Ủy ban nhân dân tỉNHtải về 10.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích10.23 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC
Số: 1715/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐồng Xoài, ngày 04 tháng 10 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Quyết định số 1366/QĐ-UBND

ngày 09/8/2006 của UBND tỉnhỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 09/8/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chi phí phục vụ và chi phí bồi thường GPMB xây dựng đường vào Đồn Biên phòng Lộc Thành (807), huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1242/STC-GCS ngày 28/9/2006, theo Công văn số 846/BCHBP ngày 20/9/2006 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh,


QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Điều chỉnh trích yếu và tại Điều 1 Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 09/8/2006 của UBND tỉnh, cụ thể như sau :

Tại trích yếu và tại Điều 1 Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 09/8/2006 của UBND tỉnh ghi : “ Phê duyệt chi phí phục vụ và chi phí bồi thường GPMB xây dựng đường vào Đồn Biên phòng Lộc Thành (807), huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước ”.Nay điều chỉnh lại như sau : “ Phê duyệt chi phí phục vụ và chi phí bồi thường GPMB xây dựng đường vào Đồn Biên phòng 807 (Tà Pét) xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước ”.

Điều 2. Ngoài việc điều chỉnh nói trên, các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 09/8/2006 của UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bộ Chỉ huy - Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Lộc Ninh và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tòng
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương