Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích9.57 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC KẠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1427 /QĐ-UBND
Bắc Kạn, ngày 06 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Quyết định số 1440-QĐ/TU ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Kạn về việc điều động cán bộ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1376/TTr-SNV ngày 05/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận, điều động ông Lý Đức Toản, Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Sở Tài chính và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính, kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2013.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Lý Đức Toản được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ là 0,7.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ông Lý Đức Toản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- TT. Tỉnh uỷ (b/c);

- TT. HĐND tỉnh (b/c);

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 2 (t/h); (Đã ký)

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;- LĐVP;

- Lưu: VT, NCTH.Lệ 50bHoàng Ngọc Đường


: DocumentLibrary
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương