Yªu cÇu kü thuËt Network interface presentation of 2048 kbit/s digitaltải về 95.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích95.84 Kb.
B
é b­u chÝnh, viÔn th«ng


TCN tiªu chuÈn Ngµnh

TCN 68-225: 2004

Giao diÖn kªnh thuª riªng cÊu tróc sè vµ

kh«ng cÊu tróc sè tèc ®é 2048 kbit/s

yªu cÇu kü thuËt

Network interface presentation of 2048 kbit/s digital

unstructured and structured leased lines

Technical Requirements

Hµ néi - 2004

môc lôc


1. Ph¹m vi ¸p dông 1

2. Tµi liÖu tham chiÕu chuÈn 1

3. ThuËt ng÷, ®Þnh nghÜa vµ c¸c ch÷ viÕt t¾t 2

4. C¸c yªu cÇu kü thuËt 3

4.1. C¸c ®Æc tÝnh vËt lý cña giao diÖn 3

4.1.1. §Êu nèi d©y dÉn 4

4.1.2. §iÓm kÕt nèi líp b¶o vÖ 4

4.2. C¸c ®Æc tÝnh ®iÖn cña giao diÖn 4

4.2.1. Cæng lèi ra 4

4.2.1.1. M· ho¸ tÝn hiÖu 4

4.2.1.2. D¹ng xung 4

4.2.1.3. §Þnh thêi lèi ra trong ®iÒu kiÖn lçi 5

4.2.1.4. Trë kh¸ng so víi ®Êt 5

4.2.1.5. Rung pha lèi ra 6

4.2.2. Cæng lèi vµo 6

4.2.2.1. M· ho¸ tÝn hiÖu 6

4.2.2.2. Suy hao ph¶n x¹ lèi vµo 6

4.2.2.3. Giíi h¹n suy hao lèi vµo 7

4.2.2.4. MiÔn nhiÔm víi c¸c ph¶n x¹ 7

4.2.2.5. Kh¶ n¨ng chÞu ®iÖn ¸p däc 8

4.2.2.6 Trë kh¸ng so víi ®Êt 8

4.2.2.7 Giíi h¹n rung pha lèi vµo 8Phô lôc A (Quy ®Þnh) 9

A.1. M· ho¸ tÝn hiÖu t¹i cæng lèi ra 9

A.2. D¹ng xung ë cæng lèi ra 9

A.3. Suy hao ph¶n x¹ ë cæng lèi vµo 10

A.4. Giíi h¹n suy hao lèi vµo vµ miÔn nhiÔm víi c¸c ph¶n x¹ 11

A.5. Kh¶ n¨ng chÞu ®iÖn ¸p däc vµ viÖc m· ho¸ lèi vµo HDB3 13

A.6. Trë kh¸ng so víi ®Êt 15

A.7. §Þnh thêi lèi ra trong ®iÒu kiÖn lçi 16

A.8. Rung pha lèi ra vµ lèi vµo 16

Phô lôc B (Quy ®Þnh) 19

B.1. Kh¸i qu¸t 19

B.2. §Þnh nghÜa 19Lêi nãi ®Çu
Tiªu chuÈn Ngành TCN 68-225: 2004 “Giao diÖn kªnh thuª riªng cÊu tróc sè vµ kh«ng cÊu tróc sè tèc ®é 2048 kbit/s – Yªu cÇu kü thuËt” ®­îc x©y dùng dùa trªn c¬ së chÊp thuËn ¸p dông nguyªn vÑn tiªu chuÈn ETSI EN 300 418 V1.2.1 (02-2001) cña ViÖn Tiªu chuÈn ViÔn th«ng ch©u ¢u.

Tiªu chuÈn Ngµnh TCN 68-225: 2004 do ViÖn Khoa häc Kü thuËt B­u ®iÖn (RIPT) biªn so¹n theo ®Ò nghÞ cña Vô Khoa häc - C«ng nghÖ vµ ®­îc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 33/2004/Q§-BBCVT ngµy 29/07/2004 cña Bé tr­ëng Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng.

Tiªu chuÈn Ngµnh TCN 68-225: 2004 ®­îc ban hµnh d­íi d¹ng song ng÷ (tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh). Trong tr­êng hîp cã tranh chÊp vÒ c¸ch hiÓu do biªn dÞch, b¶n tiÕng ViÖt ®­îc ¸p dông.

Vô khoa häc – c«ng nghÖTiªu chuÈn ngµnh TCN 68-225: 2004


giao diÖn kªnh thuª riªng cÊu tróc sè vµ

kh«ng cÊu tróc sè Tèc ®é 2048 kbit/s

Yªu cÇu kü thuËt

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT ngày 29/07/2004

của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)1. Ph¹m vi ¸p dông


Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt vµ c¸c nguyªn t¾c kiÓm tra ®èi víi giao diÖn m¹ng cña c¸c kªnh thuª riªng tèc ®é 2048 kbit/s trë kh¸ng 120 , bao gåm:

  • Kªnh thuª riªng kh«ng cÊu tróc sè 2048 kbit/s;

  • Kªnh thuª riªng cÊu tróc sè 2048 kbit/s cã tèc ®é truyÒn tin lµ 1984 kbit/s.

Tiªu chuÈn nµy bao gåm c¸c ®Æc tÝnh vËt lý, c¬ khÝ vµ ®iÖn (trõ c¸c khÝa c¹nh vÒ an toµn ®iÖn, qu¸ ¸p vµ t­¬ng thÝch ®iÖn tõ) cña giao diÖn m¹ng, ®ång thêi ®­a ra c¸c phÐp kiÓm tra thÝch hîp ®èi víi thiÕt bÞ cung cÊp giao diÖn.

Tiªu chuÈn nµy lµm së cø cho viÖc qu¶n lý kÕt nèi kªnh thuª riªng tèc ®é 2048 kbit/s.


2. Tµi liÖu tham chiÕu chuÈn


[1] ITU-T Recommendation G.703 (1998): "Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces".

[2] ITU-T Recommendation O.151 (1992): "Error performance measuring equipment operating at the primary rate and above".

[3] ETSI EN 300 247: "Access and Terminals (AT); 2 048 kbit/s digital unstructured leased lines (D2048U); Connection characteristics".

[4] ETSI EN 300 248: "Access and Terminals (AT); 2 048 kbit/s digital unstructured leased lines (D2048U); Terminal equipment interface".

[5] ETSI EN 300 419: "Access and Terminals (AT); 2 048 kbit/s digital structured leased lines (D2048S); Connection characteristics".

[6] ETSI EN 300 418: Access and Terminal (AT); 2048 kbit/s digital unstructured and structured leased lines (D2048U and D2048S); Network Interface Presentation.

[7] ETSI EN 300 420: "Access and Terminal (AT); 2048 kbit/s digital structured leased lines (D2048S) Terminal equipment interface".

3. ThuËt ng÷, ®Þnh nghÜa vµ c¸c ch÷ viÕt t¾t


3.1 ThuËt ng÷, ®Þnh nghÜa

Kªnh thuª riªng: Ph­¬ng tiÖn viÔn th«ng cña m¹ng viÔn th«ng c«ng céng cung cÊp c¸c ®Æc tÝnh truyÒn dÉn x¸c ®Þnh gi÷a c¸c ®iÓm kÕt cuèi m¹ng vµ kh«ng bao gåm c¸c chøc n¨ng chuyÓn m¹ch mµ ng­êi sö dông cã thÓ ®iÒu khiÓn ®­îc (vÝ dô chuyÓn m¹ch theo yªu cÇu).

§iÓm kÕt cuèi m¹ng: C¸c kÕt nèi vËt lý vµ c¸c th«ng sè kü thuËt cña chóng t¹o thµnh mét phÇn cña m¹ng viÔn th«ng c«ng céng, gióp cho viÖc truy nhËp vµ truyÒn tin cã hiÖu qu¶ qua m¹ng viÔn th«ng ®ã.

PRBS(215-1): Chuçi bit gi¶ ngÉu nhiªn (PRBS) (theo khuyÕn nghÞ O.151 [2] cña ITU-T , môc 2.1).

ThiÕt bÞ ®Çu cuèi: ThiÕt bÞ dïng ®Ó kÕt nèi tíi m¹ng viÔn th«ng c«ng céng ®Ó göi, xö lý hay thu thËp th«ng tin.

3.2 C¸c ch÷ viÕt t¾t

AIS TÝn hiÖu chØ thÞ c¶nh b¸o

AMI M· ®¶o cùc lu©n phiªn

CRC-4 KiÓm tra d­ vßng 4 bit

D2048S Kªnh thuª riªng cÊu tróc sè tèc ®é 2048 kbit/s

D2048U Kªnh thuª riªng kh«ng cÊu tróc sè tèc ®é 2048 kbit/s

dc Dßng mét chiÒu

EMC T­¬ng thÝch ®iÖn tõ

ISDN M¹ng viÔn th«ng sè liªn kÕt ®a dÞch vô

NTP §iÓm kÕt cuèi m¹ng

ONP M¹ng cung cÊp më

ppm PhÇn triÖu

PRBS Chuçi bit gi¶ ngÉu nhiªn

rms Gi¸ trÞ hiÖu dông

RX RX lµ lèi vµo tÝn hiÖu (t¹i giao diÖn kªnh thuª riªng hoÆc thiÕt bÞ kiÓm tra, xem H×nh 1)

TX TX lµ lèi ra tÝn hiÖu (t¹i giao diÖn kªnh thuª riªng hoÆc thiÕt bÞ kiÓm tra, xem H×nh 1)


4. C¸c yªu cÇu kü thuËt

4.1. C¸c ®Æc tÝnh vËt lý cña giao diÖn


§«i d©y ph¸t lµ lèi ra tõ giao diÖn m¹ng. §«i d©y thu lµ lèi vµo giao diÖn m¹ng, nh­ ®­îc minh ho¹ trong H×nh 1.

TX
Giao diÖn m¹ng

RX

RX
ThiÕt bÞ ®Çu cuèi


TX

Lèi ra

Lèi vµo

Lèi vµo


Lèi ra


H×nh 1: §Êu nèi vËt lý

ViÖc sö dông c¸p cã líp b¶o vÖ ë phÝa thiÕt bÞ ®Çu cuèi lµ cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu vÒ bøc x¹ vµ miÔn nhiÔm. Do vËy ®iÓm kÕt cuèi m¹ng ph¶i cung cÊp mét ®iÓm ®Ó kÕt nèi vµo líp b¶o vÖ nµy (xem môc 4.1.2).


4.1.1. §Êu nèi d©y dÉn


Yªu cÇu: Giao diÖn kªnh thuª riªng ph¶i cung cÊp ®iÓm ®Êu nèi d©y víi d©y dÉn ®­êng kÝnh n»m trong kho¶ng tõ 0,4 ®Õn 0,6 mm.

KiÓm tra: Kh«ng quy ®Þnh.

4.1.2. §iÓm kÕt nèi líp b¶o vÖ


Yªu cÇu: NTP ph¶i cung cÊp mét hoÆc nhiÒu ®iÓm ®Ó cã thÓ kÕt nèi víi líp b¶o vÖ cña d©y c¸p.

KiÓm tra: KiÓm tra b»ng m¾t ®Ó ®¶m b¶o r»ng cã cung cÊp mét hay nhiÒu ®iÓm ®Ó kÕt nèi víi mét hay nhiÒu líp b¶o vÖ.

4.2. C¸c ®Æc tÝnh ®iÖn cña giao diÖn

4.2.1. Cæng lèi ra

4.2.1.1. M· ho¸ tÝn hiÖu

Yªu cÇu: TÝn hiÖu ®­îc ph¸t ®i ë cæng lèi ra ph¶i phï hîp víi luËt m· ho¸ HDB3 (xem phô lôc B).

KiÓm tra: TiÕn hµnh kiÓm tra theo môc A.1.
4.2.1.2. D¹ng xung

Yªu cÇu: Xung ë cæng lèi ra ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh nªu trong B¶ng 1 vµ H×nh 2 (®­îc dùa trªn KhuyÕn nghÞ G.703 [1] cña ITU-T).

B¶ng 1: D¹ng xung ë cæng lèi ra.

D¹ng xung (d¹ng danh ®Þnh lµ h×nh ch÷ nhËt)

TÊt c¶ c¸c xung cña tÝn hiÖu hîp lÖ ph¶i tu©n theo mÆt n¹ xung nh­ quy ®Þnh trong h×nh 2 (®èi víi mäi cùc tÝnh). Gi¸ trÞ V t­¬ng øng víi ®iÖn ¸p ®Ønh danh ®Þnh khi cã xung.

Trë kh¸ng t¶i thö

120  thuÇn trë

§iÖn ¸p ®Ønh danh ®Þnh khi cã xung V

3 V

§iÖn ¸p ®Ønh khi kh«ng cã xung

0  0,3 V

§é réng xung danh ®Þnh

244 ns

Tû sè biªn ®é cña xung d­¬ng vµ xung ©m t¹i ®iÓm gi÷a cña kho¶ng xung

0,95 ®Õn 1,05

Tû sè ®é réng cña xung d­¬ng vµ xung ©m t¹i mét nöa biªn ®é danh ®Þnh

0,95 ®Õn 1,05


KiÓm tra: TiÕn hµnh kiÓm tra theo môc A.2.


Xung danh ®Þnh

Chó ý: V lµ gi¸ trÞ ®Ønh danh ®Þnh


H×nh 2: MÆt n¹ xung 2048 kbit/s
4.2.1.3. §Þnh thêi lèi ra trong ®iÒu kiÖn lçi

Yªu cÇu: Khi x¶y ra lçi trong m¹ng vµ nÕu mét tÝn hiÖu xuÊt hiÖn t¹i lèi ra cña giao diÖn (vÝ dô mét tÝn hiÖu chØ thÞ c¶nh b¸o (AIS)), ®Þnh thêi lèi ra ph¶i lµ 2048 kbit/s  50 phÇn triÖu.

KiÓm tra: TiÕn hµnh kiÓm tra theo môc A.7.
4.2.1.4. Trë kh¸ng so víi ®Êt

Yªu cÇu: Trë kh¸ng so víi ®Êt cña lèi ra ph¶i lín h¬n 1000  trong d¶i tÇn tõ 10 Hz ®Õn 1 MHz khi ®­îc ®o b»ng mét ®iÖn ¸p kiÓm tra h×nh sin cã gi¸ trÞ hiÖu dông lµ 2 V. §Êt ph¶i lµ ®iÓm kÕt nèi víi líp b¶o vÖ ®­îc quy ®Þnh trong môc 4.1.2.

KiÓm tra: TiÕn hµnh kiÓm tra theo môc A.6.


4.2.1.5. Rung pha lèi ra

Yªu cÇu: Rung pha cùc ®¹i t¹i cæng lèi ra cña kªnh thuª riªng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ gi¸ trÞ giíi h¹n chØ ra ë B¶ng 2, khi ®­îc ®o b»ng c¸c bé läc tuyÕn tÝnh cã c¸c tÇn sè c¾t ®­îc ®Þnh tr­íc.

ë c¸c tÇn sè thÊp h¬n tÇn sè t¹i ®iÓm 3 dB d­íi, suy hao cña bé läc th«ng cao ph¶i t¨ng víi gi¸ trÞ lín h¬n hoÆc b»ng 20 dB/ 10 ®é chia. ë c¸c tÇn sè cao h¬n tÇn sè t¹i ®iÓm 3 dB trªn, suy hao cña bé läc th«ng thÊp ph¶i t¨ng víi gi¸ trÞ lín h¬n hoÆc t­¬ng ®­¬ng 60 dB/ 10 ®é chia.B¶ng 2: Rung pha lèi ra lín nhÊt

§é réng b¨ng cña bé läc ®o

Rung pha lèi ra

TÇn sè c¾t d­íi

(th«ng cao)TÇn sè c¾t trªn

(th«ng thÊp)Kho¶ng ®¬n vÞ (UI)

®Ønh - ®Ønh

(lín nhÊt)


20 Hz

100 kHz

1,5 UI

18 kHz

100 kHz

0,2 UI


KiÓm tra: TiÕn hµnh kiÓm tra theo môc A.8

4.2.2. Cæng lèi vµo

4.2.2.1. M· ho¸ tÝn hiÖu

Yªu cÇu: Cæng lèi vµo ph¶i gi¶i m· mµ kh«ng cã lçi c¸c tÝn hiÖu ®­îc m· ho¸ theo quy t¾c m· ho¸ HDB3 (Xem phô lôc B).

KiÓm tra: TiÕn hµnh kiÓm tra theo môc A.5.
4.2.2.2. Suy hao ph¶n x¹ lèi vµo

Yªu cÇu: Suy hao ph¶n x¹ lèi vµo ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng c¸c gi¸ trÞ ghi trong B¶ng 3 - c¸c gi¸ trÞ nµy ®­îc trÝch tõ môc 9.3 thuéc KhuyÕn nghÞ G.703 [1] cña ITU-T.

B¶ng 3: Suy hao ph¶n x¹ nhá nhÊt cña cæng lèi vµo

D¶i tÇn sè

Suy hao ph¶n x¹

51 kHz -102 kHz

12 dB

102 kHz - 2048 kHz

18 dB

2048 kHz - 3072 kHz

14 dB

KiÓm tra: TiÕn hµnh kiÓm tra theo môc A.3.
4.2.2.3. Giíi h¹n suy hao lèi vµo

Yªu cÇu: Cæng lèi vµo ph¶i gi¶i m· mµ kh«ng m¾c lçi tÝn hiÖu 2048 kbit/s nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa trong c¸c môc 4.2.1.1 vµ 4.2.1.2 ë trªn nh­ng bÞ thay ®æi bëi mét d©y c¸p hoÆc d©y c¸p nh©n t¹o cã c¸c ®Æc ®iÓm sau ®©y:

a) Suy hao theo luËt ‘f cã c¸c gi¸ trÞ n»m trong kho¶ng tõ 0 ®Õn 6 dB t¹i tÇn sè 1024 kHz;

b) Trë kh¸ng ®Æc tÝnh 120 Ω cã dung sai  20% trong d¶i tÇn sè tõ 200 kHz tíi, nh­ng kh«ng bao gåm, 1 MHz, vµ dung sai lµ  10% t¹i tÇn sè 1 MHz.

KiÓm tra: TiÕn hµnh kiÓm tra theo môc A.4.

4.2.2.4. MiÔn nhiÔm víi c¸c ph¶n x¹

Yªu cÇu: Khi mét tÝn hiÖu bao gåm sù kÕt hîp gi÷a mét tÝn hiÖu th­êng vµ mét tÝn hiÖu g©y nhiÔu ®­îc ®­a tíi cæng lèi vµo, th«ng qua mét d©y c¸p nh©n t¹o cã suy hao n»m trong kho¶ng tõ 0 ®Õn 6 dB t¹i 1 MHz, th× tÝn hiÖu g©y nhiÔu ph¶i kh«ng g©y nªn lçi nµo.

TÝn hiÖu th­êng ph¶i lµ mét tÝn hiÖu ®­îc m· ho¸ theo HDB3, cã d¹ng phï hîp víi giíi h¹n trong H×nh 2, cã néi dung nhÞ ph©n phï hîp víi PRBS(215-1).

TÝn hiÖu g©y nhiÔu còng gièng nh­ mét tÝn hiÖu th­êng nh­ng bÞ suy hao 18 dB, tèc ®é bit n»m trong kho¶ng 2048 kbit/s  50 phÇn triÖu vµ ®Þnh thêi kh«ng ®ång bé víi tÝn hiÖu th­êng.

KiÓm tra: TiÕn hµnh kiÓm tra theo môc A.4.

4.2.2.5. Kh¶ n¨ng chÞu ®iÖn ¸p däc

Yªu cÇu: Bé thu tÝn hiÖu ph¶i ho¹t ®éng mµ kh«ng bÞ lçi víi bÊt cø tÝn hiÖu vµo nµo nÕu cã ®iÖn ¸p däc cã gi¸ trÞ hiÖu dông lµ 2 V trong d¶i tÇn sè tõ 10 Hz ®Õn 30 MHz.

KiÓm tra: TiÕn hµnh kiÓm tra theo môc A.5.
4.2.2.6 Trë kh¸ng so víi ®Êt

Yªu cÇu: Trë kh¸ng so víi ®Êt cña cæng lèi vµo ph¶i lín h¬n 1000  víi tÇn sè n»m trong kho¶ng 10 Hz ®Õn 1 MHz khi ®­îc ®o b»ng mét ®iÖn ¸p kiÓm tra h×nh sin cã gi¸ trÞ hiÖu dông lµ 2 V. §Êt (trong tr­êng hîp nµy) ph¶i lµ ®iÓm kÕt nèi líp b¶o vÖ ®­îc quy ®Þnh trong môc 4.1.2.

KiÓm tra: TiÕn hµnh kiÓm tra theo môc A.6.
4.2.2.7 Giíi h¹n rung pha lèi vµo

Yªu cÇu: Kªnh thuª riªng ph¶i ho¹t ®éng víi chÊt l­îng quy ®Þnh víi rung pha lèi vµo lµ tæng cña hai thµnh phÇn cã b¨ng tÇn giíi h¹n nh­ ë b¶ng 4.


C¸c bé läc t¹o phæ

rung pha (bËc 1)Bé läc th«ng d¶i ®Ó ®o rung pha lèi vµo

Rung pha lèi vµo ®o ®­îc b»ng bé läc th«ng d¶i

TÇn sè

c¾t d­íi


(th«ng cao)

TÇn sè

c¾t trªn


(th«ng thÊp)

(TÇn sè c¾t d­íi bËc 1)

Kho¶ng ®¬n vÞ (UI)

®Ønh - ®Ønh

(lín nhÊt)


ChØ th«ng thÊp

4Hz

4 Hz ®Õn 100 kHz

1,1 UI

40 Hz

100 kHz

40 Hz ®Õn 100 kHz

0,11 UI


B¶ng 4: C¸c thµnh phÇn cña rung pha lèi vµo

KiÓm tra: TiÕn hµnh kiÓm tra theo môc A.8.

Phô lôc A (Quy ®Þnh)


C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra


A.1. M· ho¸ tÝn hiÖu t¹i cæng lèi ra


Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra xem viÖc m· ho¸ tÝn hiÖu ë cæng lèi ra cña kªnh thuª riªng cã tu©n theo c¸c quy t¾c m· ho¸ HDB3 nh­ yªu cÇu trong môc 4.2.1.1 hay kh«ng.

CÊu h×nh kiÓm tra (Xem H×nh A.1):H×nh A1: M· ho¸ tÝn hiÖu cæng lèi ra

Tr¹ng th¸i giao diÖn: CÊp nguån.

TÝn hiÖu thö: Giao diÖn cña kªnh thuª riªng sÏ ph¸t mét dßng bit bao gåm c¸c chuçi <0000><0000> vµ <0000><0000>, c¸c chuçi nµy ph¶i ®­îc m· ho¸ thµnh tÝn hiÖu HDB3; trong ®ã 0 lµ kh«ng cã xung vµ 1 lµ cã xung ®­a vµo bé m· ho¸ HDB3.

Gi¸m s¸t: Dßng bit lèi ra trong kho¶ng thêi gian kiÓm tra ®ñ ®Ó truyÒn 100 lÇn c¸c mÉu trªn céng thªm thêi gian cÇn thiÕt ®Ó ph¸t hiÖn lçi.

KÕt qu¶: Kh«ng cã lçi nµo trong viÖc m· ho¸ HDB3.A.2. D¹ng xung ë cæng lèi ra


Môc ®Ých: §Ó x¸c ®Þnh d¹ng xung ë cæng lèi ra cã phï hîp víi yªu cÇu trong môc 4.2.1.2 kh«ng.

CÊu h×nh kiÓm tra (Xem H×nh A.2).H×nh A.2: D¹ng xung ë cæng lèi ra

Tr¹ng th¸i giao diÖn: CÊp nguån.

TÝn hiÖu thö: Kh«ng quy ®Þnh.

Gi¸m s¸t:

- C¸c gi¸ trÞ 1 vµ 0 ®­îc ph¸t tõ NTP, ®o biªn ®é vµ d¹ng cña c¸c xung d­¬ng vµ ©m (®o t¹i ®iÓm gi÷a cña kho¶ng xung) vµ ®é dµi thêi gian cña c¸c xung d­¬ng vµ ©m (®o t¹i mét nöa cña biªn ®é xung danh nghÜa, tøc lµ 1,5 V);

- §é chÝnh x¸c tæng thÓ cña phÐp ®o ph¶i tèt h¬n 90 mV. TÊt c¶ c¸c phÐp ®o ph¶i ®­îc thùc hiÖn víi thiÕt bÞ ®o cã kh¶ n¨ng ghi l¹i dßng mét chiÒu (dc). B¨ng tÇn cã ®é réng lín h¬n hoÆc b»ng 200 MHz ®­îc sö dông ®Ó ph¸t hiÖn sù thay ®æi cña xung.

KÕt qu¶:

- C¶ xung d­¬ng vµ ©m ®Òu ph¶i n»m trong giíi h¹n thuéc H×nh 2, trong ®ã V = 100% lµ 3 V;

- Kho¶ng bit t­¬ng øng víi gi¸ trÞ 0 sÏ kh«ng cã ®iÖn ¸p v­ît qu¸  0,3 V;

- Tû lÖ gi÷a biªn ®é cña c¸c xung d­¬ng vµ ©m n»m trong kho¶ng 0,95 ®Õn 1,05;

- Tû lÖ gi÷a ®é réng cña c¸c xung d­¬ng vµ ©m n»m trong kho¶ng 0,95 ®Õn 1,05.

A.3. Suy hao ph¶n x¹ ë cæng lèi vµo


Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra xem suy hao ph¶n x¹ ë cæng lèi vµo cña giao diÖn kªnh thuª riªng cã phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña môc 4.2.2.2 hay kh«ng.

CÊu h×nh kiÓm tra (Xem H×nh A.3).


T = §iÖn trë kÕt cuèi

120   0,25%H×nh A.3: Suy hao ph¶n x¹ ë lèi vµo.

Tr¹ng th¸i giao diÖn: CÊp nguån.

TÝn hiÖu thö: TÝn hiÖu h×nh sin cã ®Ønh 3 V t¹i lèi vµo cña giao diÖn kªnh thuª riªng cã tÇn sè biÕn ®éng trong kho¶ng tõ 51 kHz ®Õn 3072 kHz.

Gi¸m s¸t: §iÖn ¸p ®o t¹i cÇu ®o, ph¶n ¸nh ®iÖn trë kÕt cuèi lµ 120 , sö dông mét v«n kÕ chän läc cã ®é réng b¨ng nhá h¬n 1 kHz.

KÕt qu¶: Suy hao ph¶n x¹ ®o ®­îc ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng c¸c gi¸ trÞ trong môc 4.2.2.2

L­u ý: C¸c ®Æc tÝnh cña m¸y ph¸t vµ v«n kÕ cã thÓ kh¸c nhau tuú theo cÇu ®o, tuy nhiªn, lçi tæng céng cña c¸ch bè trÝ kiÓm tra ph¶i nhá h¬n 0,5 dB trong ph¹m vi 10 dB ®Õn 20 dB. Khi ®­îc nèi víi mét ®iÖn trë 120   0,25% th× suy hao ph¶n x¹ ®o ®­îc cña cÇu ph¶i cao h¬n c¸c giíi h¹n quy ®Þnh ®èi víi giao diÖn lµ 20 dB.

A.4. Giíi h¹n suy hao lèi vµo vµ miÔn nhiÔm víi c¸c ph¶n x¹


Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra tÝnh miÔn nhiÔm cña cæng lèi vµo ®èi víi tÝn hiÖu g©y nhiÔu kÕt hîp víi tÝn hiÖu lèi vµo, nh­ quy ®Þnh trong môc 4.2.2.4, c¶ hai cïng kh«ng qua c¸p (suy hao 0 dB), vµ qua c¸p suy hao 6 dB, nh­ quy ®Þnh trong môc 4.2.2.3.

CÊu h×nh kiÓm tra (Xem H×nh A.4):

- TÝn hiÖu g©y nhiÔu ph¶i ®­îc kÕt hîp víi tÝn hiÖu cæng lèi vµo trong mét m¹ng trë kh¸ng 120 Ω, víi suy hao 0 dB cña tÝn hiÖu chÝnh vµ suy hao 18 dB cña tÝn hiÖu g©y nhiÔu;

- Bé m« pháng c¸p ph¶i cã suy hao 6 dB ®o ®­îc t¹i tÇn sè 1024 kHz vµ ®Æc tÝnh suy hao tu©n theo luËt ‘f trong d¶i tÇn sè tõ 100 kHz ®Õn 10 MHz;

- Sù phï hîp cña giao diÖn sÏ ®­îc x¸c minh trong c¸c ®iÒu kiÖn kiÓm tra sau:

a) Kh«ng cã bé m« pháng c¸p vµ kh«ng cã tÝn hiÖu g©y nhiÔu;

b) Cã bé m« pháng c¸p vµ kh«ng cã tÝn hiÖu g©y nhiÔu;

c) Kh«ng cã bé m« pháng c¸p vµ cã tÝn hiÖu g©y nhiÔu;

d) Cã bé m« pháng c¸p vµ cã tÝn hiÖu g©y nhiÔu.

- PhÐp kiÓm tra ph¶i ®­îc lÆp l¹i víi c¸c d©y t¹i lèi vµo giao diÖn m¹ng (RX) bÞ ®¶o chiÒu.H×nh A.4: MiÔn nhiÔm víi ph¶n x¹

Tr¹ng th¸i giao diÖn: CÊp nguån, víi d÷ liÖu nhËn ®­îc ®­a vßng trë l¹i cæng lèi ra.

TÝn hiÖu thö:

- TÝn hiÖu lèi ra cña thiÕt bÞ kiÓm tra ph¶i ®­îc m· ho¸ HDB3 vµ cã d¹ng xung nh­ h×nh 2. Néi dung nhÞ ph©n chøa trong c¸c bit tõ 9 ®Õn 256 cña khung lµ PRBS(215-1). Tèc ®é bit ph¶i n»m trong kho¶ng 2048 kbit/s  50 phÇn triÖu.

§Ó giao diÖn kªnh thuª riªng ho¹t ®éng ®­îc chÝnh x¸c, dßng bit cã thÓ ®ång bé víi lèi ra giao diÖn m¹ng vµ/hoÆc ®­îc cÊu tróc thµnh c¸c khung, cã kiÓm tra d­ vßng 4 bit (CRC-4), theo EN 300 419 [5]. Trong nh÷ng khung kh«ng chøa tÝn hiÖu ®ång bé khung, bit 3 (ChØ thÞ c¶nh b¸o ®Çu xa (RAI)) ph¶i bÞ ®­a vÒ gi¸ trÞ 0 vµ c¸c bit tõ 4 ®Õn 8 (S­a4 ®Õn Sa8) ph¶i ®­îc ®­a vÒ gi¸ trÞ 1. Néi dung nhÞ ph©n cña d÷ liÖu trong c¸c bit tõ 9 ®Õn 256 cña khung ph¶i lµ mét PRBS(215-1).

TÝn hiÖu g©y nhiÔu tõ m¸y ph¸t mÉu ph¶i:  • §­îc m· ho¸ HDB3 vµ cã d¹ng xung nh­ trong H×nh 15 cña KhuyÕn nghÞ G.703 [1] cña ITU-T, h×nh nµy ®­îc t¸i dùng l¹i trong H×nh 2 cña tiªu chuÈn nµy;

  • Cã néi dung nhÞ ph©n lµ mét PRBS(215-1);

  • Cã mét tèc ®é bit danh ®Þnh lµ 2048 kbit/s, kh«ng ®­îc ®ång bé víi tÝn hiÖu lèi ra cña thiÕt bÞ kiÓm tra.

Gi¸m s¸t: D÷ liÖu ë cæng lèi ra.

KÕt qu¶: Kh«ng cã lçi bit nµo trong kho¶ng thêi gian Ýt nhÊt lµ 1 phót.


A.5. Kh¶ n¨ng chÞu ®iÖn ¸p däc vµ viÖc m· ho¸ lèi vµo HDB3


Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu ®ùng ®iÖn ¸p däc nhá nhÊt t¹i lèi vµo cña giao diÖn kªnh thuª riªng nh­ ®­îc ghi trong môc 4.2.2.5, vµ nhËn chÝnh x¸c m· HDB3 nh­ ®­îc ghi trong môc 4.2.2.1.

CÊu h×nh kiÓm tra (Xem H×nh A.5)H×nh A.5: Kh¶ n¨ng chÞu ®iÖn ¸p däc, viÖc m· ho¸ lèi vµo HDB3

Tr¹ng th¸i giao diÖn: CÊp nguån, víi d÷ liÖu nhËn ®­îc ®­a vßng trë l¹i cæng lèi ra.

TÝn hiÖu thö: TÝn hiÖu ra cña thiÕt bÞ kiÓm tra ph¶i ®­îc m· ho¸ HDB3 vµ cã d¹ng xung nh­ trong H×nh 15 cña KhuyÕn nghÞ G.703 [1] cña ITU-T, h×nh nµy ®­îc t¸i dùng l¹i trong H×nh 2 cña tiªu chuÈn nµy. Néi dung nhÞ ph©n ph¶i lµ mét PRBS(215-1).

§Ó giao diÖn kªnh thuª riªng vËn hµnh chÝnh x¸c, dßng bit cã thÓ ph¶i ®ång bé víi lèi ra giao diÖn m¹ng vµ/hoÆc ®­îc cÊu tróc thµnh c¸c khung cã CRC-4 theo EN 300 419 [5]. Trong c¸c khung kh«ng chøa tÝn hiÖu ®ång bé khung th× bit 3 (chØ thÞ c¶nh b¸o ®Çu xa) ph¶i bÞ ®­a vÒ gi¸ trÞ 0 vµ c¸c bit tõ 4 ®Õn 8 (S­a4 ®Õn Sa8) ph¶i ®­îc ®­a vÒ gi¸ trÞ 1. Néi dung nhÞ ph©n cña d÷ liÖu ®­îc tr÷ trong c¸c bit tõ 9 ®Õn 256 cña khung ph¶i lµ mét PRBS(215-1).

Mét ®iÖn ¸p däc VL cã gi¸ trÞ hiÖu dông lµ 2 V,  20 mV víi tÇn sè biÕn ®æi trong kho¶ng 10 Hz ®Õn 30 MHz ph¶i ®­îc ®Æt vµo trong Ýt nhÊt 2 gi©y.

Gi¸m s¸t: C¸c d÷ liÖu t¹i cæng lèi ra cña kªnh thuª riªng.

KÕt qu¶: Kh«ng cã lçi nµo trong PRBS nhËn ®­îc tõ kªnh thuª riªng.

L­u ý: Suy hao chuyÓn ®æi däc cè h÷u cña m¹ng c©n b»ng T ph¶i lín h¬n 30 dB.

A.6. Trë kh¸ng so víi ®Êt


Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra trë kh¸ng so víi ®Êt cña cæng lèi ra vµ cæng lèi vµo giao diÖn kªnh thuª riªng nh­ ®­îc quy ®Þnh trong c¸c môc 4.2.1.4 vµ 4.2.2.6.

CÊu h×nh kiÓm tra (Xem H×nh A.6).H×nh A.6: Trë kh¸ng so víi ®Êt
Tr¹ng th¸i giao diÖn: CÊp nguån.

TÝn hiÖu thö: TÝn hiÖu kiÓm tra h×nh sin (Vgen) cã gi¸ trÞ hiÖu dông lµ 2 V,  20 mV ®­îc ®­a vµo trong d¶i tÇn sè tõ 10 Hz ®Õn 1 MHz.

Gi¸m s¸t: §iÖn ¸p cña Vtest.

KÕt qu¶: §iÖn ¸p Vtest ph¶i cã gi¸ trÞ hiÖu dông nhá h¬n 19,2 mV.

A.7. §Þnh thêi lèi ra trong ®iÒu kiÖn lçi


Môc ®Ých: §Ó kiÓm tra ®Þnh thêi lèi ra nÕu mét tÝn hiÖu ra xuÊt hiÖn trong c¸c t×nh tr¹ng h­ háng m¹ng nh­ ®· nªu trong môc 4.2.1.3.

CÊu h×nh kiÓm tra (Xem H×nh A.7):


H×nh A.7: §Þnh thêi lèi ra trong ®iÒu kiÖn lçi
Tr¹ng th¸i giao diÖn: CÊp nguån.

TÝn hiÖu thö: Giao diÖn sÏ ®­îc cÊu h×nh ®Ó cung cÊp tÊt c¶ nh÷ng tÝn hiÖu cã trong c¸c t×nh tr¹ng h­ háng m¹ng, vÝ dô nh­ AIS.

Gi¸m s¸t: Tèc ®é bit ra tõ giao diÖn kªnh thuª riªng.

KÕt qu¶: Tèc ®é bit ra ph¶i n»m trong giíi h¹n 2048 kbit/s  50 phÇn triÖu.

A.8. Rung pha lèi ra vµ lèi vµo


Môc ®Ých: PhÐp kiÓm tra nµy ®­îc sö dông ®Ó ®o giíi h¹n rung pha lèi vµo (môc 4.2.1.5), rung pha lèi ra lín nhÊt (4.2.2.7)

L­u ý: Cã thÓ t×m c¸c th«ng tin kh¸c vÒ viÖc ®o rung pha trong PhÇn bæ sung ITU-T sè 3.8, TËp IV.4 (1988).

CÊu h×nh kiÓm tra: ThiÕt bÞ kiÓm tra ®­îc nèi vµo c¶ 2 ®Çu cña kªnh thuª riªng (Xem H×nh A.8), mçi chiÒu ®­îc kiÓm tra ®éc lËp:H×nh A.8: §o rung pha

Tr¹ng th¸i kÕt nèi: S½n sµng.

TÝn hiÖu thö: ThiÕt bÞ kiÓm tra t¹o ra dßng bÝt ®­îc m· ho¸ HDB3 cã d¹ng xung phï hîp víi h×nh 2 vµ ®­a vµo lèi vµo cña kÕt nèi kªnh thuª riªng. Khi kªnh thuª riªng cung cÊp ®Þnh thêi m¹ng, phÐp kiÓm tra sÏ ®­îc thùc hiÖn víi thiÕt bÞ kiÓm tra ®ång bé víi kÕt nèi kªnh thuª riªng. Khi kªnh thuª riªng cã kh¶ n¨ng mang ®Þnh thêi cña ng­êi sö dông, c¸c phÐp kiÓm tra sÏ ®­îc thùc hiÖn ë tèc ®é 2 048 kbit/s + 50 ppm vµ 2 048 kbit/s - 50 ppm.

Rung pha ghÐp vµo chuçi bit lèi vµo ®­îc t¹o ra bëi bé ®iÒu chÕ rung pha ®iÒu khiÓn theo ®iÖn ¸p, ®­îc ®iÒu chÕ bëi tÝn hiÖu bao gåm 2 tÝn hiÖu:

a) Mét tÝn hiÖu xung vu«ng ®­îc t¹o bëi dßng bit PRBS(2­­­9 - 1) ph¸t ra ë tÇn sè 100 Hz. TÝn hiÖu sãng vu«ng nµy ®­îc läc bëi bé läc th«ng thÊp tuyÕn tÝnh bËc 1 cã tÇn sè c¾t 4 Hz. Biªn ®é ®iÖn ¸p cña xung vu«ng lµ kh«ng ®æi vµ cã gi¸ trÞ ®Ó t¹o ra rung pha ®o ®­îc lµ 1,1 UI trong d¶i tÇn tõ 4 Hz ®Õn 100 kHz;

b) Mét tÝn hiÖu xung vu«ng ®­îc t¹o bëi dßng bit PRBS(2­­­15 - 1) ph¸t ra ë tÇn sè 200 kHz. TÝn hiÖu xung vu«ng nµy ®­îc läc bëi bé läc th«ng d¶i tuyÕn tÝnh bËc 1 víi tÇn sè c¾t 40 Hz vµ 100 kHz. Biªn ®é ®iÖn ¸p cña xung vu«ng lµ kh«ng ®æi vµ cã gi¸ trÞ ®Ó t¹o ra rung pha ®o ®­îc lµ 0,11 UI trong d¶i tÇn tõ 40 Hz ®Õn 100 kHz.

Gi¸m s¸t: - Rung pha lÊy ra tõ tÝn hiÖu ë cæng lèi ra cña m¹ng;

- Chuçi bit lÊy ra tõ tÝn hiÖu ë cæng lèi ra cña m¹ng.

KÕt qu¶: - Rung pha ®Ønh - ®Ønh t¹i cæng lèi ra cña kÕt nèi tho¶ m·n b¶ng 3;

- Ýt nhÊt mét trong 10 chu kú, mçi chu kú 10 gi©y, kh«ng x¶y ra sù thay ®æi néi dung nhÞ ph©n.


Phô lôc B (Quy ®Þnh)


§Þnh nghÜa m· HDB3

B.1. Kh¸i qu¸t


Phô lôc nµy chØ râ viÖc m· ho¸ HDB3, theo nguyªn lý biÕn ®æi AMI. Néi dung cña phô lôc nµy dùa trªn phô lôc A cña KhuyÕn nghÞ G.703 [1] cña ITU-T.

Trong m· nµy, c¸c bit cã gi¸ trÞ nhÞ ph©n 1 ®­îc biÓu thÞ b»ng c¸c xung d­¬ng vµ ©m xen kÏ nhau, vµ c¸c gi¸ trÞ nhÞ ph©n 0 ®­îc biÓu thÞ b»ng c¸c møc gi÷a. Cã ngo¹i lÖ khi x¶y ra nhiÒu chuçi bit 0 liªn tiÕp nhau trong tÝn hiÖu nhÞ ph©n.Trong ®Þnh nghÜa d­íi ®©y, B biÓu thÞ cho mét xung ®­îc chÌn vµo cã tu©n theo quy t¾c AMI, vµ V biÓu thÞ cho mét xung vi ph¹m quy t¾c AMI.

B.2. §Þnh nghÜa


Mçi khèi gåm 4 gi¸ trÞ 0 liÒn nhau ®­îc thay thÕ bëi 000V hoÆc B00V. TiÕn hµnh chän 000V hay B00V sao cho sè l­îng c¸c xung B gi÷a c¸c V liÒn nhau lµ lÎ. Nãi c¸ch kh¸c, c¸c xung V liÒn nhau cã cùc tÝnh ng­îc nhau ®Ó kh«ng t¹o ra thµnh phÇn dßng ®iÖn mét chiÒu.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương