Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng namtải về 20.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích20.01 Kb.

U

Ỷ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số: 652 /TB-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTam Kỳ, ngày 10 tháng 10 năm 2006THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Minh Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

họp tư vấn để bàn giải quyết các trường hợp nhà, đấtcải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991.


Ngày 26/9/2006, tại phòng họp số 1 của Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Lê Minh Ánh, Phó Chủ UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp để bàn giải quyết các trường hợp nhà, đất cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các ngành: Thường trực HĐND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Tư pháp tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thị xã Tam Kỳ.
Sau khi nghe Sở Xây dựng tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra, xác minh; ý kiến tham gia các thành viên dự họp; đồng chí Lê Minh Ánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận từng vụ như sau:
1/ Đối với nhà, đất số 492 (số cũ 362) Phan Châu Trinh, thị xã Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam:
Theo Báo cáo số 167/BC-XD ngày 29/12/2005 của Sở Xây dựng: Nhà đất số 492 (số cũ 362) Phan Châu Trinh, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nguyên do bà Nguyễn Thị Lài tạo lập và đã lập thủ tục cho đứt ngôi nhà nêu trên cho con gái là bà Nguyễn Thị Thanh Hương vào năm 1972. Tuy đã lập thủ tục cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương nhưng trên thực tế bà Nguyễn Thị Lài tiếp tục sử dụng gia đình ở và buôn bán. Ngày 20/4/1978, UBND huyện Tam Kỳ có Văn bản số 20/UB tạm thời quản lý căn nhà số 362 (Hiện nay là số 492) Phan Châu Trinh, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đứng tên bà Nguyễn Thị Lài và bố trí cho cửa hàng Nông sản huyện Tam Kỳ (thuộc Công ty thương nghiệp Tam Kỳ) sử dụng mở cửa hàng. Ngày 26/7/1979, UBND tỉnh QN-ĐN có Quyết định số 1326/QĐ-UB trưng mua, mua lại ngôi nhà nêu trên đứng tên bà Nguyễn Thị Lài, diện tích nhà trưng mua, mua lại 172m2, thành tiền 10.818đ.80 (Mưòi nghìn tám trăm mười tám đồng tám hào) và tiếp tục bố trí cho cửa hàng Nông sản huyện Tam Kỳ sử dụng. Từ năm 1990 đến năm 1996, ngôi nhà nêu trên được bố trí cho nhiều tổ chức, đơn vị Nhà nước sử dụng. Đến năm 1997, UBND tỉnh Quảng Nam bố trí cho Ủy ban bảo vệ bà mẹ & Trẻ em tỉnh Quảng Nam sử dụng làm Văn phòng. Từ năm 2003 đến tháng 4/2005, Phòng quản lý đô thị Tam Kỳ cho Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Tam Kỳ thuê sử dụng. Hiện nay, đối với số tiền 10.818đ.80 trưng mua, mua lại theo Quyết định số 1326/QĐ-UB ngày 26/7/1979 UBND tỉnh QN-ĐN chưa thanh toán cho bà Nguyễn Thị Lài.
Theo quy định tại Điều 6, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong qua trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991; thì trường hợp nhà số 492 (số cũ 362) Phan Châu Trinh, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam phải thanh toán số tiền nêu trên cho bà Nguyễn Thị Lài theo đúng quy định tại Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội; Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ; Thông tư số 19/2005/TT-BXD ngày 01/12/2006 của Bộ Xây dựng; Thông tư số 27/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính; UBND tỉnh giao:
Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tỉnh, UBND thị xã Tam Kỳ và các cơ quan liên quan kiểm tra hồ sơ, xem xét xác định cụ thể số tiền trả cho bà Nguyễn Thị Lài, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.
2/ Đối với nhà đất số 472 (số cũ 196) Phan Châu Trinh, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam:
Theo Báo cáo số 06/BC-XD ngày 09/01/2006 của Sở Xây dựng: Ngôi nhà đất số 472 (số cũ 196) Phan Châu Trinh, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nguyên thuộc sở hữu của ông Lê Nam và bà Võ Thị Lý sử dụng gia đình ở và làm đại lý bán vé máy bay hàng không dân dụng Việt Nam cộng hòa ăn huê hồng. Sau năm 1975, gia đình bà Võ Thị Lý chuyển vào Sài Gòn sinh sống, ngôi nhà này bỏ trống, Ban Quân quản huyện (nay là thị xã) Tam Kỳ tạm sử dụng làm trụ sở, sau đó giao cho phòng Thuế huyện Tam Kỳ sử dụng. Năm 1980, Phòng nhà, đất huyện Tam Kỳ kiểm tra ngôi nhà nêu trên thì không có chủ sở hữu nên tạm quản lý theo diện vắng chủ và bố trí cho các cơ quan, đơn vị Nhà nước sử dụng (Đơn vị sử dụng cuối cùng là UBND phường An Xuân-Từ 1993-2000).
Để xem xét giải quyết ngôi nhà nêu trên theo đúng quy định hiện hành, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp UBND thị xã Tam Kỳ và các cơ quan liên thẩm tra lại, đối chiếu với quy định và thống nhất với các ngành, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.
Trên đây là kết luận của đồng chí Lê Minh Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh, Sở Tài chính tỉnh, UBND thị xã Tam Kỳ, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:


- TTTU, TTHĐ, UBND tỉnh;

- Các thành viên tham dự;

- Sở Xây dựng tỉnh, Sở Tài chính tỉnh, UBND thị xã Tam Kỳ (thực hiện);

- CPVP;


- Lưu VT, NC.
TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Đinh Văn Thu


: vbpq quangnam.nsf
vbpq quangnam.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 118 /bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq quangnam.nsf -> Số: 1037/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq quangnam.nsf -> TỈnh quảng nam số: 2483/ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq quangnam.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
vbpq quangnam.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
vbpq quangnam.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
vbpq quangnam.nsf -> Danh môc vµ gi¸ Gãi thçu thiõt bþ D¹y nghò mua s¾M §îT 2 N¡M 2008 cña tr­êng trung cÊp nghÒ tØnh qu¶ng nam
vbpq quangnam.nsf -> Số: 3571 /QĐ-ubnd
vbpq quangnam.nsf -> U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
vbpq quangnam.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương