Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình đỊnh độc lập Tự do Hạnh phúctải về 16.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích16.31 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1468/UBND- NN Quy Nhơn, ngày 20 tháng 6 năm 2005

V/v xin kinh phí chống hạn vụ hè thu năm 2005 tại tỉnh Bình Định.

Kính gửi: - Văn phòng Chính phủ

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Bộ Tài chính

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

mùa mưa năm 2004, lượng mưa ít, tổng lượng chứa các hồ trong tỉnh chỉ tích đạt khoảng 50% dung tích thiết kế. Thực hiện tưới tiết kiệm nước, sau khi phục vụ tưới vụ hè, đến nay các hồ chứa chỉ còn 40 triệu m3 (bằng 30% so cùng kỳ năm 2004) và dự kiến đến cuối vụ hè chỉ còn khỏang 5 triệu m3 dành để cấp nước sinh họat cho người và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Các sông suối và hồ chứa nước nhỏ đã khô cạn; sông Kone với diện tích lưu vực 3.250 km2 nhiều lúc xuống chỉ còn 3 m3/s (thấp nhất trong vòng hơn 25 năm qua).

Từ đầu vụ hè thu, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương căn cứ tình hình nguồn nước hiện có và dự báo nguồn nước đến trong vụ để xây dựng kế hoạch tưới vụ hè thu năm 2005 là 30.500 ha trong đó vụ hè 26.500 ha và vụ thu 4.000 ha (bình quân các năm diện tích vụ hè thu khoảng 40.000 ha). Đến nay, qua kiểm tra và báo cáo của các địa phương, toàn tỉnh đã gieo sạ lúa gần 32.000 ha/26.500 ha kế hoạch và hơn 6.000 ha cây trồng cạn; bỏ trống không gieo sạ hơn 8.000 ha.

Thời điểm cao nhất vào ngày 25/5/2005 tình hình khô hạn đã xảy ra hơn 10.000 ha lúa và hầu hết diện tích cây trồng cạn bị thiếu nước, một số vùng miền núi và ven đê đã thiếu nước sinh hoạt (khoảng 120.000 người). Diện tích cây lúa bị hạn ở các huyện như sau: An Lão 200 ha, Hoài Nhơn 900 ha, Hoài Ân 1.300 ha, Phù Mỹ 1.700 ha, Phù Cát 1.500 ha, Tuy Phước 2.100 ha, An Nhơn 1.000 ha, Tây Sơn 500 ha, Qui Nhơn 500 ha, Vân Canh 200 ha, Vĩnh Thạnh 100 ha. Tình hình hạn diễn ra ngày càng gay gắt; nhân dân các địa phương và Công ty Khai thác Công trình thuỷ lợi đang tích cực chống hạn bằng các biện pháp đào ao, khơi trục tiêu để bơm tát.

Từ cuối tháng 5/2005 đến nay, không có mưa lũ tiểu mãn, có mưa rải rác nhưng lượng mưa không lớn (khoảng 20m đến 35 mm). Từ đầu tháng 6 đến nay thời tiết khô nóng, không mưa nên tình hình hạn ngày càng căng thẳng, đến nay, diện tích hạn đã là 12.000 ha.

Qua kiểm tra, đánh giá sơ bộ, thiệt hại do hạn trong vụ hè thu như sau:

- Diện tích lúa bị chết: 1.200 ha;

- Diện tích lúa bị hạn cần phải bơm tát: 12.000 ha;

- Số nhân khẩu bị thiếu nước sinh hoạt 120.000 người.

Bên cạnh sự nổ lực của nhân dân và hổ trợ của tỉnh; UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Văn phòng Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương xem xét hổ trợ cho tỉnh Bình Định 14,620 tỷ đồng để chống hạn, cụ thể:
- Xây dựng các đập bổi tạm, các bờ kè, nạo vét kênh mương, đào ao, khoan giếng để tạo nguồn chống hạn: 5.500 triệu đồng;
- Chí phí xăng dầu, điện phục vụ công tác chống hạn 12.000 ha:

0,4 triệu đồng/ha x 12.000 ha : 4.800 triệu đồng;


- Chi phí vận chuyển nước sạch cấp cho dân vùng bị thiếu nước:

20 lít/người/ngày x 120.000 người x 60 ngày x 30 đồng/ lít:

4.320 triệu đồng;

Tổng cộng: 14.620 triệu đồng.

UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ kinh phí giúp tỉnh chống hạn cây trồng và nước phục vụ cho sinh hoạt người và gia súc trong thời gian đến./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

KT.CHỦ TỊCH

Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên

- CT và các PCT UBND tỉnh

- Cục Thuỷ lợi- Bộ NNPTNT

- Sở NN-PTNT, TC

- Lưu VP, K2, K10.
Nguyễn Văn Thiện
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương