§Ò 3 (Bµi nguyªn tö)tải về 43 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu24.06.2022
Kích43 Kb.
#52459
  1   2   3
lop8
lop8-1

§Ò 3 (Bµi nguyªn tö)
C©u 1 (6 ®iÓm): Cã nh÷ng tõ, côm tõ sau: h¹t nh©n, n¬tron, h¹t v« cïng nhá bÐ, proton, sè proton b»ng n¬tron, trung hoµ vÒ ®iÖn, nh÷ng electron.
H·y chän tõ, côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng trong c©u sau:
“Nguyªn tö lµ............................. vµ ................................... Tõ nguyªn tö t¹o ra mäi chÊt. Nguyªn tö gåm.................. mang ®iÖn tÝch d­¬ng vµ vá t¹o bëi ................. mang ®iÖn tÝch ©m". H¹t nh©n d­îc t¹o bëi ................. vµ...............
C©u 2 (3®iÓm): H·y khoanh trßn ch÷ § hoÆc S trong « øng víi c©u kh¼ng ®Þnh sau ®óng hoÆc sai:


Trong mçi nguyªn tö:

1. Sè h¹t proton = sè h¹t electron (sè p = sè e).

§

S

2. Proton vµ electron cã cïng khèi l­îng.

§

S

3. Sè h¹t proton lu«n = sè h¹t n¬tron (sè p = sè n).

§

S


4. Khèi l­îng nguyªn tö ®­îc coi lµ khèi l­îng cña c¸c h¹t

n¬tron vµ proton (khèi l­îng h¹t nh©n).

§

S

5. Khèi l­îng nguyªn tö ®­îc coi lµ khèi l­îng cña c¸c h¹t electron vµ proton.

§

S

6. Electron chuyÓn ®éng quanh h¹t nh©n vµ s¾p xÕp thµnh tõng líp.


tải về 43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương