Đề bài I. Chọn từ có phần phần gạch chân có cách phát âm kháctải về 58.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích58.64 Kb.
ONTHIONLINE.Net

ĐỀ thi HS SINH GIỎI

MÔN TIẾNG ANH LỚP 6

Thời gian: 120 phút


đề bài
I. Chọn từ có phần phần gạch chân có cách phát âm khác.

1.

A. boots

B. toothpaste

C. food

D. flood

2.

A. watches

B. brushes

C. classes

D. lives

3.

A. their

B. math

C. thing

D. theater

4.

A. station

B. intersection

C. question

D. invitation

5.

A. teacher

B. children

C. lunch

D. chemist

6.

A. answer

B. travel

C. plane

D. bank

7.

A. teacher

B. repeat

C. year

D. meat

8.

A. warm

B. park

C. farm

D. car

9.

A. one

B. jog

C. box

D. doctor

10.

A. house

B. hour

C. country

D. mouse

II. Hoàn thành mỗi câu bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D.

 1. ................is your name?

A. How B. what C. where D. that

 1. Where…………….. you live?

A. are B. am C. is D. do

 1. Nam ...................... must.

A. listens to B. is listening C. hems D. is hearing

 1. My house is ……………….. a store.

A. on B. in C. next to D. at

 1. There are many accidents on out roads. We must………………. discipline.

A. have B. get C. be D. read

 1. It's seven thirty and Minh is late…………….. school.

A. to B. at C. for D. in

 1. I don't know……………….. people.

A. many B. much C. a lot D. plenty

 1. This summer vacation………………...

 1. I am visiting Hue B.I am going to visit Hue C.I visit Hue D.I go to Hue

 1. I live in the country. There is a rice paddy near…………….. house.

 1. a B. an C. the D. my

 1. There is a yard…………….. my house.

A. behind B. left C. in front of D. right

III. Dịch ra Tiếng Anh.

 1. Khi bạn băng qua đường bạn phải cẩn thận.

 2. Trước nhà bạn có vườn hoa phải không?

 3. Cám ơn bạn về món quà xinh xắn này.

 4. Bạn mặc quần áo trước bữa ăn sáng phải không?

 5. Gần cánh đồng lúa có nhiều cây đẹp.

 6. Ai đang đợi cô ta?

 7. Cô ta đang đợi ai?

 8. Vào mùa đông ngày thỡ ngắn, đêm thỡ dài.

 9. Mắt của cô em gái anh ta màu xanh da trời phải không?

 10. Chẳng có chút sữa nào cả.

IV. Cho dạng đúng của từ, động từ trong ngoặc.

 1. Oh, no! It (rain) ................... We can’t play tennis. It always (rain) ............. a lot in April.

 2. What your son (have) ................ breakfast usually?

He usually (eat) .................. a carrot and (drink) ................. a glass of cold water?

 1. They (drink) ............. some fruice at the moment.

 2. She can (speak)............. English.

 3. He (eat) ............... a lot of meat?

 4. My mother (give)......... me a new bike next week.

 5. He (not go)................. often to the movies on Sunday nights.

 6. Where Mai (be) ........... now? She (play) ......................... in the garden.

 7. Look! She (come)..................

 8. What there (be) (drink) ............for dinner?

V/. Viết lại các câu sau, bắt đầu bằng từ cho trước.

1/. Does Phong’s school have forty classrooms ?

Are ………………………………………...

2/. The Mekong river is longer than the red river.

The red river ……………………………….

3/. What is the width of the Great wall ?

How ……………………………..

4/. Phuong has a brother, Nam.

Phuong is …………………

5/. My father usually drives to work.

My father usually goes …………

VI: Em hãy chi dạng đúng của từ in hoa để hoàn thành mỗi câu sau. 1. Dont make a fire hare. Its very……….. DANGER.

 2. Air………….. is a big problem in many cities in the world. POLLUTE

 3. There are lot of……………mountains in Vietnam BEAUTY.

 4. Im Vietnamese. Whats your…………? NATION

 5. This is the ………….. pagoda in our country OLD.

VII. Đọc đoạn văn sau đó chọn một đáp án đúng để điền vào mỗi chỗ trống:

I live in a house near the sea. It is ...(1)... old house, about 100 years old and...(2)... very small. There are two bed rooms upstairs...(3)... no bathroom. The bathroom is down stairs ... (4)... the kitchen and there is a living room where there is a lovely old fire place. There is a garden...(5)... the house. The garden...(6)... down to the beach and in spring and summer...(7)... flowers every where. I like alone...(8)... my dog, Rack, but we have a lot of visitors. My city friends often stay with...(9)...

I love my house for... (10)... reasons the garden, the flowers in summer, the fee in winter, but the best thing is the view from my bedroom window.


1.

A. a

B. an

C. the

D. any

2.

A. It's

B. It

C. there's

D. They're

3.

A. and

B. or

C. but

D. too

4.

A. between

B. next

C. near to

D. next to

5.

A. in front

B. front of

C. of front in

D. in front of

6.

A. go

B. going

C. goes

D. in goes

7.

A. there are

B. they are

C. there are

D. those are

8.

A. for

B. of

C. on

D. with

9.

A. me

B. I

C. my

D. I'm

10.

A. a

B. any

C. many

D. a lot


VIII/. Đọc bức thư sau và trả lời các câu hỏi.

Dear John.

I’m a student in grade six at a school in Ha Noi and I am twelve years old . I live in a house with my family in the country. I ride to school every morning.

I like listening to music to playing soccer. On the weekends I go out with my friend. Sometimes we go to the cinema ( about once a week ), and sometimes we Just go for a walk.

My favorite subjects at schools are math and English but I don’t like geography.

What about you? Please write to me.

Best wishes,
Love
1/. Where does Nam live?

2/. How does he go to school?

3/. Which sports does he play ?

4/. How often do Nam and his friends go to the cinema?

5/. What are Nam’s favorite. Subjects ?

The end !

đáp án

Môn: Tiếng Anh 6


Câu I. (10 điểm). Mỗi câu đúng cho 1 điểm.

1. D 2. D 3. A 4. C 5. D

6. C 7. C 8. A 9. A 10. C

Câu II(10d)

1. B

3. A

5. A

7. A

9. D

2. D

4. C

6. C

8. B

10. C


Câu III. (20 điểm). Mỗi câu đúng cho 2 điểm.


 1. When you cross the road, you must be careful.

 2. Is there a flower garden in front of your house?

 3. Thank you for this nice gift

 4. Do you get dressed before breakfast?

 5. Near the paddy fields, there are a lot of beautiful trees.

 6. Who is waiting for her?

 7. Who is she waiting for?

 8. In the winter, days are short and nights are long.

 9. Are his sister’s eyes blue?

 10. There isn’t any milk.

Câu IV. (20 điểm). Mỗi câu đúng cho 2 điểm.

 1. is raining - rains

 2. .... does your son have ...? Does he usually eat ....and drink .....?

 3. are drinking

 4. speak

 5. Does he eat..?

 6. is going to give

 7. doesn’t go

 8. Where is Mai now? She is playing

 9. is coming.

 10. What is there to drink ...

Câu IV/.( 10điểm )

1/. Are there fore forty classroom in Phong’s school ?

2/. The red river is shorter than the MeKong river.

3/. How wide is the Great wall ?

4/. Phuong is Nam’s sister.

5/. My father usually goes to work by car.Câu IV (10đ) Mỗi câu đúng được 2 điểm

 1. dangerous

 2. pollution

 3. beautiful

 4. nationality.

 5. oldest.


VI (10d)

1. B

3. C

5. D

7. A

9. A

2. A

4. D

6. C

8. D

10. C

Câu VI/. ( 2 điểm )

1/. He lives in ( a house in ) the country

2/. He goes to school by bike / he rides to school.

3/. He play soccer

4/. They go to the cinema ( about ) once a week.

5/. His favorite subjects are math and EnglishThe end !
: uploads
uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương