Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúctải về 28.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích28.77 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________ ________________________________________

Số: 33 /2007/QĐ-UBND Tân An, ngày 16 tháng 7 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định về tiêu chí và mức phân bổ vốn
Chương trình 135 cho các huyện, xã giai đoạn 2007-2010

_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NN PTNT ngày 08/8/2006 của Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Nghị quyết số 49/2007/NQ-HĐND ngày 09/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 14 về tiêu chí và mức phân bổ vốn Chương trình 135 cho các huyện, xã giai đoạn 2007-2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nầy quy định về tiêu chí và mức phân bổ vốn Chương trình 135 cho các huyện, xã giai đoạn 2007-2010.

Điều 2. Ban Tôn giáo - Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các ngành chức năng liên quan, UBND các huyện thuộc Chương trình 135 có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tôn giáo - Dân tộc tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định nầy có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- TT. TU - HĐND tỉnh;

- CT, các PCT.UBND tỉnh; Dương Quốc Xuân

- Như điều 3;

- Phòng NCTH;

- Lưu: VT. duc.

U:DL.duc.QD. CT 135.
QUI ĐỊNH

TIÊU CHÍ VÀ MỨC PHÂN BỔ VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135

CHO CÁC HUYỆN, XÃ GIAI ĐOẠN 2007-2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số:_33_/2007/QĐ-UBND ngày 16 /7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh )_________________
I. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135:

Trên cơ sở tổng mức vốn được Chính phủ giao, việc phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 cho các huyện từ năm 2007-2010 được thực hiện trên các nguyên tắc sau:

Căn cứ vào điều kiện thuận lợi, khó khăn của các xã trên địa bàn thuộc Chương trình 135 như: qui mô dân số, tỷ lệ hộ nghèo, diện tích tự nhiên, số ấp để làm cơ sở tính toán, không bình quân chia đều.

Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong phân bổ vốn đầu tư phát triển.


II. TIÊU CHÍ PHÂN BỔ VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135:

Việc phân bổ vốn Chương trình 135 cho các xã dựa trên 04 tiêu chí sau:

- Tiêu chí dân số của xã.

- Tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo của xã.

- Tiêu chí về diện tích tự nhiên của xã.

- Tiêu chí số ấp của xã.


1. Xác định điểm của từng tiêu chí cụ thể:


  • Điểm tiêu chí dân số: dân số được tính theo số liệu công bố của Cục Thống kê tỉnh năm trước năm kế hoạch nhân với tốc độ tăng dân số bình quân của tỉnh. Cách tính cụ thể như sau:
Số dân

Điểm

< 3000 người

1

Từ 3.000 đến < 6000 người

2

Từ 6.000 đến < 9.000 người

3

Từ 9.000 đến < 18.000 người

4

Từ 18.000 người trở lên

5
  • Điểm tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo: tỷ lệ hộ nghèo được xác định căn cứ vào số liệu công bố của Sở Lao động - Thương binh và xã hội năm trước năm kế hoạch.
Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn mới)

Điểm

Từ 10% -15% hộ nghèo

1

Trên 15% hộ nghèo

1,5  • Điểm tiêu chí diện tích tự nhiên:
Diện tích tự nhiên

Điểm

< 4.000 ha

3

Từ 4.000 ha trở lên, cứ tăng thêm 1.000 ha được tăng thêm

0,3
  • Điểm tiêu chí đơn vị ấp:
Đơn vị ấp

Điểm

< 5 ấp

3

Từ 5 ấp trở lên, cứ mỗi ấp tăng thêm

0,1


2. Xác định mức vốn phân bổ cho xã, huyện:
Mức vốn phân bổ cho xã, huyện thuộc Chương trình 135 tỉ lệ với tổng số điểm mà xã, huyện đạt được theo 4 tiêu chí kể trên, nghĩa là xã có diện tích lớn, dân đông, nhiều ấp, tỉ lệ hộ nghèo cao thì được phân bổ vốn nhiều hơn để thực hiện nhiệm vụ.

Tổng số vốn đầu tư CT 135

M
Tổng số điểm của các xã


ức vốn phân bổ cho một xã = [ ] X [Số điểm của một xã]

Mức vốn phân bổ cho huyện bằng tổng mức vốn phân bổ cho các xã trên địa bàn./.


_________________


: vbpq longan.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương