Ủy ban nhân dân tỉnh hải d­ƯƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích12.25 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI D­ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1796 /UBND-VP

V/v Đề nghị Thủ tướng

Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúaHải D­ương, ngày 01 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường. UBND tỉnh Hải Dương đã giao cho các ngành chức năng rà soát, tổng hợp có 11 dự án, công trình, sử dụng 119,69ha đất trồng lúa đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đầu tư, chứng nhận đầu tư hoặc phê duyệt quy hoạch chi tiết từ các năm 2010, 2011, 2012. Ngày 09/11/2012, UBND tỉnh Hải Dương đã có Báo cáo số 2391/UBND-VP và số 2406/UBND-VP đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến để chuyển mục đích sử dụng đất.

Sau khi thẩm định, thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngày 31/01/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 386/BTNMT-TCQLĐĐ báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Hải Dương được chuyển mục đích sử dụng 119,69ha đất trồng lúa để thực hiện 11 dự án, công trình nói trên.

Tuy nhiên, ngày 05/3/2013, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1761/VPCP-KTN yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương hoàn chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh trình Chính phủ phê duyệt. Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Hải Dương đã hoàn chỉnh Quy hoạch và ngày 28/3/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP: Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hải Dương.

Trong 11 dự án Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị tại Văn bản số 386/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 31/01/2013. Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thực hiện 01 dự án là: Trụ sở Công an thị xã Chí Linh (Văn bản số 1478/TTg-KTN ngày 20/9/2013), còn lại 10 dự án Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị tại Văn bản số 386/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 31/01/2013, Chính phủ chưa cho ý kiến chỉ đạo.

Để có căn cứ thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Hải Dương được chuyển đích sử dụng 116,42ha đất trồng lúa để thực hiện 10 dự án, công trình còn lại do Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 386/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 31/01/2013 (Có danh sách 10 dự án kèm theo).

Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo để Địa phương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ TN&MT; Để b/c

- TT. Tỉnh ủy;

- TT. HĐND tỉnh;

- Sở TN&MT;- Lưu VP, Ô Huy (06b);


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Đã ký
Nguyễn Anh Cương: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương