ĐỀ 1 Câu Hàm tổng chi phí của một doanh nghiệp độc quyềntải về 0.74 Mb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
5%

 • 20%

 • Các câu đều sai.

  Câu 47. Tổng cầu hàng hóa và dịch vụ của một nước không phụ thuộc vào các quyết định của :

  1. Chính phủ và các hãng sản xuất

  2. Các nhà cung ứng hàng hóa và dịch vụ

  3. Các hộ gia đình

  4. Người nước ngoài

  Câu 48. Biến số nào sau đây có thể thay đổi không gây ra sự dịch chuyển của đường tổng cầu:

  1. Mức giá

  2. Lãi xuất

  3. Thuế xuất

  4. Kỳ vọng về lạm phát

  Câu 49. Đường tổng cung thẳng đứng hàm ý rằng:

  1. Tăng giá sẽ khuyến khích đổi mới công nghệ và do vậy thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế

  2. Không thể có được tốc độ tăng của sản lượng trong ngắn hạn lớn hơn tốc độ tăng trung bình của sản lượng trong dài hạn

  3. Tăng giá sẽ không ảnh hưởng gì đến sản lượng của nền kinh tế

  4. Tăng giá sẽ cho phép nền kinh tế đạt được mức sản lượng cao hơn

  Câu 50. Tiết kiệm nhỏ hơn không khi hộ gia đình:

  1. Tiết kiệm nhiều hơn so với chi tiêu

  2. Tiêu dùng nhiều hơn so với thu nhập có thể sử dụng

  3. Chi tiêu nhiều hơn tiết kiệm

  4. Chi tiêu ít hơn so với thu nhập có thể sử dụngstraight connector 9

  ĐỀ 2

  Câu 1. Mức sản lượng làm tối đa hóa lợi nhuận của một hãng độc quyền:  1. MR = MC

  2. MR = 0

  3. MR > 0

  4. MR < 0

  Câu 2. Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí TC = Q2 +Q + 169. Nếu giá bán trên thị trường là 55 khi đó lợi nhuận tối đa là:

  1. 560

  2. 550

  3. 555

  4. 570

  Câu 3. Một nhà độc quyền có hàm tổng chi phí TC = Q2 + 2Q + 100 và hàm cầu PD = 22-Q ( Q là sản lượng, P là giá của sản phẩm). Mức giá tại mức sản lượng tối đa hóa doanh thu là:

  1. 11

  2. 12

  3. 13

  4. 10

  Câu 4. Hàm cung và cầu về cam trên thị trường là: Ps= 50 +5Q; Pd = 100 – 5Q, khi đó hệ số co giản của cầu tại mức giá cân bằng:

  1. -1

  2. -3

  3. 1

  4. 3

  Câu 5. Thị trường sản phẩm X có hàm số và cầu có dạng: ( D) Pd = -1/3Q +60, (S):Ps=1/2Q – 15. Giả sử chính phủ đánh thuế trên mỗi sản phẩm bán ra làm sản lượng cân bằng xuống còn 84. Xác định mức thuế chính phủ đánh vào mỗi sản phẩm:

  1. t = 3/sp

  2. t = 10/sp

  3. t = 15/sp

  4. Tất cả đều sai

  Câu 6. Xu hướng tiêu dùng cận biên được tính bằng:

  1. Tổng tiêu dùng chia cho tổng thu nhập khả dụng

  2. Sự thay đổi của tiêu dùng chia cho tiết kiệm

  3. Sự thay đổi của tiêu dùng chia cho sự thay đổi của thu nhập khả dụng

  4. Tổng tiêu dùng chia cho sự thay đổi của thu nhập

  Câu 7. Nếu hàm tiết kiệm là S = - 25 + 0,4Yd, thì hàm tiêu dùng là:

  1. C= 25 + 0,6Yd

  2. C= 25 – 0,4 Yd

  3. C= -25 + 0,4 Yd

  4. C= 25 + 0,4Yd

  Câu 8. Nếu chi tiêu cho tiêu dùng của hộ gia đình tăng từ 500 ngàn đồng lên đến 800 ngàn đồng, khi thu nhập khả dụng tăng từ 400 ngàn đồng lên 800 ngàn đồng thì xu hướng tiêu dùng cận biên:

  1. Bằng 0,75

  2. Mang giá trị âm

  3. Bằng 1

  4. Bằng với xu hướng tiêu dùng bình quân

  Câu 9. Đối với một doanh nghiệp hoạt động trong ngành cạnh tranh hoàn hảo thì vấn đề nào dưới đây không thể quyết định được:

  1. Bán sản phẩm với giá bao nhiêu?

  2. Số lượng các yếu tố sản xuất sử dụng là bao nhiêu?

  3. Sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

  4. Sản xuất như thế nào ?

  Câu 10. Hàm sản xuất Q = A.Km.Ln biểu thị hiệu suất không đổi theo quy mô thì

  1. m+ n=1

  2. m+ n>1

  3. m+ n<1

  4. m+ n=0

  Câu 11. Hạn hán có thể sẽ:

  1. Gây ra sự vận động dọc theo đường cung lúa gạo tới mức giá cao hơn

  2. Làm cho cầu tăng và giá lúa gạo cao hơn

  3. Làm cho cầu đối với lúa gạo giảm xuống

  4. Làm cho đường cung đối với lúa gạo dịch chuyển lên trên sang bên trái

  Câu 12. Điều nào dưới đây không làm dịch chuyển đường cầu với thịt bò:

  1. Giá hàng hóa thay thế cho thịt bò tăng lên.

  2. Thị hiếu đối với thịt bò thay đổi

  3. Giá thịt bò giảm xuống

  4. Thu nhập của người tiêu dùng tăng lên

  Câu 13. Khi chính phủ quy định giá trần:

  1. Để bảo vệ lợi ích cho người sản xuất.

  2. Gây ra sự dư thừa hàng hóa

  3. Gây ra sự thiếu hụt hàng hóa

  4. Làm tăng lượng cung ứng

  Câu 14. Giả sử co giãn của cung theo giá là 1,5. Nếu giá tăng 20% thì lượng cung sẽ:

  1. Tăng 7,5%

  2. Giảm 30%

  3. Tăng 30%

  4. Tăng 3 %

  Câu 15. Hàm cung và cầu về cam trên thị trường là: Ps = 50 +5Q, Pd= 100 -5Q khi đó thặng dư tiêu dùng (CS):

  1. 62,5

  2. 100

  3. 75

  4. 125

  Câu 16. Chi phí biên MC là:

  1. Chi phí tăng thêm khi sử dụng thêm một yếu tố sản xuất

  2. Chi phí tăng thêm khi sử dụng thêm 1 sản phẩm

  3. Chi phí tăng thêm trong tổng chi phí sản xuất khi sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm

  4. Chi phí tăng thêm trong chi phí cố định khi sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm

  Câu 17. Chi phí cơ hội của phương án A là:

  1. Lợi ích mất đi do chọn phương án A mà không chọn phương án khác

  2. Lợi ích mất đi do không chọn phương án A mà chọn một phương án khác.

  3. Lợi ích mất đi do chọn phương án A mà không chọn phương án có lợi nhất kahcs

  4. Không có câu nào đúng.

  Câu 18. Để tối thiểu hóa chi phí sản xuất, các doanh nghiệp sẽ thực hiện phối hợp các yếu tố sản xuất theo nguyên tắc:

  1. MPa = MPb = MPc =…

  2. MC =MR

  3. MPa/Pa = MPb/Pb = MPc/Pc =…

  4. MCa =MCb = MCc

  Câu 19. Nếu doanh nghiệp có doanh thu biên (MR) bằng giá sản phẩm thì:

  1. Đường cầu của doanh nghiệp là đường nằm ngang

  2. Doanh nghiệp đang tối đa hóa lợi nhuận

  3. Doanh nghiệp sản xuất càng nhiều càng tốt

  4. Doanh nghiệp sẽ không sản xuất

  Câu 20. Một doanh nghiệp “chấp nhận giá trên thị trường” muốn đạt lợi nhuận tối đa cần phải:

  1. Cố gắng sản xuất và bán ở mức sản lượng mà tại đó chi phí cận biên bằng giá bán thị trường.

  2. Cố gắng bán tất cả các sản phẩm của mình ở mức giá cao nhất

  3. Cố gắng sản xuất ở mức sản lượng mà tại đó chi phí trung bình đạt giá trị cực tiểu

  4. Cố gắng sản xuất ở mức sản lượng mà tại đó chi phí biến đổi trung bình bằng với giá bán

  Câu 21. Điều nào dưới đây đúng với giá cả thị trường độc quyền và cạnh tranh hoàn hảo :

  1. Tối đa hóa lợi nhuận tại mức sản lượng có MR=MC

  2. Sản phẩm đồng nhất

  3. Lợi nhuận kinh tế bằng không trong dài hạn

  4. Dễ dàng xâm nhập và rút khỏi thị trường

  Câu 22. Một nhà độc quyền sản xuất với chi phí : TC = 100 – 5Q +Q2 và cầu là PD =55 – 2Q. Khi hãng theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, hãng tạo ra thặng du tiêu dùng là bao nhiêu?

  1. 100

  2. 35

  3. 105

  4. 75

  Câu 23. Bảng sau mô tả đường cầu trước nhà độc quyền, để tối đa hóa lợi nhuận nhà độc quyền sẽ sản xuất ở mức sản lượng :

  Giá

  27

  24

  21

  18

  15

  12

  9

  6

  3

  0

  Sản lượng

  0

  3

  6

  9

  12

  15

  18

  21

  24

  27

  1. Q = 6

  2. Q =15

  3. Q = 7

  4. Q = 60

  Câu 24. Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chi phí:

  TC=Q2 +300Q +100.000. Nếu giá thị trường là 1100 thì thặng dư sản xuất của doanh nghiệp:  1. 160.000

  2. 320.000

  3. 400.000

  4. 380.000

  Câu 25. Chính phủ có thể khắc phục thâm hụt ngân sách cơ cấu bằng cách:

  1. Khuyến khích đầu tư tư nhân

  2. Tăng chi tiêu chính phủ do đó sản lượng và tổng thu nhập của chính phú sẽ tăng.

  3. Tăng trợ cấp thất nghiệp nhằm khuyến khích tiêu dùng của các hộ gia đình

  4. Thực hiện biện pháp thắt chặt chi tiêu tăng thuế

  Câu 26. Cho bảng số liệu sau, xét nền kinh tế giản đơn nếu đầu tư là 30 tỷ, mức cân bằng của thu nhập sẽ là:

  Thu nhập (Y) tỷ đồng

  360

  370

  380

  390

  400

  410

  420

  Tiêu dùng (C) tỷ đồng

  334

  343

  352

  361

  370

  379

  388

  1. 390 tỷ đồng

  2. 370 tỷ đồng

  3. 410 tỷ đồng

  4. 400 tỷ đồng

  Câu 27. Giả sử thuế là cố định nếu hàm tiêu dùng là C= 400 + (3/4) Yd, ảnh hưởng của việc tăng trợ cấp chính phủ thêm 200, mức sản lượng cân bằng tăng bao nhiêu?

  1. Thu nhập sẽ tăng 200

  2. Thu nhập sẽ tăng 350

  3. Thu nhập sẽ tăng 800

  4. Thu nhập sẽ tăng 600

  Câu 28. Nếu tất cả các ngân hàng thương mại đều không cho vay số tiền huy động được thì số nhân tiền sẽ là:

  1. 100

  2. 1,0

  3. 0,0

  4. 10,0

  Câu 29. Giá trị số nhân tiền tăng khi:

  1. Lãi suất chiết khấu tăng

  2. Khi các ngân hàng cho vay nhiều hơn và dự trữ ít hơn

  3. Khi các ngân hàng cho vay ít hơn dự trữ nhiều hơn

  4. Khi tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng

  Câu 30. Đường tổng cung ngắn hạn không dịch chuyển lên phía trên vì lý do sau:

  1. Giá cả nguyên liệu thô thiết yếu tăng.

  2. Giảm năng suất lao động

  3. Mức giá tăng

  4. Tiền lương tăng

  Câu 31. Khi chính phủ đánh thuế vào hàng tiêu dùng xuất khẩu

  1. Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải

  2. Đường tổng cầu dịch chuyển sang trái

  3. Đường tổng cung dịch chuyển sang phải

  4. Đường tổng cung dịch chuyển sang trái

  Câu 32. Khoản mục nào sau đây không phải là một thành phần của GDP theo luồng chi tiêu:

  1. Thu nhập của người nông dân

  2. Xuất khẩu ròng

  3. Tiền công tiền lương và thu nhập của các lao động phụ khác

  4. Lợi nhuận công ty

  Câu 33. Muốn tính thu nhập quốc dân rỏng từ GNP, chúng ta phải khấu trừ

  1. Khấu hao, thuế gián thu, lợi nhuận công ty và đóng bảo hiểm xã hội

  2. Khấu hao và thuế gián thu ròng

  3. Khấu hao , thuế gián thu và lợi nhuận

  4. Khấu hao.

  Câu 34. GDP thực tế bằng

  1. GDP danh nghĩa trừ đi giá trị hàng hóa xuất khẩu

  2. GDP danh nghĩa trừ đi giá trị trung gian

  3. GDP danh nghĩa trừ đi khấu hao

  4. GDP danh nghĩa được điều chỉnh theo lạm phát

  Câu 35. Muốn tính GNP từ GDP chúng ta phải

  1. Cộng với thu nhập ròng của dân cư trong nước kiếm được ở nước ngoài

  2. Cộng với xuất khẩu ròng

  3. Trừ đi thanh toán chuyển khoản của chính phủ

  4. Cộng với thuế gián thu ròng

  Câu 36. Lợi nhuận của hãng Honda tạo ra ở Việt Nam sẽ được tính vào:

  1. GDP của Việt Nam

  2. GDP của Việt Nam và GNP của Nhật Bản

  3. GNP của Nhật Bản

  4. GNP của Việt Nam

  Câu 37. Giả sử người nông dân trồng lúa mì và bán cho người sản xuất bánh mì với giá 1 triệu đồng, người sản xuất bánh mì làm bánh mì và bán cho cửa hàng với giá 2 triệu đồng và cửa hàng bán cho người tiêu dùng với giá là 3 triệu đồng. Các hoạt động này làm tăng GDP:

  1. 6 triệu đồng

  2. 1 triệu đồng

  3. 2 triệu đồng

  4. 3 triệu đồng

  Câu 38. Một giỏ hàng hóa thị trường gồm 3 loại hàng hóa đại diện sau đây, nếu sử dụng năm 2000 làm năm cơ sở thì chỉ số giá của năm 2000 là :

  Năm


  Giá ( ngàn đồng)

  Lượng

  Hàng hóa

  2000

  2005

  2000

  2005

  Gạo

  0,75

  1,10

  100

  120

  Vải

  1,25

  2,10

  300

  280

  Thuốc lá

  2,00

  3,00

  200

  190

  1. 100

  2. 1340

  3. 158

  4. 152

  Câu 39. GDP danh nghĩa của năm gốc là 1000 tỷ đồng giả sử năm thứ 5 mức giá chung tăng gấp 2 lần và GDP thực tế tăng 30% chúng ta có thể dự đoán rằng GDP danh nghĩa của năm thứ 5 sẽ là:

  1. 1300 tỷ đồng

  2. 3000 tỷ đồng

  3. 2600 tỷ đồng

  4. 2000 tỷ đồng

  Câu 40. Cho bảng số liệu sau, giá trị của tổng sản phẩm quốc nội là:

  Chỉ tiêu

  Số lượng (giá trị)

  Tiền công, tiền lương và thu nhập lao động phụ

  800

  Thu nhập của nông dân

  80

  Chi tiêu chính phủ về hàng hóa và dịch vụ

  240

  Khấu hao tư bản

  240

  Tổng đầu tư tư nhân trong nước

  400

  Thuế thu nhập ròng( đã trừ thanh toán chuyển khoản)

  140

  Thuế gián thu

  120

  Xuất khẩu ròng

  80

  Chỉ tiêu cho tiêu dùng

  640

  1. 1280

  2. 1120

  3. 1290

  4. 1360

  Câu 41: hoạt động thị trường mở:

  1. Liên quan đến ngân hàng trung ương cho các ngân hàng thương mại vay tiền.

  2. Liên quan đến việc ngân hàng trung ương mua bán trái phiếu chính phủ

  3. Có thể làm thay đổi lượng tiền gửi ở các ngân hàng thương mại, nhưng không làm thay đổi lượng cung tiền

  4. Liên quan đến việc ngân hàng trung ương mua bán trái phiếu của công ty

  Câu 42. Một người chuyển một triệu đồng từ tài khoản tiết kiệm sang tài khoản tiền gửi có thể viết séc, khi đó:

  1. M1 và M2 đều giảm

  2. M1 giảm còn M2 tăng lên

  3. M1 và M2 tăng lên

  4. M1 tăng, còn M2 không thay đổi

  Câu 43. Giả sử tiền mặt ngoài ngân hàng là 23%, tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 6%, tỷ lệ dự trữ tùy ý là 1% và cung tiền là 820 tỷ đồng khối lượng tiền mạnh là:

  1. 300 tỷ đồng

  2. 200 tỷ đồng

  3. 240 tỷ đồng

  4. 120 tỷ đồng

  Câu 44. Giả sử mức tiêu dùng biên của người chịu thuế và người nhận trợ cấp là bằng nhau, nếu chính phủ tăng trợ cấp bằng mức tăng thuế thì:

  1. Sản lượng không đổi

  2. Sản lượng tăng

  3. Sản lượng giảm

  4. Có 3 khả năng đều có thể xảy ra

  Câu 45. Trong một nền kinh tế có các dữ liệu được cho như sau: tiêu dùng biên: 0,75, thuế suất biên: 0,2, nhập khẩu biên 0,1. Nếu chính phủ tăng chỉ tiêu hàng hóa và dịch vụ là 100, tăng thuế là 80, vậy sản lượng sẽ thay đổi:

  1. Tăng thêm 360

  2. Tăng thêm 80

  3. Giảm đi 80

  4. Giảm đi 360

  Câu 46. Tỷ lệ mặt ngoài ngân hàng so với tiền ký gởi sử dụng sec:80% tỷ lệ dự trữ chung so với tiền ký gởi sử dụng séc 10% , lượng tiền mạnh ( tiền cơ sở): 700. Nếu ngân hàng trung ương bán trái phiếu của chính phủ ra công chúng một lượng là 100, lượng cung ứng tiền thay đổi là:

  1. Không thay đổi

  2. Tăng thêm 200

  3. Giảm bớt 200

  4. Các câu trên đều sai.

  Câu 47. Chính sách tài khoản và tiền tệ mở rộng sẽ làm cho:

  1. Đường tổng cung dịch chuyển sang trái

  2. Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải

  3. Người tiêu dùng và doanh nghiệp chi tiêu ít hơn

  4. Sản lượng được sản xuất ra có xu hướng giảm

  Câu 48. Nếu nền kinh tế đang có áp lực lạm pháp tăng cao, để khắc phụ lạm pháp, chính phủ và ngân hàng trung ương nên:

  1. Tăng thuế và lăng lãi suất chiết khấu

  2. Tăng chi chuyển nhượng và pahts hành trái phiếu chính phủ.

  3. Tăng cung tiền và giảm thuế

  4. Giảm cung tiền và giảm thuế

  Câu 49. Trong mô hình AD – AS, sự dịch chuyển AD sang trái có thể làm cho:

  1. Sản lượng tăng và tiền lương thực tế giảm

  2. Sản lượng giảm và tiền lương thực tế tăng

  3. Cả sản lượng và tiền lương thực tế đều giảm

  4. Cả sản lượng và tiền lương thực tế đều tăng

  Câu 50. GDP danh nghĩa:

  1. Là một khái niệm được sử dụng để phân biệt giữa những thay đổi của giá cả và những thay đổi của sản lượng được sản xuất ra trong một nền kinh tế

  2. Được tính theo giá hiện hành của năm gốc

  3. Được sử dụng để phản ánh sự thay đổi của phúc lợi kinh tế theo thời gian

  4. Được tính theo giá hiện hành

  straight connector 8

  ĐỀ 3


  Câu 1. Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm chi phí: TC = Q2/10 +400Q+ 3.000.000 hàm số cầu thị trường có dạng: P= -Q/20 + 2200. Nếu chính phủ đánh thuế là 150 đồng/ sản phẩm thì lợi nhuận tối đa của doanh nghiệp này đạt được là:

  1. 1.537.500

  2. 2.400.000

  3. 2.362.500

  4. 1.573.500

  Câu 2. Giả sử sản phẩm X có hàm số cung và cầu như sau: Qd = 180 – 3P, Qs= 30 +2P, nếu chính phủ đành thuế trên mỗi sản phẩm bán ra làm cho lượng cân bằng giảm xuống còn 78, thì số tiền thuế chính phủ đánh vào mỗi sản phẩm là:

  1. 12

  2. 10

  3. 5

  4. 3

  Câu 3. Để điều tiết toàn bộ lợi nhuận độc quyền, chính phủ nên quy định mức giá tối đa Pmax saocho :

  1. Pmax =ATC

  2. Pmax =MC

  3. Pmax =AVC

  4. Pmax =MRp =40

  Câu 4. Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí TC= Q2 + Q +169 (Q là sản lượng sản phẩm) . hãng sẽ có mức sản lượng hòa vốn tại:

  1. Q = 13

  2. Q = 23

  3. Q =15

  4. Q = 12

  Câu 5. Nếu co giãn của cầu theo giá bằng không, giá giảm thì

  1. Tổng doanh thu không thay đổi

  2. Lượng cầu giảm bằng không

  3. Lượng cầu không thay đổi

  4. Tổng doanh thu tăng lên

  câu 6. Cải tiến công nghệ làm giảm chi phí sản xuất máy photocopy. Nếu cầu đối với máy photocopy là ít co giãn theo giá, chúng ta dự đoán:

  1. Lượng bán giảm và tổng doanh thu tăng

  2. Lượng bán giảm và tổng doanh thu giảm

  3. Lượng bán tăng và tổng doanh thu giảm

  4. Lượng bán tăng và tổng doanh thu tăng

  Câu 7. Co giãn của cầu theo giá là 2 ( giá trị tuyệt đối), giá giảm 1% sẽ :

  1. Làm lượng cầu tăng gấp đôi

  2. Giảm lượng cầu hai lần

  3. Tăng lượng cầu 2%

  4. Giảm lượng cầu 2%

  Câu 8. Giả sử cầu là co giãn hoàn toàn , nếu đường cung dịch chuyển sang phải sẽ làm cho :


  1. : 2014
   2014 -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
   2014 -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
   2014 -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
   2014 -> CÔng ty cổ phần autiva (autiva. Jsc)
   2014 -> CÙng với mẹ maria chúng ta về BÊn thánh thể with mary, we come before the eucharist cấp II thiếU – camp leader level II search
   2014 -> Part d. Writing 0 points)
   2014 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   2014 -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
   2014 -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
   2014 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc


 • 1   2   3   4   5   6   7


  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương