Ủy ban nhân dân tỉnh hải dư­ƠNGtải về 29.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích29.29 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯ­ƠNG
Số: 1055 /QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dư­ơng, ngày 27 tháng 4 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí dự án

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương, giai đoạn

2016-2025, có xét đến năm 2035CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Quyết định số 3836/QĐ-BCN ngày 22/11/2005 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành đơn giá Quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ văn bản số 5046/BCT-TCNL ngày 09/06/2014 của Bộ Công thương về việc lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 385/TTr-SCT ngày 17/4/2015,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí dự án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án quy hoạch: Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.

2. Cơ quan lập quy hoạch: Sở Công Thương Hải Dương.

3. Mục tiêu:

- Đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn, đáp ứng nhu cầu điện, chất lượng điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035.

- Nghiên cứu, đề xuất các phương án phát triển lưới điện theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm đất đai, hành lang bảo vệ an toàn tuyến cho tương lai; thí điếm xây dựng mô hình hệ thống lưới điện thông minh.

Yêu cầu:

+ Phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương, Quy hoạch chung xây dựng tỉnh và các Quy hoạch liên quan khác.

+ Các phương án quy hoạch đưa ra phải có tính khoa học và tính khả thi.

+ Trong quá trình nghiên cứu, cơ quan lập quy hoạch cần quan tâm sử dụng thông tin trong các quy hoạch đã được phê duyệt có liên quan để kế thừa và tránh nghiên cứu trùng lặp.

4. Phạm vi nghiên cứu: Trên toàn địa bàn tỉnh Hải Dương. Quy hoạch được chưa thành 02 Hợp phần, gồm: Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110Kv và Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp sau các trạm 110kV.


  1. Nhiệm vụ của dự án quy hoạch:

a) Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV tỉnh Hải Dương:

- Hiện trạng phát triển điện lực tỉnh Hải Dương và đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh Hải Dương giai đoạn trước;

- Hiện trạng và dự báo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn quy hoạch;

- Thông số đầu vào cho lập quy hoạch và các tiêu chí cho giai đoạn quy hoạch;

- Dự báo nhu cầu điện;

- Quy hoạch cấp điện cho vùng sâu vùng xa và khu vực không nối lưới;

- Cơ chế bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong phát triển điện lực;

- Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho các công trình điện;

- Tổng hợp khối lượng đầu tư và nhu cầu vốn đầu tư;

- Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội chương trình phát triển điện lực;

- Cơ chế quản lý thực hiện quy hoạch;

- Kết luận và kiến nghị.

b) Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp sau các trạm 110kV tỉnh Hải Dương:

- Hiện trạng lưới điện trung áp;

- Đặc điểm chung và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội;

- Dự báo nhu cầu điện và phân vùng phụ tải;

- Thiết kế sơ đồ cải tạo và phát triển lưới điện;

- Cơ chế bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong phát triển điện lực;

- Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho các công trình điện;

- Khối lượng xây dựng và vốn đầu tư;

- Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội;

- Cơ chế quản lý thực hiện quy hoạch;

- Kết luận và kiến nghị.

6. Sản phẩm của dự án quy hoạch:

- Dự án Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110KV tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035, gồm:

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp; báo cáo tóm tắt;

+ Các Phụ lục tính toán;

+ Các Bản vẽ.

- Dự án Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp sau các trạm 110KV tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035, gồm:

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp; báo cáo tóm tắt;

+ Các Phụ lục tính toán;

+ Các Bản vẽ.

7. Dự toán kinh phí thực hiện: 10.907.045.000 đồng (Mười tỷ, chín trăm linh bẩy triệu, không trăm bốn mươi lăm ngàn đồng), trong đó:

- Hợp phần I là: 5.759.732.000 đồng;

- Hợp phần II là: 5.147.313.000 đồng.

8. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách tỉnh (nguồn vốn sự nghiệp).

9. Thời gian thực hiện: năm 2015 – 2016.

10. Tổ chức thực hiện:

- Phương thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

- Phương thức thực hiện:

Hợp phần I:

+ Cơ quan phê duyệt: Bộ Công Thương.

+ Cơ quan trình duyệt: UBND tỉnh Hải Dương.

+ Cơ quan tư vấn lập quy hoạch: Lựa chọn theo quy định hiện hành

Hợp phần II:

+ Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Hải Dương.

+ Cơ quan trình duyệt: Sở Công Thương Hải Dương

+ Cơ quan tư vấn lập quy hoạch: Lựa chọn theo quy định hiện hành.Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch:

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và tỉnh;

- Chịu trách nhiệm về việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- TT Công báo – Tin học;

- Lưu: VT, (35b) Nam.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký

Nguyễn Anh Cương: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương