Ủy ban nhân dân thành phố HẢi phòNGtải về 26.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích26.67 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1044 QĐ-UB

Hải Phòng, ngày 24 tháng 6 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các Khu chế xuất

và công nghiệp Hải Phòng và Cục Thống kê thành phố Hải Phòng

trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thống kê đối với doanh

nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Hải PhòngỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh kế toán và thống kề ngày 20 tháng 5 năm 1988;

Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;

Căn cứ Thông tư Liên bộ số 01/LB ngày 31/3/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn công tác thống kê đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và bên nước ngoài tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh;

Xét đề nghị của ông Trưởng ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Hải Phòng, ông Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Hải Phòng và Cục Thống kê thành phố Hải Phòng trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thống kê đối với doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng".

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Hải Phòng, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố, Thủ trưởng các ban ngành liên quan của thành phố căn cứ Quyết định thi hành./. Nơi nhận:

  • Ban QL các KCN VN

  • Tổng cục Thống kê

  • TTTU, HĐND

  • CT, các PCT UBNDTP

  • Cục Thống kê TP HP

  • Ban quản lý các KCX & CN HP

  • CPVP1, CV: CN, KTĐN, TU

  • Lưu VP
T/M. UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

K/T. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn ThuậnQUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT

VÀ CÔNG NGHIỆP HẢI PHÒNG VÀ CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ

HẢI PHÒNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC THỐNG KÊ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG KHU CHẾ XUẤT,

KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1044/QĐ-UB ngày 24/6/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Điều I:

Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Hải Phòng (gọi tắt là Ban quản lý) là cơ quan trực tiếp quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng có trách nhiệm kết, phối hợp với Cục Thống kê làm tốt công tác quản lý nhà nước về thống kê đối với các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.Điu II:

Cục Thống kê thành phố Hải Phòng (gọi tắt là Cục Thống kê) là cơ quan tổ chức và quản lý thống nhất công tác thống kê của địa phương và đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ địa phương có trách nhiệm hướng dẫn và phối hợp với Ban quản lý làm tốt công tác quản lý thống kê tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.Điều III:

Ban quản lý thông báo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho Cục Thống kê về:

- Những dự án đã được cấp giấy phép, dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Những thay đổi của giấy phép đối với các dự án.

- Tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo biểu mẫu báo cáo 01 A/ĐTNN và 01 B/ĐTNN, các biễu mẫu từ 02 A/ĐTNN đến 02 G/ĐTNN theo Thông tư liên bộ số 01/LB ngày 31 tháng 3 năm 1997.

Cuc Thống kê có trách nhiệm thông báo cho Ban quản lý:

- Các văn bản có liên quan tới công tác thống kê đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp.

- Các văn bản khác có liên quan.

Điều IV:

Ban quản lý tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn ngắn hạn về công tác thống kê để nâng cao nghiệp vụ của các doanh nghiệp khu chế xuất, khu công nghiệp.

Cục Thống kê chuẩn bị chương trình, nội dung cử cán bộ giảng dạy, phổ biến, hướng dẫn tại các lớp bổi dưỡng trên.

Điu V:

Ban quản lý đôn đốc các doanh nghiệp khu chế xuất, khu công nghiệp thực hiện theo đúng nội dung các loại báo cáo và nộp đúng thời hạn theo quy định hiện hành. Tổng hợp và gửi báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam, uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Cục Thống kê và các cơ quan liên quan theo đúng thời gian quy định.

Định kỳ ba tháng một lần Ban quản lý và Cục Thống kê trao đổi, đánh giá tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê (thời hạn nộp, chất lượng báo cáo về số liệu, tình hình, biểu mẫu ...) của các doanh nghiệp khu chế xuất, khu công nghiệp để khi giao ban với các doanh nghiệp Ban quản lý đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh và nâng cao chất lượng, tính kịp thời của báo cáo.

Điu VI:

Quá trình thực hiện Quy chế phối hợp nếu có những vấn đề vướng mắc, hoặc có những đề xuất, kiến nghị cần sửa đổi bổ sung hoặc khi nhà nước có quy định mới về công tác thống kê thì Ban quản lý và Cục Thống kê trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung quy chế này cho phù hợp.Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương