Ủy ban nhân dân tỉnh bắc giangtải về 4.06 Mb.
trang1/49
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích4.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

Y BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 427/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 28  tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực

Công Thương ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 06/8/2010 của Chính phủ về kiểm soát các thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tử Pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 447/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 314/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo quyết định số 447/2013/QĐ-UBND và bãi bỏ một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 448/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 18/TTr-SCT ngày 18/03/2016,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công Thương ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định: Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 22/5/2014; Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 13/4/2015; Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 21/07/2015; Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Điều 3. Thủ trưởng cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư Pháp, Sở Công Thương; Sở Nội vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, NC.

Bản điện tử:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- LĐVP, KT, TH-CB.


CHỦ TỊCH

(đã ký)


Nguyễn Văn LinhPhụ lục 1

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CHI TIẾT TTHC

THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG Ở CẤP TỈNH

(Kèm theo quyết định số 427/QĐ-UNND ngày 28/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


TT

Lĩnh vực

Trang

I

Lưu thông hàng hoá trong nướcCấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu


Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu


Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu


Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu


Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu


Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu


Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu


Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu


Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu


Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu


Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu


Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu


Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá


Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá


Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
II


Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân


Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm


Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm


Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm


Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm


Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương


Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
III


Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại


Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại
IV


Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá


Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá


Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá


Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.


Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá


Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá


Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm)


Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp


Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
V

Công nghiệp địa phươngBổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp


Thành lập cụm công nghiệp


Mở rộng cụm công nghiệp


Hỗ trợ kinh phí khuyến công


Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu


Phân hạng chợ (đối với chợ hạng 1, chợ đầu mối)


Phê duyệt Phương án bố trí sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ (đối với chợ hạng 1, chợ đầu mối)


Phê duyệt Nội quy chợ (đối với chợ hạng 1, chợ đầu mối)


Phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ (đối với chợ hạng 1, chợ đầu mối)
VI


Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp


Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo


Đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương
VII

Dầu khí, khí dầu mỏ hóa lỏngThẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3


Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000 m3


Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000 m3


Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai


Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai


Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ôtô


Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG
VIII

Vật liệu nổ công nghiệpCấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp


Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp


Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
IX

Hóa chấtCấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất


Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất


Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp


Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm


Cấp giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp


Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp


Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiệntrong ngành công nghiệp


Cấp giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp


Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp


Cấp lại giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp


Cấp giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp


Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp


Cấp lại giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp


Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất
X

Điện, năng lượngCấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương


Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV


Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV


Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương


Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương


Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối thượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương


Cấp lại thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối thượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng


Huấn luyện và cấp mới thẻ An toàn điện


Cấp lại thẻ An toàn điện


Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ An toàn điện


Thẩm định dự án đầu tư xây dựng


Thẩm định thiết kế cơ sở


Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình


Xác nhận sự phù hợp phát triển điện lực tỉnh


Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV)
XI


Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại điện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam


Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại điện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam


Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam


Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại điện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương