Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 2.03 Mb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích2.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 2053/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 19 tháng 12 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 6 về việc phê chuẩn dự toán NSNN năm 2013; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2013; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Đoàn thể, các Hội, chỉ tiêu kế hoạch, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 (các biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Đoàn thể, các Hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch được giao.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính thông báo chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 cho các ngành, địa phương, các nguồn thu - chi có tính chất ghi thu - ghi chi phản ánh qua ngân sách nhà nước và hướng dẫn cơ cấu thu - chi cho các đơn vị.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Đoàn thể, các Hội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Như điều 4; KT. CHỦ TỊCH

- Văn phòng Chính phủ; PHÓ CHỦ TỊCH

- Bộ KH&ĐT, Bộ TC;

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Phòng KTTH;- Lưu : VT, 6.01.02. Đã ký: Trương Văn Sáu

DỰ TOÁN CHI TIẾT NGÀNH TỈNH NĂM 2013 (CHƯA TRỪ TIẾT KIỆM)

(Ban hành kốm theo Quyết định số: 2054/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng

 

 

 

 

Sự nghiệp kinh tế

 

Sự nghiệp văn xã

 

 

 

TWBS

 

Số

 

Biên

Tổng

 

 

 

 

SNKT #

 

 

 

 

 

 

AN

Khác

có MT

SN

TT

Tên đơn vị

chế

cộng

SNNN

SNTL

SNGT

KTTC

XTTM

GDĐT

Y tế

VHTT

TDTT

SNXH

SNKH

QLHC

QP

NS

và hỗ trợ

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sở nông nghiệp & PTNT

396

76,521

53,002

13,342

 

150

 

280

2,310

 

 

 

 

130

7,307

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

47

16,181

1,377

11,000

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

3,724

 

 

 

 

 

Chi cục HTX và PTNT

24

1,925

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,845

 

 

 

 

 

Chi cục Kiểm lâm

6

605

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

570

 

 

 

 

 

Chi cục NLS và TS

14

1,375

207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,168

 

 

 

 

 

VP BCĐ nông thôn mới

 

260

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục thú y

76

6,072

6,022

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Bảo vệ thực vật

54

4,047

4,047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm khuyến nông

66

7,428

5,328

 

 

100

 

 

2,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Thủy sản

27

2,323

2,243

 

 

50

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục thủy lợi

22

2,347

 

2,342

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm giống NN

42

2,868

2,838

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Thông tin Nông nghiệp

18

2,337

1,847

 

 

 

 

280

80

 

 

 

 

130

 

 

 

 

 

 

XD cánh đồng mẫu lớn

 

19,353

19,353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT giống + KN và Tam nụng

 

9,400

9,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sở giao thông vận tải

158

25,356

 

 

21,658

 

 

 

48

 

 

 

 

 

3,650

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

30

15,650

 

 

12,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,650

 

 

 

 

 

Thanh tra giao thụng

42

2,619

 

 

2,589

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảng vụ đường thủy

12

885

 

 

875

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT quản lý & SC CTGT

74

6,202

 

 

6,194

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sở Tài nguyên MT

129

17,753

 

 

 

130

7,088

 

100

 

 

 

 

30

5,025

 

 

 

5,380

 

Văn phòng Sở

41

11,008

 

 

 

 

2,905

 

70

 

 

 

 

30

3,753

 

 

 

4,250

 

TT Công nghệ Thông tin

18

1,541

 

 

 

130

1,411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Môi Tr­ờng

16

2,417

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

1,272

 

 

 

1,130

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương