Ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận công ty tnhh mtv khai thác cttl bình thuậN o0otải về 2.1 Mb.
trang2/32
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích2.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BAH

Bị ảnh hưởng

BC

Báo cáo

BC KH

Báo cáo kế hoạch

BGSCĐ

Ban giám sát cộng đồng

BQLTDA

Ban quản lý tiểu dự án

BVMT

Bảo vệ môi trường

BYT

Bộ Y tế

CITES

Công ước quốc tế về buôn bán động vật hoang dã

CPO

Ban quản lý dự án thủy lợi Trung ương

DARD

Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

DRASIP

Dự ản cải tạo và nâng cấp an toàn đập

DSRP

Hội đồng thẩm định an toàn đập quốc gia

ĐTM

Đánh giá tác động môi trường

ECOPs

Qui tắc môi trường thực tiễn

EIA

Đánh giá tác động Môi trường (viết tắt của tiếng anh)

ESMF

Khung quản lý môi trường xã hội (viết tắt của tiếng anh)

EMP

Kế hoạch quản lý môi trường (viết tắt của tiếng anh)

ESIA

Đánh giá tác động môi trường xã hội (viết tắt của tiếng anh)

ESMoP

Kế hoạch giám sát môi trường và xã hội (viết tắt của tiếng anh)

ESMP

Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (viết tắt của tiếng anh)

KH

Kế hoạch

MARD

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (viết tắt của tiếng anh)

MCM

Triệu mét khối

MoIT

Bộ Công thương (viết tắt của tiếng anh)

MoNRE

Bộ Tài nguyên và Môi trường (viết tắt của tiếng anh)

MTXH/ MT-XH

Môi trường và xã hội

NĐ-CP

Nghị định của chính phủNghị định

NHTG

Ngân hàng Thế giới

NN&PTNT

Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

NTTS

Nuôi trồng thủy sản

O&M

Bảo trì và theo dõi

OP/BP

Các chính sách của Ngân hàng thế giới

PMU

Đơn vị quản lý dự án

PoE

Hội đồng các chuyên gia quốc tế

PPMU

Ban quản lý dự án địa phương

PSC

Ban chỉ đạo dự án

QCVN

Qui chuẩn Việt nam

QĐ-BTNMT

Quyết định của Bộ Tài Nguyên và Môi trường

QĐ-BYT

Quyết định của Bộ Y tế

QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ

QH

Quốc Hội

QLDA

Quản lý dự án

QLMT

Quản lý Môi trường

TDA

Tiểu Dự án

TĐC

Tái định cư

TN&MT hoặc TNMT

Tài Nguyên và môi trường

TOR

Bản tham chiếu của dụ án

TT-BTNMT

Thông tư của Bộ tài nguyên và Môi trường

UBMTTQ

Ủy ban mặt trận Tổ quốc

UBND

Ủy ban nhân dân

VB

Văn bản

VHTTDL

Văn hóa Thông tin Du lịch

VP UBND

Văn phòng Ủy ban nhân dân

WB

Ngân Hàng Thế giới (Tiếng Anh)

WHO

Tổ chức Y tế thế giới

WUA

Hiệp hội sử dụng nước


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương