6,6, enang. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit

a 2 b 4 c 1 d 3

Câu13/ Đun nóng hỗn hợp gồm 2 mol alanin và 1,5 mol glyxin thu được m gam hỗn hợp gồm đipeptit X và tripeptit Y đều mạch hở với tỉ lệ số mol là 2 : 1. Giá trị của m là

a 236,5g b 245,5g c 273,5g d 254,5g

Câu14/ Người ta điều chế anilin từ benzen theo sơ đồ sau : C6H6 C6H5NO2C6H5NH2 . Khối lượng anilin thu được từ 117Kg benzen là

a 111,60kg b 139,50kg c 100,44kg d 125,55kg

Câu15/ Từ ancoletylic ta điều chế poli etylen . Để thu được 35,84kg polietylen thì cần bao nhiêu kg ancol etylic? Biết hiệu suất toàn bộ quá trình là 64%.

a 46,0 b 57,5 c 92,0 d 69,0

Câu16/ Có các dung dịch sau HNO2, NaCl, H2SO4, AlCl3, Na2SO4, HCl, FeCl3, KOH. Số dung dịch tác dụng với dung dịch metylamin là

a 5 b 4 c 7 d 6

Câu17/ Đun nóng hỗn hợp gồm alanin và glyxin có xúc tác thích hợp . Số tripeptit mạch hở có cấu tạo khác nhau tối đa thu được là

a 6 b 8 c 12 d 3

Câu18/ Cho m gam aminoaxit X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được m + 3,65 gam muối . Nếu cho m gam X tác dụng với dung dịch KOH dư thì thu được m + 7,6 gam muối . Trong phân tử X có

a 2 nhóm NH2 và 2 nhóm COOH b 2 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH

c 1 nhóm NH2 và 2 nhóm COOH d 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH

Câu19/ Khi thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X thu được 1 mol alanin; 1 mol glyxin, 3 mol valin. Khi thủy phân không hoàn toàn X thu được hỗn hợp sản phẩm gồm các đi và tripeptit: Val-Val-Ala; Val-ala và Gly-Val. Cấu tạo của X là

a Val-Ala-Val-Val-Gly b Val-Ala-Gly-Val-Val c Val-Val-Val-Ala-Gly d Gly-Val-Val-Val-Ala

Câu20/ Một loại tơ clorin được điều chế bằng cách cho poli(vinylclorua) tác dụng với clo có chứa 62,39% Cl về khối lượng . Trung bình có bao nhiêu mắc xích -CH2-CHCl- tác dụng với 1 phân tử Cl2.

a 3 b 2 c 5 d 4

Câu21/ Nhóm vật liệu nào sau đây được điều chế từ polime trùng ngưng

a Tinh bột , xenlulozo, caosu thiên nhiên b nilon -6, tơ lapsan, nhựa Bakelit

c Tơ axetat, tơ visco d Polietylen, Poli(vinylaxetat), Cao su Buna

Câu22/ X là α - aminoaxit chứa 1 nhóm NH2 . cho 6,675 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 9,4125 gam muối . Công thức của X là

a CH3-CH2-CH(NH2)COOH b H2N-CH(CH3)-COOH

c H2N-CH2-COOH d HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

Câu23/ Số đồng phân aminoaxit có công thức phân tử C3H7O2N là

a 2 b 4 c 5 d 3

Câu24/ Hemoglobin chứa 0,4% Fe về khối lượng , một phân tử hemoglobin chỉ chứa một nguyên tử Fe . Phân tử khối của hemoglobin là

a 70000 b 140000 c 28000 d 14000

Câu25/ Khi đốt cháy hỗn hợp các amin no đơn chức mạch hở thì tỉ lệ số mol : nCO2 : nH2O = a có giá trị là

a 0,4 ≤ a < 1,0 b 1 < a < 1,5 c 0,75 < a < 1,0 d 0,4 ≤ a ≤ 1,0

Câu26/ Polime X có phân tử khối là 35000, hệ số polime hóa là 560. Một mắc xích của polime là

a -CH2-CH(CH3)- b -CH2-CH=CH-CH2- c -CH2-CH2- d -CH2-CHCl-

Câu27/ Đốt cháy hoàn toàn 13,275 gam một amin no đơn chức mạch hở cần vừa đủ 25,46 lít khí O2(đktc) . công thức phân tử của amin là

a C4H11N b C2H7N c C5H13N d C3H9N

Câu28/ Số đồng phân amin bậc 1 ứng với công thức phân tử C4H11N là

a 4 b 3 c 1 d 8

Câu29/ Đun nóng hỗn hợp Ala, Gly, Phe. Số tripeptit khác nhau có chứa cả 3 gốc Ala, Gly, Phe là

a 8 b 2 c 6 d 3

Câu30/ Một loại cao su buna-N có chứa 11,2% N về khối lượng. Tỉ lệ số mắc xích buta-1,3-dien : acrilonitrin là

a 2 : 1 b 4 : 3 c 1 : 2 d 3 : 2
Cho: H = 1; C = 12; O = 16; N = 14; S = 32; Cl = 35,5; Na = 23; K = 39; Ca = 40;

Ba = 137
III/ ĐÁP ÁN
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
A

C

A

B

A

A

C

D

B

A

B

D

D

C

C

Câu

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

28

30
A

B

C

D

D

B

B

A

D

A

D

B

A

C

B


IV/BIỂU ĐIỂM


Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Điểm

0,3

0,7

1

1,3

1,7

2

2,3

2,7

3

3,3

3,7

4

4,3

4,7

5

Câu

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

28

30

Điểm

5,3

5,7

6

6,3

6,7

7

7,3

7,7

8

8,3

8,7

9

9,3

9,7

10

: imgs
imgs -> Trường th phú Mỹ 2 Gián án lớp 4 Tuần 29 LỊch báo giảng lớP: 4/1 Tuần: 29
imgs -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
imgs -> TRƯỜng mầm non vinh phú khối mẫu giáo nhỡ
imgs -> Tập đọc chuyện một khu vưỜn nhỏ
imgs -> KẾ hoạch chuyên môn tháng 03/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 8/3 26/3 Nội dung công việc
imgs -> Số: 100 /pgd&Đt v/v Tham gia cuộc thi giáo dục kỹ năng sống “Đi đường an toàn – Cho bạn cho tôi”
imgs -> KẾ hoạch chuyên môn tháng 04/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30/4 – 01/5 Nội dung công việc
imgs -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra 1 tiết bài số 4 NĂm họC 2015-2016 Môn : hoá HỌc lớP 11 ban cơ BẢn thời gian: 45 phút Phạm VI kiểm tra
imgs -> GIÁo dục chủ ĐỀ tháng 4 “ Hòa bình và hữu nghị ” VÀ Ý nghĩa các ngày lễ Ôn chưƠng trình 5 RÈn luyện nhi đỒNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương