Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 175 /bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 84.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích84.53 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG

Số: 175 /BC-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 02 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO

Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg

của Thủ tướng Chính phủ


Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4047/BNV-CCVC ngày 08 tháng 11 năm 2013 về việc báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương báo cáo sơ kết 02năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:


I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI:


Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; ngày 07 tháng 11 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1973/CT-TTg triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ngày 29 tháng 9 năm 2011 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 24-KH/TU, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ chủ chốt các Sở, ngành; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dự hội nghị của Tỉnh ủy để quán triệt nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai thực hiện theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham gia hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã kết hợp thảo luận, hướng dẫn triển khai và chỉ đạo tổ chức hội nghị ở cấp huyện, nhằm quán triệt và nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, nội dung của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của bộ phận thường trực giúp việc Tỉnh ủy. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở các ngành, các cấp. Trong đó, xác định rõ nội dung các công việc phải làm, phân công trách nhiệm thực hiện và dự kiến thời gian hoàn thành. Các nội dung nêu trong kế hoạch gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của cơ quan, địa phương, cụ thể hóa thành các chủ đề cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế để chỉ đạo thực hiện, nhất là việc làm theo, xây dựng các mô hình, lồng ghép với các phong trào và các cuộc vận động khác, như: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; Phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" và các phong trào xã hội, từ thiện khác.

Cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã thành lập bộ phận giúp việc trong triển khai thực hiện Chỉ thị, đồng thời xây dựng và ban hành kế hoạch, chương trình công tác, quy chế làm việc, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ban chỉ đạo, của bộ phận giúp việc để triển khai thực hiện theo Kế hoạch. Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 1973/CT-TTg và rà soát lại toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác còn những hạn chế, khuyết điểm để xác định từng nội dung cụ thể; có kế hoạch, chương trình và giải pháp thực hiện cụ thể phù hợp với địa phương và từng sở, ngành.II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Sự chuyển biến trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành các địa phương trong tỉnh tập trung triển khai, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào công tác thường xuyên của cơ quan, đơn vị của cán bộ, công chức, viên chức; gắn chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh và liên hệ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện thiết thực. Qua sinh hoạt, học tập, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và ý nghĩa, giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ việc rèn luyện, tu dưỡng và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Một số đơn vị cấp huyện đã cử cán bộ về dự sinh hoạt chuyên đề tại các Chi bộ cơ sở như huyện Nam Sách, huyện Ninh Giang.v.v..

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện, thông qua việc học tập, giới thiệu các bài nói, những mẫu chuyện về cuộc đời và tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực trong công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ giao; có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp với nhân dân và đồng nghiệp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nỗ lực rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, tham ô, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đều hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Kết quả, 100% các cơ quan, đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm điểm theo đúng kế hoạch đề ra. Qua kiểm điểm, Lãnh đạo, cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị đã nhận thức rõ những ưu điểm, đồng thời chỉ ra được những khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót và xác định rõ nguyên nhân để từ đó đã đề ra được những giải pháp khắc phục trong phương hướng.2. Trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện kiểm điểm, tự phê bình đối với tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, nhằm phân tích những ưu, khuyết điểm để tiếp tục phát huy, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục.

Qua quá trình học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên đã rút ra một số kinh nghiệm bước đầu trong cách làm, phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đều nêu cao tính gương mẫu, đi đầu để đảng viên và quần chúng học tập, noi theo trên hầu hết các mặt, các lĩnh vực như: Ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; thái độ phục vụ nhân dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh; có tác phong cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác...

Thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, trong thời gian qua, các cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, nhất là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các ngành, các cấp trong tỉnh đã tự giác viết đăng ký xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực để rèn luyện, phấn đấu nêu gương sáng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đưa vào tiêu chuẩn đánh giá, phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Qua việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 (Khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, 100% các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc kiểm điểm, được kết luận rõ về phẩm chất chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; có phẩm chất đạo đức tốt, không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; đã thường xuyên nêu cao tinh thần gương mẫu trong đời sống cũng như trong thực hiện nhiệm vụ, đề ra được những chủ trương, biện pháp cụ thể, kịp thời để lãnh đạo, xây dựng lập trường tư tưởng chính trị nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị.

Nhìn chung, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn gương mẫu phát huy trách nhiệm cá nhân trước tập thể; ý thức tổ chức, kỷ luật; có lối sống, tác phong công tác và tác phong sinh hoạt theo chuẩn mực, thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành công tác.3. Việc công bố và thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp.

Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BTGTW ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, các Sở, ban, ngành và các địa phương đã chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát các chuẩn mực đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh để bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ thực tế của từng ngành, cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp trong các cơ quan, đơn vị gắn với Quy định những điều đảng viên không được làm để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký phấn đấu thực hiện, kết hợp với việc kiểm tra, đôn đốc của tổ chức cở sở Đảng, cơ quan, đoàn thể và sự giám sát của nhân dân.4. Công tác phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội ở các đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị trong việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Để công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng, tạo sức lan toả lớn trong xã hội, trong mọi tầng lớp nhân dân.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan đã tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, của đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức. Việc học tập được cụ thể hóa theo chủ đề từng tháng và thực hiện theo đúng cách thức tổ chức như: Người chủ trì, thư ký, nội dung sinh hoạt, gợi ý thảo luận, liên hệ với cơ quan và phương hướng, giải pháp thực hiện. Nhiều cơ quan đã chỉ đạo tổ chức trao đổi, thảo luận trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị về các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, liên hệ với tình hình thực tế của cơ quan, địa phương, như thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội; chấp hành các quy định của cơ quan, đơn vị trong quan hệ với nhân dân.

Nhìn chung, các cơ quan đã tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Mỗi kỳ sinh hoạt, chi bộ đã dành thời gian ít nhất từ 30 - 45 phút để học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Một số chi bộ đã sưu tầm những mẩu chuyện về gương người tốt, việc tốt, những đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tích cực để biểu dương ngay tại buổi sinh hoạt. Việc sinh hoạt chi bộ lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan đã có tác dụng tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan cũng như của từng đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức.5. Công tác chỉ đạo và triển khai kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề trong việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở Chỉ thị của Bộ Chính trị; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Chủ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai việc dạy học tích hợp nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình chính khóa. Đối với cấp tiểu học gồm các môn: Tiếng Việt, Đạo đức, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tự nhiên -Xã hội và các hoạt động giáo dục. Cấp trung học phổ thông gồm các môn: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử, Âm nhạc, Mỹ thuật. Cấp trung học phổ thông gồm các môn: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử. Đối với các trường chuyên nghiệp, dạy nghề gồm các môn: Pháp luật, Giáo dục chính trị. Đối với các trường đại học, cao đẳng: Môn tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo đưa chương trình giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh trong các trường Văn hóa - Nghệ thuật của tỉnh, gắn với thực hiện chủ trương đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục và đào tạo được nêu trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Cơ quan Tuyên giáo, bộ phận Tuyên giáo cấp ủy Đảng trong các cơ quan, đơn vị và các địa phương đã chủ động bổ sung, hoàn thiện nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các chương trình, tài liệu phục vụ cho sinh hoạt tại các chi bộ, bảo đảm nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị.6. Công tác thông tin tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về các điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt ở cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tăng cường phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 1973/CT-TTg đến các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng như: Bản tin nội bộ, trang thông tin điện tử, các panô, áp phích cổ động tại cơ quan, đơn vị; tổ chức các buổi học tập; hệ thống phát thanh của các địa phương, đơn vị doanh nghiệp, các Đài Truyền thanh huyện, thành phố, thị xã đã mở các chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thường xuyên xây dựng phóng sự tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong việc học tập, làm theo Bác Hồ… đã tạo sức lan toả lớn trong xã hội, nhất là dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác 19-5 nhằm truyền đạt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nội dung các tác phẩm, mẩu chuyện, những lời nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những hoạt động trên đã góp phần phản ánh về các gương điển hình tiên tiến, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh ngày càng thấm nhuần nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của cuộc đời và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần của xã hội, từ đó đã dấy lên phong trào thi đua học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và tạo ra động lực để mỗi tập thể, cá nhân nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trong toàn tỉnh có hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các đảng bộ cấp huyện biểu dương và tặng Giấy khen; 263 tập thể, cá nhân tiêu biểu được UBND tỉnh tặng Bằng khen, biểu dương nhân rộng. Các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm.7. Về đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Các cấp ủy Đảng, cơ quan tuyên giáo các cấp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã chú trọng chỉ đạo, xây dựng các chuyên mục, chương trình... để tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền về các sự kiện chính trị lớn, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Đảng, của đất nước. Các cơ quan như: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ đã tổ chức thông tin, phát động các phong trào thi đua, hoạt động triển khai Chỉ thị 03-CT/TW, có tác dụng hướng dẫn, động viên, cổ vũ việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã tích cực phối hợp với Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong việc mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay đã có hàng trăm tin bài, phóng sự được đăng tải và phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hải Dương về công tác triển khai, quán triệt Chỉ thị; các tài liệu hỏi - đáp về thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; biểu dương các nhân tố, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG SAU 02 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ

1. Ưu điểm:

- Việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Hiện nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từng bước trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn, cơ quan, đơn vị, địa phương, trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo và thực hiện, gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”;

- Các cấp ủy, chính quyền đã tích cực chỉ đạo rà soát, bổ sung và hướng dẫn thực hiện những chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình thực tế của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Từ đó, đã đạt được một số kết quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, xa dân; hạn chế tiêu cực, góp phần rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc, ý thức tự giác học tập, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm đáp ứng tốt những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực tại một số cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị;

- Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã mở chuyên mục và các địa phương, cơ quan, đơn vị thông qua hệ thống thông tin đại chúng đã có những hình tức tuyên truyền phong phú, phù hợp với từng đối tượng, thu hút được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân;

- Phát huy được những kết quả và duy trì được nền nếp học tập và làm theo Bác đã được xây dựng trong những năm trước đây, chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; vào các chương trình kế hoạch, phong trào thi đua của các ngành, cơ quan.

- Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, cơ quan, đơn vị như: Xây dựng chuyên đề cụ thể cho từng tháng để đưa vào sinh hoạt chi bộ; liên hệ với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm ở địa phương, cơ quan, đơn vị; chọn điểm để chỉ đạo, rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng; bám sát từng đối tượng để có cách thực hiện Chỉ thị phù hợp;

- Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã được từng cơ quan đơn vị xây dựng thành chuẩn mực và thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ công chức ở các cơ quan, đơn vị đã đạt được một số kết quả trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, vô cảm, xa dân; hạn chế tiêu cực; góp phần rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, ý thức học tập, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Hạn chế và nguyên nhân

a) Hạn chế:

- Trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai tại một số cơ quan đơn vị thời gian đầu còn chậm, thiếu chủ động; một số cơ quan còn tâm lý chờ đợi trong triển khai thực hiện Chỉ thị; việc triển khai chưa đều khắp, còn một số cơ quan lúng túng trong tổ chức thực hiện.

- Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các cơ quan, đơn vị, địa phương còn nhiều hạn chế, một số nơi đưa việc học tập chuyên đề chưa đi vào chiều sâu như trao đổi, thảo luận, mạn đàm... (thường sử dụng hình thức đọc tài liệu); chưa coi là một trong những nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức;

- Công tác kiểm tra, giám sát của một số đơn vị, địa phương chưa quyết liệt, chưa bám sát vào nội dung của Chỉ thị; nội dung báo cáo chưa phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện;

- Nhiều cơ quan chưa thực sự quan tâm việc bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức, mới dừng lại ở chỗ rà soát lại các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng trước đó.

- Chưa thực hiện việc rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế hoạt động, đề án thực hiện cải cánh thủ tục hành chính cho phù hợp với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Hiệu quả công tác tuyên truyền chưa cao, sức lan tỏa chưa rộng.

- Công tác kiểm tra, đôn đốc có nơi chưa thường xuyên, thiếu tích cực.

- Công tác biểu dương và nhân rộng các mô hình hay, giải pháp tốt ở một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức.

b. Nguyên nhân hạn chế:

- Một số nơi, cấp ủy, người đứng đầu còn chưa chủ động trong thực hiện các nội dung về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc học tập ở một số cấp ủy còn mang tính hình thức. Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm, đầu tư đúng mức, chưa tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát trong việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg;

- Một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh; vai trò gương mẫu một số cán bộ, đảng viên là lãnh đạo chưa thể hiện rõ nét nên hiệu quả triển khai chưa cao;

- Công tác tuyên truyền còn có mặt hạn chế. Việc phát hiện, biểu dương khen thưởng gương người tốt, việc tốt chưa kịp thời, chưa đều khắp các địa phương và các ngành, đoàn thể.3. Bài học kinh nghiệm:

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên cùng với sự chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao của các cấp uỷ đảng là nhân tố quyết định việc thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được thực hiện nghiêm túc và trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của mỗi tổ chức Đảng; thực hiện nghiêm túc việc lấy kết quả “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” làm một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, xét thi đua, đánh giá hàng năm đối với cán bộ, công chức và địa phương, cơ quan, đơn vị;

- Chú trọng đề cao tính chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện mà trước hết là sự gương mẫu, tự giác “làm theo” của người chủ trì, đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể, địa phương. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức; xác định các công việc trọng tâm, bức xúc để tập trung chỉ đạo, giải quyết;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy tốt vai trò của các cơ quan tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quán triệt nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc cơ sở phát hiện những hạn chế, tồn tại để kịp thời khắc phục;

- Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TIẾP THEO

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, trong trong thời gian tới cần đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về ý nghĩa và vai trò quan trọng của Chỉ thị 03-CT/TW và Chỉ thị số 1973/CT-TTg đối với việc đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, trong xã hội;

2. Trên cơ sở những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém đã được chỉ rõ sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), tập thể, cá nhân người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước cần xác định rõ những giải pháp cụ thể và tiến hành khắc phục ngay trong thời gian tới;

3. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong cơ quan, đơn vị, địa phương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4. Tuyên truyền, giáo dục tinh thần tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức. Đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tập thể và cá nhân đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị.

5. Cấp ủy Đảng, Lãnh đạo cơ quan chỉ đạo việc rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan theo yêu cầu của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gắn với Quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, báo cáo trong chi bộ nơi mình sinh hoạt. Cuối năm, lấy kết quả phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức, cũng như kết quả thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể.

6. Cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo lựa chọn một số vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống để chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định. Có sơ kết, đánh giá những chuyển biến, mức độ khắc phục, đẩy lùi tiêu cực và đề ra kế hoạch cho thời gian tiếp theo.

7. Cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình, thực hiện Chỉ thị một cách sáng tạo, thiết thực và hiệu quả; đồng thời kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Hằng năm, cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc; sơ kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch này trong kiểm điểm công tác cuối năm.

8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhân rộng những điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay, sáng kiến tốt; kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực, đồng thời phê phán, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, lệch lạc, nói không đi đôi với làm.


Trên đây là báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh hải Dương báo cáo Bộ Nội vụ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

Nơi nhân:

- Bộ Nội vụ;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; Đã ký

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

- UBND các huyện, TP,TX;- Lưu: VT, N.chính (50B).: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương